ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/380

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται τα εξής Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 1995 - 96: 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης. 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» β) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1995 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τις υπ αριθμ. 590/2.3.1995 και Φ.2.1./1435/7.3.1995 γνώμες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Κοζάνης και Φθιώτιδας αντίστοιχα.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 5.100.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 8.300.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού ειδικότερα δε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2045770/14.7.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με ισόποση αυξομείωση ως ακολούθως: α) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 1232 του ειδικού φορέα 19-220 κατά δρχ. 204.000 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-220. β) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του ειδικού φορέα 061 «Υπηρεσίες Περιφερειακού Δ/ντή» Νομαρχίας Κοζάνης κατά δρχ. 2.370.000 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-220. γ) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του ειδικού φορέα 061 «Υπηρεσίες Περιφερειακού Δ/ντή «Νομαρχίας Φθιώτιδας κατά δρχ. 2.450.000 με ισόποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-220.
  • Την αριθμ. 486/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-19 Ίδρυση Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/214
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2045770 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2045770 1995
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία