Ίδρυση αεροπορικών σχολών για την απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας χειριστών ελαφρών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας. Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Ορισμοί: α) Αεροπορική σχολή ερασιτεχνών χειριστών αεροσκαφών: Το εκπαιδευτικό κέντρο που είναι εγκατεστημένο εντός ή πλησίον αεροδρομίου ή ελικοδρομίου, όπου εκτελείται η εκπαίδευση για την απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας χειριστών αεροσκαφών. β) Εγκεκριμένη εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που γίνεται βάσει προκαθορισμένου προγράμματος εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). γ) Ειδικοί όροι λειτουργίας σχολής: Οι κατά περίπτωση πρόσθετες απαιτήσεις της ΥΠΑ, οι οποίες είναι προσαρτημένες στην άδεια λειτουργίας της σχολής. δ) Εκμεταλλευόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εκμετάλλευση Αεροπορικής Σχολής χειριστών αεροσκαφών. ε) Εκπαιδευτικά αεροσκάφη: Τα κατάλληλα για εκπαίδευση πολιτικά αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικές πτήσεις μέσα στα πλαίσια λειτουργίας Αεροπορικής Σχολής χειριστών αεροσκαφών. στ) Εκπαιδευτική πτήση: Η πτήση, η εκτελούμενη μέσα στα πλαίσια λειτουργίας Αεροπορίας Σχολής, αποκλειστικά για εκπαίδευση ή εξάσκηση ή εξέταση χειριστών από εκπαιδευτή πτήσεων της σχολής, η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για παροχή εγκεκριμένες εκπαίδευσης σε ερασιτέχνες χειριστές αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας. ζ) Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΥΠΑ: Υπάλληλος της ΥΠΑ, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητή της Υ. Π.Α. για να ασκεί ορισμένες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. η) Μαθητευόμενος χειριστής ή μαθητής: Αυτός που είναι εγγεγραμμένος και παρακολουθεί τακτικά μαθήματα σε Σχολή. Οι μαθητές μπορεί να είναι Έλληνες, υπήκοοι χωρών της Ε. Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών. Για την εκπαίδευση των τελευταίων απαιτείται άδεια της ΥΠΑ. θ) Χρόνος εκπαίδευσης σε αεροσκάφος διπλού χειρισμού: Το συνολικό χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητευόμενος χειριστής αεροσκαφών εκπαιδεύεται σε πτήση από εκπαιδευτή. ι) Χρόνος πτήσης με όργανα: Το συνολικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ο χειριστής κυβερνά το αεροσκάφος με τη βοήθεια αποκλειστικά των οργάνων αυτού, χωρίς βοήθεια εξωτερικών σημείων αναγνώρισης. ια) Χρόνος πτήσης: Το συνολικό χρονικό διάστημα από της έναρξης της δια των ιδίων μέσων κίνησης αεροσκάφους, μέχρι της μετά το πέρας της πτήσης ακινητοποίησης αυτού. ιβ) Χρόνος πτήσης «μόνος» (SΟLΟ) : Το συνολικό χρονικό διάστημα πτήσης, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητευόμενος χειριστής είναι ο μόνος που επιβαίνει στο αεροσκάφος.
Άρθρο 2 "Έκταση εφαρμογής - άδεια λειτουργίας"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή σε αεροπορικές σχολές ερασιτεχνών χειριστών αεροσκαφών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και παρέχουν αεροπορική εκπαίδευση στον αέρα ή και σε συνθετικά εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων για συγκεκριμένα προγράμματα εκπαιδεύσεως. Η εκπαίδευση αέρος παρέχεται με αεροσκάφη ελληνικού νηολογίου ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
2.  
  Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία σχολής χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας χορηγείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση της ΥΠΑ. Απαγορεύεται η λειτουργία σχολής χωρίς την ανωτέρω άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής.
3.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού άδεια χορηγείται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Ν. 1815/88 «Κύρωση Αεροπορικού Δικαίου» (Α 250), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 40 παρ. 16 του Ν. 2065/1992 (Α 113) και το Π.Δ. 365/94 (Α 199). Επιπλέον, απαιτείται οι διευθυντές, εντεταλμένοι σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές ή και έτερα κατά τον νόμο εντεταλμένα όργανα να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα κατά τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ενώ για τις λοιπές λειτουργίες της σχολής θα χρησιμοποιείται η ελληνική
5.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αεροπορικής σχολής χορηγείται μετά από αίτηση του εκμεταλλευόμενου, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει ότι η υπό ίδρυση σχολή πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και απαιτήσεις και ότι μπορεί να παράσχει αεροπορική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τους ειδικούς όρους λειτουργίας της. Η άδεια χορηγείται αρχικά για ένα χρόνο. Η ανανέωση της άδειας πραγματοποιείται ανά τριετία. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται το εγχειρίδιο οργάνωσης, λειτουργίας και εκπαίδευσης της σχολής.
6.  
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση παράβασης ή απόκλισης από αυτές, η άδεια λειτουργίας μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
7.  
  Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αεροπορικής σχολής ερασιτεχνών χειριστών αεροσκαφών συνοδεύεται από παράβολο 60.000 δρχ. (εξήντα χιλιάδων δραχμών). Τούτο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΥΠΑ σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται η σχολή να λειτουργήσει.
8.  
  Ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να αναφέρει στην αίτηση του την ακριβή διεύθυνση των εγκαταστάσεων της υπό ίδρυση σχολής. Αν ο εκμεταλλευόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή ιδιωτικό αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, η ΥΠΑ μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση σχολής σε κρατικά πολιτικά αεροδρόμια ή σε τοποθεσία πλησίον αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον κατά την κρίση της ΥΠΑ δεν θα παρεμποδίζονται οι πτήσεις των αεροσκαφών που εκτελούν δημόσιες μεταφορές.
9.  
  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αεροσκαφών σε εκπαιδευτικές πτήσεις χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων και περιορισμών της χορηγηθείσας άδειας από την ΥΠΑ
10.  
  Απαγορεύεται να γίνεται εκμετάλλλευση εκπαιδευτικών αεροσκαφών κατά παράβαση των ειδικών όρων τεχνικής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών αεροσκαφών, που εκδίδονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την ΥΠΑ, εφ όσον απαιτείται
11.  
  Οι ειδικοί όροι τεχνικής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών αεροσκαφών αεροπορικής σχολής περιλαμβάνουν:
 1. Περιορισμούς σε ότι αφορά την εκμετάλλευση αεροδρομίων, ελικοδρομίων και πεδίων προσγείωσης
 2. Περιορισμούς Εναέριων Χώρων
 3. Απαιτήσεις σχετικές με τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών αεροσκαφών
 4. Χρονικούς περιορισμούς επιθεωρήσεων σκαφών, κινητήρων, ελίκων, οργάνων, παρελκομένων και γενικά εξοπλισμό αεροσκαφών
 5. Άλλα στοιχεία, τα οποία μπορεί να καθορίσει η ΥΠΑ για να καλυφθούν ειδικές ανάγκες ή περιπτώσεις που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων. 12.0 εκμεταλλευόμενος Αεροπορική Σχολή υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο, την τήρηση και την εφαρμογή των ειδικών όρων τεχνικής εκμετάλλευσης, σε σχέση με τις ευθύνες και τα καθήκοντα κάθε ενός στον τομέα αρμοδιοτήτων του.
 6. Ειδικότερα, ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να εξασφαλίσει ότι το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό γνωρίζει τους νόμους, τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων του και ότι συμμορφούται προς αυτούς.
13.  
  Ο εκμεταλλευόμενος ευθύνεται για τη σωστή άσκηση της τεχνικής εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών αεροσκαφών του και τη λειτουργία της Σχολής. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, να ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους και να βεβαιώνεται ότι η λειτουργία της Σχολής γίνεται σύμφωνα με την άδεια και τους ειδικούς όρους τεχνικής εκμετάλλευσης, καθώς και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος.
14.  
  Ο έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος γίνεται από την ΥΠΑ. Για το σκοπό αυτό, ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΥΠΑ την άσκηση ελέγχου, ο οποίος εκτείνεται σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της λειτουργίας της Σχολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Άρθρο 3 "Επάρκεια της Σχολής"
1.  
  Για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 2 του παρόντος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αεροπορικής σχολής ερασιτεχνών χειριστών ελαφρών αεροσκαφών, η σχολή πρέπει να αποδείξει στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΥΠΑ ότι είναι ικανή να λειτουργεί και να εκτελεί εκπαιδευτικές πτήσεις κατά τρόπο ασφαλή και ικανοποιητικό. Ειδικότερα ο εκμεταλλευόμενος πρέπει να αποδείξει ότι η σχολή διαθέτει:.
 1. Εκπαιδευτικό κέντρο που να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος
 2. Οργάνωση, επάρκεια και καταλληλότητα μέσων και προσωπικού
 3. Κανονισμό λειτουργίας της σχολής
 4. Μέσα και ευκολίες για τη συντήρηση των αεροσκαφών καθώς και για τον ανεφοδιασμό των με καύσιμα
 5. Αεροσκάφη πτητικώς ικανά και κατάλληλα για το είδος των πτήσεων που προορίζονται
 6. Χειριστές που είναι κάτοχοι των απαιτουμένων σε ισχύ αδειών, ικανοτήτων και ειδικοτήτων και αξιοποιημένοι για εκπαιδευτικές πτήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις το παρόντος διατάγματος
 7. Τεχνικό προσωπικό συντήρησης που να κατέχει άδειες με τις ειδικότητες και ικανότητες που απαιτούνται και βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση και συντήρηση των αεροσκαφών της σχολής
 8. Εκπαιδευτές εδάφους που να έχουν αποδεδειγμένη πείρα διδασκαλίας των ανατεθέντων σ αυτούς μαθημάτων
 9. Διοικητικό προσωπικό επαρκές και ενημερωμένο για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος
 10. Κατάλληλα εκπαιδευτικά βοηθήματα που να καλύπτουν όλο το φάσμα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης εδάφους
 11. Μέσα πυροπροστασίας αεροσκαφών και εγκαταστάσεων και προσωπικό εξειδικευμένο στην κατάσβεση σε αεροσκάφη και εγκαταστάσεις
 12. Εγχειρίδιο τεχνικής εκμετάλλευσης και εκπαίδευσης ως και βιβλίο εντολών
 13. Προσωπικό μητρώο μαθητευομένων χειριστών αεροσκαφών που θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία εκπαίδευσής τους
Άρθρο 4 "Προσωπικό Σχολής"
1.  
  Η σχολή κατά το διάστημα εκπαιδεύσεως κάθε εκπαιδευτικής σειράς είναι υποχρεωμένη να διαθέτει επαρκή αριθμό προσωπικού, πλήρους απασχόλησης που να έχει τα απαραίτητα προσόντα και να είναι ικανό στην ειδικότητα του και στην τεχνική της εκπαίδευσης. Σε αδυναμία διαθέσεως προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού μερικής απασχόλησης κατόπιν εγκρίσεως της Υ.Π.Α.
2.  
  Το προσωπικό αποτελείται από: 2.1. Τον Διευθυντή της σχολής. Ο διευθυντής της σχολής θα πρέπει κατά τα τρία τελευταία χρόνια να κατέχει άδεια επαγγελματία χειριστή και ειδικότητα εκπαιδευτή αέρος. Σε περίπτωση που στερείται των προσόντων αυτών, ο διευθυντής μπορεί να παρουσιάσει στην αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ ένα βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να εμφαίνεται ότι διαθέτει πείρα επί των αεροπορικών θεμάτων κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Ο διευθυντής σχολής δεν δικαιούται να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες άλλης σχολής. Ο διευθυντής θα πρέπει:.
 1. Να εξασφαλίζει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της σχολής
 2. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της σχολής πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον
 3. Να ελέγχει την αποδοτικότητα των εκπαιδευτών εδάφους και αέρος
 4. Να επιτηρεί τις εκπαιδευτικές σειρές και να επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο
 5. Ο διευθυντής σχολής υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο, την τήρηση και εφαρμογή των ειδικών όρων τεχνικής εκμετάλλευσης, σε σχέση με τις ευθύνες και τα καθήκοντα καθενός στον τομέα αρμοδιοτήτων του.
 6. Ειδικότερα, ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να εξασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό γνωρίζει τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων του και ότι συμμορφούται προς αυτούς.
 7. Ο διευθυντής σχολής ευθύνεται για τη σωστή άσκηση της τεχνικής εκματάλλευσης των εκπαιδευτικών αεροσκαφών του και τη λειτουργία της σχολής.
 8. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, να ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους και να βεβαιώνεται ότι η λειτουργία της σχολής γίνεται σύμφωνα με την άδεια και τους ειδικούς όρους τεχνικής εκμετάλλευσης καθώς και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. 2.2.
 9. Τους εκπαιδευτές πτήσεων.
 10. Οι εκπαιδευτές πτήσεων πρέπει να κατέχουν σε ισχύ, άδεια τουλάχιστον επαγγελματία χειριστή με ειδικότητα πτήσεων με όργανα και ειδικότητα εκπαιδευτού πτήσεων για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.
 11. Σε όποια σχολή υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκπαιδευτές αέρος, ο διευθυντής σχολής, θα πρέπει να ορίσει έναν αρχιεκπαιδευτή πτήσεων για να συντονίζει όλες της πτητικές δραστηριότητες της σχολής.
 12. Ο διευθυντής σχολής μπορεί να είναι αρχιεκπαιδευτής πτήσεων, εάν διαθέτει τα ανάλογα προσόντα. 2.3.
 13. Τους εκπαιδευτές εδάφους.
 14. Οι εκπαιδευτές εδάφους πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη κατάρτιση που να καλύπτει το διδασκόμενο μάθημα, κατάλληλη εμπειρία στα αεροπορικά θέματα και γνώση στην τεχνική της διδασκαλίας.
 15. Οι εκπαιδευτές αέρος μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως εκπαιδευτές εδάφους, εάν διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα. 2.4.
 16. Το Διοικητικό προσωπικό.
 17. Το διοικητικό προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές για να τηρούνται:
 18. Μητρώα εκπαιδευτικής προόδου του κάθε μαθητή, λεπτομερή στοιχεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο έδαφος, στην πτήση και ενδεχομένως απομιμητή πτήσης καθώς και τακτικές εκθέσεις προόδου που βασίζονται σε ατομικές κρίσεις και αναφορές των εκπαιδευτών. 2.5.
 19. Το Τεχνικό Προσωπικό.
 20. Το τεχνικό προσωπικό της σχολής να έχει τις κατάλληλες άδειες και ικανότητες για τη σωστή συντήρηση των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από αυτή.
Άρθρο 5 "Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκμετάλλευσης 1. Η σχολή πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εγχειρίδια που περιλαμβάνουν πληροφορίες και οδηγίες για να διεκολύνουν το προσωπικό στα καθήκοντά του και να καθοδηγούν τους μαθητές στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων της εκπαί [...]"
2.  
  Αντίτυπα του εγχειριδίου τεχνικής εκμετάλλευσης αεροσκαφών αεροπορικής σχολής καθώς και οι τροποποιήσεις και προσθήκες που γίνονται κατά καιρούς σ αυτό διανέμονται:
 1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 2. Στους χειριστές εκπαιδευτές των α/φών του εκμεταλλευόμενου
 3. Σε κάθε άλλο αρμόδιο πρόσωπο που εμπλέκεται στο κύκλωμα της τεχνικής εκμετάλλευσης μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της σχολής
3.  
  Η σχολή υποχρεούται να καθιερώσει σύστημα με το οποίο βεβαιούται ότι οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που γίνονται κάθε φορά έχουν ληφθεί από τους κατόχους του εγχειριδίου
Άρθρο 6 "Αεροσκάφη. Απαιτήσεις - Εξοπλισμός 1. Αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από Αεροπορική Σχολή για την παροχή εγκεκριμένης εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις της ΥΠΑ. α) Σε κάθε αεροσκάφος πρέπει να υπάρχουν: - Σε ισχύ πιστοποιητικό πτη [...]"
2.  
  Πέραν της κάλυψης των προαναφερομένων απαιτήσεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, για πτήσεις με όργανα κάθε αεροσκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με: - Γυροσκοπικό ενδείκτη στροφών συνδυασμένο μετά ενδείκτου ολισθήσεων. - Γυροσκοπικό τεχνητό ορίζοντα. - Γυροσκοπικό ενδείκτη πορείας. - Ενδείκτη βαθμού ανόδου - καθόδου. - Υψόμετρο ευπαθές, ρυθμιζόμενο για αλλαγές της βαρομετρικής πίεσης. - Σύστημα ένδειξης ταχύτητας αέρος (ταχύμετρο), εφοδιασμένο προκειμένου για αεροπλάνα, με κατάλληλο μέσο για πρόληψη κακής λειτουργίας από παγοποίηση. - Δύο δέκτες VΟR, ή ένα δέκτη VΟR εφόσον το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με GΡS. - Δέκτη ΑDF. - ΤRΑΝSΡΟΝDΕR. - Δέκτη 75 ΜΗΖ (ΜΑRΚΕR).
3.  
  Αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για βασική εκπαίδευση πρέπει να είναι κατάλληλα για επίδειξη απώλειας στήριξης καθώς και επίδειξη κατάλληλων ενεργειών για αποφυγή περιδίνησης
4.  
  Πρέπει να υπάρχει ένα χρονόμετρο (ωρολόγιο), με δείκτη δευτερολέπτων, ευκολόχρηστο από το μαθητή κατά την πτήση
5.  
  Κατά την εξομοιούμενη πτήση σε συνθήκες πτήσης με όργανα, πρέπει να υπάρχουν μέσα που εμποδίζουν το μαθητή να εκτελεί την πτήση με τη βοήθεια εξωτερικών σημείων αναγνώρισης. Τα φορτηγά καλύμματα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση σε εξομοιούμενες συνθήκες πτήσης με όργανα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Να επιτρέπουν την ελεγχόμενη οπτικά απογείωση. β) Να εμποδίζουν το μαθητή να χρησιμοποιεί εξωτερικά σημεία αναφοράς σε εξομοιούμενες συνθήκες πτήσης και από τις δύο πλευρές του διαμήκους άξονα του αεροσκάφους. ι. Για μονοκινητήρια αεροπλάνα μέχρι 75 μοίρες. ιι. Για δικινητήρια αεροσκάφη μέχρι 60 μοίρες. γ) Να επιτρέπουν στον μαθητή και τον εκπαιδευτή απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα χειριστήρια με απεριόριστη θέα των οργάνων, ιδιαίτερα της μαγνητικής πυξίδας κατά τη διάρκεια πτήσης με όργανα.
 1. Να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ελάχιστη παρεμβολή στη θέα ολόγυρα της κανονικής θέσης καθίσματος του εκπαιδευτή
 2. Να είναι εύκολο να τοποθετούνται και να αφαιρούνται κατά την πτήση και να είναι κατασκευασμένο από υλικό που εύκολα θα λυγίζει
 3. Πρέπει να παρέχονται μέσα κάλυψης του τεχνητού ορίζοντα και του ενδείκτη πορείας για εκπαίδευση σε πτήση με περιορισμένο αριθμό οργάνων
Άρθρο 7 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΕΣ"
1.  
  Εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Η σχολή πρέπει να έχει διαθέσιμο επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών αεροσκαφών κατηγορίας και τάξης αναλόγου με την παρεχόμενη από τη Σχολή εκπαίδευση.
2.  
  Συνθετικά εκπαιδευτικά μέσα. Εφόσον υπάρχουν συνθετικά εκπαιδευτικά μέσα για την εκπαίδευση στις διαδικασίες της πτήσεως, αυτά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία χρησιμοποιούνται.
3.  
  Απαιτούμενοι χώροι και μέσα εξυπηρέτησης πτήσεων στο αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο που χρησιμοποιείται για εκπαίδευση, ή πλησίον αυτού:
 1. Μία αίθουσα σχεδιασμού πτήσεων με τις παρακάτω ευκολίες:
 2. -κατάλληλους και σύγχρονους χάρτες και διαγράμματα - τις τελευταίες αεροναυτικές πληροφορίες - τις τελευταίες μετεωρολογικές πληροφορίες - επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και την αίθουσα επιχειρήσεων - χάρτες στους οποίους να απεικονίζονται οι τυποποιημένες διαδρομές - χάρτες στους οποίους να απεικονίζονται οι εν ενεργεία απαγορευμένες, επικίνδυνες και περιορισμένες περιοχές. - κάθε άλλο υλικό που έχει σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων.
 3. Ευκολίες για τη θεωρητική εκπαίδευση.
 4. Οι σχολές πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω ευκολίες για τη θεωρητική εκπαίδευση:
 5. - κατάλληλες αίθουσες θεωρητικής εκπαίδευσης - κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, για να υποστηρίζει τη θεωρητική εκπαίδευση - κατάλληλα μέσα για την εκπαίδευση για την εξέταση στην ραδιοτηλεφωνία - κατάλληλα βιβλία για την εκπαίδευση και την εξέταση στην ραδιοτηλεφωνία κατάλληλα βιβλία και άλλες εκδόσεις, που να καλύπτουν τα μαθήματα που διδάσκονται και τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη, που χρησιμοποιούνται.
4.  
  Υγειονομική κατάσταση μαθητών - Προσωπικά μητρώα μαθητών. Πριν γίνει δεκτός ένας μαθητής, πρέπει να ενημερωθεί ότι πρέπει να έχει το κατάλληλο ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, πριν από την ένταξη της πτητικής εκπαίδευσης. Η σχολή πρέπει να τηρεί μητρώα στα οποία να καταχωρούνται προσωπικά στοιχεία, για κάθε μαθητή, περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού υγείας του πτυχίου, όπου απαιτείται.
5.  
  Μητρώα εκπαίδευσης μαθητών. Το σχέδιο του μητρώου στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της εκπαίδευσης των μαθητών, πρέπει να καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης. Στο μητρώο, πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμένα στοιχεία κάθε μαθητή, το σύνολο της απαιτούμενης εκπαίδευσης στην πτήση και καθημερινά εγγραφή των στοιχείων της εκπαίδευσης στην πτήση, που θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες των ασκήσεων που έγιναν, τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτή για τις επιδόσεις, τους ελέγχους προόδου, περιληπτικές αναφορές και κρίσεις ως και τα αποτελέσματα και των τελικών εξετάσεων μέσα στα πλαίσια της Σχολής, πριν την τελική εξέταση της ΥΠΑ για την απόκτηση πτυχίου. Παρόμοια στοιχεία τηρούνται και την εκπαίδευση εδάφους.
Άρθρο 8 "Εκπαίδευση"
1.  
  Προγράμματα Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν:.
 1. Ανάλυση της εκπαίδευσης στο έδαφος και την πτήση ανά εβδομάδα και εκπαιδευτικό στάδιο
 2. Η Εκπαίδευση σε συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο, όταν εφαρμόζεται, πρέπει να είναι παράλληλη με την εκπαίδευση στην πτήση και στο έδαφος, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα των μαθητών στον να μπορούν να εφαρμόζουν στην πτήση τις γνώσεις που αποκτούν στο συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο.
 3. Αναλυτικά προγράμματα πρακτικής εξάσκησης στο έδαφος και στην πτήση
 4. Ανάλυση της διαδακτέας ύλης. 1.1.
 5. Επίπεδο εκπαίδευσης.
2.  
  Εκπαίδευση στο έδαφος και σε πτήση. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στο έδαφος και στην πτήση ως και σε συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο ορίζεται από τη σχολή και εγκρίνεται από την ΥΠΑ.
 1. Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης για άδεια ερασιτέχνη χειριστή ελαφρών αεροπλάνων.
 2. Η θεωρητική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 165 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη, η οποία θα κατανέμεται ως εξής:
 3. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (θεωρία πτήσεως, σκάφος, κινητήρας, όργανα, επιδόσεις αεροσκαφών, ζυγοστάθμιση) ώρες:
 4. 35 - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ:
 5. ώρες:24 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ:
 6. ώρες:38 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Μέρος Ι Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας) ώρες:
 7. 24 Μέρος ΙΙ Τεχνική εκμετάλλευση α/φών, υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις χειριστών ιδιωτικών αεροπλάνων, ώρες:
 8. 12) -ΑΓΓΛΙΚΑ:
 9. ώρες:
 10. 10 -ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ:
 11. ώρες:
 12. 10 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ:
 13. ώρες:
 14. 10 -ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Βασική φυσιολογία και Ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψεως αποφάσεων) ώρες:
 15. 2.
 16. Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε πτήση, για άδεια ερασιτέχνη χειριστή με ικανότητα στην τάξη των ελαφρών μονοκινητήριων αεροπλάνων.
 17. Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην πτήση αναλύεται:
 18. ΣΥΝΟΛΙΚΑΟ υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ώρες εκπαίδευσης αέρος σαν κυβερνήτης από τις οποίες όχι περισσότερες από 5 μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο. - ΜΟΝΟΣ Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 15 ώρες πτήσης ΜΟΝΟΣ μέσα στα πλαίσια εκπαίδευσης εγκεκριμένης σχολής, από τις οποίες τουλάχιστον 5 ώρες πρέπει να είναι ναυτιλία ΜΟΝΟΣ και στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται ένα ταξίδι συνολικής διαδρομής τουλάχιστον 270 χιλ/ρων, στη διάρκεια του οποίου έκανε πλήρεις προσγειώσεις σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά αεροδρόμια.
 19. Για την απόκτηση αδείας ερασιτέχνη χειριστή με ικανότητα στην τάξη των ελαφρών πολυκινητηρίων αεροπλάνων, απαιτείται συνολική εκπαίδευση αέρος ως Κυβερνήτης τουλάχιστον 50 ωρών, εκ των οποίων οι 10 τουλάχιστον σε πολυκινητήρια
 20. Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης για άδεια ερασιτέχνη χειριστή ελαφρών ελικοπτέρων απλού στροφείου.
 21. Η θεωρητική εκπαίδευση στην τάξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 175 ώρες εκπαίδευσης, η οποία θα κατανέμεται ως εξής:
 22. -ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣ (θεωρίαπτήσεως στροφειοπτέρων, σκάφος, κινητήρες, στοφεία, όργανα, ζυγοστάθμιση επιδόσεις στροφειοπτέρων, προ πτήσεως επιθεώρηση, χειρισμοί επείγουσας ανάγκης) ώρες:
 23. 35. -ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΠΤΕΡΟΥ (Σκάφος, κινητήρες, στροφεία, επιδόσεις, διαγράμματα, ζυγοστάθμιση, χαρακτηριστικά πτήσεως, διαδικασίες επείγουοης ανάγκης) ώρες:
 24. 10 - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ώρες:
 25. 24 - ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ ώρες:
 26. 38 - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Μέρος Ι, Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίες ώρες:
 27. 24 Μέρος, ΙΙ, Τεχνική Εκμετάλλευση, υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση ατυχήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις χειριστών ιδιωτικών στροφειοπτέρων) ώρες:
 28. 12 -ΑΓΓΛΙΚΑ:
 29. ώρες:10 - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ:
 30. ώρες:
 31. 10 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ:
 32. ώρες:
 33. 10 -ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ(Βασική φυσιολογία και Ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψεως αποφάσεων) ώρες:
 34. 2.
 35. Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε πτήση, για άδεια ερασιτέχνη χειριστή ελαφρών ελικοπτέρων απλού στροφείου.
 36. Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην πτήση αναλύεται:
 37. ΣΥΝΟΛΙΚΑΟ υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ώρες πτήσεως ως χειριστής ελικοπτέρων εκ των οποίων 20 ώρες σε διπλό χειρισμό.
 38. ΜΟΝΟΣ10 ώρες πτήσης ΜΟΝΟΣ από τις οποίες τουλάχιστον 5 ώρες σε πτήση ταξιδίου, να έχει δε πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια αυτής της πτήσεως προσγείωση σε πεδίο προσγείωσης που να απέχει τουλάχιστον 47 χιλ/ρα από το σημείο αναχώρησης.
 39. Η κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση αδείας ερασιτέχνη χειριστή σε μία από τις δύο κατηγορίες ελαφρών αεροσκαφών (αεροπλάνα - ελικόπτερα) μειούται κατά το 1/3, προκειμένου για τους κατόχους σε ισχύ πτυχίου χειριστού στην άλλη κατηγορία, εφόσον έχουν πτητική πείρα άνω των 100 ωρών.
 40. Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας με όργανα σε ελαφρά αεροπλάνα και ελικόπτερα.
 41. Για την απόκτηση ειδικότητας με όργανα απαιτείται πείρα 200 ωρών πτήσεως ως χειριστής από τις οποίες 100 ώρες Κυβερνήτης συμπεριλαμβανομένων 35 ωρών ναυτιλίας (ταξιδίου) 50 ώρες με συνθήκες πτήσεως με όργανα εκ των οποίων 25 ώρες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο.
  • Θεωρητική εκπαίδευση τουλάχιστον 250 ωρών που θα κατανέμεται ως εξής:
  • - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ώρες:
  • 50 -ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ ώρες:
  • 50 -ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ ώρες:
  • 45 - ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ώρες:
  • 30 - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Τόμος Ι Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας) ώρες:
  • 25 -Λήψη και ερμηνεία ακουστικών σημάτων ΜΟRSΕ ώρες:
  • 5 - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ώρες:
  • 10 - ΑΓΓΛΙΚΑ ώρες:
  • 5 - ΟΡΓΑΝΑ ώρες:
  • 30
  • Εκπαίδευση σε πτήση για απόκτηση ικανότητος πτήσεως με όργανα σε ελαφρά αεροπλάνα:
  • 50 τουλάχιστον ώρες σε πτήση με όργανα, από τις οποίες 25 τουλάχιστον ώρες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε μονοκινητήρια ή πολυκινητήρια αεροπλάνα αλλά όχι λιγότερες από 15 σε πολυκινητήρια, οι δε υπόλοιπες σε εγκεκριμένο συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο
  • Εκπαίδευση σε πτήση για απόκτηση ικανότητας με όργανα σε ελαφρά ελικόπτερα, απλού στροφείου. 50 ώρες πτητικής πείρας από τις οποίες θα πρέπει οι 25 ώρες να είναι πτήσεις διπλού χειρισμού με κανόνες πτήσεως με όργανα επί ελικοπτέρου εκ των οποίων τουλάχιστον 5 ώρες επί του ελικοπτέρου στο οποίο προκείται να του απονεμηθεί η ικανότητα τύπου, οι δε υπόλοιπες 25 ώρες εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε εγκεκριμένο συνθετικό εκπαιδευτικό μέσο.
  • Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις σε πτήση προσμετρώνται στην συνολικά απαιτουμένη πτητική πείρα, για απόκτηση ικανότητας πτήσεων με όργανα σε αεροπλάνα ή ελικόπτερα.
 42. Τα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την αναλυτική εξεταστέα ύλη για απόκτηση αδείας, ικανότητας ή ειδικότητας, όπως προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητού ΥΠΑ
Άρθρο 9 "Δειγματολογικοί έλεγχοι πτήσης"
1.  
  Η Υ.Π.Α. δύναται να ορίσει αξιολογητές για τον έλεγχο της παρεχόμενης εκπαίδευσης εδάφους και αέρος για την διαπίστωση της προόδου των μαθητών σε οποιαδήποτε φάση κάθε σειράς μαθητών. Οι εν λόγω αξιολογητές της Υ.Π.Α. προετοιμάζουν το θέμα εκτέλεσης πτήσεων αξιολόγησης με τον αρχιεκπαιδευτή πτήσεων της σχολής και παρακολουθούν την προ της πτήσης ενημέρωση του μαθητή. Τα μητρώα εκπαίδευσης μαθητών διατίθενται στον αξιολογητή της Υ.Π.Α. Ο αξιολογητής της Υ.Π.Α. πληροφορεί τον αρχιεκπαιδευτή πτήσεων της σχολής ή τον αναπληρωτή του δια τις τυχόν αδυναμίες στην απόδοση του μαθητή που διαπιστώνει και που αποκλίνουν από τις καθιερωμένες διδακτικές μεθόδους και ειδικότερα με τα αναφερόμενα στο μητρώο εκπαίδευσης του μαθητή.
Άρθρο 10 "Αναλυτική ύλη μαθημάτων"
1.  
  Η αναλυτική ύλη μαθημάτων είναι αυτή που προβλέπεται από την Υ.Π.Α. για τις εξετάσεις προς απόκτηση άδειας ερασιτέχνη χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων και ειδικότητα πτήσεως δι οργάνων.
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι υφιστάμενες σχολές υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε θα παύσει η ισχύς της υπ αριθμ. ΥΠ Α/Ε 1 /Α/8-1/12792/ 1463/7.7.65 (ΦΕΚ Β 407) Υπουργικής Απόφασης. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α 250).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ουδεμία επιβάρυνση προκύπτει για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έτους 1995 (Φορέας 39/120).
 • Την με αριθμ. 316/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία