ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/344

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-09-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικειμενικά κριτήρια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται στο άρθρο 16 ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2247/94 και τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 2 1.Οι μεταθέσεις με αίτηση διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1)Για λόγους υγείας του υπαλλήλου που αναφέρονται στο άρθρο 109 του Π.Δ/τος 611/77 (Υπαλληλικός Κώδικας). 2)Για λόγους υγείας που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. 3)Για συνυπηρέτηση. 4)Για λόγους σπουδών. 5)Για λοιπούς λόγους. Άρθρο 3 1.Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται: 1)Όταν ο υπάλληλος πάσχει από δυσίατα νοσήματα, από τ αναφερόμενα στο άρθρο 109 του Π.Δ/τος 611 /77 (Υπαλληλικός Κώδικας). 2)Όταν ο ή η σύζυγος του ή τα άγαμα τέκνα του πάσχουν από τα νοσήματα του άρθρου 109 του Π. Δ/τος 611 /77 ή ο ίδιος ή τ ανωτέρω πρόσωπα πάσχουν από νοσήματα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση ή από νόσο του ΑΙDS. 2.Οι μεταθέσεις της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου έπονται των μεταθέσεων της περίπτωσης α και προηγούνται όλων των λοιπών μεταθέσεων με αίτηση. Οι μεταθέσεις των περιπτώσεων αυτών διενεργούνται οποτεδήποτε. 3.Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε και συνοδεύεται από γνωμάτευση Διευθυντή ή Επιμελητή Κλινικής Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, για το είδος της νόσου και βεβαίωση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι, στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, για την αντιμετώπιση της νόσου. Άρθρο 4 άμισθος δημόσιος υπάλληλος, ή λειτουργός, ή επαγγελματίας, ή εργάζεται στον ιδιωτικό φορέα. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου απαιτείται να εργάζεται, για δύο τουλάχιστον έτη, στην πόλη ή στο νομό όπου ζητείται η μετάθεση. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή του ασφαλιστικού φορέα. Η συνυπηρέτηση ισχύει μόνο για την Ελληνική Επικράτεια. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, επί ίσου αριθμού μορίων υπαλλήλων που αιτούνται μετάθεση για την ίδια πόλη, προηγούνται οι αιτήσεις για συνυπηρέτηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση στην πόλη, που αιτείται ο υπάλληλος να μετατεθεί, μπορεί, εφ όσον το δηλώσει με την ίδια αίτηση, να μετατεθεί σε υπηρεσία της πλησιέστερης πόλης, που υπάρχει κενή θέση του Κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος. 3.Οι σύζυγοι υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον μετατίθεται ο ένας χωρίς αίτησή του, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συνυπηρέτηση εντός μηνός από την ανακοίνωση της μετάθεσης. Άρθρο 5 1.Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται με αίτηση του υπαλλήλου, λόγω φοίτησης του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), προς απόκτηση πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται τον μήνα Οκτώβριο και οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. 2.Μετά το τέλος της φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τα έτη σπουδών, όπως αυτά προβλέπονται για κάθε Σχολή, συν ένα, ο υπάλληλος μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Άρθρο 6 Μεταθέσεις για λοιπούς λόγους Ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει την μετάθεση του για διαφόρους λόγους, όπως λόγοι υγείας, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 3, λόγοι οικογενειακοί, οικονομικοί, συγκοινωνιακοί και άλλοι. Άρθρο 7 Μεταθέσεις χωρίς αιτήσεις 1.Οι μεταθέσεις χωρίς αίτηση διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1)Για την κάλυψη κενών θέσεων και υπηρεσιακών αναγκών, μεταξύ υπηρεσιών της ίδιας πόλης. 2)Για την κάλυψη κενών θέσεων υπηρεσιών μιας πόλης, από υπηρεσίες άλλης πόλης του ίδιου νομού. 3)Για την κάλυψη κενών θέσεων υπηρεσιών ενός νομού, από υπηρεσίες άλλου νομού. 4)Για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών. 2.Οι μεταθέσεις των κατηγοριών α, β και γ ενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13. 3.Οι μεταθέσεις για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες διενεργούνται οποτεδήποτε μέσα στο έτος, μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτών. Για τις μεταθέσεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, οι πίνακες των Συντελεστών Βαρύτητας (μόρια), που έχουν καταστεί οριστικοί, κατά τον χρόνο, που ανακύπτουν οι λόγοι. 4.Ως εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι θεωρούνται: 1)Η αδυναμία αναπλήρωσης υπαλλήλων από υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας σε συγκεκριμένα καθήκοντα, στις περιπτώσεις μακροχρόνιας ασθένειας, μακράς διάρκειας απουσίας με ειδική άδεια, θανάτου ή μετάθεσης για λόγους υγείας ή σε εκτέλεση πειθαρχικής ποινής του προς αναπλήρωση υπαλλήλου ή υπαλλήλων. 2)Η ανάγκη στελέχωσης υπηρεσιών, όταν υπάλληλος ή υπάλληλοι, που υπηρετούν σ αυτή έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας και υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη άμεσης αναπλήρωσης αυτών. 3)Η έναρξη ή παύση λειτουργίας υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 8 1.Ως συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία διορισμού του μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις. 2.Τα μόρια από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας υπολογίζονται με συντελεστή βαρύτητας μισό (0,5) για κάθε χρόνο υπηρεσίας. 3.Για χρόνο υπηρεσίας μικρότερο του έτους υπολογίζονται μόρια, για τόσα δωδέκατα και τόσα τριακοστά εξηκοστά πέμπτα, όσοι οι μήνες και οι ημέρες υπηρεσίας αντίστοιχα. 4.Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και κάθε, προ του διορισμού του υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομικών, προϋπηρεσία του που λήφθηκε υπόψη για την μισθολογική του εξέλιξη. Β. Διάκριση περιοχών σε ζώνες - Συντελεστές Βαρύτητας (μόρια) 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος οι περιοχές της Χώρας διακρίνονται σε ζώνες, ανάλογα με τον βαθμό προβληματικότητας κάθε περιοχής. Ο βαθμός προβληματικότητας προσδιορίζεται με τους Συντελεστές Βαρύτητας (μόρια) κάθε ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα, που ακολουθεί: Ζώνη Περιοχές Συντελεστές Βαρύτητας (μόρια) Α Προβληματικές Α’ Κατηγορίας 7 Β Προβληματικές Β Κατηγορίας 5 Γ Λοιπής Ελλάδος, πλην των Α,Β,Δ & Ε Ζωνών 3 Δ Πόλεις της παρ. 3 2 Ε Νομοί Αττικής και Θεσ/νίκης, πλην των περιοχών της παρ. 4 1 2.Οι περιοχές των Α και Β Ζωνών είναι οι Ίδιες με αυτές που καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/ 30.10.1992 (ΦΕΚ 667/τ.Β/11.11.92), όπως κάθε φορά ισχύει. 3.Οι πόλεις της Δ Ζώνης είναι: Πάτρα, Κόρινθος, Χαλκίδα, Λάρισα, Βόλος, Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Ελευσίνα και Μέγαρα. 4.Από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι παρακάτω περιοχές εμπίπτουν στη Γ Ζώνη, εκτός αν αυτές έχουν χαρακτηρισθεί ως προβληματικές των Α και Β Ζωνών: 1)Από τον Νομό Αττικής, οι νήσοι Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος, Σπέτσες και Ύδρα. 2)Από τον Νομό Θεσσαλονίκης, οι περιοχές Λαγκαδά, Ζαγκλιβερίου, Σοχού, Αγ. Αθανασίου και Κάτω Σταυρού. 5.Τα μόρια κάθε ζώνης εφαρμόζονται, για κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, είτε σε οργανική θέση είτε με απόσπαση, σε υπηρεσίες της έδρας του νομού. Οι πόλεις Αγρίνιο, Θήβα, Άργος, Αίγιο και Χερσόνησος λογίζονται ως έδρες νομών, για την εφαρμογή της παρούσας. 6.Για κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας εκτός έδρας νομού, τα μόρια προσαυξάνονται κατά έναν (1), όταν η υπηρεσία απέχει μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από την έδρα του νομού, κατά δύο (2) όταν απέχει μέχρι εξήντα πέντε (65) χιλιόμετρα και κατά τρία (3) όταν απέχει πάνω από εξήντα πέντε (65) χιλιόμετρα ή βρίσκεται σε νησί, εφόσον στο τελευταίο δεν εδρεύει νομαρχία. 7.Για κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Κρατικών Λαχείων, στην ΥΕΕΑΔ, στην ΥΔΕΑΔ, στις Κτηματικές Υπηρεσίες και στις ΔΟΥ, που έχουν μόνο Τμήματα Εσόδων και Εξόδων ή μόνο Εσόδων ή μόνο Εξόδων, οι οικείοι Συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά μισό (0,5). 8.Για χρόνο παραμονής μικρότερου του έτους υπολογίζονται μόρια, για τόσα δωδέκατα και τόσα τριακοστά εξηκοστά πέμπτα όσοι οι μήνες και οι ημέρες παραμονής αντίστοιχα. 9.Στους υπαλλήλους, που μετατίθενται χωρίς αίτηση τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος, σε νησί ή σε άλλη πόλη που απέχει πάνω από πενήντα (50) χιλιόμετρα από την πόλη που υπηρετούσαν, τα μόρια των προηγουμένων παραγράφων προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), για κάθε έτος παραμονής στη νέα υπηρεσία και μέχρι την συμπλήρωση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 12. 10.Όπου κατά τον υπολογισμό των μορίων του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Άρθρο 9 Συντελεστές βαρύτητας (μόρια) οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας και συνυπηρέτησης 1.Στους Συντελεστές βαρύτητας (μόρια) του άρθρου 8 που συγκεντρώνει ο υπάλληλος κατά την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, προστίθενται και οι συντελεστές βαρύτητας (μόρια) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2247/94 που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση και στην ηλικία των υπαλλήλων, καθώς και τα μόρια από συνυπηρέτηση όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 2.Για τον υπολογισμό των μορίων της οικογενειακής κατάστασης και της ηλικίας, ως ημερομηνία συμπλήρωσης των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2247/94, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους κατάρτισης των πινάκων μορίων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης. 3.Ο υπάλληλος λαμβάνει δύο (2) μόρια για συνυπηρέτηση, αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στην ίδια πόλη στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή κατά την τελευταία διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματίας στην ίδια πόλη. Η ιδιότητα, ως υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο. Η ιδιότητα ως εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα ή ως επαγγελματία, αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου. Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους που καταρτίζονται οι πίνακες μορίων. 4.Τον ίδιο αριθμό μορίων λαμβάνει ο υπάλληλος αν ο ή η σύζυγος του υπηρετεί ή εργάζεται ή είναι επαγγελματίας σε διαφορετική πόλη και ζητήσει με αίτηση, την μετάθεση του για λόγους συνυπηρέτησης. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της κατάρτισης των πινάκων μορίων και δεν ανακαλείται μετά την οριστικοποίησή τους. Σε περίπτωση που και οι δύο υπάλληλοι υπηρετούν στον ίδιο κλάδο η αίτηση για συνυπηρέτηση υποβάλλεται από κοινού. 5.Η επίκληση των στοιχείων για τις ιδιότητες των προηγουμένων παραγράφων γίνεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους που καταρτίζονται οι πίνακες μορίων. Στοιχεία υποβαλλόμενα στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή, δεν αποτελούν λόγο αναμόρφωσης ή ακύρωσης των πινάκων μορίων. Άρθρο 10 1.Οι κενές οργανικές θέσεις προσδιορίζονται, μετά την αφαίρεση από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, Κλάδο και ειδικότητα των, κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπηρετούντων. Στον αριθμό των υπηρετούντων δεν υπολογίζονται οι αποχωρούντες από την υπηρεσία, εντός του επομένου έτους, λόγω συνταξιοδότησης. 2.Το κατά την προηγούμενη παράγραφο σύνολο κενών οργανικών θέσεων συγκρινόμενο με το σύνολο των οργανικών θέσεων ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), το οποίο αφαιρούμενο από τον αριθμό 100, προσδιορίζει το ανώτατο όριο κάλυψης των οργανικών θέσεων κάθε υπηρεσίας. 3.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού καταρτίζει και αποστέλλει στις υπηρεσίες, μέχρι την εικοστή (20η) του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, με τα δεδομένα της 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, αριθμητικό πίνακα κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, για το σύνολο των υπηρεσιών της χώρας, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της, για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε νομού και κάθε πόλης καθώς και για κάθε υπηρεσία. Στον πίνακα αυτό, εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις εμφανίζονται ακόμα, κατά τον ίδιο τρόπο και τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Οι οργανικές θέσεις, όπως κάθε φορά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. 2)Το ανώτατο ποσοστό, καθώς και ο ανώτατος αριθμός κάλυψης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2. 3)Οι προς κάλυψη θέσεις και οι τυχόν θέσεις που πλεονάζουν. 4.Για τον υπολογισμό των προς κάλυψη θέσεων και αυτών που πλεονάζουν, προστίθενται ή αφαιρούνται κατά περίπτωση και οι θέσεις, που κατέχουν ή πρόκειται να καταλάβουν οι υπάλληλοι, που συμπλήρωσαν τα ελάχιστα όρια παραμονής στις θέσεις που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος. 5.Ο πίνακας αυτός αναρτάται, τουλάχιστον επί ένα δεκαήμερο, σε όλες τις υπηρεσίες και θεωρείται ότι οι υπάλληλοι, που ανήκουν οργανικά σε κάθε υπηρεσία έλαβαν γνώση αυτού. Μετά τη λήξη του δεκαημέρου ανάρτησης και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού δέχεται αιτήσεις μετάθεσης των υπαλλήλων. Αιτήσεις, που υποβάλλονται πριν ή μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 11 1.Η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού καταρτίζει κατά κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, μέχρι την δεκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Ιανουαρίου, πίνακες με τα μόρια του άρθρου 8, που έχει συγκεντρώσει κάθε υπάλληλος στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, στους οποίους προστίθενται και τα μόρια του άρθρου 9. Οι υπάλληλοι μέχρι και τον Β βαθμό περιλαμβάνονται στον ίδιο πίνακα. Σε κάθε πίνακα περιλαμβάνονται οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την 31 Δεκεμβρίου ανήκουν οργανικά στις υπηρεσίες, που εδρεύουν σε περιοχές του ίδιου νομού. 2.Η σειρά εγγραφής των υπαλλήλων στους οικείους πίνακες είναι αντιστρόφως ανάλογη, με τον συνολικό αριθμό μορίων των άρθρων 8 και 9, που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος. Σε περίπτωση, που περισσότεροι από ένας υπάλληλοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων, προτάσσεται ο με το μικρότερο βαθμό, εάν έχουν και τον ίδιο βαθμό ο με τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, αν έχουν και τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, ο με το μικρότερο αριθμό μορίων του άρθρου 8 και αν και στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρχει διαφορά, διενεργείται κλήρωση από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Μετά την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του οικείου πίνακα μορίων. 3.Οι πίνακες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο κάθε υπαλλήλου, το βαθμό του, το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά, τον αριθμό των μορίων του άρθρου 8, τον αριθμό των μορίων του άρθρου 9 και τον συνολικό αριθμό των μορίων. Ακόμα περιλαμβάνει, σε ειδική στήλη, παρατηρήσεις, αν για κάποιον υπάλληλο συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης, καθώς και αν είναι Προϊστάμενος οποιουδήποτε επιπέδου διοίκησης. 4.Οι πίνακες μορίων αποστέλλονται στις οικείες υπηρεσίες, μέχρι την εικοστή (20η) Ιανουαρίου. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών με ανακοίνωσή τους, που αναρτάται τουλάχιστον επί δέκα (10) ημέρες, στην υπηρεσία, καλούν τους υπαλλήλους να λάβουν ενυπόγραφα γνώση αυτών. Μετά την επί δεκαήμερο ανάρτηση της ανακοίνωσης, με την οποία γνωστοποιούνται οι πίνακες μορίων, στους υπαλλήλους κάθε υπηρεσίας, θεωρείται ότι όλοι οι υπάλληλοι, που ανήκουν οργανικά σ αυτή έλαβαν γνώση και αποστέλλεται σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού. 5.Ο υπάλληλος δύναται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, από την κατά την προηγούμενη παράγραφο ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης γνωστοποίησης των πινάκων, να ζητήσει με ένσταση του διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων του πίνακα, υποβάλλοντας συγχρόνως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 9. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10) ημερών από την παραλαβή τους. 6.Μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων και όχι πέραν της 10ης Μαρτίου κάθε έτους, οι πίνακες καθίστανται οριστικοί. Τυχόν αναμορφώσεις αποστέλλονται, για ανάρτηση, στις υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στον αναμορφωμένο πίνακα. Άρθρο 12 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων -Διαδικασία μεταθέσεων με αιτήσεις 1.Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για μετάθεση έχουν οι υπάλληλοι, που συμπληρώνουν ελάχιστο χρόνο παραμονής στις υπηρεσίες, που υπηρετούν, δύο (2) χρόνια, όταν υπηρετούν σε υπηρεσίες των Ζωνών Α και Β και τρία (3) χρόνια, όταν υπηρετούν σε υπηρεσίες των Ζωνών Γ, Δ και Ε. 2.0 κατά την προηγούμενη παράγραφο χρόνος μειώνεται κατά ένα (1 ) έτος, όταν ο υπάλληλος επιθυμεί να μετατεθεί σε υπηρεσία άλλου νομού των Ζωνών Α ή Β. Αντίθετα, ο χρόνος της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο (2) έτη, όταν επιθυμεί να μετατεθεί σε υπηρεσία της ίδιας πόλης. 3.Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής, που ορίζεται στις παρ. 1 και 2, πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι την τριακοστή Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις. Αιτήσεις, που δεν πληρούν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια παραμονής, δεν εξατάζονται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. 4.Η αίτηση περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) πόλεις, στις υπηρεσίες των οποίων επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος. Εάν στην αίτηση αναγράφονται συγκεκριμένες υπηρεσίες, λογίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, ότι περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες της πόλης, που εδρεύουν οι αναγραφόμενες στην αίτηση υπηρεσίες. 5.Η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού ή Προσωπικού εισάγει, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Απριλίου, στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τα ερωτήματα, για την κάλυψη των κατά το άρθρο 10 προβλεπομένων για κάλυψη θέσεων, από υπαλλήλους που υπέβαλαν αιτήσεις. 6.Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 και του άρθρου 4, μεταξύ των υπαλλήλων, που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για την ίδια θέση, προηγείται ο υπάλληλος, που έπεται στη σειρά εγγραφής στον πίνακα μορίων. Σε περίπτωση εγγραφής των υπαλλήλων σε διαφορετικούς πίνακες μορίων, προηγείται ο υπάλληλος με το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων, εάν περισσότεροι από έναν έχουν το ίδιο άθροισμα μορίων, προηγείται αυτός με τον ανώτερο βαθμό και εάν περισσότεροι έχουν τον ίδιο βαθμό, αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που επικαλείται ο υπάλληλος και τις απαιτήσεις της προς κάλυψη θέσης. 7.Οι αιτήσεις της περίπτωσης (ε) του άρθρου 2, για μεταθέσεις υπαλλήλων, που υπηρετούν σε νομούς με πλεονάζον προσωπικό, για υπηρεσίες του ίδιου νομού, εξετάζονται κατά την διενέργεια των μεταθέσεων χωρίς αιτήσεις και συνεκτιμώνται με τις δηλώσεις προτίμησης της παραγράφου 3 του επομένου άρθρου. Άρθρο 13 1.Οι κενές θέσεις που δεν καλύπτονται με τις μεταθέσεις του προηγουμένου άρθρου και αυτές, που δημιουργούνται μέχρι 30 Απριλίου του έτους διενεργείας των μεταθέσεων, ανακοινώνονται μέχρι την δεκάτη πέμπτη (15) Μαΐου, κατά τη διαδικασία και τις προθεσμίες, που ορίζονται στο άρθρο 10. Με την ανακοίνωση των, κατά την προηγούμενη παραγρ., κενών θέσεων, καθορίζονται και οι νομοί, από τους οποίους θα καλυφθούν οι κενές θέσεις υπηρεσιών άλλων νομών, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους υπηρετούντες του ιδίου νομού. Για τον προσδιορισμό των νομών και του αριθμού των υπαλλήλων, που θα καλύψουν κενές θέσεις υπηρεσιών άλλων νομών, προκρίνονται υποχρεωτικά οι όμοροι, με πλενονάζον προσωπικό, νομοί και εφόσον οι όμοροι νομοί δεν έχουν πλεονάζον, οι εγγύτεροι νομοί, με τον νομό του οποίου απαιτείται η κάλυψη των κενών θέσεων. 2.Για τον προσδιορισμό, του αριθμού των υπαλλήλων που θα καλύψουν κενές θέσεις υπηρεσιών και των νομών από τους οποίους θα καλυφθούν οι κενές θέσεις απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Κάθε υπάλληλος, μετά την ανάρτηση των πινάκων και της ανακοίνωσης της παραγράφου 1 δικαιούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, να υποβάλει στη Δ/νση Διοικητικού ή Προσωπικού δήλωση προτίμησης, στην οποία αναφέρει μέχρι δύο (2) υπηρεσίες, που επιθυμεί να υπηρετήσει, σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάθεσης του . Η δήλωση προτίμησης δεν αποτελεί αίτηση μετάθεσης για τον υπάλληλο. 4.Η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού ή Προσωπικού εισάγει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου κάθε έτους, τα ερωτήματα για την κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος, τα οποία συνοδεύονται με τους πίνακες των μορίων και τις δηλώσεις προτίμησης. Για την θέση στην οποία θα μετατεθεί κάθε υπάλληλος, συνεκτιμώνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σειρά εγγραφής στον πίνακα μορίων, ο βαθμός προβληματικότητας κάθε περιοχής, οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι λόγοι που επικαλείται ο υπάλληλος στην δήλωση προτίμησης. 5.Οι υπάλληλοι του ίδιου νομού, που προηγούνται στην σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα μορίων, προηγούνται των λοιπών υπαλλήλων του ίδιου νομού στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, σε υπηρεσίες κατά σειρά αντιστρόφως ανάλογη, της οριζόμενης στις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Οι υπάλληλοι μέχρι και τον Β βαθμό του ίδιου κλάδου προηγούνται των υπαλλήλων με Α βαθμό, που υπηρετούν στον ίδιο νομό. Από τον πίνακα δύνανται να εξαιρούνται, με αιτιολογημένη απόφαση και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Α και Β προβληματικές περιοχές, εφόσον στις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν δεν πλεονάζει προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος Διατάγματος και ζητήσει ο υπάλληλος με την δήλωση προτίμησης την εξαίρεση του. 6.Για τις εκτός νομού μεταθέσεις Προϊσταμένων κάθε βαθμίδας διοίκησης εφαρμόζεται η σειρά εγγραφής τους στους πίνακες μορίων. Για τις εντός νομού μεταθέσεις αυτών, συνεκτιμάται η σειρά εγγραφής τους στους πίνακες των μορίων, μαζί με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες, που απαιτεί κάθε θέση. 7.Οι μεταθέσεις του άρθρου 6 που αναφέρονται σε αιτήματα για κάλυψη θέσεων μεταξύ υπηρεσιών της ίδιας πόλης και της κατηγορίας α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ενεργούνται μετά την συμπλήρωση των ορίων παραμονής του άρθρου 12. Στις περιπτώσεις αυτές, συνεκτιμάται η σειρά εγγραφής στον πίνακα των μορίων, μαζί με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες, που απαιτεί κάθε θέση. Οι μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση των λοιπών μεταθέσεων χωρίς αιτήσεις. 8.Οι υπάλληλοι που μετατίθενται χωρίς αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 4 του άρθρου 14, μετά την συμπλήρωση των ελαχίστων ορίων παραμονής της παρ. 1 του άρθρου 12, επιστρέφουν υποχρεωτικά στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν, εφ όσον το ζητήσουν με αίτηση τους. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τέλους Φεβρουαρίου και ο ελάχιστος χρόνος παραμονής πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι την 31 η Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις. Το δικαίωμα αυτό του υπαλλήλου μπορεί να ασκηθεί και για τα δύο (2) επόμενα χρόνια από το έτος συμπλήρωσης του ελαχίστου χρόνου παραμονής. Κατά το διάστημα αυτό η θέση που κατέχει, η οποία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 προκηρύσσεται ως κενή, δεν καταλαμβάνεται από άλλον αιτούντα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Γενικές Διατάξεις 1.Επιτρέπεται εξαίρεση, από τις μεταθέσεις χωρίς αιτήσεις, στις περιπτώσεις: α) αν συντρέχουν οι λόγοι, που ορίζονται στα άρθρα 3 και 5, β) κατά τη διάρκεια, που οι γυναίκες υπάλληλοι τελούν σε άδεια κύησης και λοχείας και για δύο (2) έτη μετά, εφόσον το νεογνό είναι στη ζωή, γ) αν, μέσα στο έτος των μεταθέσεων και για ένα (1 ) έτος μετά, έχει αποβιώσει ο άλλος σύζυγος, ή τέκνο του υπαλλήλου, δ) αν ο ή η σύζυγος ή άγαμα τέκνα του έχουν ψυχοσωματική αναπηρία 67% και πάνω, η οποία να προκύπτει από γνωμάτευση Αβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Ειδικές διατάξεις νόμων, που προβλέπουν εξαιρέσεις από μεταθέσεις ή ρυθμίζουν ειδικές περιπτώσεις μεταθέσεων, εξακολουθούν και μετά την ισχύ του παρόντος, να εφαρμόζονται, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου υπάγεται και η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1053081/1727/0001/ 3.5.89 (ΦΕΚ Β 327). Για την απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου, απαιτείται η προσκόμιση από τον υπάλληλο των οικείων αποδεικτικών στοιχείων. Οι εξαιρέσεις ισχύουν για μεταθέσεις εκτός της πόλης, που υπηρετεί ο υπάλληλος. Στις περιπτώσεις που ειδικές διατάξεις επιτρέπουν τις μεταθέσεις εντός νομού, οι εξαιρέσεις ισχύουν για τις εκτός νομού μεταθέσεις. 2.Η επίκληση των λόγων εξαίρεσης και η υποβολή των δικ/γητικών, γίνεται μέχρι και την 31η Δεκ. του έτους που προηγείται του έτους της κατάρτισης των πινάκων μορίων εκτός της περίπτωσης (γ), του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγρ., που υποβάλλεται οποτεδήποτε και εξετάζεται οποτεδήποτε. Αιτήματα εξαίρεσης και δικ/λογητικά, που υποβάλλονται μετά την ημερ/νία αυτή, δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτε αποτελούν λόγο αναμόρφωσης ή ακύρωσης των πινάκων μορίων. Η εξαίρεση αποφασίζεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπ/σιακού Συμ/λίου και σημειώνεται σε ειδική στήλη των πινάκων μορίων, όπου αναγράφεται και ο λόγος. 3.Επιτρέπεται η αναστολή μετάθεσης υπαλλήλου στις περιπτώσεις, που, κατά το χρόνο διενέργειας των μεταθέσεων, γεννήθηκαν λόγοι εξαίρεσης της παραγράφου 1. Η αναστολή αποφασίζεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για χρονικό διάστημα όχι πέραν του έτους. 4.Με σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρή υπηρεσιακή αίτια, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας, να γίνεται άμεση μετάθεση ή να μη γίνεται μετάθεση υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διενέργεια ή μη μετάθεσης κατά παρέκκλιση δεν επιτρέπεται να αφορά τον Ίδιο υπάλληλο περισσότερο από τρεις (3) φορές συνολικά και να υπερβαίνει το πέντε τοις χιλίοις (5%ο) του συνόλου του προσωπικού του οικείου Κλάδου. 5.Μεταξύ των Υπηρεσιών, που εδρεύουν στον Ίδιο νομό επιτρέπεται μετάθεση και χωρίς την ύπαρξη κενής θέσης, εφόσον ο αιτών την θέση υπάλληλος έπεται στον πίνακα των μορίων, από υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία της αιτούμενης θέσης πέραν της πενταετίας (5ετίας), συγκρινόμενος με αυτούς. Οι μεταθέσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατά την διενέργεια των μεταθέσεων χωρίς αιτήσεις. 6.Για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, οι Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατ. Αττικής και Δυτικής Αττικής λογίζονται ως μία Νομαρχία για τις εκτός νομού μεταθέσεις. Για την ικανοποίηση των αιτήσεων και για τις μεταθέσεις της παρ. α του άρθρου 7, ως μία πόλη λογίζονται: 1)Η Νομαρχία Αθηνών με τις περιοχές της Νομαρχίας Πειραιά που εμπίπτουν στην Ε. Ζώνη. 2)Η Νομαρχία Αθηνών με τις περιοχές της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής που εμπίπτουν στην Ε Ζώνη. 3)Η Νομαρχία Αθηνών με τις περιοχές της Νομαρχίας Δυτ. Αττικής. 4)Οι Δήμοι του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και 5)Οι Δήμοι του Βόλου και της Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. 7.Στην πράξη μετάθεσης ορίζεται υποχρεωτικά και η ημερομηνία αναχώρησης του υπαλλήλου για τη νέα του θέση. Η ημερομηνία αναχώρησης δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και αργότερα από την 31 Αυγούστου, κάθε έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 και 5 και της επομένης παραγράφου. 8.Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση της πράξης μετάθεσης αποτελεί λόγο πειθαρχικού ελέγχου του υπαλλήλου. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης εντολής αναχώρησης, από τον Προϊστάμενο, ο υπάλληλος δικαιούται ν αναχωρήσει για τη νέα του θέση την επόμενη της εκπνοής της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός αν με νεώτερη αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου, που υπογράφει τις αποφάσεις μετάθεσης, τέθηκε νέα προθεσμία αναχώρησης, που δεν μπορεί να απέχει πάνω από ένα μήνα, από την προηγούμενη προθεσμία. 9.Καμμία μετάθεση δεν αποφασίζεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου του επομένου έτους, εκτός των περιπτώσεων, που ρητά ορίζονται στο παρόν Διάταγμα. 10.Ο χρόνος παραμονής σε μία θέση, ο οριζόμενος στο άρθρο 12, είναι υποχρεωτικός για τη Διοίκηση, προκειμένου για τις μεταθέσεις χωρίς αίτηση του άρθρου 7, εκτός των μεταθέσεων της κατηγορίας Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της παραγράφου 13 του παρόντος. Στο χρόνο παραμονής δεν προσμετράται ο χρόνος, που ο υπάλληλος υπηρέτησε με απόσπαση σε υπηρεσία άλλης πόλης, από αυτήν που μετατέθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 και της παραγράφου 4 του άρθρου 14, εφόσον ο βαθμός προβληματικότητας της τελευταίας, εκτιμάται με μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (μόρια). 11.Προκειμένου για μεταθέσεις χωρίς αίτηση, σε άλλη πόλη ή άλλο νομό, στο χρόνο παραμονής του άρθρου 12 συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διήνυσε ο υπάλληλος στο αμέσως προηγούμενο της μετάθεσης χρονικό διάστημα στην Ίδια πόλη, έστω και σε διαφορετικές υπηρεσίες. Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου οι περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσ/νίκης που εμπίπτουν στην Ε Ζώνη λογίζονται ότι αποτελούν ενιαία πόλη. 12.Οι υπάλληλοι, που επανέρχονται υποχρεωτικά, μετά την πάροδο των ορίων του άρθρου 12 στις θέσεις, από τις οποίες μετατέθηκαν χωρίς αίτηση σε υπηρεσίες των Ζωνών Α και Β, δεν μετατίθενται εκτός πόλης ή εκτός νομού, πριν την παρέλευση πενταετίας (5ετίας). 13.Οι μεταθέσεις των Προϊσταμένων κάθε βαθμίδας διοίκησης διενεργούνται οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής στη θέση που υπηρετούν. Για τις μεταθέσεις αυτές οι περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που εμπίπτουν στην Ε Ζώνη λογίζονται ότι αποτελούν ενιαία πόλη με τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσ/νίκης αντίστοιχα. 14.Οι μεταθέσεις ενεργούνται σε κενές οργανικές θέσεις και μέχρι της κάλυψης του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10. Προκειμένου για ικανοποίηση αιτημάτων μετάθεσης για λόγους υγείας της παρ. 1 του άρθρου 3, συνυπηρέτησης και σπουδών, εφ όσον ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων δεν επαρκεί επιτρέπεται η κάλυψη κενών Οργανικών θέσεων και πέραν του ανωτάτου ορίου κάλυψης και μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων που προβλέπονται από την οικεία οργανική σύνθεση. Άρθρο 15 1.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, όπου ορίζεται προθεσμία η 31 Δεκεμβρίου, λογίζεται η 15 ημέρα από την έναρξη ισχύος. Προθεσμίες που λήγουν στις 20/1, τέλος Φεβρουαρίου, 10/3, 10/4, 15/5, 10/6 κάθε έτους, κατά την πρώτη εφαρμογή, λήγουν αντίστοιχα μετά 1 μήνα, 1 και 1 /2 μήνα, 2 μήνες, 2 και 1/2 μήνες, 3 μήνες και 3 και 112 μήνες από την έναρξη ισχύος. Ανώτατο όριο για την εκτέλεση των μεταθέσεων ορίζεται 4 μήνες, από την έναρξη ισχύος. Οι προθεσμίες ανάρτησης όλων των πινάκων, υποβολής ενστάσεων και εκδίκασης των ενστάσεων μειώνονται κατά το ήμισυ. 2.Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή μέχρι και 31.12.94, κάθε υπάλληλος λαμβάνει τους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) που προκύπτουν από τις διατάξεις των παραγράφων Β1 - Β8 του άρθρου 8. Οι υπάλληλοι που προ του διορισμού τους ή της μετάταξης τους στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν προϋπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη για τον συντελεστή βαρύτητας του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, λαμβάνουν για τον χρόνο αυτό τα μόρια της περιοχής που υπηρέτησαν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, εφ όσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας τους μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται των μεταθέσεων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης του προηγουμένου εδαφίου, για το χρόνο αυτό προσμετράται ένα (1) μόριο για κάθε έτος. 3.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για δύο (2), έτη τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 κάμπτονται, προκειμένου για μεταθέσεις χωρίς αίτηση σε άλλη πόλη ή άλλο νομό, εφόσον οι υπό μετάθεση υπάλληλοι με βάση τους πίνακες μορίων, αποσπάσθηκαν ή μετατέθηκαν κατά την τελευταία τριετία (3ετία), στην υπηρεσία που υπηρετούν και ο βαθμός προβληματικότητας της πόλης, που εδρεύει η υπηρεσία που υπηρετούν, εκτιμάται με μικρότερο συντελεστή βαρύτητας (μόρια) από την πόλη στην οποία πρόκειται να μετατεθούν. 4.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι υπάλληλοι που αποσπάσθηκαν ή μετατέθηκαν χωρίς αίτησή τους με απόφαση που εκδόθηκε μετά την 31.7.94, δικαιούνται των προνομίων της παραγράφου Β9 του άρθρου 8 και της παραγράφου 8 του άρθρου 13. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους, στις υπηρεσίες που μετατέθηκαν ή αποσπάσθηκαν προσμετράται για την συμπλήρωση των ορίων του άρθρου 12. Οι υπάλληλοι αυτοί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης μέσα στο δεύτερο ή τρίτο από την μετάθεση τους χρόνο κατά περίπτωση εφ όσον συμπληρώνουν τα ελάχιστα όρια παραμονής μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης. 5.Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος δύνανται να εξαιρούνται από τις μεταθέσεις οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των ΔΟΥ (ΤΟΡ - USΕRS), ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν καθίσταται αδύνατη η αναπλήρωσή τους. Άρθρο 16 Έκταση Εφαρμογής Το παρόν έχει εφαρμογή στους υπαλλήλους όλων των Κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών πλην των Κλάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Προσωπικού Τελωνείων, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Γενικού Χημείου του Κράτους. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2247/ 94 «Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων» (ΦΕΚ 182/Τ.Α/31.10.94).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμό 303/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994