ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/392

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συνιστώνται και λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης
 2. Αστυνομικό Τμήμα Άνω Πόλης με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης
 3. Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου με έδρα το Δήμο Μενεμένης
2.  
  Το Πρότυπο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 97/1995 (Α 60), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 216/1995 (Α 115), μετονομάζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας.
Άρθρο 2
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν την αποστολή, τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των Αστυνομικών Τμημάτων του προηγουμένου άρθρου, τους βαθμούς διοικούντων, τα όργανα εσωτερικής υπηρεσίας και τη φρουρά τους, τα καθήκοντα αυτών και τα λοιπά συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 97/1995 (Α 60), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 216/1995 (Α 115), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Η τοπική αρμοδιότητα των ανωτέρω Τμημάτων καθορίζεται με τον πίνακα χωρογραφικής κατανομής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986.
3.  
  Οι Αστυκτηνίατροι αξιωματικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης όταν τοποθετούνται και εκτελούν υπηρεσία στα Αστυνομικά Τμήματα του παρόντος διατάγματος, υπάγονται διοικητικά στους διοικητές αυτών. Σε περίπτωση που είναι ανώτεροι κατά βαθμό των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων υπάγονται απευθείας στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.
Άρθρο 3 "Διεύθυνσης Αστυνομίας ανατίθεται με διαταγή του οικείου Διευθυντή ο έλεγχος, ο συντονισμός και η εποπτεία των Αστυνομικών Τμημάτων ενός ή περισσοτέρων τομέων."
2.  
  Οι Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Αστυνομίας συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος που ανήκουν στον τομέα τους, αφού προηγουμένως ζητήσουν έντυπα πληροφοριών από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας θεσσαλονίκης για τα θέματα της ειδικής αποστολής της. Επίσης οι ίδιοι γνωματεύουν επί των εκθέσεων που συντάσσουν οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά, και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών.
3.  
  Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης γνωματεύει επί των εκθέσεων ικανότητας που συντάσσουν οι Υποδιευθυντές αυτού
4.  
  Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια και των Υποδιευθυντών αυτής ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των Αστυνομικών Τμημάτων του παρόντος για τα θέματα της καθ ύλην αρμοδιότητας του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 4 "Κατάργηση Υπηρεσιών - Τελικές διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομίας Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης
 1. Από την Α Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης τα Α, ΙΑ, ΙΒ και ΙΗ Αστυνομικά Τμήματα Θεσσαλονίκης και τα Αστυνομικά Τμήματα Νέων Επιβατών και Επανομής
 2. Από τη Δ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης τα Ι και ΙΖ Αστυνομικά Τμήματα Θεσσαλονίκης και τα Αστυνομικά Τμήματα Λαγκαδά, Σοχού, Ασπροβάλτας και Ζαγκλιβερίου. γ. Από την Ε Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης τα ΙΓ, ΙΕ και ΙΣΤ Αστυνομικά Τμήματα Θεσσαλονίκης και τα Αστυνομικά Τμήματα Σίνδου και Κουφαλίων.
 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος τα διατηρούμενα Αστυνομικά Τμήματα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 161/1988 (Α 74), τα οποία συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως:.
 4. Από την Α Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τα Ι, ΙΣΤ και ΙΖ Τμήματα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ασφαλείας Σίνδου και τα Αστυνομικά Τμήματα Κουφαλίων, Λαγκαδά και Σοχού
 5. Από τη Β Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης τα Α και ΙΒ Τμήματα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και τα Αστυνομικά Τμήματα Επανομής, Νέων Επιβατών, Ζαγκλιβερίου και Ασπροβάλτας
3.  
  Οι ανωτέρω Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας και Ασφαλείας εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 161/1988.
4.  
  Το Β Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς το παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 542/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-25 Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Σύσταση Τμήματος Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 97/1995. 1995/216 1995
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων και άλλες διατάξεις. 1995/97 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1999/267 1999