ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/372

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "α. Η υπαγόμενη στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικών"
1.  
  Ασφαλίσεων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και αποτελεί εφεξής Γενική Γραμματεία που υπάγεται στο Υπουργείο αυτό. β. Τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάζονται εφεξής σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 2
1.  
  α. Μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 1995 οι δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες της μεταφερόμενης με το παρόν Διάταγμα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. β. Όπου στις κείμενες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας της μεταφερόμενης Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • του άρθρου 22 παράγραφος 1 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α197).
 • του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2018/92 ΦΕΚ Α 154.
 • του άρθρου 27 παράγραφος 3 εδ. α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ αριθ. 560/1995 με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών. 1995/394 1995
Τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως ΠροσωπικούΑεροπορικών Επιχειρήσεων. 1996/131 1996
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού (Κλάδος Προνοίας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1996/142 1996
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Β.Δ. 755/61 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διεπουσών το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων, αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας διατάξεων» (ΦΕΚ 195, τ.Α). 1996/159 1996
Τροποποίηση του Καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1996/171 1996
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά. 1996/172 1996
Σύσταση Υπηρεσίας Μηχανογράφησης και θέσεων Προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1996/178 1996
Σύσταση Τμήματος Επιθεώρησης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 1996/193 1996
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης και μεταφορά θέσεων προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1996/194 1996
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 501 /89 «Οργανισμός του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)». 1996/195 1996
Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 1996/196 1996
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού (Κλάδος Προνοίας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1996/197 1996
Συμπλήρωση του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1996/199 1996
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. -Τ.Ε.Α.Μ.). 1996/200 1996
Προσθήκη διατάξεων στο άρθρο 24 του Π.Δ/τος 598/1976 (ΦΕΚ 218 Α), περί «Εγκρίσεως Κανονισμού, λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Πρόνοιας και Ασθένειας». 1996/201 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 1996/239 1996
Ένταξη των Δικολάβων στην Α τάξη Αμίσθων του Ταμείου Νομικών. 1996/240 1996
Τροποποίηση του Β.Δ. 207/31.3.65 «Περί συστάσεως Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της ΕΤΒΑ» (Α 52). 1996/3 1996
Αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του Οργανισμού του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. 1996/317 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Ασφαλιστικών Παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνικών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ). 1996/318 1996
(1) Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980). 1996/323 1996
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 21 του καταστατικού του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Π.Δ. 419/1980, 115Α) και της παρ. 3 του άρθρου 21 του καταστατικού του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξέν[...]" 1996/357 1996
Ρύθμιση καθυστερούμενων εισφορών σε δόσεις από το ΤΣΑ, μερικών κατηγοριών ασφαλισμένων αυτού. 1996/358 1996
Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρο 3 του Π.Δ. 200/1996 «Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών στον τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) (ΦΕΚ 159/Α/1996). 1996/373 1996
Τροποποίηση διατάξεων του από 19.7.1956 Β.Δ/τος (Α 177) «περί συστάσεως παρά τω Ταμείω Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. Κλάδου Αρωγής», όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 294/1971 (Α 296), 46/1976 (Α 14), 300/1989 (Α 138) και 412/1990 (Α 161). 1996/387 1996
Τροποποίηση του κανονισμού του κλάδου παροχών ασθένειας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς. 1996/393 1996
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του Π.Δ. 669/81 (ΦΕΚ 169Α). 1996/64 1996
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ) του τακτικού προσωπικού του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων. 1996/71 1996
Τροποποίηση του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων. 1996/99 1996
Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ταμείου Νομικών στους ασφαλισμένους του. 1997/111 1997
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Νομικών σχετικά με τις δαπάνες διαδικασίας των Υγειονομικών Επιτροπών και αποζημίωσης των μελών που τις απαρτίζουν. 1997/117 1997
Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κερκύρας. 1997/153 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 598/1976 «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Πρόνοιας και Ασθένειας» (Α 218). 1997/17 1997
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ/τος 539/1984 «Εκκαθάριση των Αρχείων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Ο.Γ.Α. (Α 191), όπως ισχύει». 1997/186 1997
Τροποποίηση του Β.Δ. 211/1965 «περί συστάσεως Κλάδου Πρόνοιας παρά τω ΤΣΑΥ» (Α 55). 1997/187 1997
Περί τροποποιήσεώς του, με την με αριθ. 44151/ 4661/1956 απόφαση του Υπουργού Εργασίας εγκριθέντος Κανονισμού «Περί Ασφαλίσεως Ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας Σταφίδος, μελών της εν Ηρακλείω Κρήτης Συνεργατικής Σταφιδεργατών», όπως αυτός τροποποιή[...]" 1997/227 1997
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. 1997/23 1997
(1) Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων. 1997/260 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 145/1980 (ΦΕΚ 41/Α) «Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών». 1997/27 1997
Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 1997/28 1997
Τροποποίηση (συμπλήρωση) της παρ. 2 του άρθρου 23 του καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Εμπόρων (Τ.Α.Ε.). 1997/293 1997
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Κατερίνης. 1997/294 1997
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ. 1997/295 1997
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 1997/335 1997
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1997/368 1997
Σύσταση θέσης ελεγκτού οδοντιάτρου στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς. 1997/38 1997
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αγρινίου. 1997/42 1997
Διοικητική Οργάνωση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 1997/44 1997
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. 1998/111 1998
Συμμετοχή του ΤΕΒΕ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1998/145 1998
(1) Κανονισμός περίθαλψης Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθήνας. 1998/162 1998
Αντικατάσταση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1998/173 1998
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 722/1961 «Περί Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (Α 184). 1998/185 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 65/1998 «Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α’ 135) (Α’ 68). 1998/188 1998
«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης». 1998/196 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων». 1998/197 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 598/76 «περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των πάρα τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθενείας». 1998/220 1998
Συμπλήρωση του «Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)». 1998/225 1998
Αλλαγή του τρόπου απόδοσης των πόρων του Τ.Ν. που απορρέουν από συμβολαιογραφικές πράξεις. 1998/293 1998
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 1998/308 1998
Επιμερισμός δαπανών διοίκησης και λειτουργίας μεταξύ των Κλάδων του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.). 1998/309 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/328 1998
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. 1998/342 1998
Ρύθμιση καθυστερούμενων εισφορών σε δόσεις από το ΤΣΑ, μερικών κατηγοριών ασφαλισμένων αυτού. 1998/354 1998
Οργανισμός του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ). 1998/357 1998
Ανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου του παρεχόμενου από το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων - Ο.Λ.Π. εφάπαξ βοηθήματος. 1998/389 1998
Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 1998/40 1998
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 80/1997 (ΦΕΚ 68Α­), «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». 1998/401 1998
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων. 1998/48 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 135). 1998/65 1998
Καθιέρωση ενιαίου εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 1998/88 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1998 «Καθιέρωση εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς» (Α’ 82). 1999/100 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1999/114 1999
Επέκταση του σκοπού λειτουργίας της Στέγης Υγειονομικών του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1999/161 1999
Προσθήκη διάταξης στο άρθρο 7 του Καταστατικού του Κλάδου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 442/1993, 184Α). 1999/215 1999
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του Π.Δ/τος 598/76 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθενείας» (ΦΕΚ 218Α). 1999/237 1999
Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών - μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1999/24 1999
Απόδειξη άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος. 1999/299 1999
Σύσταση κλάδου και μεταφοράς μιας (1) θέσεως προσωπικού στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ). 1999/308 1999
Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. 1999/53 1999
Τροποποίηση διατάξεων του από 19.7.1956 Β.Δ/τος «Περί συστάσεως παρά τω Ταμείω Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ Κλάδου Αρωγής» (Α 177) όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 210/1964 (Α 67) 294/1971 (Α 296), 46/1976 (Α 14), 300/1989 (Α 138), 412/1990 (Α 161) και [...]" 1999/78 1999
Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ). 2001/105 2001
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.). 2001/109 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92). 2001/120 2001
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 2001/144 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 483/1966 (Α΄ 120) Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν μέχρι σήμερα. 2001/145 2001
Συμμετοχή του ΟΓΑ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/276 2001
Συμμετοχή του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/277 2001
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/278 2001
Τροποποίηση του εδαφ. β΄ του άρθρ.13α του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 2001/377 2001
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 2001/75 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 2002/103 2002
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ ΕΚ του Συμβουλίου. 2002/178 2002
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2002. 2002/209 2002
Καθορισμός μηνιαίας εισφοράς υπέρ Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ). 2002/260 2002
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 164/77 «Περί του Οργανισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου» (ΦΕΚ 53/Α/1977). 2002/284 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 127/Α), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.154/91 (61/Α), 363/92 (184/Α) και 120/2001 (108/Α). 2002/302 2002
Τροποποίηση στον «Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων» (απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών υπαριθμ.177647/8720/13.9.1961, Β΄ 320, όπως τροποποιηθείσα ισχύει). 2002/303 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 276/2001 «Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α~ 196). 2002/348 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2002/92 2002
Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ). 2003/128 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/1991 και 363/1992, με αναδιοργάνωση του 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας και 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας. 2003/144 2003
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Νομικών σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ επικουρικής παροχής σε θυγατέρα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου. 2003/173 2003
Τροποποίηση του εδαφ.γ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 948/1977 Περί οργανώσεως συγκροτήσεως λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΤΕΒΕ, (Α 322) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 185/ 1987(Α΄ 90) και με το Π.Δ/γμα 71/1992 (Α΄ 35). 2003/187 2003
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2003/206 2003
Συμμετοχή του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2003/207 2003
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 598/76 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθενείας. 2003/259 2003
Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ). 2003/326 2003
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ). 2003/327 2003
Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται απο το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 2003/70 2003
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 2003/81 2003
Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2004/103 2004
Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων των άρθρων 8 και 17 του καταστατικού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης και προσθήκη μεταβατικών διατάξεων στο καταστατικό του Κλάδου (Π.Δ. 419/1980, 115Α). 2004/124 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄). 2004/180 2004
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)». 2004/263 2004
Συμμετοχή του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 2006/232 2006
Τροποποίηση της περίπτωσης γ της παρ. 12 του άρθρου 19 του β.δ/τος 207/1965 «Περί συστάσεως ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και εγκρίσεως του διέποντος τούτο Κανονισμού» (ΦΕΚ Α΄, 52/31.3.1965). 2007/64 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1995 (Α΄ 130) - θέσπιση παροχών επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα. 2008/176 2008