Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί ππρομηθειών του Δημοσίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14ης Ιουνίου 1993 «Περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών»
Άρθρο 2 "Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου είναι οι εγγράφως συναπτόμενες εξ επαχθούς αιτίας συμβάσεις που έχουν αντικείμενο: Την αγορά και την αγορά με δόσεις, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση, με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς προϊόντων, μεταξύ των αναθετουσών αρχών εκ των οριζομένων στην παράγραφο 2 και των προμηθευτών (φυσικών ή νομικών προσώπων). Η παράδοση των προϊόντων αυτών, δύναται να περιλαμβάνει και εργασίες τοποθετήσεως και εγκαταστάσεως.
2.  
 1. Αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, οι ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκηση ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 και του άρθρου 4 παραγρ. 6 του Ν. 1943/91, όπως οριοθετείται κάθε φορά.
 2. Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισμός:
 3. Ι. που έχει νομική προσωπικότητα.
 4. ΙΙ. που δημιουργήθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες κοινής ωφελείας, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και ΙΙΙ.του οποίου είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο από το κράτος ή τους οργανισμούς αυτούς, είτε άνω του ημίσεως του αριθμού των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας διορίζεται από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
3.  
  Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών των ως άνω αναθετουσών αρχών, των οποίων η προϋπολογιζομένη αξία κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας είναι:
 1. Για όσες συνάπτονται από τις παραπάνω αναθέτουσες αρχές ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές των 200.000 ΕCU.
 2. Ειδικά, όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, οι οποίες κατονομάζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος π.δ., το όριο αυτό ισχύει για προϊόντα μη κατονομαζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος π.δ.
 3. Για όσες συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που πρέπει να εφαρμόζουν τη συμφωνία της GΑΤΤ για τις κρατικές προμήθειες και οι οποίες ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξίας σε δραχμές των κατωτάτων ορίων που αυτή ορίζει.
 4. Ειδικά, όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, το όριο αυτό ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν προϊόντα, τα οποία καλύπτονται με το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
 5. Η αξία των ανωτέρω ορίων σε δραχμές καθώς και το κατώτατο όριο που καθορίζεται από την συμφωνία της GΑΤΤ για τις κρατικές προμήθειες και εκφράζεται σε ΕCU αναθεωρούνται κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από 1/1/1988.
 6. Οι αξίες αυτές δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.
4.  
  Όταν πρόκειται για συμβάσεις οι οποίες έχουν αντικείμενο την αγορά με δόσεις, την μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση προϊόντων, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως:
 1. στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογιζόμενου ποσού για ολόκληρη τη διάρκεια της συμβάσεως
 2. στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να ορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48
5.  
  Στην περίπτωση συμβάσεων που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος,. πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για την εφαρμογή των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου είτε η συνολική πραγματική αξία ανάλογων διαδοχικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά την διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών ή του προηγούμενου οικονομικού έτους, αναπροσαρμοζόμενη, εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τροποποιήσεις κατά ποσότητα ή κατ αξία που θα ελάμβαναν ενδεχομένως χώρα κατά την διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών, είτε η προϋπολογιζόμενη αξία των διαδοχικών συμβάσεων κατά τους δώδεκα μήνες που ακολουθούν από την πρώτη παροχή ή κατά την διάρκεια της συμβάσεως, εφόσον η διάρκεια αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.
6.  
  Εάν μία προγραμματιζόμενη αγορά προϊόντων του αυτού τύπου μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων καθ ομάδες, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία αυτών των ομάδων
7.  
  Σε περίπτωση που η προγραμματιζόμενη σύμβαση προμηθειών προεβλέπει ρητά δικαίωμα προαιρέσεως, ως βάση για τον υπολογισμό της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως πρέπει να λαμβάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό της αγοράς της μισθώσεως, της χρηματοδικής μισθώσεως, της αγοράς με δόσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαιρέσεως
8.  
  Καμία προμήθεια για μία ορισμένη ποσότητα προϊόντων δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος άρθρου
9.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος έχουν εφαρμογή και στις συμβάσεις προμηθειών που αφορούν στις αναθέτουσες αρχές του τομέα της άμυνας, εκτός από τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 223 παραγρ. 1 εδάφιο β της συνθήκης ΕΟΚ.
Άρθρο 3 "Εξαιρέσεις Ι.Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν εφαρμόζονται στις αναθέτουσες αρχές των οποίων οι δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες: α) Η διάθεση ή η εκμετάλλευση δικτύων σχεδιασμένων να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μετα [...]"
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που συνάπτονται από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα αναφερομένη στην παραγρ. 1 στοιχείο α) σημείο Ι) του παρόντος άρθρου και η οποία:.
 1. συνδέεται με σχέδια υδραυλικής μηχανικής, αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του νερού που προορίζεται για τροφοδότηση σε πόσιμο νερό υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου νερού που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης ή
 2. συνδέεται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις προμηθειών που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν αυτό απαιτείται για την προστασία βασικών συμφερόντων του κράτους σε θέματα ασφαλείας.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν εφαρμόζονται επίσης προκειμένου για συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται:.
 1. Με βάση διεθνή συμφωνία, που έχει συναφθεί μεταξύ της χώρας μας και άλλης ή άλλων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία έχει ως αντικείμενο τις προμήθειες που ππροορίζονται για την πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση από κοινού ενός έργου από τα κράτη που υπέγραψαν την συμφωνία.
 2. Κάθε τέτοια συμφωνία πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 3. Με βάση διεθνή συμφωνία, που αναφέρεται στη στάθμευση στρατευμάτων και αφορούν προμήθειες προς υποστήριξη των στρατευμάτων αυτών
 4. Σύμφωνα με ειδική διαδικασία διεθνούς οργανισμού
5.  
  Όταν αναθέτουσα αρχή εκ των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. παραχωρεί σε φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως του νομικού του καθεστώτος, ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητα δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη περί παραχώρησης του δικαιώματος αυτού πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εν λόγω οργανισμός οφείλει να τηρεί την αρχή της μη διακρίσεως λόγω ιθαγενείας, κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών με τρίτους.
Άρθρο 4 "Τρόποι διενέργεια προμηθειών"
1.  
  Οι προμήθειες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. διενεργούνται είτε με διαγωνισμό, είτε με την διαδικασία με διαπραγματεύσεις.
Άρθρο 5 "Είδη διαγωνισμών"
1.  
  Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς διαγωνισμούς και κλειστούς διαγωνισμούς
Άρθρο 6 "Ανοικτός διαγωνισμός"
1.  
  Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό, η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
3.  
  Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, αυτά παρέχονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αιτήσεως
4.  
  Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών
5.  
  Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών εγγράφων της προκηρύξεως, η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 πρέπει να παρατείνεται ανάλογα. Ομοίως παρατείνεταιι ανάλογα και στη περίπτωση που τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους να παρασχεθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό, η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙV/Β του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 7 "Κλειστός διαγωνισμός"
1.  
  Στον κλειστό διαγωνισμό οι αναθέτουσες αρχές με βάση τις πληροφορίες για την προσωπική κατάσταση του προμηθευτή καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί, επιλέγουν μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα βάσει του άρθρου 14 του παρόντος Π.Δ., εκείνους τους οποίους θα καλέσουν να υποβάλουν προσφορά.
2.  
  Κατά τον κλειστό διαγωνισμό προηγείται διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στον τύπο, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Οταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στον κλειστό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης, μπορούν να προβλέπουν τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των προμηθευτών τους οποίους σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Στην περίπτωση αυτή τα όρια αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση των προϊόντων της προμήθειας. Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε, το δε ανώτερο μπορεί να ορισθεί μέχρι 20. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.
3.  
  Κατά τον κλειστό διαγωνισμό, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής δεν μπορεία να είναι μικρότερη των 37 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής περιλήψεως της διακηρύξεως στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία που θα ορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης.
4.  
  Η πρόσκληση στους υποψηφίους, που επιλέγονται για την υποβολή των προσφορών, γίνεται με έγγραφο που αποστέλλεται ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου
5.  
  Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 40 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης προσκλήσεως. Στην περίπτωση εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου τότε η προθεσμία που θα ορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.
6.  
  Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί, για την υποβολή των προσφορών
7.  
  Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών μπορεί να αποστέλονται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά ή με τηλέτυπο, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλέφωνο. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις, οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή βεβαίας χρονολογίας.
8.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή αμέσου εξετάσεως των προσαρτημένων εγγράφων στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία των 40 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να παρατείνεται αναλόγως
9.  
  Κατά τον κλειστό διαγωνισμό η διακήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙV/Γ του παρόντος
10.  
  Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών, κατά τον κλειστό διαγωνισμό, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
 1. τη διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσόν που τυχόν καταβάλλεται για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών, τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού,
 2. την προθεσμία γιατην υποβολή των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να είναι συνταγμένες,
 3. τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται, καθώς και ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης,
 4. τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες ενδεχόμενα ζητούνται,
 5. την πηγή της χρηματοδότησης, το νόμισμα και τον τρόπο πληρωμής της προμήθειας
 6. τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
 7. τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδείξουν τα αναφερόμενα στις δηλώσεις που υποβάλλουν οι υποψήφιοι όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος Π.Δ.
 8. τα κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας, εάν αυτά δεν αναφέρονται στην περίληψη της διακηρύξεως
 9. τα στοιχεία της δημοσιευθείσας προκήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέορντος
Άρθρο 8 "Κοινοί κανόνες δημοσιότητος"
1.  
  Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, μετά την έναρξη του οικονομικού τους έτους, με σχετική ανακοίνωση που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος ΙV όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία, (λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος), είναι ίση ή μεγαλύτερη σε δραχμές από 750.000 ΕCU, και τις οποίες προτίθενται να διενεργήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενα δώδεκα μηνών. Οι κατηγορίες των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή στην ονοματολογία CΡΑ (ΕΕαριθμ. L 342 της 31/12/1993 σελ. 1 ).
2.  
  Οι αναθέτουσε αρχές που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμηθειών με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή με διαδικασία με διαπραγμάτευση γνωστοποιούν την πρόθεση τους με προκήρυξη, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος
3.  
  Οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν σύμβαση γνωστοποιούν το αποτέλεσμα με σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, σε οορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την σύναψη της σύμβασης, όταν η γνωστοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών θα εμπόδιζε την εφαρμογή νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, θα μπορούσε να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή να βλάψει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4.  
  Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποστέλλονται από την αναθέτουσα αρχή το ταχύτερο δυνατό και τα καταλληλότερα μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας οι ανακοινώσεις αποστέλλονται με τηλέτυπο ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία.
5.  
  Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, η δε ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
6.  
  Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να θέτουν όρους άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9 και 10 όταν ζητούν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια που θέτουν στους προμηθευτές για την επιλογή τους (σημείο 11 του Παραρτήματος ΙV Β, σημείο 9 του Παραρτήματος ΙV Γ και σημείο 8 του Παραρτήματος ΙV Δ). Οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων ΤΕD στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε ανακοινώσεως δημοσιεύεται στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων. Αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο του πρωτοτύπου. Η υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τις ανακοινώσεις δώδεκα ημέρες το αργότερο μετά την αποστολή τους. Στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας αυτή η προθεσμία μειώνεται σε πέντε ημέρες.
7.  
  Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις δεν πρέπει να δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία πρέπει και να αναφέρουν. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις δεν πρέπει να περιέχουν άλλες πληροφορίες εκτός από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
8.  
  Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία της αποστολής της ανακοίνωσης ή της προκήρυξης
9.  
  Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών, που δεν υπόκεινται στις διατάιξεις του παρόντος Π.Δ. περί υποχρεωτικής δημοσίευσης.
10.  
  Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων και των ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κείμενο της προκήρυξης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την μία σελίδα της εν λόγω εφημερίδας, δηλαδή περίπου 650 λέξεις.
11.  
  Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας του ή της προσφοράς του και στην περίπτωση υποβολής προσφοράς, γνωστοποιούν και το όνομα ή την επωνυμία του αναδόχου
12.  
  Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, που υποβάλλουν σχετική αίτηση, τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν τελικά τη σύμβαση για την οποία έχει προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισμού ή να αρχίσουν εκ νέου την σχετική διαδικασία. Ενημερώνουν επίσης την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απόφαση αυτή.
13.  
  Για κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές καταρτίζουν πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον: - Το όνομα και η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και η αξία της σύμβασης, - τα ονόματα ή οι επωνυμίες των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και η αιτιολόγηση της επιλογής τους, - τα ονόματα ή οι επωνυμίες των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και οι λόγοι αποκλεισμού τους, - το όνομα ή η επωνυμία του αναδόχου και η αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εάν είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, -όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 και οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. Το πρακτικό αυτό ή τα κυριώτερα σημεία του κοινοποιούνται στην Επιτροπή μετά από αίτηση της.
Άρθρο 9 "Υπολογισμός προθεσμιών"
1.  
  Ο υπολογισμός όλων των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ ΕΚΑΕ) αριθμ. 1182/71 της 3ης lοuνiοu 1971 (ΕΕ αριθμ. L124 της 8.6.1971, σελ. 1 ) ο οποίος καθορίζει τους κανόνες, που εφαρμόζονται στις προθεσμίες και ημερομηνίες.
Άρθρο 10 "Διαδικασία με διαπραγμάτευση"
1.  
  Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με ένα ή περισσότερους από αυτούς
2.  
  Στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές με βάση τις πληροφορίες για την προσωπική κατάσταση του προμηθευτή καθώς και τις πληροφορίες και τις διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί, επιλέγουν μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα βάσει του άρθρου 14 του παρόνοτς Π.Δ., εκείνους τους οποίους θα καλέσουν να διαπραγματευθούν.
3.  
  Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία μεδιαπραγμάτευση για τη σύναψη της σύμβασης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων
4.  
  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε περίπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή σε περίπτωση προσφορών οι οποίες, βάσει εθνικών διατάξεων σύμφωνων με τις διατάξεις περί κανόνων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής προμηθευτών και κριτηρίων κατακυρώσεως συμβάσεων, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακηρύξεως δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV/Γ εκτός εάν σ αυτές τις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τους απαραίτητους όρους εξ εκείνων που κατά τον προηγηθέντα ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό είχαν υποβάλει προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 του παρόντος. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής καθορίζεται όπως στην παραγρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος.
5.  
  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεως διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. όταν δεν υπεβλήθη καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, εφόσον οι αρχικοί όροι της προκηρύξεως δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδών και διαβιβάζεται έκθεση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 2. όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, μελετών ή αναπτύξεως.
 3. Η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα στο είδος ή την απόσβεση δαπανών έρευνας και αναπτύξεως,.
 4. όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια προϊόντα μπορούν να κατασκεαυστούν ή να παραδοθούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή,
 5. στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που απαιτούνται στις ανοικτές ή κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες.
 6. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για να δικαιολογήσουν τον επείγοντα αυτό χαρακτήρα δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση ν απορρέουν από δική τους ευθύνη,.
 7. για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε ενδεχομένως την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς την χρήση και συντήρηση.
 8. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη.
Άρθρο 11 "Δικαιούμενοι συμμετοχής"
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες των αναθετουσών αρχών της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β. συνεταιρισμοί, γ. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ. κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμβάσεως.
Άρθρο 12
1.  
  Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου, μετά από έλεγχο της καταλληλότητας των μη αποκλεισθέντων προμηθευτών δυνάμει των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος Π.Δ., τον οποίο διεξάγουν οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 5,6,7,8,9,10 και 11 του άρθρου 14 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές
3.  
  Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν καθορίσει οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές. Στα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. Εάν δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να μη δεχθούν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο επειδή έχει καταρτισθεί με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί με αναφορά σε εθνικά πρότυπα τα οποία ισχύουν κατ εφαρμογή των αντιστοίχων ευρωπαϊκών, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παραγρ. 3 ή ακόμα σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παραγρ. 6 στοιχεία α) και β).
4.  
  Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχτεί εναλλακτικές προσφορές δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να απορρίψουν εναλλακτική προσφορά μόνο για το λόγο ότι εφόσον επιλεγεί, ενδέχεται να οδηγήσει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών αντί σύμβασης προμηθειών κατά την έννοια του παρόντος Π.Δ. Στα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να της αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Η ανακοίνωση αυτή δεν προδικάζει το ζήτημα της ευθύνης του κυρίου προμηθευτή.
Άρθρο 13
1.  
  Οι Επίσημοι Κατάλογοι (Μητρώα) Αναγνωρισμένων Προμηθευτών, πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις διατάξεις του άρθρου 14 (παραγρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και ζ) και των παραγράφων 4,5,6,7,8,9 και 10).
2.  
  Οι προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Στο πιστοποιητικό αυτό αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό.
3.  
  Η εγγραφή του προμηθευτή στους επίσημους καταλόγους πιστοποιούμενη από την αρμόδια αρχή δεν συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων Κρατών - μελών τεκμήριο καταλληλότητας για προμήθειες παρά μόνο όσον αφορά το άρθρο 14 παραγράφου 1 στοιχεία α) έως δ) και ζ) της παραγράφου 4, της παραγράφου 5 στοιχεία β) και γ) και της παραγράφου 8 στοιχεία α). Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους επίσημους καταλόγους δεν είναι δυνατόν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά πάντως την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, είναι δυνατόν να ζητηθεί, με την ευκαιρία κάθε σύμβασης, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο προμηθευτή. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - μελών εφαρμόζουν τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου μόνο προς όφελος των προμηθευτών που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος - μέλος, στο οποίο έχει καταρτισθεί ο επίσημος κατάλογος.
4.  
  Για την εγγραφή των προμηθευτών άλλων κρατών - μελών σε επίσημο κατάλογο δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους προμηθευτές που είναι Έλληνες υπήκοοι και σε κάθε περίπτωση, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 ) έως και 10)
5.  
  Οι αρμόδιες αρχές που τηρούν επίσημους καταλόγους, οφείλουν να ενημερώνουν το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο και γνωστοποιεί στα κράτη - μέλη και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις διευθύνσεις των αρμοδίων αυτών αρχών, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι αιτήσεις εγγραφής
Άρθρο 14
1.  
  Κάθε προμηθευτής δύναται να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προμηθειών εφόσον:
 1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχειρήσεως του έχουν ανασταλεί ή τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή
 2. Βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές ή υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή
 3. Έχει καταδιασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή
 4. Υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
 5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκαταστάσεώς του
 6. Δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκαταστάσεώς του
 7. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος
2.  
  Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προμηθευτή απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρχή δέχεται σαν ικανοποιητική απόδειξη: για τις περιπτώσεις α, β, ε και στ, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, για την περίπτωση γ απόσπασμα ποινικού μητρώου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται περί ατομικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρίας
3.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό α, β και γ στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμοδίας αρχής του κράτους - μέλους. Σε κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ενόρκου δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως.
4.  
  Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό προμηθειών του Δημοσίου ενδέχεται να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστημένος. Στο Βέλγιο στο «Registre du Cοmmerce> - «Ηandelsregister», στη Δανία στο «Αktieselskabsregistrer» ή στο «Fοreningsregistret» και στο Ηandeisregistret» στη Γερμανία στο «Ηandelsregister» και στο «Ηandwerksrοlle» στη Γαλλία στο «Registre du Cοmmerce» και στο «Repertοire des Μetiers», στην Ιταλία στο «Registre della Camera di Cοmmerciο, Ιndustria, Αgricοltura e Αrtigianatο» και στο «Registrο delle Cοmmissiοni Ρrονinciali per lΑrtigianatο» στο Λουξεμβούργο στο «Registre aux Firmes» και στο «Rοle de la Chambre des Μetiers», στην Ολλανδία στο «Ηandelsregister» και στην Πορτογαλία στο «Registο Νaciοnal das Ρessοas Cοlectiνas», στην Ελλάδα σε «Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο» και άλλα Επιμελητήρια των παραγωγικών τάξεων. Στην Ισπανία στο «Registrο Μercantil» ή στην περίπτωση μη εγγεγραμμένων μεμονωμένων προσώπων, βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος βεβαίωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να υποβάλει πιστοποιητικό από το «Registrar οf Cοmpanies» ή από το «Registrar οf Friendly Sοcieties» ότι η επιχείρησή του είναι «incοrpοrated» ή «registered» ή εάν δεν κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό, να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ότι ασκεί δραστηριότητες στο σχετικό επαγγελματικό κλάδο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος σε συγκεκριμένο τόπο εργασίας και με συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία.
5.  
  Η απόδειξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας του προμηθευτού δύναται, κατά γενικό κανόνα, να παρασχεθεί με ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω μέσα:
 1. με κατάλληλες βεβαιώσεις τραπεζών,
 2. με την υποβολή αντιγράφου του ισολογισμού της επιχειρήσεως ή αποσπασμάτων αυτού,
 3. με δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως και του κύκλου εργασιών αυτής, όσον αφορά τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της συμβάσεως προμηθειών, κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη
6.  
  Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ποιο ή ποια από τα ανωτέρω στοιχεία επιλέγουν και ποιώ άλλα στοιχεία πλην των αναφερομένων στην παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει να προσκομισθούν.
7.  
  Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ο προμηθευτής αδυνατεί να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή δύναται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο
8.  
  Η τεχνική ικανότητα του προμηθευτή δύναται να αποδειχθεί ανάλογα με τη φύση, την ποιότητα και τον σκοπό των προς προμήθεια προϊόντων με την παροχή ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω στοιχεία:
 1. κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων οι οποίες έγιναν κατά τα τρία προηγούμενα έτη, με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες. εάν μεν πρόκειται για προμήθειες αναθετουσών αρχών οι παραδόσεις αποδεικνύονται με πιστοποιητικά θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή, εάν δε πρόκειται για προμήθειες ιδιωτών, η παράδοση πρέπει να βεβαιούται από τον αγοραστή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, θα δηλούται υπεύθυνα από τον προμηθευτή ότι πράγματι έγινε,.
 2. περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχειρήσεως, των μέσων αυτής προς εξασφάλιση της ποιότητας και των τμημάτων μελετών και ερευνών αυτής,
 3. αναφορά του απασχολουμένου τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν ευθέως σε αυτήν είτε όχι και ιδιαίτερα των υπευθύνων για τον ποιοτικό έλεγχο,
 4. δείγματα, περιγραφή ή και φωτογραφίες των προς προμήθεια προϊόντων, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να βεβαιούται εάν η αναθέτουσα αρχή το απαιτεί,
 5. πιστοποιητικά, εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή Υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, που να βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, τα οποία σαφώς προσδιορίζονται με αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα,
 6. έλεγχο που διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή για λογαριασμό της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο προμηθευτής, κατόπιν συμφωνίας με τον οργανισμό αυτόν, όταν τα προς προμήθεια προϊόντα είναι σύνθετα ή κατ εξαίρεση πρέπει να ανταποκρίνονται σε ειδικό σκοπό.
 7. Ο έλεγχος αυτός αφορά την παραγωγική ικανότητα του προμηθευτού και εάν είναι αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και ερευνών που διαθέτει καθώς και αυτά που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο.
9.  
  Η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποια στοιχεία επιθυμεί να της υποβληθούν προς απόδειξη των αναφερομένων στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου
10.  
  Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή που προκηρύσσει το διαγωνισμό οφείλει να λάβει υπόψη τα έννομα συμφέροντα του προμηθευτού όσον αφορά την προστασία των τεχνολογικών και εμπορικών απορρήτων της επιχειρήσεως του
11.  
  Η αναθέτουσα αρχή δύναται να καλεί τους προμηθευτές να συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις εντός των ορίων του παρόντος άρθρου
12.  
  Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές
13.  
  Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προσκλήσεις σε εκείνους από τους προμηθευτές των άλλων κρατών - μελών οι οποίοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υπό τους αυτούς όρους, που ισχύουν για τους Έλληνες υπηκόους προμηθευτές
Άρθρο 15
1.  
  Τα κριτήρια για την τελική επιλογή του προμηθευτή και την κατακύρωση της προμήθειας μπορεί να είναι είτε η χαμηλότερη μόνον τιμή, είτε η συμφερότερη προσφορά
2.  
  Στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών καθορίζεται υποχρεωτικά αν η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη μόνον τιμή ή την συμφερότερη προσφορά. Στην περίπτωση της συμφερότερης προσφοράς, καθορίζονται κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγησή της.
3.  
  Για την αξιολόγηση μιας προσφοράς ως συμφερότερης, λαμβάνονται υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια:
 1. η τιμή,
 2. ο χρόνος παραδόσεως των προϊόντων,
 3. η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακηρύξεως,
 4. η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακηρύξεως,
 5. το κόστος εγκαταστάσεως και λειτουργίας,
 6. η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας,
 7. η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή,
 8. τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,
 9. η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία, ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια προϊόντων ή και των ιδιαίτερων αναγκών της αναθέτουσας αρχής,
 10. οι όροι πληρωμής
4.  
  Εάν σε ορισμένο διαγωνισμό οι προσφορές είναι προφανώς υπερβολικά χαμηλές για τα προς προμήθεια προϊόντα, η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό ζητεί από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.
5.  
  Εάν τα έγγραφα τα σχετικά με προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπουν την κατακύρωση του διαγωνισμού με την χαμηλότερη μόνον τιμή, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την απόρριψη προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές
Άρθρο 16
1.  
  Η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται παρακάτω περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιέχονται στη διακήρυξη της σύμβασης
3.  
  Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή είτε στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές με την επιφύλαξη των εθνικών τεχνικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου, στον βαθμό που οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο
4.  
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την αρχή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου:
 1. Εάν τα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη ως προς τη διαπίστωση της καταλληλότητας ενός προϊόντος ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα προκειμένου να διαπιστωθεί με ικανοποιητικό τρόπο αν ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τα εν λόγω πρότυπα ή εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές
 2. εάν τυχόν η εφαρμογή της παραγράφου 3 θίγει την εφαρμογή της Α/Υ.Α/1341/15956/12-9/31.10.86 «Έγκριση συμφωνίας για ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα (ΝΟRΜΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS DΕ ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS, ΝΕΤS) για τις τερματικές συσκευές» (ΦΕΚ Β/739), Β/Υ.Α 68851/16-5/10.6.88 «Αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού» (ΦΕΚ Β 735) και της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ (ΕΕ αριθμ. L 128 της 23.5.91, σελ. 1) ή της Οδηγίας 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ αριθμ. L 36 της 7.2.87, σελ. 31) ή άλλων κοινοτικών κειμένων σε συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων.
 3. εάν η χρήση των εν λόγω προτύπων, ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών υποχρεώνουν ενδεχομένως την αναθέτουσα αρχή να προμηθεύεται προϊόντα ή υλικά μη συμβατά για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις της ή που συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, σε ορισμένο χρονικό διάστημα ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές
 4. εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία και δεν είναι σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υφισταμένων ευρωπαϊκών προτύπων, ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών
5.  
  Οι αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν στην εφαρμογή της παραγράφου 4 αναφέρουν, εφόσον είναι δυνατόν, τους σχετικούς λόγους στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στην διακήρυξη και, σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν τους λόγους αυτούς στα εσωτερικά τους έγγραφα και ενημερώνουν σχετικά τα κράτη - μέλη και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον το ζητήσουν
6.  
  Εάν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι τεχνικές προδιαγραφές:
 1. καθορίζονται με αναφορά στις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναγνωρίζονται ως σύμφωνες προς τις βασικές απαιτήσεις που απαριθμούνται στις Κοινοτικές Οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες και, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (ΦΕΚ 176Α) (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ ΕΕ L40/89 σελ. 12),.
 2. μπορούν να καθορίζονται με αναφορά στις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την υλοποίηση των έργων και τη χρησιμοποίηση προϊόντων,
 3. μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα.
 4. Στην περίπτωση αυτή, είναι προτιμότερη η αναφορά κατά σειρά προτίμησης:
 5. ί) σε ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ εφαρμογή των αντίστοιχων διεθνών προτύπων τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά στην Ελλάδα, Η) σε άλλα πρότυπα και ελληνικές τεχνικές εγκρίσεις, iii) σε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο.
7.  
  Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προδιαγραφές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης, απαγορεύεται η αναγραφή, στους συμβατικούς όρους, τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή ιδιαίτερες μεθόδους με αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένοι προμηθευτές ή προϊόντα. Ειδικώτερα, απαγορεύεται η αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τύπων ή ορισμένης προελεύσεως ή παραγωγής πάντως τέτοια αναφορά, εφόσον συνοδεύεται από τους όρους ή «αντίστοιχο», επιτρέπεται όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της συμβάσεως χρησιμοποιώντας προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές, για όλους τους ενδιαφερομένους.
Άρθρο 17
1.  
  Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου στατιστικά στοιχεία με τις συναφθείσες από αυτές συμβάσεις:
 1. όσον αφορά στις αναθέτουσες αρχές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Π.Δ., το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος,.
 2. όσον αφορά στις υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές, την 30 Ιουνίου κάθε δευτέρου έτους, για το προηγούμενο έτος.
 3. Το Υπουργείο Εμπορίου κοινοποιεί στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συγκεντρωτικό πίνακα των παραπάνω στατιστικών στοιχείων, αρχής γενομένης από 31 Οκτωβρίου 1995.
2.  
  Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται τουλάχιστον:
 1. ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή εφόσον υπερβαίνουν το κατώτατο όριο και στην περίπτωση των αναθετουσών αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Π.Δ., η αξία κάτω του κατωτάτου ορίου,.
 2. ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή άνω του κατωτάρου ορίου, κατά διαδικασία, προϊόν και εθνικότητα του προμηθευτή στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια και στις περιπτώσεις των διαδικασιών με διαπραγματεύσεις, προσδιορίζονται ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που υπογράφησαν με προμηθευτές από κάθε κράτος - μέλος και από τρίτες χώρες.
 3. Στη περίπτωση δε των αναθετουσών αρχών του Παραρτήματος Ι του παρόντος, ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που υπογράφησαν με προμηθευτές από κάθε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία GΑΤΤ σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών.
Άρθρο 18
1.  
  Υποχρεώσεις αναθετουσών αρχών υπαγομένων στην συμφωνία GΑΤΤ, σχετικά με τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών Κατά τις διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων κρατικών προμηθειών από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται, στις σχέσεις με τα λοιπά κράτη - μέλη, όροι εξίσου ευνοϊκοί με τους όρους που επιφυλάσσονται στις τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της συμφωνίας GΑΤΤ και ιδίως τους όρους των άρθρων V και VΙ σχετικά με την κλειστή διαδικασία, την πληροφόρηση και την εξέταση.
Άρθρο 19
1.  
Τελικές διατάξεις1.Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο καταργείται. 2.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου δύναται να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού αυτού διατάγματος. 3.Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Π.Δ. τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ GΑΤΤ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 6.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 7.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 9.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 10.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 11.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 13.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 14.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 18.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (1) 19.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1) 20.ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (1) 21.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 22.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 23.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 24.ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 25.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 26.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ 27.ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 29.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 30.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 31.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 32.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 33.ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 34.ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 35.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 36.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 37.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 38.ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 39.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 40.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 41.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ42.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 43.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44. ΠΑΝΤΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 45.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 46.ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 47.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) 48.ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 49.ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 50.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 51.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 52.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 53.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 54.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1) ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Στο άρθρο 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Κεφάλαιον 25 Άλας, θείον, γαίαι και λίθοι, γύψος, άσβεστος και τσιμέντα. Κεφάλαιον 26 Μεταλλεύματα μεταλλουργίας, σκωρίας και τέφρας. Κεφάλαιον 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών, ασφαλτώδεις ύλαι, κηροί ορυκτοί, εξαιρέσει των: ex 27.10: Ειδικά καύσιμα. Κεφάλαιον 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανοι ή οργανικοί των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων, εξαιρέσει των: ex 28.09: Εκρηκτικά ex 28.13: Εκρηκτικά ex 28.14: Δακρυγόνα αέρια ex 28.28: Εκρηκτικά ex 28.32: Εκρηκτικά ex 28.39: Εκρηκτικά ex 28.50: Τοξικολογικά προϊόντα ex 28.51 : Τοξικολογικά προϊόντα ex 28.54: Εκρηκτικά Κεφάλαιον 29 Χημικά προϊόντα οργανικά, εξαιρέσει των: ex 29.03: Εκρηκτικά ex 29.04: Εκρηκτικά ex 29.07: Εκρηκτικά ex 29.08: Εκρηκτικά ex 29.11: Εκρηκτικά ex29.12: Εκρηκτικά βχ 29.13: Τοξικολογικά προϊόντα θχ 29.14: Τοξικολογικά προϊόντα ex 29.15: Τοξικολογικά προϊόντα ex 29.21 : Τοξικολογικά προϊόντα ex 29.22: Τοξικολογικά προϊόντα ex 29.23: Τοξικολογικά προϊόντα ex 29.26: Εκρηκτικά ex 29.27: Τοξικολογικά προϊόντα ex 29.29: Εκρηκτικά Κεφάλαιον 30 Φαρμακευτικά προϊόντα. Κεφάλαιον 31 Λιπάσματα. Κεφάλαιον 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίναι και τα παράγωγα αυτών. Χρωστικαί ύλαι, χρώματα επιχρίσεως, βερνίκια και βαφαί. Επιπλάσματα. Μελάναι. Κεφάλαιον 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευασμένα. Κεφάλαιον 34 Σάπωνες οργανικά προϊόντα ενεργούνται επί της επιφανειακής τάσεως, παρασκευάσματα δι αλκαλικά λύματα (αλυσίβας) παρασκευάσματα λιπαντικά, τεχνητοί κηροί, κηροί παρεσκευασμένοι, προϊόντα συντηρήσεως, κηρία και παρόμοια είδη, πάσται προπλασμάτων και «κηροί οδοντοτεχνικής». Κεφάλαιον 35 Ύλαι λευκωματώδεις και κόλλαι, ένζυμα. Κεφάλαιον 37 Προϊόντα φωτογραφικά και κινηματογραφικά. Κεφάλαιον 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών, εξαιρέσει των: ex 38.19: Τοξικολογικά προϊόντα Κεφάλαιον 39 Τεχνηταί πλαστικαί ύλαι, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνηταί ρητίναι και τεχνουργήματα εκ των υλών τούτων εξαιρέσει των: ex 39.03: Εκρηκτικά Κεφάλαιον 40 Καουτσούκ φυσικόν ή συνθετικόν, τεχνητόν καουτσούκ και τεχνουργήματα εκ καουτσούκ εξαιρέσει των: ex 40.11 : Επίσωτρα αλεξίσφαιρα Κεφάλαιον 41 Δέρματα και σκύτη Κεφάλαιον 42 Τεχνουργήματα εκ δέρματος. Είδη ιπποσκευής και σελλοποιίας. Είδη ταξειδίου, σακκίδια χειρός (τσάντες) και παρόμοια είδη υπό μορφήν θηκών σάκκων, δοχείων κ.λπ. Τεχνουργήματα εξ εντέρων. Κεφάλαιον 43 Σισυροδέρματα και ενδύματα εξ αυτών (γουναρικά) σισυροδέρματα τεχνητά. Κεφάλαιον 44 Ξυλεία. Ξυλάνθρακες και τεχνουργήματα εκ ξύλου. Κεφάλαιον 45 Φελλός και τεχνουργήματα εκ φελλού. Κεφάλαιον 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιΐας. Κεφάλαιον 47 Ύλαι χρησιμοποιούμενοι εις την κατασκευήν του χάρτου. Κεφάλαιον 48 Χάρτης και χαρτόνια. Τεχνουργήματα εκ κυτταρίνης χάρτου και χαρτονίου. Κεφάλαιον 49 Είδη βιβλιοπωλείου και προϊόντων γραφικών τεχών. Κεφάλαιον 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών. Κεφάλαιον 66 Αλεξίβρόχια, αλεξήλια, ράβδοι (βακτηρίαι), μαστίγια και τα μέρη αυτών. Κεφάλαιον 67 Πτερά και πτίλα κατειργασμένα και είδη εκ πτερών ή εκ πτίλων. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα εκ τριχών κεφαλής. Κεφάλαιον 68 Τεχνουργήματα εκ λίθων, γύψου, τσιμέντου, αμιάντου, μαρμαρυγίου και αναλόγων υλών. Κεφάλαιον 69 Προϊόντα κεραμευτικής. Κεφάλαιον 70 Ύαλος και τεχνουργήματα εξ υάλου. Κεφάλαιον 71 Μαργαρίται, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι και παρόμοιοι, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα δια πολυτίμων μετάλλων και είδη εκ των υλών τούτων, απομιμήσεις κοσμημάτων. Κεφάλαιον 73 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυψ. Κεφάλαιον 74 Χαλκός. Κεφάλαιον 75 Νικέλιον. Κεφάλαιον 76 Αργίλιον. Κεφάλαιον 77 Μαγνήσιον, βηρύλλιον (γλυκίνιον). Κεφάλαιον 78 Μόλυβδος. Κεφάλαιον 79 Ψευδάργυρος. Κεφάλαιον 80 κασσίτερος. Κεφάλαιον 81 Έτερα κοινά μέταλλα. Κεφάλαιον 82 Εργαλεία. Είδη μαχαιροποιΐας, κοχλιάρια και περόναι, εκ κοινών μετάλλων εξαιρέσει των: ex 82.05: Εργαλεία ex 82.07: Τεμάχια εργαλείων Κεφάλαιον 83 Τεχνουργήματα διάφορα εκ κοινών μετάλλων Κεφάλαιον 84 Λέβητες, μηχαναί, συσκευαί και μηχανήματα εξαιρέσει των: ex 84.06: Κινητήρες ex 84.08: Έτεραι συσκευαί προώσεως ex 84.45: Μηχαναί ex 84.53: Αυτοματικαί μηχαναί επεξεργασίας πληροφοριών ex 84.55: Τεμάχια της κλάσεως 84.53 ex 84.59: Ατομικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιον 85 Μηχαναί και συσκευαί ηλεκτρικαί και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων εξαιρέσει των: ex 85.13: Συσκευαί τηλεπικοινωνιών ex 85.15: Συσκευαί εκπομπής Κεφάλαιον 86 Οχήματα και υλικόν δια σιδηροδρομικός γραμμάς. Συσκευαί σηματοδοτήσεως μη ηλεκτρικοί δια γραμμάς συγκοινωνίας εξαιρέσει των: ex 86.02: Ηλεκτράμαξαι σιδηροδρόμων τεθωρακισμέναι ex 86.03: Λοιποί σιδηροδρομικοί άμαξαι τεθωρακισμέναι ex 86.05: Οχήματα τεθωρακισμένα ex 86.06: Οχήματα εργαστήρια ex 86.07: Οχήματα φορτηγά (βαγόνια) Κεφάλαιον 87 Άμαξαι αυτοκίνητοι, ελκυστήρες, ποδήλατα και έτερα οχήματα χερσαίων μεταφορών εξαιρέσει των: ex 87.08: Άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα ex 87.01 : Ελκυστήρες ex 87.02: Στρατιωτικά οχήματα ex 87.03: Αυτοκίνητα συνεργεία επισκευής οχημάτων. ex 87.09: Αυτοκίνητα, ποδήλατα (μοτοσυκλέται) ex87.14: Ρυμουλκούμενα. Κεφάλαιον 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα εξαιρέσει των: ex 89.01 Α: Πολεμικά πλοία. Κεφάλαιον 90 Όργανα και συσκευαί οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μετρήσεως, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευαί ιατροχειρουργικής εξαιρέσει των: ex 90.05: Διόπτραι ex 90.13: Διάφορα όργανα LΑSΕRS ex 90.14: Τηλέμετρα ex 90.28: Ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεως ex 90.11 : Μικροσκόπια ex 90.17: Όργανα ιατρικά ex 90.18: Συσκευαί μηχανοθεραπείας ex 90.19: Συσκευαί ορθοπεδικής ex 90.20: Συσκευαί δι ακτινών Χ. Κεφάλαιον 91 Ωρολογοποιία.Κεφάλαιον 92 Μουσικά όργανα. Συσκευαί εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευαί εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου εις την τηλεόρασιν. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών τούτων. Κεφάλαιον 94 Έπιπλα. Έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια εξαιρέσει των: ex 94.01 Α: Καθίσματα αεροδυνάμων. Κεφάλαιον 95 Υλικά προς λάξευσιν και χύτευσιν, κατειργασμένα (συμπεριλαμβανομένων και των τεχνουργημάτων). Κεφάλαιον 96 Τεχνουργήματα ψηκτροποιΐας και χρωστήρες, σάρωθρα, επίπαστρα δια το πουδράρισμα και είδη κοσκινοποιΐας. Κεφάλαιον 98 Τεχνουργήματα διάφορα. Στο άρθρο 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στην διακήρυξη και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας προϊόντων και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας προϊόντος ή μιας προμήθειας προϊόντων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια προϊόντων όσον αφορά την οργάνωση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες. Ως πρότυπο, οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, η τήρηση όμως των οποίων δεν είναι κατ αρχήν υποχρεωτική. - Ως ευρωπαϊκό πρότυπο, το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CΕΝΕLΕC), ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (ΗD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών. - Ως ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, νοείται η ευνοϊκή εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Μιά ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-μέλος. Ως κοινή τεχνική προδιαγραφή, η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να διασφαλίζει ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο άρθρο 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α. Προκαταρτική ενημέρωση 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής και εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2.Φύση και έκταση των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν. Ταξινόμηση CΡΑ. 3.Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψής της ή των συμβάσεων (εάν είναι γνωστή). 4.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 5.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 6.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Β. Ανοικτές διαδικασίες 1.Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής. 2.1)Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων. 2)Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 3.1)Τόπος παράδοσης. 2)Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CΡΑ. 3)Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτουμένων προμηθειών. 4.Ταχθείσα, ενδεχομένως, προθεσμία παράδοσης. 5.1)Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 2)Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής. 3)Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων. 6.1)Προθεσμία υποβολής των προσφορών. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. 2)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές. 7.1)Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 2)Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 8.Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις. 9.Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 10.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση. 11.Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το minimum των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής. 12.Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή. 13.Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια, εκτός από τη χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 14.Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 15.Λοιπές πληροφορίες. 16.Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 18.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γ. Κλειστές διαδικασίες 1.Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής. 2.1)Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης. 2)Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία. 3)Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 3.1)Τόπος παράδοσης. 2)Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CΡΑ. 3)Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για τμήματα των απαιτουμένων προμηθειών. 4.Ταχθείσα, προθεσμία παράδοσης. 5.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση. 6.1)Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. 2)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7.Προθεσμία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών. 8.Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 9.Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληροί το minimum των απαιτουμένων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 10.Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 11.Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά. 12.Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 13.Λοιπές πληροφορίες. 14.Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης η επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 15.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 16.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ. Διαδικασίες με διαπραγματεύσεις 1.Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής. 2.1)Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης. 2)Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία. γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 3.1)Τόπος παράδοσης. 2)Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CΡΑ. 3)Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών. 4.Ταχθείσα, προθεσμία παράδοσης. 5.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση. 6.1)Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7.Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 8.Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις. 9.Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά. 10.Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 11.Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή. 12.Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13.Λοιπές πληροφορίες. 14.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 15.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ε. Συναφθείσες συμβάσεις 1.Όνομα και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2.Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 6 παραγρ. 3). 3.Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 4.Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης. 5.Αριθμός προσφορών που υπεβλήθησαν. 6.Όνομα και διεύθυνση του ή των προμηθευτών. 7.Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CΡΑ. 8.Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθεί. 9.Ενδεχομένως, αξία και ποσοστά της σύμβασης που ενδέχεται να δοθεί ως εργολαβία σε τρίτους. 10.Λοιπές πληροφορίες. 11.Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 12.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης. 13.Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 20
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29α του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, κλπ.», τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφείς διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.90).
 • Τις κοινές αποφάσεις: α) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου Β3/230/20.10.93 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό εμπορίου (ΦΕΚ 830/Β/22.10.93), β) την ΥΠ. 122/14.7.94 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ΒΕΤ (ΦΕΚ 550/Β/15.7.94).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την γνωμοδότηση 333/1995 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, του Αναπληρωτή υπουργού Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εμπορίου
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Β3/230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Β3_230 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/122 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. 1994/334 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για «τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων δ[...]" 1996/351 1996
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 2003/166 2003
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και τροποποίηση των Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α~/14.9.1995) και 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α~/2.3.2000). 2004/104 2004
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007