ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/376

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της οδηγίας) Αντίδοτα 1.Κάθε πλοίο που μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, πρέπει να διαθέτει ιατρικά εφόδια που να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τ αντίδοτα τα οποία προβλέπονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ, των τμημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ. 2.Κάθε πορθμείο στο οποίο λόγω των συνθηκών εκμετάλλευσης, δεν είναι δυνατό πάντοτε να γίνεται έγκαιρα γνωστή η φύση των επικινδύνων υλικών που μεταφέρονται, πρέπει να περιλαμβάνει στα ιατρικά του εφόδια τουλάχιστο όλα τ αντίδοτα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ. Στη περίπτωση, όμως, που σε μια τακτική γραμμή, ο πλους προβλέπεται να διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες, τ αντίδοτα μπορούν να περιορίζονται σε εκείνα τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την κανονική διάρκεια του διάπλου. 3.Το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδείων, όσον αφορά τα αντίδοτα, πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV μέρη Α, Β και Γ. Άρθρο 5 1.Η προμήθεια και η ανανέωση των ιατρικών εφοδίων κάθε πλοίου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εφοπλιστή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. 2.Την ευθύνη για τη φύλαξη και διαχείριση των ιατρικών εφοδίων τη φέρει ο πλοίαρχος, ο οποίος, χωρίς να απαλλάσσεται της ευθύνης του, μπορεί να αναθέτει τη χρήση και τη συντήρηση των ιατρικών εφοδίων στον ιατρό εφόσον διαθέτει το πλοίο ή σε ένα ή περισσότερους εργαζόμενους που κατέχουν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος και ορίζονται ονομαστικά αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους με σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου. 3.Τα ιατρικά εφόδια πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να συμπληρώνονται ή/και να ανανεώνονται το ταχύτερο δυνατό και, οπωσδήποτε, κατά προτεραιότητα κατά τις κανονικές διαδικασίες ανεφοδιασμού. 4.Σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού που διαπιστώνεται από τον πλοίαρχο, θα πρέπει, αφού λάβει, στο μέτρο του δυνατού, ιατρική γνωμάτευση, να καθίστανται διαθέσιμα το ταχύτερο δυνατό τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα που είναι αναγκαία αλλά δεν υπάρχουν στο πλοίο. Αρθρο 6 (Άρθρο 5 της οδηγίας) Ενημέρωση και εκπαίδευση 1.Τα διατιθέμενα στο πλοίο ιατρικά εφόδια πρέπει να συνοδεύονται από ένα ή περισσότερους οδηγούς χρήσης, στους οποίους να περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσης τουλάχιστο των αντιδότων που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ, τμήμα Ι, ΙΙ και ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ. Μεταξύ των ανωτέρω βοηθημάτων υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται ο Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για πλοία (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΕDΙCΑL GUΙDΕ FΟR SΗΙΡS) τελευταίας εκδόσεως που εκδίδεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας). 2.Όλα τα άτομα που ακολουθούν επαγγελματική ναυτική εκπαίδευση και πρόκειται να εργαστούν σε πλοία πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση, σε ότι αφορά στα μέτρα ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών που πρέπει να λαμβάνονται αμέσως στην περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού επείγοντος ιατρικού περιστατικού, η οποία παρέχεται από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων σύμφωνα με τον Κανονισμό εκπαίδευσης αυτών. 3.Οι πλοίαρχοι κάτοχοι διπλωμάτων Α ή Β τάξης Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδική ιατρική εκπαίδευση στο τμήμα ιατρικής μέριμνας, το οποίο λειτουργεί στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και να εφοδιασθούν με το οικείο πιστοποιητικό. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του παραπάνω τμήματος κάθε πέντε (5) έτη, μετά την απόκτηση του οικείου πιστοποιητικού, στο οποίο γίνεται σχετική θεώρηση σε περίπτωση επιτυχίας. Άρθρο 7 (Άρθρο 6 της οδηγίας) Ιατρικές συμβουλές μέσω ραδιοτηλεπικοινωνίας 1.Σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως ανάγκης για ιατρική συνδρομή κάθε πλοίο μπορεί να απευθύνεται μέσω ασυρμάτου ή δορυφόρου (ΙΝΜΑRSΑΤ) στο Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών (Κ.Ι.Ο.) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) για παροχή δωρεάν ιατρικής βοήθειας υπό τη μορφή συμβουλών. Έργο του Κέντρου Ιατρικών Οδηγιών του ΕΕΣ, το οποίο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο με εκπαιδευμένους ιατρούς, είναι η παροχή τηλεϊατρικής υποστήριξης στα πλοία. Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα πλοία πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙ λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε ισχύουσας κατάστασης φαρμάκων και του υγειονομικού υλικού του παραρτήματος ΙΙ. 2.Στο ανώτερο κέντρο είναι δυνατό να τηρούνται, με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, προσωπικά στοιχεία ιατρικού χαρακτήρα προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών. Με μέριμνα του κέντρου διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας αυτών των στοιχείων. Άρθρο 8 (Άρθρο 7 της οδηγίας) Έλεγχος 1.Ο έλεγχος των ιατρικών εφοδίων των πλοίων και των σωσιβίων λέμβων τους ασκείται από τη ΔΕΕΠ και τα κατά τόπους όργανα αυτής (ΤΚΕΠ) κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις για έκδοση ή θεώρηση των πιστοποιητικών ασφαλείας των πλοίων. 2.Συγκεκριμένα κατά τους ανωτέρω ελέγχους εξακριβώνεται ότι: 1)τα εφόδια είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος Π.Διατάγματος. (β) το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 του διατάγματος αυτού δελτίο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα προς αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις, 2)οι συνθήκες φύλαξης και διατήρησης των εφοδίων είναι καλές, 3)τηρούνται οι ενδεχόμενες ημερομηνίες λήξης. Αυτός ο έλεγχος μπορεί κατ εξαίρεση να αναβάλλεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. 3.Ο έλεγχος των ιατρικών εφοδίων με τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι σωσίβιες σχεδίες και οι σωσίβιες λέμβοι πραγματοποιείται κατά την ετήσια συντήρηση των τελευταίων. 4.Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του διατάγματος αυτού και για τους έκτακτους ελέγχους των ιατρικών εφοδίων των πλοίων είναι στην Ελλάδα η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές και στο εξωτερικό οι Προξενικές Λιμενικές Αρχές. Άρθρο 9 Το άρθρο 12 του Κανονισμού που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 917/79 (Α 257) αντικαθίσταται ως εξής: «άρθρο 12 Φάρμακα και υγειονομικό υλικό Ολα τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος, πρέπει να φέρουν τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό» άρθρο 10 Ναρκωτικά φάρμακα 1.Ο εφοδιασμός των πλοίων με μικροποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων επιτρέπεται σύμφωνα με τη Φ1/Γ5/11801/1-10-74 (988 Β) απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως ισχύει κάθε φορά. 2.Τα ναρκωτικά φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό χώρο με ευθύνη του πλοιάρχου ή του ιατρού εφόσον υπάρχει ιατρός στο πλοίο. 3.Η προμήθεια και η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων καταχωρίζεται στο Βιβλίο Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων, εφόσον το πλοίο υποχρεούται να διαθέτει αυτό το βιβλίο, ή στο Ημερολόγιο Γέφυρας και αναφέρεται το όνομα του ασθενούς στον οποίο αυτά χορηγήθηκαν. Τα κενά φιαλίδια των ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών φυλάσσονται με μέριμνα του πλοιάρχου και παραδίνονται για την παραλαβή νέων. Άρθρο 11 Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/73 (261 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 301/94 (159Α). Άρθρο 12 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατηγορίες πλοίων Για την εφαρμογή του παρόντος Π.Διατάγματος τα πλοία διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Α: Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές. Υποκατηγορίες της κατηγορίες Α. Ι. Επιβατηγά πλοία, πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. ΙΙ. Φορτηγά άνω των 1600 κοχ και αλιευτικά μέχρι 100 κοχ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. ΙΙΙ. Φορτηγά μέχι 1600 κοχ και αλιευτικά μέχρι 100 κοχ. πλην των αναφερομένων στις κατηγορίες Β και Γ. Κατηγορία Β: Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχής θάλασσας, που εκτελούν ταξίδια σε αποστάσεις μικρότερες των 150 ναυτικών μιλίων (ν.μ) από τον πλησιέστερο λιμένα. Υποκατηγορίες της Κατηγορίας Β Ι. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες Μεγάλης Ακτοπλοίας, μέχρι και Διεθνείς και έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν άνω των 100 επιβατών. ΙΙ.Φορτηγά άνω των 1600 κοχ και αλιευτικά άνω των 100 κοχ που απομακρύνονται περισσότερο από 15 ν.μ. από τις ακτές. ΙΙΙ. Φορτηγά κάτω των 1600 κοχ και αλιευτικά μέχρι 100 κοχ που απομακρύνονται περισσότερο από 15 ν.μ. από τις ακτές, Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες Μεγάλης Ακτοπλοΐας μέχρι και Διεθνείς και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το πολύ μέχρι 100 επιβάτες. Κατηγορία Γ: Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένα , λέμβοι και πλοία που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερίσματα εκτός από το πηδαλιουχείο. Υποκατηγορίες της Κατηγορίας Γ Ι. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης μέχρι και Μικρής Ακτοπλοίας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν άνω των 50 επιβατών. ΙΙ. Επιβατηγά που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το πολύ μέχρι 50 επιβάτες, επαγγελματικά τουριστικά πλοία, Φορτηγά και Αλιευτικά άνω των 100 κοχ. που απομακρύνονται μέχρι 15 ν.μ. από τις ακτές. ΙΙΙ. Επιβατηγά που εκτελούν τοπικούς πλόες ανεξάρτητα από τον αριθμό επιβατών που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν, επιβατηγά που κινούνται μέσα και κοντά σε περιοχές λιμανιών, Φορτηγά και Αλιευτικά κάτω των 100 κοχ. που απομακρύνονται μέχρι 15 ν.μ. από τις ακτές. ΙV. Σωσίβιες λέμβοι, φορτηγά που εκτελούν μέχρι τοπικούς πλόες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ1 Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικά Αδρεναλίνη Ετιλεφρίνη Ετιλεφρίνη συσκ amp tabl amp 3 * * * 2 * * 1 * Μ2 Αντιστηθαγχικά - Νιτρώδη Νιτρογλυκερίνη Δινιτροσορβίδιο - Β1 αδρενεργικοί αναστολείς Ατενολόλη - Αναστολείς Ca Νιφεδιπίνη συσκ tabl tabl tabl tabl 4 * * * * 2 * 2 * * Μ3 Διουρητικά - Θειαζίδες Υδροχλωροθειαζίδη - Φουροσεμίδη - Φουροσεμίδη συσκ tabl tabl amp 4 * * * 2 * * 2 * * Μ4 Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) - Μητροτονικά ΜεθυλεργομητρΙνη Μεθυλεργομητρίνη - Αντιινωδολυτικά Τρανεξαμικό οξύ συσκ tabl amp amp 3 * * 2 * * 1 * Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ5 Αντιυπερτασικά - Συμπαθοπληγικά Μεθυλντόπα - Αγγειοδιασταλτικά Καπτοπρίλη Διυδραλαζίνη συσκ tabl tabl amp 3 2 * * * * * * 2 * * * Μ6 Αντιαρρυθμικά Κινιδίνη Λιδοκαϊνη συσκ tab! amp 2 1 * * * * 1 * Μ7 Παρασυμπαθολυτικά Ατροπίνη συσκ amp . 1 1 * * Μ8 Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά Βουβλομεδίνη Πεντοξυφιλλίνη συσκ tabl tabl 1 * * Μ9 Καρδιακές γλυκοσίδες Διγοξίνη Διγοξΐνη συσκ tabl amp 2 1 * * * * 1 * Μ10 Αντιπηκτικά Ηπαρίνη Ασενοκουμαρόλη συσκ amp tabl 1 * * 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ11 Φάρμακα στομάχου και εντέρων Κατά του έλκους -Ισταμινικός ανταγωνιστής υποδοχέων Η2 Ρανιτιδίνη Ομεπραζόλη συσκ tabl tabl 2 * * 2 * * 2 * Μ12 Φάρμακα στομάχου αντιόξινα κατά του μετεωρισμού Υδροξείδιο αργιλίου συνδυασμός Υδροξ. αργιλίου και μαγνησίου συσκ tabl tabl 4 * * 3 * * 2 * * Μ13 Αντιεμετικά - Αντιϊσταμινικά Διμενυδρινάτη Διμενυδρινάτη Θειαθύλπεραζίνη - Αντιντοπαμινεργικά ΜετοκλοπραμΙδη Μετοκλοπραμίδη συσκ tabl sup amp tabl amp 5 * * * * * 4 * * * * * 3 * * * Μ14 Υπακτικό γλυσχραντικό Παραφινέλαιο συσκ liq 1 * 1 * 1 * Μ15 Αντιδιαρροϊκά - Προσροφητικές ουσίες Ενεργός C Καολίνη+Πηκτίνη - Αναστολείς κίνησης εντέρου Διφαινοξυλάτη+Ατροπίνη Λοπεραμίδη συσκ tabl susp tabl tabl 5 # * • * 4 * * * * 3 * * * Μ16 Αντισηπτικό εντέρων Νιφουροξαζίδη συσκ tabl 2 * 1 * 1 * Μ17 Αντιαιμορροϊδικά (περιέχοντα κορτικοστεροϊδές και αναισθητικό) pοm 2 1 1 Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ18 Καθαρτικά - Ωσμωτικώς δρώντα Λακτουλόζη Γλυκερίνη - Διεγείροντα εντερική κίνηση Δισακοδύλη συσκ liq sup tabl 2 * * * 1 * 1 * 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ19 Αναλγητικά - αντιπυρετικά Παρακεταμόλη Παρακεταμόλη Μεφαιναμικό οξύ Μεφαιναμικό οξύ συσκ tabl amp susp sup 6 * * * * 4 * * * * 3 * * * Μ20 Αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Ιβουπροφαίνη Ινδομεθακίνη Ινδομεθακίνη συσκ tabl tabl tabl amp 5 * * * * 3 * * 2 * * Μ21 Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (χορήγηση με ειδική συνταγή) Δεξτροπροποξυφαίνη Δεξτροπροποξυφαίνη συσκ tabl amp 2 * * 2 * * 1 * Μ22 Σπασμολυτικά - Αντιχολινεργικά Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμίνη Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμΐνη -Απλά Οκταμυλαμίνη συσκ tabl amp drοps 4 * * * 3 * * * 2 * * * Μ 23 Μυοχαλαρωτικά Θειοκολχικοσίδη Θειοκολχικοσίδη συσκ sup amp 2 * * 2 * * 1 * 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ24 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Διαζεπάμη Διαζεπάμη Λοραζεπάμη συσκ tabl amp tabl 3 * * * 2 * * 1 * Μ25 Νευροληπτικά γιά ψυχωσικές καταστάσεις (οξέα συμπτώματα) άλλων συστημάτων (χορήγηση με ειδική συνταγή) Χλωροπρομαζίνη Χλωροπρομαζίνη Θειοριδαζίνη συσκ tabl amp tabl 3 * * * 2 * * 1 * Μ26 Κατά της ναυτίας Διμενυδρινάτη συσκ amp 1 * 1 * 1 * Μ27 Αντιεπιληπτικά Καρβομαζεπίνη συσκ tabl 1 * 1 * 1 * Μ28 Αντιημικρανικά Διυδροεργοταμίνη συσκ tabl 2 * 1 * 1 * 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ29 Μ30 Αντίίσταμινικά-ανταγωνιστές υποδοχέων Η1 Υδροξυζίνη Δεξτροχλωροφαινυραμίνη Προμεθαζίνη Ενέσιμο κορτικοστεροειδές Υδροκορτιζόνη Πρεδνιζολόνη Μεθύλπρεδνιζολόνη συσκ syrup tab) tabl συσκ amp tabl amp 3 * * * 3 * * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ31 Βρογχοδιασταλτικά - Β αδρενεργικοίι διεγέρτες Σαλβουταμόλη Σαλβουταμόλη - Παράγωγα ξανθίνης Διπροφυλλίνη Θεοφυλλίνη Θεοφυλλίνη - Κορτικοστεροειδή σε εισπνοές Βεκλομεθαζόνη συσκ tabl inn tabl sup amp inn 6 * * * * * * 4 * * * * * 3 * * * Μ32 Αντιβηχικά μη ναρκωτικά Βουταμυράτη Κλοβουτινόλη Ισοαμινίλη συσκ syrup syrup syrup 2 * • * 1 * * 1 * Μ33 Φάρμακα για ρινίτιδες, ιγμορίτιδες (εκτός αντιβιοτικών) - Αποσυμφορητικά του ρινικού βλεννογόνου που περιέχουν: Ψευδοεφεδρίνη Βρωμφαινυραμίνη - Προκαλούντα τοπική αγγειοδιαστολή, που περιέχουν: Ξυλομεταζολίνη - Τοπικά αντισηπτικά, που περιέχουν: Εξετιδίνη - Χρωμογλυκικό νάτριο - Κορτικοστεροειδή ψεκασμού περιέχοντα: δεξαμεθαζόνη συσκ syrup tabl nas spr sοl inh spray 5 # * * * * * 4 * * * * * 3 * * * * * Μ34 Αποχρεπτικά - βλεννολυτικά Βρωμεξίνη Καρβοκυστεϊνη Ακετυλκυστεϊνη συσκ syrup syrup syrup 3 * * * 2 * * 1 * * 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ35 Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον οικογενειών) - Πενικιλλίνες Δικλοξακιλλίνη συσκ caps 15 * 10 * 5 * Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Αμοξυκιλλίνη Αμπικιλλίνη Αμπικιλλίνη - Κεφαλοσπορίνες 1 ης και 2ης γενεάς Κεφαδροξίλη Κεφαδροξίλη Κεφακλόρη Κεφουροξίμη - Αμινογλυκοσίδες Γενταμυκίνη ΤοβραμυκΙνη - Μακρολίδια Ερυθρομυκίνη Λινκομυκίνη - Τετρακυκλίνες Δοξυκυκλίνη Μινοκυκλίνη syrup caps amp caps syrup caps amp amp amp tabl caps tabl tabl * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * Μ36 Αντιβακτηριακή οουλφοναμίδη Σουλφομεθοξαζόλη ή Σουλφομετρόλη σε συνδυασμό με Τριμεθοπρίμη συσκ tabl susp 2 * • 1 • 1 * Μ37 Αντισηπτικά ουροποιητικού συστήματος Ναλιδιξικό οξύ Νιτροφουραντοϊνη συσκ tabl tabl 2 * 1 * 1 * Μ38 Αντιπαρασιτικά τοπικής χήσης - Φθειροκτόνα και Ψωριοκτόνα Βενζοϊκό βενζύλιο συσκ liq 1 * 1 * 1 * Μ39 Κατά εντερικών λοιμώξεων Μετρονιδαζόλη Μεβενδαζόλη συσκ tabl tabl 2 * * 1 * * 1 * * Μ40 Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Τετάνου προσροφημένο Γ σφαιρίνη μη ειδική Αντιτετανική ανθρώπινη γ-σφαιρίνη συσκ amp amp amp 3 * * * 1 * 1 * Μ41 Ανθελονοσιακά (αν ενδημεί η νόσος) Κινίνη Πυριμεθαμίνη Χλωροκίνη Πριμακίνη συσκ tabl tabl tabl tabl 4 * * * * 3 * * * * 2 * * * * 8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ42 Διαλύματα για την αντιμετώπιση από το στόμα ελαφρών περιστατικών απώλειας υγρών-ηλεκτρολυτών enν 2 1 1 Μ43 Οροι Φυσιολογικοί ΝaCΙ 9 %ο Δεξτρόζης 5% ΝaCΙ σε φιαλίδια συσκ Vplast Vplast amp 4 * * * 2 * * 2 * * Μ44 Υποκατάστατα πλάσματος Vplast 1 1 1 Μ45 Μανιτόλη Vplast 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1. Δερματολογικής χρήσης Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ46 Αντισηπτικό διάλυμα συσκ 6 4 4 Κετριμίδη sοl * Μετουσιωμένο οινόπνευμα fl * * * Υπερμαγγανικό κάλιο sοl * Μερκουροχρώμ tint * * * Ιώδιο fl * * * Οξυγονούχο ύδωρ fl * * * Μ47 Αντιβιοτική αλοιφή με ή χωρίς κορτικοστεροειδές Μ48 Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή pοm 2 1 1 Μ49 Ζελ δερματική-αντιμυκητιασικής χρήσης gel 1 1 1 Μ50 Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων spray 3 2 1 Μ51 Τοπικά ιοστατικά συσκ 1 1 1 Ασυκλοβίρη pοm * * * 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.2. Οφθαλμολογικής χρήσης Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ52 Μ53 Μ54 Μ55 Αντιβιοτικό κολλύριο Αντιβιοτικό - αντιφλεγμονώδες κολλύριο Αναισθητικό κολλύριο Μυοτονικό υποτονικό κολλύριο fl fl fl fl 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.3 Ωτικής χρήσης Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ56 Μ57 Αντιβιοτικό διάλυμα Αναισθητικό - αντιφλεγμονώδες διάλυμα fl fl 1 1 1 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.4 Παθήσεων Στοματοφάρυγγα Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ58 Μ59 Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό διάλυμα για γαργαρισμούς Αντιμυκητιασικό διάλυμα fl fl 1 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.5 Τοπικά Αναισθητικά Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ60 Μ61 Μ62 Τοπικό αναισθητικό με ψύξη Τοπικό αναισθητικό Ξυλοκαϊνη 2% Οδοντικό αναισθητικό-αντισηπτικό μίγμα spray συσκ fl fl 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ1 Υ2 Υ3 Υ4 Υ5 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (ΑΜΡU) μαζί με διάταξη σύνδεσης της με φιάλη οξυγόνου. Συσκευή οξυγονοθεραπείας, τουλάχιστον 21/2 λίτρων, μαζί με μειωτήρα πίεσης. Μηχανικός αναρροφητήρας για απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών με καθετήρες αναρρόφησης μιας χρήσης. Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανάλογου με αεραγωγό ΒRΟΟΚ. Αεραγωγός τύπου ανάλογου με GUΕDΕL Μέγεθος 4 ή/και 3 ή/και 1 τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ6 Υ7 Υ8 Υ9 Υ10 Υ11 Υ12 Υ13 Υ14 Υ15 Υ16 Υ17 Συρραπτικό εργαλείο μιάς χρήσης για συρραφή δέρματος με σιαγόνες για οδήγηση ραφής, με μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδετήρες (CLΙΡS) και λαβή αποσυρραφής ή χρειώδη για συρραφή δέρματος (βλέπε Υ18) Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων μεγεθών) Λωρίδες γάζας για επίδεση Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα. Υδρόφιλο βαμβάκι Αποστειρωμένο λινοσκέπασμα για εγκαύματα. Τριγωνικό ωμοφόριο Γάντια πλαστικά μίας χήσης απλά αποστειρωμένα Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου τεμ τεμ συσκ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ συσκ συσκ συσκ τεμ τεμ συσκ 3 3 3 2 4 6 2 1 2 * * 2 1 3 2 2 2 2 3 4 1 1 2 * * 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 * * 1 1 1 Κωδικός Υ18 Υ19 Υ20 Υ21 Υ22 Υ23 Περιγραφή υλικού Μη απορροφουμενα ράμματα μεταξιού Νο 2/0 με κυρτή βελόνα δέρματος, ράμματα απορροφήσιμα τύπου CΑΤ-GUΤ Νο 2/0 κλπ Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό. Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, και φυτικά έλαια για έγκαυμα Βαμβακεροί επίδεσμοι Λευκοπλάστης Τσιρότα μορφή τεμ συσκ συσκ συσκ τεμ συσκ Ι 10 3 4 1 4 4 ΙΙ 6 2 3 1 3 3 ΙΙΙ 4 1 2 1 2 2 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ24 Νυστέρια μίας χρήσης τεμ 6 5 4 Υ25 Εργαλειοθήκη - βραστήρας, από ανοξείδωτο μέταλλο. τεμ 1 1 1 Υ26 Ψαλίδια α) Κοινό ή/και β) Χειρουργικό κυρτό τεμ 2 1 1 Υ27 Λαβίδες (ανατομική, χειρουργική) τεμ 1 1 Υ28 Αιμοστατική λαβίδα κυρτή 5.5 τεμ 1 1 Υ29 Βελονοκάτοχο ραφής δέρματος τεμ 1 1 Υ30 Ξυριστικές μηχανές μιάς χρήσης τεμ 1 1 Υ31 Μικρός φακός για έλεγχο στοματοφάρυγγα. τεμ 1 1 Υ32 Ρινογαστρικός σωλήνας τεμ 1 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ33 Υ34 Υ35 Υ36 Υ37 Υ38 Υ39 Υ40 Υ41 Υ42 Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης. Δοκιμαστικές ταινίες ελέγχου ούρων (πρωτείνες, γλυκόζη, αίμα, ακετόνη, κλπ) ΜULΤΙ SΤΙΚΕ. 50 Φύλλα παρακολούθησης της θερμοκρασίας 50 Ιατρικά δελτία διακομιδής των ασθενών Στηθοσκόπιο Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο. Θερμόμετρο υποθερμίας. 50 φύλλα ενημερωτικό υγείας ΜΑC Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WΗΟ (Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου) συσκ συσκ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ43 Χρειώδη για κένωση ουροδόχου κύστης. συσκ 1 1 1 Υ44 Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού συσκ 1 1 1 Υ45 Συσκευή έγχυσης ορού με φίλτρο μίας χρήσης τεμ 3 2 2 Υ46 Ουροσυλλέκτες τεμ 2 1 1 Υ47 Ουροκαθετήρες τύπου FΟLΕΥ Νο 16 τεμ 2 1 1 Υ48 Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή/και 5 ml ή/και 10 ml τεμ 15 10 5 Υ49 Βελόνες για ενδοφλέβια έγχυση ή φλεβοκαθετήρες Νο 21 G τεμ 10 7 4 Υ50 Στήριγμα για ορούς. τεμ 1 6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ51 Υ52 Υ53 Υ54 Υ55 Υ56 Υ57 Δοχείο συλλογής ούρων-κοπράνων Θερμοφόρα Παγοκύστη ή παγόσακκοι Ουροδοχείο (ανδρών) Χειρουργικές μάσκες προσώπου Δοχείο για οφθαλμικό λουτρό ή ειδική συσκευή Ραβδάκια με βαμβάκι καθαρισμού αυτιών (CΟΤΟΝ-ΤΙGΕS). τεμ τεμ τεμ τεμ συσκ τεμ συσκ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ58 Υ59 Υ60 Υ61 Υ62 Υ63 Υ64 Υ65 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για το μηρό και πόδι Φουσκωτοί νάρθηκες από ειδικό μη τοξικό υλικό διαπερατοί από ακτίνες Χ, με ειδική βαλβίδα για να φουσκωθούν Αυχενικό περιλαίμιο ακινητοποίησης λαιμού από μη τοξικό υλικό Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας Φορείο τύπου Νeil Rοbertsοn σύμφωνα με προδιαγραφές του ΙΜGS της WΗΟ Σάκκος μεταφοράς νεκρών. τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 2 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ66 Υ67 Υ68 Υ69 Υ70 Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κλπ) Υγρό εντομοκτόνο (spray) Εντομοκτόνο σε σκόνη Αντισηπτικό επιφανειών Προφυλακτικά Κgr τεμ Κgr συσκ συσκ 3 4 1 4 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ 1.ΦΑΡΜΑΚΑ (α) γενικά (β) καρδιαγγειακά (γ) του γαστροεντερικού συστήματος (δ) του νευρικού συστήματος (ε) του αναπνευστικού συστήματος (στ) αντιλοιμώδη · (ζ) εξωτερικής χήσης 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (α) συσκευή οξυγονοθεραπείας Διευκρινιστικές Σημειώσεις 1. Οι ποσότητες ανά κατηγορία φαρμακευτικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχρι 500 επιβάτες και πλήρωμα, όταν ο αριθμός επιβατών και πληρώματος υπερβαίνει τους 500 οι ποσότητες των παραπάνω πινάκων διπλασιάζονται. 2. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε τεμάχια ή αυτοτελείς συσκευασίες, όπως αυτές κυκλοφορούν κάθε φορά στο εμπόριο. 3. Τα υλικά Μ9, Μ10, Μ44, Υ32, Υ43, Υ44, Υ46, Υ47, Υ63 θα υφίστανται, εφόσον επιβαίνει επί του πλοίου ιατρός ή άτομο με ειδικές γνώσεις χρήσης του υλικού αυτού. 4. Εφόσον υφίστανται υποκατηγορίες σε κάποια κατηγορία φαρμακευτικού υλικού, η επιλογή του υλικού θα γίνεται με τρόπο, ώστε να υπάρχουν είδη από όλες κατά το δυνατόν τις υποκατηγορίες αυτές. 5. Ο αστερίσκος έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να αποκλείει τις λοιπές αποδεκτές συσκευασίες που αναφέρονται στους πίνακες. 6. Το υλικό Μ40, και τα υπόθετα φυλάσσονται στη συντήρηση ψυγείου. 7. Για υποβοήθηση του τρόπου χρήσης των πινάκων και κατανόησης της οδού χορήγησης και αποδεκτής συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις: amp : ampοules : φύσιγγες tabl : tablets : δισκία caps : capsules : κάψουλες fl : flacοn : φιαλίδιο nas sp : nasal spray : ρινικός ψεκαστήρας inh : inhaler : εισπνεόμενο Ροm : pοmmade : αλοιφή syrup σιρόπι spray : ψεκάσιμο sup : suppοsitοry : υπόθετο SUSΡ : suspensiοn : εναιώρημα Vplast : Vial plastic : πλαστική φιάλη τεμ : τεμάχιο συσκ : συσκευασία εμπορίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ . ΜΕΡΟΣ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ1 Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικά συσκ 1 1 1 Αδρεναλίνη amp * * Ετιλεφρίνη tabl * * * Ετιλεφρίνη amp * Μ2 Αντιστηθαγχικά - Νιτρώδη συσκ 2 1 1 Νιτρογλυκερίνη tabl * * * Δινιτροσορβίδιο tabl * - Β1 αδρενεργικοί αναστολείς Ατενολόλη tabl * - Αναστολείς Ca Νιφεδιπίνη tabl * * * Μ3 Διουρητικά - Θειαζίδες συσκ 2 1 1 Υδροχλωροθειαζίδη tabl * Φουροσεμίδη tabl * * * - Φουροσεμίδη amp * # * Μ4 Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) - Μητροτονικά συσκ 1 1 1 Μεθυλεργομητρίνη tabl * * * Μεθυλεργομητρίνη amp * * - Αντιινωδολυτικά Τρανεξαμικό οξύ amp * Μ5 Αντιυπερτασικά - Συμπαθοπληγικά συσκ 2 1 1 Μεθυλντόπα tabl * * * - Αγγειοδιασταλτικά Καπτοπρίλη tabl * * * Διυδραλαζίνη amp * * * Μ7 Παρασυμπαθολυτικά ΑτροπΙνη συσκ amp 1 * 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ11 Μ12 Φάρμακα στομάχου και εντέρων Κατά του έλκους - Ισταμινικός ανταγωνιστής υποδοχέων Η 2 Ρανιτιδίνη Ομεπραζόλη Φάρμακα στομάχου αντιόξινα κατά του μετεωρισμού Υδροξείδιο αργιλίου συνδυασμός Υδροξ. αργιλίουy και μαγνησίου συσκ tabl tabl συσκ tabl tabl 2 * * 2 * * 1 * * 1 * * 1 * 1 * * Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ13 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Αντιεμετικά - Αντιϊσταμινικά Διμενυδρινάτη Διμενυδρινάτη Θειαθύλπεραζίνη - Αντιντοπαμινεργικά Μετοκλοπραμίδη Μετοκλοπραμίδη Αντιδιαρροϊκά - Προσροφητικές ουσίες Ενεργός C Καολίνη+Πηκτίνη - Αναστολείς κίνησης εντέρου Διφαινοξυλάτη+Ατροπίνη Λοπεραμίδη Αντισηπτικό εντέρων Νιφουροξαζίδη Αντιαιμορρόιδικά (περιέχοντα κορτικοστεροϊδές και αναισθητικό) Καθαρτικά - Διεγείροντα εντερική κίνηση Δισακοδύλη συσκ tab! sup amp tabl amp συσκ tabl susp tabl tabl συσκ tabl pοm συσκ tabl 3 * * * * * 3 * * * * 1 * 1 1 * 2 * * * * * 2 * * * * 1 * 1 1 * 1 * * * 1 * * * 1 * 1 1 * 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ - ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ19 Μ20 Μ21 Μ22 Αναλγητικά - αντιπυρετικά Παρακεταμόλη Παρακεταμόλη Μεφαιναμικό οξύ Μεφαιναμικό οξύ Αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Ιβουπροφαίνη Ινδομεθακίνη Ινδομεθακίνη Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (χορήγηση με ειδική συνταγή) Δεξτροπροποξυφαίνη Δεξτροπροποξυφαίνη Σπασμολυτικά - Αντιχολινεργικά Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμίνη Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμίνη -Απλά Οκταμυλαμίνη συσκ tabl amp susp sup συσκ tabl tabl tabl amp συσκ tabl amp συσκ tabl amp drοps 3 * * * * 2 * * * * 1 * * 2 * * * 2 * * * * 1 * 1 * * 1 * * * 2 * * * 1 * # 1 * 1 * * * 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ24 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Διαζεπάμη Διαζεπάμη Λοραζεπάμη συσκ tabl amp tabl 1 * * * 1 * * 1 * Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ25 Μ26 Μ28 Νευροληπτικά γιά ψυχωτικές καταστάσεις (οξέα συμπτώματα) άλλων συστημάτων (χορήγηση με ειδική συνταγή) Χλωροπρομαζίνη Χλωροπρομαζίνη Θειοριδαζίνη Κατά της ναυτίας Διμενυδρινάτη Αντιημικρανικά Διυδροεργοταμίνη συσκ tab) amp tabl συσκ amp συσκ tabl 1 * * * 1 * 1 * 1 * * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ29 Μ30 Αντίίσταμινικά - ανταγωνιστές υποδοχέων Η1 Υδροξυζίνη Δεξτροχλωροφαινυραμίνη Προμεθαζίνη Ενέσιμο κορτικοστεροειδές Υδροκορτιζόνη Πρεδνιζολόνη Μεθύλπρεδνιζολόνη συσκ syrup tabl tabl συσκ amp tabl amp 2 * * * 2 * * * 1 * * 1 * * 1 * 1 * * 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ31 Μ32 Μ33 Βρογχοδιασταλτικά - Β αδρενεργικοί διεγέρτες Σαλβουταμόλη Σαλβουταμόλη - Παράγωγα ξανθίνης Διπροφυλλίνη θεοφυλλίνη Θεοφυλλίνη - Κορτικοστεροειδή σε εισπνοές Βεκλομεθαζόνη Αντιβηχικά μη ναρκωτικά Βουταμυράτη Κλοβουτινόλη Ισοαμινίλη Φάρμακα γιά ρινίτιδες, ιγμορίτιδες (εκτός αντιβιοτικών) - Αποσυμφορητικά του ρινικού βλεννογόνου, που περιέχουν: Ψευδοεφεδρίνη Βρωμφαινυραμίνη - Προκαλούντα τοπική αγγειοδιαστολή, που περιέχουν : Ξυλομεταζολίνη - Τοπικά αντισηπτικά, που περιέχουν: ΕξετιδΙνη - Χρωμογλυκικό νάτριο - Κορτικοστεροειδή ψεκασμού περιέχοντα: Δεξαμεθαζόνη συσκ tabl inn tabl sup amp inh συσκ syrup syrup syrup συσκ syrup tabl nas spr sοl inh spray 3 * * * * * * 1 * * * 2 * * * * * * 2 * * * * * 1 * * 2 * * * * * 1 * * * 1 * 1 * * * * * 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ35 Μ36 Μ38 Μ39 Μ40 Μ41 Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον οικογενειών) - Πενικιλλίνες Δικλοξακιλλίνη Αμοξυκιλλίνη Αμπικιλλίνη Αμπικιλλίνη - Κεφαλοσπορίνες 1 ης και 2ης γενεάς Κεφαδροξίλη Κεφαδροξίλη Κεφακλόρη Κεφουροξίμη - Αμινογλυκοσίδες Γενταμυκίνη Τοβραμυκίνη - Μακρολίδια Ερυθρομυκίνη Λινκομυκίνη - Τετρακυκλίνες ΔοξυκυκλΙνη Μινοκυκλίνη Αντιβακτηριακή σουλφοναμίδη Σουλφομεθοξαζόλη ή Σουλφομετρόλη σε συνδυασμό με Τριμεθοπρίμη Αντιπαρασιτικά τοπικής χρήσης - Φθειροκτόνα και Ψωριοκτόνα Βενζοϊκό βενζύλιο Κατά εντερικών λοιμώξεων Μετρονιδαζόλη Μεβενδαζόλη Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Τετάνου προσροφημένο Γ σφαιρΙνη μη ειδική Αντιτετανική ανθρώπινη γ-σφαιρίνη Ανθελονοσιακά (αν ενδημεί η νόσος) Κινίνη Πυριμεθαμίνη Χλωροκίνη Πριμακίνη συσκ caps syrup caps amp caps syrup caps amp amp amp tabl caps tabl tabl συσκ tabl susp συσκ liq συσκ tabl tabl συσκ amp amp amp συσκ tabl tabl tabl tabl 5 1 * ¦ 1 * * 1 * * * 2 * * * * 3 * * * * * * * * 1 * 1 * 1 * * 1 * 2 * * * * 2 * * * * * * 1 * 1 * 1 * * 1 * 2 • * * * 8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ42 Μ43 Διαλύματα για την αντιμετώπιση από tο στόμα ελαφρών περιστατικών απωλείας υγρών - ηλεκτρολυτών Οροi Φυσιολογικοί ΝaCΙ 9 %. Δεξτρόζης 5% ΝaCΙ σε φιαλίδια enν συσκ Vplast Vplast amp 1 2 * * * 1 2 * * 1 2 * * 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 Δερματολογικής χρήσης Κωδικός Περιγραφή υλικού Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ46 Μ47 Μ48 Μ50 Αντισηπτικό διάλυμα Κετριμίδη Μετουσιωμένο οινόπνευμα Υπερμαγγανικό κάλιο Μερκουροχρώμ Ιώδιο Οξυγονούχο ύδωρ Αντιβιοτική αλοιφή με ή χωρίς κορτικοστεροειδές Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων συσκ sοl fl sοl tint fl fl pοm pοm spray 3 * * * * * 1 1 1 2 * * * * 1 1 1 2 * * * * 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.2 Οφθαλμολογικής χρήσης __ Κωδικός Περιγραφή υλικού Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ52 Μ53 Μ54 Μ55 Αντιβιοτικό κολλύριο Αντιβιοτικό - αντιφλεγμονώδες κολλύριο Αναισθητικό κολλύριο Μυοτονικό υποτονικό κολλύριο fl fl fl fl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.3 Ωτικής χρήσης Κωδικός Περιγραφή υλικού Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ56 Μ57 Αντιβιοτικό διάλυμα Αναισθητικό - αντιφλεγμονώδες διάλυμα fl fl 1 1 1 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.4 Παθήσεων Στοματοφάρυγγα Κωδικός Περιγραφή υλικού Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ58 Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό διάλυμα γιά γαργαρισμούς fl 1 1 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.5 Τοπικά Αναισθητικά Κωδικός Περιγραφή υλικού Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Μ61 Μ62 Τοπικό αναισθητικό Ξυλοκαϊνη 2% Οδοντικό αναισθητικό-αντισηπτικό μίγμα συσκ fl fl 1 1 1 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ1 Υ2 Υ3 Υ4 Υ5 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (ΑΜ ΡU) μαζί με διάταξη σύνδεσης της με φιάλη οξυγόνου Συσκευή οξυγονοθεραπείας, τουλάχιστον 21/2 λίτρων, μαζί με μειωτήρα πίεσης. Μηχανικός αναρροφητήρας για απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών με καθετήρες αναρρόφησης μιας χρήσης Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανάλογου με αεραγωγό ΒRΟΟΚ Αεραγωγός τύπου ανάλογου με GUΕDΕL Μέγεθος 4 ή/και 3 ή/και 1 τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ6 Υ7 Υ10 Υ11 Υ12 Υ13 Υ14 Υ15 Υ16 Υ17 Υ19 Συραπτικό εργαλείο μιας χρήσης για συρραφή δέρματος με σιαγόνες για οδήγηση ραφής, με μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδετήρες (CLΙΡS) και λαβή αποσυρραφής ή χρειώδη για συρραφή δέρματος Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων μεγεθών) Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υδρόφιλο βαμβάκι Αποστειρωμένο λινοσκέπασμα για εγκαύματα Τριγωνικό ωμοφόριο Γάντια πλαστικά μίας χρήσης ..απλά .. αποστειρωμένα Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ συσκ συσκ συσκ τεμ τεμ συσκ συσκ 1 1 2 2 1 1 1 * * 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 * * 1 1 1 1 1 1 2 ι Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ20 Υ22 Υ23 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, και φυτικά έλαια για έγκαυμα Λευκοπλάστης Τσιρότα συσκ τεμ συσκ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ24 Υ25 Υ26 Υ27 Υ28 Υ30 Νυστέρια μίας χρήσης Εργαλειοθήκη - βραστήρας, από ανοξείδωτο μέταλλο. Ψαλίδια α) Κοινό ή/και β) Χειρουργικό κυρτό Λαβίδες (ανατομική, χειρουργική) Αιμοστατική λαβίδα κυρτή 5.5 Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή ι ΙΙ ΙΙΙ Υ33 Υ36 Υ37 Υ38 Υ39 Υ40 Υ41 Υ42 Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης 50 Ιατρικά δελτία διακομιδής των ασθενών Στηθοσκόπιο Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Θερμόμετρο υποθερμίας 50 φύλλα ενημερωτικά υγείας ΜΑC Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WΗΟ (Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου) συσκ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 1 1 1 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή ι ΙΙ ΙΙΙ Υ45 Υ48 Υ49 Συσκευή έγχυσης ορού με φίλτρο μίας χρήσης Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή/και 5 ml ή/και 10 ml Βελόνες για ενδοφλέβια έγχυση ή φλεβοκαθετήρες Νο 21 G τεμ τεμ τεμ 2 5 3 2 4 2 2 2 2 6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ Υ52 Υ53 Θερμοφόρα Παγοκύστη ή παγόσακκοι τεμ τεμ 1 1 1 1 1 1 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή ι ΙΙ ΙΙΙ Υ58 Υ59 Υ60 Υ61 Υ62 Υ64 Υ65 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για το μηρό και πόδι Φουσκωτοί νάρθηκες από ειδικό μη τοξικό υλικό διαπερατοί από ακτίνες Χ, με ειδική βαλβίδα για να φουσκωθούν Αυχενικό περιλαίμιο ακινητοποίησης λαιμού από μη τοξικό υλικό Φορείο απλής κατασκευής Σάκκος μεταφοράς νεκρών. τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8. ΑΠΟΛΥΜΝΑΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή ι ΙΙ ΙΙΙ Υ66 Υ67 Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κλπ) Υγρό εντομοκτόνο (spray) Κgr τεμ 1 2 1 1 1 1 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ 1. ΦΑΡΜΑΚΑ (α) γενικά (β) καρδιαγγειακά (γ) του γαστροεντερικού συστήματος (δ) του νευρικού συστήματος (ε) του αναπνευστικού συστήματος (στ) αντιλοιμώδη (ζ) εξωτερικής χρήσης 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (α) συσκευή οξυγονοθεραπείας Διευκρινιστικές Σημειώσεις 1. Οι ποσότητες ανά κατηγορία φαρμακευτικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχρι 500 επιβάτες και πλήρωμα, όταν ο αριθμός επιβατών και πληρώματος υπερβαίνει τους 500 οι ποσότητες των παραπάνω πινάκων διπλασιάζονται. 2. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε τεμάχια ή αυτοτελείς συσκευασίες, όπως αυτές κυκλοφορούν κάθε φορά στο εμπόριο. 3. Τα υλικά Μ9, Μ10, Μ44, Υ32, Υ43, Υ44, Υ46, Υ47, Υ63 θα υφίστανται, εφόσον επιβαίνει επί του πλοίου ιατρός ή άτομο με ειδικές γνώσεις χρήσης του υλικού αυτού. 4. Εφόσον υφίστανται υποκατηγορίες σε κάποια κατηγορία φαρμακευτικού υλικού, η επιλογή του υλικού θα γίνεται με τρόπο, ώστε να υπάρχουν είδη από όλες κατά το δυνατόν τις υποκατηγορίες αυτές. 5. Ο αστερίσκος έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να αποκλείει τις λοιπές αποδεκτές συσκευασίες που αναφέρονται στους πίνακες. 6. Το υλικό Μ40, και τα υπόθετα φυλάσσονται στη συντήρηση ψυγείου. 7. Για υποβοήθηση του τρόπου χρήσεως των πινάκων και κατανοήσεως της οδού χορηγήσεως και αποδεκτής συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις: amp ampοules : φύσιγγες tabl tablets : δισκία caps capsules : κάψουλες fl flacοn : φιαλίδιο nassp nasal spray : ρινικός ψεκαστήρας inh inhaler : εισπνεόμενο pοm pοmmade : αλοιφή syrup σιρόπι spray ψεκάσιμό sup suppοsitοry : υπόθετο susp suspensiοn : εναιώρημα Vplast Vial plastic : πλαστική φιάλη τεμ τεμάχιο συσκ συσκευασία εμπορίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ1 Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά συσκ 1 - Συμπαθομιμητικά Αδρεναλίνη amp * Ετιλεφρίνη tabl * Ετιλεφρίνη amp Μ2 Αντιστηθαγχικά συσκ. 1 1 1 - Νιτρώδη Νιτρογλυκερίνη tabl * * * ΔινιτροσορβΙδιο tabl Μ3 Διουρητικά συσκ 1 - Θειαζίδες Υδροχλωροθειαζίδη tabl Φουροσεμίδη tabl * Μ4 Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) συσκ. 1 1 1 Μητροτονικά Μεθυλεργομητρίνη ταβλ * * * Μεθυλεργομητρίνη αμπ * ΜS Αντιυπερτασικά συσκ 1 1 Αγγειοδιασταλτικά Καπτοπρίλη tabl * * Διυδραλαζίνη amp * * Μ7 Παρασυμπαθολυτικά συσκ 1 Ατροπίνη amp 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ12 Μ13 Μ15 Μ18 Φάρμακα στομάχου αντιόξινα κατά του μετεωρισμού Υδροξείδιο αργιλίου συνδυασμός Υδροξ. αργιλίου και μαγνησίου Αντιεμετικά Αντιντοπαμινεργικά Μετοκλοπραμίδη Μετοκλοπραμίδη Αντιδιαρροϊκά Αναστολείς κίνησης εντέρου Διφαινοξυλάτη+Ατροπίνη Λοπεραμίδη Καθαρτικά Διεγείροντα εντερική κίνηση * Δισακοδύλη συσκ tabl tabl συσκ tabl amp συσκ tabl tabl συσκ tabl 2 * * 1 * * 1 * * 1 * 1 * * 1 * 1 * * 1 * 1 * * 1 # 1 * * 1 * 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ-ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή κ/ση ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ19 Μ20 Μ22 Αναλγητικά - αντιπυρετικά Παρακεταμόλη Παρακεταμόλη Μεφαιναμικό οξύ Μεφαιναμικό οξύ Αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Ιβουπροφαίνη Ινδομεθακίνη Ινδομεθακίνη Σπασμολυτικά Αντιχολινεργικά Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμίνη Βουτυλοβρωμιούχος σκοπολαμίνη Απλά Οκταμυλαμίνη συσκ tabl amp susp sup συσκ tabl tabl tabl amp συσκ tabl amp drοps 3 * * * * 2 * * * * 2 * * * 2 * * * * 1 * * 1 * * * 2 * * * 1 * * 1 * * * 2 * 1 * * 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ24 Μ25 Μ26 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Διαζεπάμη Διαζεπάμη Λοραζεπάμη Νευροληπτικά για ψυχωτικές καταστάσεις (οξέα συμπτώματα) άλλων συστημάτων (χορήγηση με ειδική συνταγή Χλωροπρομαζίνη Χλωροπρομαζίνη θειοριδαζίνη Κατά της ναυτίας Διμενυδρινάτη συσκ. tabl amp tabl συσκ. ταβλ αμπ ταβλ συσκ amp 1 * * * 1 * * * 1 * 1 * * 1 * * 1 * 1 * 1 • 1 * 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ 30 Ενέσιμο κορτικοστεροειδές Υδροκορτιζόνη Μεθύλπρεδνιζολόνη συσκ amp amp 2 * * 1 * 1 * 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ31 Μ32 Βρογχδιασταλτικά Παράγωγα ξανθίνης Διπροφυλλίνη Θεοφυλλίνη Θεοφυλλίνη - Κορτικοοτεροειδή σε εισπνοές Βεκλομεθαζόνη Αντιβηχικά μη ναρκωτικά Βουταμυράτη Κλοβουτινόλη Ισοαμινίλη συσκ tab) sup amp inh-συσκ syrup syrup syrup 2 * * * * 1 * * * 2 * * * 1 * * 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ35 Μ40 Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον οικογενειών) - Πενικιλλίνες Δικλοξακιλλίνη Αμοξυκιλλίνη Αμπικιλλίνη Αμπικιλλίνη Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Αντιτετανική ανθρώπινη γ-σφαιρίνη συσκ caps syrup caps amp συσκ amp 2 * * * * 1 * 2 • * * * 2 * * * 8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ43 Οροί ΝaCΙ σε φιαλίδια συσκ amp 1 * 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Δερματολογικής χρήσης Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ46 Αντισηπτικό διάλυμα Μετουσιωμένο οινόπνευμα συσκ 3 * 2 • 2 * 2 * Μ47 Μ 50 Μερκουροχώμ Ιώδιο Οξυγονούχο ύδωρ Αντιβιοτική αλοιφή με ή χωρίς κορτικοστεροειδές Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων tint fl fl 2 pοm spray * * * 1 1 * * * 1 1 * * * 1 1 * * * 1 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.2 Οφθαλμολογικής χρήσης Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Μ52 Αντιβιοτικό κολλύριο fl 1 1 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ4 Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανάλογου με αεραγωγό ΒRΟΟΚ τεμ 1 1 1 1 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ7 Υ10 Υ11 Υ14 ι Υ15 Υ16 Υ17 Υ19 Υ20 Υ22 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων μεγεθών) Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υδρόφιλο βαμβάκι Γάντια πλαστικά μιας χρήσης απλά αποστειρωμένα Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό. Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, και φυτικά έλαια για έγκαυμα Λευκοπλάστης τεμ τεμ τεμ συσκ συσκ συσκ τεμ τεμ συσκ συσκ συσκ τεμ 1 2 2 1 * * 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 * * 1 1 1 1 1 1 1 2 * * 1 2 1 1 * * 1 1 1 1 1 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ26 Υ27 Ψαλίδια α) Κοινό ή/και β) Χειρουργικό κυρτό Λαβίδες (ανατομική, χειρουργική) τεμ τεμ 1 1 1 1 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού . μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ37 Υ38 Υ40 Υ42 Στηθοσκόπιο Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Θερμόμετρο υποθερμίας Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WΗΟ (Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου) τεμ τεμ τεμ τεμ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ48 Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή/και 5 ml ή/και 10 ml τεμ 5 4 2 6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ52 Υ53 Θερμοφόρα Παγοκύστη ή παγόσακκοι τεμ τεμ 1 1 1 1 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ58 Υ64 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Φορείο απλής κατασκευής τεμ τεμ 1 1 1 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ποσότητες υλικού ανά υποκατηγορία πλοίων Κωδικός Περιγραφή υλικού μορφή Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Υ66 Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κ.λπ.) Κgr 1 1 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ 1. ΦΑΡΜΑΚΑ (α) γενικά (β) καρδιαγγειακά (γ) του γαστροεντερικού συστήματος (δ) του νευρικού συστήματος (ε) του αναπνευστικού συστήματος (στ) αντιλοιμώδη (ζ) εξωτερικής χρήσης 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (α) συσκευή οξυγονοθεραπείας Διευκρινιστικές Σημειώσεις 1. Οι ποσότητες ανά κατηγορία φαρμακευτικού υλικού αναφέρονται σε πλοία που μεταφέρουν μέχι 500 επιβάτες και πλήρωμα, όταν ο αριθμός επιβατών και πληρώματος υπερβαίνει τους 500 οι ποσότητες των παραπάνω πινάκων διπλασιάζονται. 2. Οι ποσότητες ανά κατηγορία υγειονομικού υλικού αναφέρονται σε τεμάχια ή αυτοτελείς συσκευασίες, όπως αυτές κυκλοφορούν κάθε φορά στο εμπόριο. 3. Εφόσον υφίστανται υποκατηγορίες σε κάποια κατηγορία φαρμακευτικού υλικού, η επιλογή του υλικού θα γίνεται με τρόπο ώστε να υπάρχουν είδη από όλες κατά το δυνατόν τις υποκατηγορίες αυτές. 4. Ο αστερίσκος έχει τοποθετηθεί προκειμένου να παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη συσκευασία που πρέπει να προτιμάται, χωρίς αυτό να αποκλείει τις λοιπές αποδεκτές συσκευασίες που αναφέρονται στους πίνακες. 5. Το υλικό Μ40, και τα υπόθετα φυλάσσονται στη συντήρηση ψυγείου. 6. Γιά υποβοήθηση του τρόπου χρήσης των πινάκων και κατανόησης της οδού χορήγησης και αποδεκτής συσκευασίας χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις: amp : ampοules : φύσιγγες tabl : tablets : δισκία caps : capsules : κάψουλες fl : flacοn : φιαλίδιο nassp : nasal spray : ρινικός ψεκαστήρας inn : inhaler : εισπνεόμενο pοm : pοmmade : αλοιφή syrup : σιρόπι spray : ψεκάσιμο sup : suppοsitοry : υπόθετο susp : suspensiοn : εναιώρημα Vplast : Vial plastic : πλαστική φιάλη τεμ : τεμάχιο συσκ. : συσκευασία εμπορίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από την μορφή με την οποία υπάρχουν στο πλοίο, έστω και ως απόβλητα ή ως κατάλοιπα φορτίου. Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα, Συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια υπό πίεση, Εύφλεκτες ουσίες σε υγρή κατάσταση, Εύφλεκτες ουσίες σε στερεή κατάσταση, Ουσίες υποκείμενες σε αυτανάφλεξη^ Ουσίες που σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, Οξειδωτικές ουσίες, Οργανωτικά υπεροξείδια, Τοξικές ουσίες, Μολυσματικές ουσίες, Ραδιενεργές ουσίες, Διαβρωτικές ουσίες, Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, δηλαδή κάθε άλλη ουσία γιά την οποία η πείρα έχει δείξει, ή ενδεχομένως θα δείξει, ότι είναι επικίνδυνη, ώστε να πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ (¶ρθρο 3 παράγραφος 1 Π. Διατάγματος) ΜΕΡΟΣ Α ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α Ι. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα ............................................................................................... Λιμένας Νηολόγησης ............................................................................... ΙΙ. Ιατρικά εφόδια 1. ΦΑΡΜΑΚΑ Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Μ1 Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά Συμπαθομιμητικά Μ 2 Αντιστηθαγχικά Μ3 Διουρητικά Μ4 Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Μητροτονικά Μ5 Αντιυπερτασικά Μ6 Αντιαρρυθμικά Μ7 Παρασυμπαθολυτικά Μ8 Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά Μ9 Καρδιακές γλυκοσίδες Μ10 Αντιπηκτικά 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ11 Φάρμακα στομάχου και εντέρων Κατά του έλκους Ισταμινικός ανταγωνιστής Μ12 Φάρμακα στομάχου Αντιόξινα Μ13 Αντιεμετικά Μ14 Υπακτικό γλυσχραντικό Μ15 Αντιδιαρροϊκά Μ16 Αντισηπτικό εντέρων Μ17 Αντιαιμορροίδικά Μ18 Καθαρτικά 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ - ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ Μ19 Αναλγητικά - αντιπυρετικά Μ20 Αναλγητικά αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή Ισχυρό αναλγητικά μη οπιούχα (χορήγηση με ειδική συνταγή) Μ 22 Σπασμολυτικά Μ23 Μυοχαλαρωτικά 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ24 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Μ25 Νευροληπτικά για ψυχωσικές καταστάσεις (οξέα συπτώματα άλλων συστημάτων) χορήγηση με ειδική συνταγή Μ26 Κατά της ναυτίας Μ 27 Αντιεπιληπτικά Μ28 Αντιημικρανικά 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ29 Αντίίσταμινικά-ανταγωνιστές υποδοχέων Μ30 Ενέσιμο κορτικοστεροειδές 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μ31 Βρογχδιασταλτικά Μ32 Αντιβηχικά μη ναρκωτικά Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) Μ33 Φάρμακα για ρινίτιδες, ιγμορίτιδες (εκτός αντιβιοτικών) Μ34 Αποχρεπτικά - βλεννολυτικά 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Μ35 Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον οικογενειών) Μ36 Αντιβακτηριακή σουλφοναμίδη Μ37 Αντισηπτικά ουροποιητικού συστήματος Μ38 Αντιπαρασιτικά τοπικής χήσης Μ39 Κατά εντερικών λοιμώξεων Μ40 Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Μ41 Ανθελονοσιακά (αν ενδημεί η νόσος) 8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μ42 Διαλύματα για την αντιμετώπιση από στόμα ελαφρών περιστατικών απώλειας υγρών-ηλεκτρολυτών Μ43 Οροί Μ44 Υποκατάστατα πλάσματος Μ45 Μανιτόλη 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 Δερματολογικής χρήσης Μ46 Αντισηπτικό διάλυμα κορτικοστεροειδές Μ47 Αντιβιοτική αλοιφή Μ48 Αντιφλεγμονώδης & αναλγητική αλοιφή Μ49 Ζελ δερματική-αντιμυκητιασικής χρήσης Μ50 Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων Μ51 Τοπικά ιοστατικά 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.2 Οφθαλμολογικής χρήσης Μ52 Αντιβιοτικό κολλύριο Μ53 Αντιβιοτικό-αντιφλεγμονώδες κολλύριο Μ54 Αναισθητικό κολλύριο Μ55 Μυοτονικό υποτονικό κολλύριο 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.3 Ωτικής χρήσης Μ56 Αντιβιοτικό διάλυμα Μ57 Αναισθητικό - αντιφλεγμονώδες διάλυμα 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.4 Παθήσεων Στοματοφάρυγγα Μ58 Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό διάλυμα για γαργαρι-σμούς Μ59 Αντιμυκητιασικό διάλυμα 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.5 Τοπικά Αναισθητικά Μ60 Τοπικό αναισθητικό με ψύξη Μ61 Τοπικό αναισθητικό Μ62 Οδοντικό αναισθητικό-αντισηπτικό μίγμα 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Υ1 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (ΑΜΡU) μαζί με διάταξη σύνδεσής της με φιάλη οξυγόνου. Υ2 Συσκευή οξυγονοθεραπείας, τουλάχιστον 2 1/2 λίτρων, μαζί με μειωτήρα πίεσης. Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) Υ3 Μηχανικός αναρροφητήρας για απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών με καθετήρες αναρρόφησης μιας χρήσης. Υ4 Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανάλογου με αεραγωγό ΒRΟΟΚ Υ5 Αεραγωγός τύπου ανάλογου με GUΕDΕL μέγεθος 4 ή/και 3 ή/και 1 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Υ6 Συρραπτικό εργαλείο μιας χρήσης για συρραφή δέρματος με σιαγόνες για οδήγηση ραφής, με μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδετήρες (CLΙΡS) και λαβή αποσυρραφής ή χρειώδη για συρραφή δέρματος (βλέπε Υ18) Υ7 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων μεγεθών) Υ8 Λωρίδες γάζας για επίδεση Υ9 Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων Υ10 Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υ11 Υδρόφιλο βαμβάκι Υ12 Αποστειρωμένο λινοσκέπασμα για εγκαύματα Υ13 Τριγωνικό ωμοφόριο Υ14 Γάντια πλαστικά μίας χρήσης απλά αποστειρωμένα Υ15 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Υ16 Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Υ17 Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Υ18 Μη απορροφούμενα ράμματα μεταξιού Νο 2/0 με κυρτή βελόνα δέρματος, ράμματα απορροφήσιμα τύπου CΑΤ-GUΤ Νο 2/0 κλπ. Υ19 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό Υ20 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, και φυτικά έλαια για έγκαυμα Υ21 Βαμβακεροί επίδεσμοι Υ22 Λευκοπλάστης Υ23 Τσιρότα 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Υ24 Νυστέρια μίας χρήσης Υ25 Εργαλειοθήκη - βραστήρας, από ανοξείδωτο μέταλλο Υ26 Ψαλίδια α) Κοινό ή/και β) Χειρουργικό κυρτό Υ27 Λαβίδες (ανατομική, χιρουργική) Υ28 Αιμοστατική λαβίδα κυρτή 5.5 Υ29 Βελονοκάτοχο ραφής δέρματος Υ30 Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης Υ31 Μικρός φακός για έλεγχο στοματοφάρυγγα Υ32 Ρινογαστρικός σωλήνας 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Υ33 Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης Υ34 Δοκιμαστικές ταινίες ελέγχου ούρων (πρωτεΐνες, γλυκόζη, αίμα, ακετόνη, κλπ) ΜULΤΙ SΤΙΚΕ Υ35 50 Φύλλα παρακολούθησης της θερμοκρασίας Υ36 50 Ιατρικά δελτία διακομιδής των ασθενών Υ37 Στηθοσκόπιο Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) Υ38 Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Υ39 Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Υ40 Θερμόμετρο υποθερμίας Υ41 50 φύλλα ενημερωτικά υγείας ΜΑC Υ42 Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WΗΟ (Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου) 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑ ΣΜΟΥ Υ43 Χρειώδη για κένωση ουροδόχου κύστης Υ44 Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού Υ45 Συσκευή έγχυσης ορού με φίλτρο μίας χρήσης Υ46 Ουροσυλλέκτες Υ47 Ουροκαθετήρες τύπου FΟLΕΥ Νο 16 Υ48 Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή/και 5 ml ή/και 10 ml Υ49 Βελόνες για ενδοφλέβια έγχυση ή φλεβοκαθετήρες Νο 21G Υ50 Στήριγμα για ορούς. 6.ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Υ51 Δοχείο συλλογής ούρων-κοπράνων Υ52 Θερμοφόρα Υ53 Παγοκύστη ή παγόσακκοι Υ54 Ουροδοχείο (ανδρών) Υ55 Χειρουργικές μάσκες προσώπου Υ56 Δοχείο για οφθαλμικό λουτρό ή ειδική συσκευή Υ57 Ραβδάκια με βαμβάκι καθαρισμού αυτιών (CΟΤΟΝ - ΤΙGΕS). 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ Υ58 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Υ59 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Υ60 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για το μηρό και πόδι Υ61 Φουσκωτοί νάρθηκες από ειδικό μη τοξικό υλικό διαπερατοί από ακτίνες Χ, με ειδική βαλβίδα για να φουσκωθούν Υ62 Αυχενικό περιλαίμιο ακινητοποίησης λαιμού από μη τοξικό υλικό Υ63 Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας Υ64 Φορείο τύπου Νeil Rοbertsοn σύμφωνα με προδιαγραφές του ΙΜGS της WΗΟ Υ65 Σάκκος μεταφοράς νεκρών. 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ66 Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κλπ) Υ67 Υγρό εντομοκτόνο (spray) Υ68 Εντομοκτόνο σε σκόνη Υ69 Αντισηπτικό επιφανειών Υ70 Προφυλακτικά 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ Γενικά Καρδιαγγειακά Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) Γαστροεντερικού συστήματος Νευρικού συστήματος Αναπνευστικού συστήματος Αντιλοιμώδη Εξωτερικής χρήσης Άλλων χρήσεων Συσκευή οξυγονοθεραπείας Τόπος και ημερομηνία Υπογραφή πλοιάρχου Θεώρηση του αρμοδίου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΜΕΡΟΣ Β ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β Ι. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα............................................................................... Λιμένας Νηολόγησης ............................................................... ΙΙ. Ιατρικά εφόδια 1.ΦΑΡΜΑΚΑ Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Μ1 Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικά Μ 2 Αντιστηθαγχικά Μ3 Διουρητικά Μ4 Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) - Μητροτονικά Μ5 Αντιυπερτασικά Μ7 Παρασυμπαθολυτικά 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ11 Φάρμακα στομάχου και εντέρων Κατά του έλκους - Ισταμινικός ανταγωνιστής Μ12 Φάρμακα στομάχου αντιόξινα Μ13 Αντιεμετικά Μ15 Αντιδιαρροϊκά Μ16 Αντισηπτικό εντέρων Μ17 Αντιαιμορροϊδικά Μ18 Καθαρτικά 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ - ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ Μ19 Αναλγητικά - αντιπυρετικά Μ20 Αναλγητικά αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή Μ21 Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (χορήγηση με ειδική συνταγή) 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ24 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) Μ25 Νευροληπτικά για ψυχωσικές καταστάσεις (οξέα συπτώματα άλλων συστημάτων) χορήγηση με ειδική συνταγή Μ 26 Κατά της ναυτίας Μ28 Αντιημικρανικά 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ 29 Αντιϊσταμινικά-ανταγωνιστές υποδοχέων Μ30 Ενέσιμο κορτικοστεροειδές 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μ31 Βρογχδιασταλτικά Μ32 Αντιβηχικά μη ναρκωτικά Μ33 Φάρμακα για ρινίτιδες, ιγμορίτιδες (εκτός αντιβιοτικών) 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Μ35 Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον οικογενειών) Μ36 Αντιβακτηριακή σουλφοναμίδη Μ38 Αντιπαρασιτικά τοπικής χρήσης Μ39 Κατά εντερικών λοιμώξεων Μ40 Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Μ41 Ανθελονοσιακά (αν ενδημεί η νόσος) 8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μ42 Διαλύματα για την αντιμετώπιση από στόμα ελαφρών περιστατικών απώλειας υγρών-ηλεκτρολυτών Μ43 Οροί 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 Δερματολογικής χρήσης Μ46 Αντισηπτικό διάλυμα κορτικοστεροειδές Μ47 Αντιβιοτική αλοιφή Μ48 Αντιφλεγμονώδης & αναλγητική αλοιφή Μ50 Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων ι 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.2 Οφθαλμολογικής χρήσης Μ52 Αντιβιοτικό κολλύριο Μ53 Αντιβιοτικό-αντιφλεγμονώδες κολλύριο Μ54 Αναισθητικό κολλύριο Μ55 Μυοτονικό υποτονικό κολλύριο 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.3 Ωτικής χρήσης Μ56 Αντιβιοτικό διάλυμα Μ57 Αναισθητικό - αντιφλεγμονώδες διάλυμα 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.4 Παθήσεων Στοματοφάρυγγα Μ58 Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό διάλυμα για γαργαρισμούς 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.5 Τοπικά Αναισθητικά Μ61 Τοπικό αναισθητικό Μ62 Οδοντικό αναισθητικό-αντισηπτικό μίγμα Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Υ1 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (ΑΜΡU) μαζί με διάταξη σύνδεσης της με φιάλη οξυγόνου. Υ2 Συσκευή οξυγονοθεραπείας, τουλάχιστον 2 1/2 λίτρων μαζί με μειωτήρα πίεσης. Υ3 Μηχανικός αναρροφητήρας για απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών με καθετήρες αναρρόφησης μιας χρήσης. Υ4 Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανάλογου με αεραγωγό ΒRΟΟΚ Υ5 Αεραγωγός τύπου ανάλογου με GUΕDΕL μέγεθος 4 ή/και 3 ή/και 1 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Υ6 Συρραπτικό εργαλείο μιας χρήσης για συρραφή δέρματος με σιαγόνες για οδήγηση ραφής, με μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδετήρες (CLΙΡS) και λαβή αποσυρραφής ή χρειώδη για συρραφή δέρματος (βλέπε Υ18) Υ7 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων μεγεθών) Υ10 Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υ11 Υδρόφιλο βαμβάκι Υ12 Αποστειρωμένο λινοσκέπασμα για εγκαύματα Υ13 Τριγωνικό ωμοφόριο Υ14 Γάντια πλαστικά μίας χρήσης απλά αποστειρωμένα Υ15 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Υ16 Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Υ17 Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Υ19 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό. Υ20 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, και φυτικά έλαια για έγκαυμα Υ22 Λευκοπλάστης Υ23 Τσιρότα 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Υ24 Νυστέρια μίας χρήσης Υ25 Εργαλειοθήκη - βραστήρας, από ανοξείδωτο μέταλλο. Υ26 Ψαλίδια α) Κοινό ή/και β) Χειρουργικό κυρτό Υ27 Λαβίδες (ανατομική, χειρουργική) Υ28 Αιμοστατική λαβίδα κυρτή 5.5 Υ30 Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Υ33 Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης Υ36 50 Ιατρικά δελτία διακομιδής των ασθενών Υ37 Στηθοσκόπιο Υ38 Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Υ39 Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Υ40 Θερμόμετρο υποθερμίας Υ41 50 φύλλα ενημερωτικά υγείας ΜΑC Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) Υ42 Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WΗΟ (Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου) 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Υ45 Συσκευή έγχυσης ορού με φίλτρο μίας χρήσης Υ48 Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή/και 5 ml ή/και 10 ml Υ49 Βελόνες για ενδοφλέβια έγχυση ή φλεβοκαθετήρες Νο 21Θ 6.ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Υ52 Θερμοφόρα Υ53 Παγοκύστη ή παγόσακκοι 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ Υ58 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Υ59 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Υ60 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για το μηρό και πόδι Υ61 Φουσκωτοί νάρθηκες από ειδικό μη τοξικό υλικό διαπερατοί από ακτίνες Χ, με ειδική βαλβίδα για να φουσκωθούν Υ62 Αυχενικό περιλαίμιο ακινητοποίησης λαιμού από μη τοξικό υλικό Υ64 Φορείο τύπου Νeil Rοbertsοn σύμφωνα με προδιαγραφές του ΙΜGS της WΗΟ Υ65 Σάκκος μεταφοράς νεκρών. 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ66 Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κλπ) Υ67 Υγρό εντομοκτόνο (spray) 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ Γενικά Καρδιαγγειακά Γαστροεντερικού συστήματος Νευρικού συστήματος Αναπνευστικού συστήματος Αντιλοιμώδη Εξωτερικής χρήσης Άλλων χρήσεων Συσκευή οξυγονοθεραπείας Τόπος και ημερομηνία Υπογραφή πλοιάρχου Θεώρηση του αρμοδίου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΜΕΡΟΣ Γ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ Ι. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα............................................................................... Λιμένας Νηολόγησης............................................................... ΙΙ. Ιατρικά εφόδια 1. Φάρμακα Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Μ1 Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά Μ2 Αντιστηθαγχικά Μ3 Διουρητικά Μ4 Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Μ5 Αντιυπερτασικά Μ7 Παρασυμπαθολυτικά 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ12 Φάρμακα στομάχου αντιόξινα Μ13 Αντιεμετικά Μ15 Αντιδιαρροϊκά Μ18 Καθαρτικά 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ - ΜΥΟΧΑΛΑΡΩ-ΤΙΚΑ Μ19 Αναλγητικά - αντιπυρετικά Μ 20 Αναλητικά - αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή Μ22 Σπασμολυτικά 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μ 24 Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Μ25 Νευροληπτικά για ψυχωσικές καταστάσεις (οξέα συμπτώματα άλλων συστημάτων) χορήγηση με ειδική συνταγή Μ26 Κατά της ναυτίας 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ30 Ενέσιμο κορτικοστεροειδές 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μ31 Βρογχοδιαοταλτικά Μ32 Αντιβηχικά μη ναρκωτικά 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Μ35 Αντιβιοτικά (2 τουλάχ. οικογενειών) Μ40 Αντιτετανικά εμβόλια για γ-σφαιρίνες 8. ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μ43 Οροί 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1. Δερματολογικής χρήσης Μ46 Αντισηπτικό διάλυμα κορτικοστεροειδές Μ47 Αντιβιοτική αλοιφή Μ50 Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) 9. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.2. Οφθαλμολογικής χρήσης Μ52 Αντιβιοτικό κολλύριο 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Υ4 Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανάλογου με αεραγωγό ΒRΟΟΚ 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Υ7 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων μεγεθών) Υ10 Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υ11 Υδρόφιλο βαμβάκι Υ14 Γάντια πλαστικά μίας χρήσης απλά αποστειρωμένα Υ15 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Υ16 Αποστειρωμένη πιεστικοί επίδεσμοι Υ17 Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Υ19 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό Υ20 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό, και φυτικά έλαια για έγκαυμα Υ22 Λευκοπλάστης 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Υ26 Ψαλίδια α) Κοινό ή/και β) Χειρουργικό κυρτό Υ27 Λαβίδες (ανατομική, χειρουργική) 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Υ37 Στηθοσκόπιο Υ38 Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Υ40 Θερμόμετρο υποθερμίας Υ42 Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WΗD (Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου) 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Υ48 Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή/και 5 ml ή/και 10ml 6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Υ52 Θερμοφόρα Υ53 Παγοκύστη ή παγόσακκος 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ Υ58 Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ66 Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κ.λπ.) Κωδικός Περιγραφή υλικού Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως ενδεχόμενη ημ/νία λήξης) 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ Γενικά Καρδιαγγειακά Γαστροεντερικού συστήματος Νευρικού συστήματος Αναπνευστικού συστήματος Αντιλοιμώδη Εξωτερικής χρήσης Άλλων χρήσεων Συσκευή οξυγονοθεραπείας Τόπος και ημερομηνία Υπογραφή πλοιάρχου Θεώρηση του αρμοδίου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 6 του Π.Διατάγματος) 1.1. Απόκτηση βασικών γνώσεων φυσιολογίας, συμπτωματολογίας και θεραπευτικής. 2. Απόκτηση γνώσεων προληπτικής υγιεινής, ιδίως σε θέματα ατομικής υγιεινής και γνώσεων σχετικών με ενδεχόμενα προφυλακτικά μέτρα. 3. Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τις ουσιώδεις θεραπευτικές ενέργειες και τους τρόπους μεταφοράς ασθενών. Η πρακτική εκπαίδευση των υπεύθυνων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στα πλοία της κατηγορίας Α θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν σε νοσοκομεία ή εφόσον αυτή παρέχεται από άλλα ιδρύματα θα γίνεται οπωσδήποτε από γιατρό. 4. Απόκτηση ικανών γνώσεων για τον τρόπο χρήσης των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως. ΙΙ. Για την επιμόρφωση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα που καθορίζονται στα πρόσφατα γενικώς αναγνωρισμένα διεθνή δημοσιεύματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ..............ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ: ............................ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ...... ......Ε.Τ.Α.: .....................ΝΑΥΤ. ΖΩΝΗ: .....................ΚΑΙΡΟΣ: ./..............ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ............................ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ...... ΟΝΟΜΑ: .......... ΤΥΠΟΣ: .......... LΟG/LΑΤ: ........ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ: ....................................ΕΙΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................ΟΝΟΜΑ: ................................. ΗΛΙΚΙΑ: .............................ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: .............................ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ........ ΥΨΟΣ: ...........................................cm ΒΑΡΟΣ: ...........................................kg Μ.Ε.Θ. Ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ....................................................... ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ 01. ΠΟΝΟΣ 02. ΠΥΡΕΤΟΣ 03. ΡΙΓΟΣ 04. ΖΑΛΗ 05. ΕΜΕΤΟΣ 06. ΔΙΑΡΡΟΙΑ 07. ΤΡΑΥΜΑ 08. ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ 09. ΠΡΗΞΙΜΟ 10. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 11. ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ 12. ΒΗΧΑΣ 13. ΔΥΣΠΝΟΙΑ 14. ΑΔΥΝΑΜΙΑ 15. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 16............................ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΞΑΦΝΙΚΑ: ...................ΣΤΑΔΙΑΚΑ: . 2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ: .................ώρες. ΠΡΙΝ:.................ημέρες 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: ................/................ ΣΦΙΞΕΙΣ: .............................../ min. 4. ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ 5. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σημειώσατε το σημείο στο σώμα που εντοπίζεται το κύριο σύμπτωμα (π.χ. πόνος) και εάν επεκτείνεται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Παράδειγμα: 1. Σε περίπτωση πιθανής σκωλικοειδήτιδος πόνος στο C8. 2. Σε περίπτωση τραυματισμού τραύμα 3 εκ. στο σημείο Τ2. ΓΕΝΙΚΑ Το έντυπο αυτό θα βοηθήσει πολύ τον γιατρό να θέσει σωστή και γρήγορη διάγνωση. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αυστηρώς απόρρητα και τα γνωρίζει μόνο ο γιατρός που εκτελεί υπηρεσία στο Κέντρο. Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο να συμπληρώσετε και να έχετε μπροστά σας το έντυπο αυτό, εκτός από περιπτώσεις πολύ επειγόντων περιστατικών (π.χ. κάποιο σοβαρό ατύχημα) που προέχει η άμεση επικοινωνία. Η επικοινωνία με το Κέντρο γίνεται με τηλέφωνο telex ή fax, μέσω παρακτίου σταθμού (Αθήνα Ράδιο) ή δορυφόρου. Σε περίπτωση που στείλετε telex ή fax μέσω δορυφόρου πρέπει μετά από 15 λεπτά το πλοίο θα πρέπει να καλέσει και πάλι για να πάρει την απάντηση, διαφορετικά η απάντηση του κέντρου θα σταλεί μέσω Αθήναι Ράδιο. Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις Ο εφοδιασμός των πλοίων με τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη ανανέωση του πιστοποιητικού ασφαλείας, μετά την θέση σε ισχύ του διατάγματος αυτού. Άρθρο 14 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται: 1.Ο Κανονισμός περί «εφοδιασμού των εμπορικών πλοίων με φάρμακα και υγειονομικό υλικό» που εγκρίθηκε με το Π.Δ. 81 /84 (Α- 25). 2.Το Π.Δ. 235/85 (Α 87) «Τροποποίηση του κανονισμού περί εφοδιασμού των εμπορικών πλοίων με φάρμακα και υγειονομικό υλικό». 3.Η παράγραφος 1 (θ) του άρθρου 25, η παράγραφος 1 (ιε) του άρθρου 28 και το μέρος ΙΙΙ του έκτου παραρτήματος του Β.Δ. 36/66 (Α 9/67) «Περί εγκρίσεως Κανονισμού σωστικών μέσων των πλοίων». 4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του Π.Δ. 259/81 (Α 72) «Περί ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος». 5.Το άρθρο 12 του Κανονισμού που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 917/1979 (Α 257). 6.Κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος ή αντίκειται σ αυτές. Άρθρο 15 Έναρξη εφαρμογής Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 η οποία θα ισχύει από 31.12.1998. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 32, 35, 36, του Ν.Δ. 187/73 (Α 261).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 117).
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 319/27.6.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την αριθ. 473/20.7.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988