Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς διαρθρώνονται ως εξής: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: α) Τμήμα Εμπορίου β) Τμήμα Βιομηχανίας γ) Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών δ) Τμήμα Μελετών - Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών (Ε.Κ.Π.). Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ α) Τμήμα Προσωπικού β) Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκεπεραιώσεως και Αρχείου γ) Τμήμα Οικονομικής Διοικήσεως δ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.
Άρθρο 2 "Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εμπορίου και Βιομηχανίας ανήκουν τα παρακάτω θέματα κατανεμόμενα μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Εμπορίου - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στο εισαγωγικό, στο εξαγωγικό και στο εσωτερικό εμπόριο της Χώρας, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. - Η τήρηση Ειδικού Μητρώου εξαγωγέων - Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. Η έκδοση πιστοποιητικών - τιμών, ποσότητας και ποιότητας με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας ή και κατόπιν ελέγχου. - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών. Η κατόπιν ανάθεσης από τον Υπουργό Εμπορίου οργάνωση της Ελληνικής συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις και η Οργάνωση κατόπιν αδείας του ιδίου Υπουργείου Εκθεσιακών εκδηλώσεων, στο εσωτερικό και εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες ως και κάθε σχετική εργασία προβολής των Ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Η κατάρτιση πινάκων των Ελληνικών προϊόντων των οποίων ενδείκνυται η προβολή στις διάφορες εκθέσεις. β) Τμήμα Βιομηχανίας - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τη βιομηχανία η ενημέρωση των βιομηχάνων της περιφέρειας του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές για τα παραπάνω θέματα. -Η παρακολούθηση της πορείας των βιομηχανικών επενδύσεων, των πιστοδοτήσεων της Βιομηχανίας των εγκαταστάσεων και της εν γένει λειτουργίας και εξελίξεως των διαφόρων Βιομηχανιών της περιφέρειας του Επιμελητηρίου. -Η παρακολούθηση της διάθεσης των βιομηχανικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού και η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους. - Συγκέντρωση στοιχείων για την προβολή της Ελληνικής Βιομηχανίας«παραγωγής στην αγορά του Εσωτερικού και Εξωτερικού. - Η τήρηση ειδικού μητρώου βιομηχανιών κατά κλάδους. γ) Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών - Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, των εμπορικών και βιομηχανικών επωνυμιών και ευρετηρίου αυτών, η συνεχής ενημέρωσή του καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Κάθε εργασία σχετική με τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και Δειγματοληψιών, κατά τις κείμενες περί αυτών διατάξεις. - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και μελετών σκοπιμότητας. δ) Τμήμα Μελετών - Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών (Ε.Κ.Π.) - Η μελέτη θεμάτων νομισματικής πιστωτικής, φορολογικής και αγορανομικής πολιτικής και των επιπτώσεων από την άσκηση αυτών στην Οικονομία. - Η μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με τις μεταφορές, ιδιαίτερα με τη λειτουργία και το κόστος του Λιμένος Πειραιώς. - Η μελέτη και η εισήγηση επί κινήτρων αναπτύξεως Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και για την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού επί των ελληνικών προϊόντων. - Η μελέτη υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατά αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες. - Η παρακολούθηση, της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και οι από αυτή επερχόμενες επιβαρύνσεις της παραγωγής η συλλογή πάσης φύσεως στοιχείων για την ισχύουσα εργατική νομοθεσία σε ξένες Χώρες και η παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. - Η παρακολούθηση των θεμάτων επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. - Η μέριμνα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό ως και η συγκέντρωση και τεκμηρίωση διαφόρων πληροφοριών. - Η επιμέλεια της έκδοσης του Δελτίου του Επιμελητηρίου και των λοιπών οικονομικών εκδόσεων καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών για θέματα επιμελητηριακά. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων εσωτερικού και εξωτερικού, για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού ως και σε εμπορικές αποστολές. - Η έρευνα, μελέτη και συλλογή πληροφοριών για τις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η μελέτη για την προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μεσογειακών Χωρών για τη μεταφορά τεχνολογίας. - Η παρακολούθηση διεθνών οικονομικών εξελίξεων και ιδιαίτερα εκείνων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η συνεργασία με τη Διαρκή Διάσκεψη των Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία κάθε είδους στοιχείων και πληροφοριών δι ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών την Τράπεζα Πληροφοριών, τις διεθνείς σχέσεις. Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ανήκουν τα παρακάτω θέματα κατανεμόμενα μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Προσωπικού - Η μέριμνα για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για την σύνθεση και τις μεταβολές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Η βεβαίωση υπό του Προϊσταμένου του Τμήματος της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοτυπιών των οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο και βεβαίωση γνησίου υπογραφής. - Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού και για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις καθώς και η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων. - Η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση, η προετοιμασία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και η μέριμνα για την πρόσκληση των μελών των οργάνων Διοικήσεως του Επιμελητηρίου. - Η τήρηση βιβλίου μελών της Διοικήσεως. - Η τήρηση βιβλίου επιτροπών και συμβουλίων στα οποία μετέχουν μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και μέλη της Διοικήσεως αυτού. - Ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά τις αρμοδιότητες της Διοικήσεως και η τήρηση ευρετηρίου των θεμάτων αυτών. β) Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως και Αρχείου - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. - Η μέριμνα για τη φύλαξη και τον καθαρισμό της υπηρεσίας. -Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και η διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. γ) Τμήμα Οικονομικής Διοικήσεως -Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. - Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λπ.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η μέριμνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. δ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων - Η γνωμοδότηση επί παντός νομικού ζητήματος. - Ο χειρισμός των δικαστικών υποθέσεων του Επιμελητηρίου. - Η δια του Νομικού Συμβούλου εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου κατόπιν εντολής. - Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των πράξεων της Διοικήσεως που έχουν σχέση με τα Επιμελητήρια.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: Α. Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός θέσεις είκοσι δύο (22) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις δύο (2) Β. Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις δύο (2) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας θέσεις μία (1) Γ. Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέσεις δέκα οκτώ (18), εκ των οποίων δύο (2) θέσεις ειδικότητας εισπράκτορα Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ειδικότητας δύο (2) ξένων γλωσσών Αγγλικής - Γαλλικής ή Αγγλικής - Γερμανικής ή Αγγλικής - Ιταλικής Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων θέσεις πέντε (5) εκ των οποίων ειδικότητας δακτυλογράφων ελληνικής θέσεις τρεις (3) και ειδικότητας ξενόγλωσσων δακτυλογράφων θέσεις δύο (2) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας χειριστών Η/Υ θέσεις δύο (2) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού δομικών θέσεις μία (1 ) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις μία (1) Δ. Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις τρεις (3) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις μία (1) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας θέσεις τέσσερις (4).
Άρθρο 4
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Α. Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. Τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1943/91 άρθρο 25 παραγρ. 2 θέσεις δύο (2) Ειδικών σε θέματα Επιμελητηριακά με άριστη γνώση μίας (1 ) των ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής. Β. Μία (1) θέση ειδικού επιστήμονα (προσωρινή) Η θέση αυτή έχει μετατραπεί σε προσωρινή από εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1476/84.
Άρθρο 5 "Με σχέση έμμισθης εντολής .Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω."
1.  
  Η πιο πάνω έμμισθη εντολή διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος κώδικα περί Δικηγόρων
Άρθρο 6
1.  
  Των Διευθύνσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Των Τμημάτων Εμπορίου, Βιομηχανίας, Μελετών -Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών, Προσωπικού και Οικονομικής Διοικήσεως προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
4.  
  Του Τμήματος Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως και Αρχείου προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και εν ελλείψει Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες οργανικές θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος διατάγματος. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα 532/88 (ΦΕΚ 240/Α/88) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 και 9 εδάφ. πρώτο του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη (πέραν της ήδη καταβαλλομένης) σε βάρος του προϋπολογισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Την από 12.11.1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
 • Την αριθ. Β3 356/21.7.94 (ΦΕΚ 567/Β/21.7.94) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου.
 • Την αριθ. 326/1995 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/3356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/3356 1994
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/532 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία