ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/356

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος αριθμ. 327/1983 «Παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους Φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 117).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αντικαθίστανται τα εδ. 4 και 5 της περίπτωσης α του άρθρου 4 του Π.Δ. 327/1983 (Α 117) ως ακολούθως:«.
4.  
  Διορθωτικούς φακούς πάνω από το ποσό των 3.000 δρχ. και φακούς επαφής πάνω από το ποσό των 10.000 δρχ.
5.  
  Σκελετό πάνω από το ποσό των 5.000 δρχ.». 2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87).
 • Το άρθρο 8 του Π.Δ. 574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 104).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών των Α.Ε.Ι. της χώρας, δαπάνη η οποία θα ανέλθει περίπου για μεν το τρέχον οικον. έτος στο συνολικό ποσό των 8.500.000 δρχ. και για κάθε επόμενο οικον. έτος στο ποσό των 9.000.000 δρχ. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2421 του φορέα 19-250.
 • Την 321/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/327 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία