ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/387

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 166/1992 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του»(78Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 1404/83, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και τα άλλα Τ.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 1404/83: 1 Για την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, απαιτείται να υπηρετούν τουλάχιστον τρία (3) μέλη Ε.Π., εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον στη βαθμίδα του καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την συμπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος (αν έληξε το διδακτικό έτος η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους), το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής προϊσταμένου τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του τμήματος Η θητεία του προϊσταμένου που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των προϊσταμένων τμημάτων των λοιπών Τ.Ε.Ι. της χώρας, που εξελέγησαν στις εκλογές του ακαδημαϊκού έτους 1994 και ενοποιείται έκτοτε . Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.).
 1. Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητώνβ) Καθηγητών ΕφαρμογώνΒ.
 2. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.
2.  
  Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 166/1992 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του» (78 Α) προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: 1 Μέχρις ότου ο αριθμός των μονίμων μελών του Ε.Π. που υπηρετεί στο τμήμα και που ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή ανέλθει στους (5), οι κενές θέσεις Ε.Π. του τμήματος προκηρύσσονται από το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της οικείας σχολής, ενώ η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕL 3 Στο Π.Δ. 166/1992 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του» (78 Α) προστίθεται νέο άρθρο, το οποίο αριθμείται ως 2Α και έχει ως εξής «Άρθρο 2Α .
 • Τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 και του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (173 Α) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παρ. 7 του Ν. 1566/1985(167 Α).
 • Την αριθ. Η/5615/21.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΠΘ» (567 Β).
 • Το αριθ. Ε5/2374/11.10.94 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΠΘ προς την Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπ/σης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/83.
 • Τη γνώμη του ΤΕΙ Κοζάνης (αριθ. πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του ΤΕ11/2.2.1994).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154Α).
 • Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Π.Δ. προκαλείται ετήσια δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού δρχ. 77.000.000 που θα αντιμετωπισθεί για το 1995 από τον Φ 19500 και ΚΑΕ 2422 και για τα επόμενα οικονομικά έτη από τις γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό τους οικείους ΚΑΕ.
 • Τις με αριθ. 567/94 και 327/95 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Η/5615 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Η_5615 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολόγων Ορυχείων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του. 1992/166 1992