ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/390

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι αναφερόμενες στο άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ σε ΑΕΙ, δεν ισχύουν προκειμένου περί θέσεων ΔΕΠ που προκηρύσσονται για τα γνωστικά αντικείμενα της Υποκριτικής, της Σκηνοθεσίας, της Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας, της Θεατρικής Μουσικής και της Κινησιολογίας, του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής· και οι δημοσιεύσεις.
Άρθρο 2
1.  
  Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ΔΕΠ στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η κατοχή πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού κλάδου σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης κατά βαθμίδα:.
 1. Για εκλογή σε θέση βαθμίδας λέκτορα
 2. Καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης
  • Τουλάχιστον δωδεκαετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii) Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Επίσης θα συνεκτιμάται κατά πόσον το συνολικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί για τη συμβολή του στην τέχνη και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής και μελέτης
 3. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση της βαθμίδας επίκουρου καθηγητή. ί) Καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης.
 4. ΙΙ) Τουλάχιστον επταετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 5. Ηi) Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 6. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή. ί) Καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης.
 7. ΙΙ) Τουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική δραστηριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. iii) Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 8. Για την εκλογή σε θέση βαθμίδας καθηγητή
2.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το καλλιτεχνικό έργο ενός υποψηφίου είναι ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης και έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι δυνατή η εκλογή ή η εξέλιξη κατά τις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της εισηγητικής επιτροπής, χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου ελαχίστου χρόνου εκπαιδευτικής πείρας ή αυτοδύναμης διδασκαλίας
Άρθρο 3
1.  
  Η ρύθμιση των προηγουμένων άρθρων ισχύει για μεταβατικό διάστημα ως την 31 Αυγούστου 2005
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παρ. 6 και 8 του Ν. 1268/82 (Α 87), όπως αναδιατυπώθηκε με το εδάφιο η της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 1566/85 (Α 167). β) Των άρθρων 45 παρ. 16 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/82 (Α 87). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το έγγραφο αριθ. 253/29.11.93 του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με το αριθ. Φ. 14/ΙΒ/5411/12.7.95 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου.
 • Την αριθ. 458/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992