ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/393

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση - Διάρθρωση - Σύνθεση
Άρθρο 1 "Οργάνωση - Υπαγωγή"
1.  
  Το Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Ε/ΥΕΘΑ) είναι υπηρεσία, η οποία υποβοηθεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τον Υπουργό και τους Υφυπουργούς κατά το άρθρο 9 του Ν. 2292/95 και κατά το ειδικότερον οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.
2.  
  Το Ε/ΥΕΘΑ ασκεί τις αρμοδιότητές του σε στενή συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
3.  
  Το Ε/ΥΕΘΑ υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είναι οργανωμένο σε διευθύνσεις και τμήματα, τις δραστηριότητες των οποίων συντονίζει ο επικεφαλής Γενικός Διευθυντής του. Οι τοποθετήσεις και οι εν γένει μεταβολές του προσωπικού γίνονται με τις πάγιες διατάξεις. Ο κατά το άρθρο 6 του παρόντος καταρτιζόμενος προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαλαμβάνει οικείο τμήμα περί του Ε/ΥΕΘΑ. Το Ε/ΥΕΘΑ υποστηρίζεται από Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας με σύνθεση και οργάνωση, όπως καθορίζονται στους σχετικούς Πίνακες Οργανώσεως Υλικού (ΠΟΥ).
Άρθρο 2
1.  
  Το Ε/ΥΕΘΑ αποτελείται από: α. Το Γενικό Διευθυντή.
 1. Τη Διεύθυνση Σχεδιάσεως Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΣΣΑΔ)
 2. Τη Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού (ΔΑΣΠΠ)
 3. Τη Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών (ΔΣΜ)
 4. Τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ)
 5. Τη Διεύθυνση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΚΔΔΣ) και
 6. Τη Γραμματεία του Επιτελείου
2.  
  Κάθε Διεύθυνση αποτελείται από δύο ή περισσότερα τμήματα και κάθε τμήμα αποτελείται από δύο ή περισσότερα Γραφεία
3.  
  Η Γενική διάρθρωση του Ε/ΥΕΘΑ φαίνεται στο συνημμένο οργανόγραμμα
Άρθρο 3
1.  
  Το Επιτελείο στελεχώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα κάθε Διεύθυνσης
2.  
  Η τοποθέτηση του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού του Ε/ΥΕΘΑ γίνεται κατά τις πάγιες κείμενες διατάξεις. Μπορεί επίσης να αποσπάται στο Ε/ΥΕΘΑ, προσωπικό άλλων Υπουργείων, οργανισμών και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας.
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από τον ΥΕΘΑ και, εάν μεν, είναι μόνιμος πολιτικός υπάλληλος πρέπει να έχει τα προσόντα Γενικού Διευθυντή ή κρατικός λειτουργός με ανάλογη προς το αντικείμενο εμπειρία, εάν δε είναι στρατιωτικός πρέπει να είναι ανώτατος αξιωματικός, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία
4.  
  Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Ε/ΥΕΘΑ τοποθετούνται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία αξιωματικοί ή μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι απαιτείται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διευθύνσεως που προΐστανται
5.  
  Το προσωπικό του Ε/ΥΕΘΑ απαιτείται να έχει τα ακόλουθα προσόντα. Τα προσόντα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά για το προσωπικό της Γραμματείας.
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό (1 ) Οι τοποθετημένοι στο Ε/ΥΕΘΑ Αξιωματικοί, αναλόγως προς το βαθμό τους, πρέπει να είναι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου του Κλάδου τους ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ημεδαπού ή ισότιμου της αλλοδαπής. (2)Να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. (3) Να έχουν επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων τους ή σε συμμαχικά επιτελεία.
 3. Πολιτικό Προσωπικό Πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπηρεσία ΓΕ ή σπουδές στο αντικείμενο της Διεύθυνσης που πρόκειται να τοποθετηθούν
6.  
  Για τη στελέχωση του Ε/ΥΕΘΑ ιδρύονται οι παρακάτω θέσεις οι οποίες καταργούνται αντιστοίχως από τα Γενικά Επιτελεία:
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό (1) Τεσσάρων (4) Ταξιάρχων ή αντιστοίχων.
 2. (2) Τριών (3) Συνταγματαρχών ή αντιστοίχων.
 3. (3) Δεκαέξι (16) Αντισυνταγματαρχών ή αντιστοίχων.
 4. (4) Δύο (2) Ταγματαρχών ή αντιστοίχων. (5)Πέντε (5) Κατωτέρων Αξιωματικών. β. Πολιτικό Προσωπικό (1) Δεκατεσσάρων (14) ΠΕ Διοικητικού, Οικονομικού. (2)Έξι (6) ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών.
 5. (3) Δύο (2) ΠΕ Μηχανικών. (4)Πέντε (5) ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών. (5)Δεκαπέντε (15) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. (6)Πέντε (5) ΤΕ Διοικητικού, Λογιστικού.
 6. (7) Δεκαπέντε (15) ΔΕ Διοικητικού, Λογιστικού.
7.  
  Ο κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε/ΥΕΘΑ και η περιγραφή καθηκόντων του προσωπικού, καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Αμυνας
8.  
  Η σύνθεση του προσωπικού του Επιτελείου καθορίζεται στον ισχύοντα Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) του Ε/ΥΕΘΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρμοδιότητες
Άρθρο 4 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Ε/ΥΕΘΑ ορίζεται για χρονική διάρκεια δύο ετών που μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος και είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού και των Υφυπουργών στα θέματα αρμοδιότητας του Επιτελείου
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής κατευθύνει τις ενέργειες και συντονίζει τις δραστηριότητες των διευθύνσεων και τμημάτων του Ε/ΥΕΘΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές του Υπουργού. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε/ΥΕΘΑ που υπογράφουν ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιτελείου.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Σχεδιάσεως Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΣΣΑΔ)"
1.  
  Είναι το όργανο που εισηγείται προς τον ΥΕΘΑ κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με τη σχεδίαση δομής - οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τη σχεδίαση συστημάτων χρησιμοποίησης πολιτικού - στρατιωτικού προσωπικού. Η ΔΣΣΑΔ περιλαμβάνει πέντε (5) τμήματα:.
 1. Τμήμα Σχεδίασης Συστημάτων Οργάνωσης - Σύνθεσης Δυνάμεων:
 2. Μελετά και εισηγείται επί της πολιτικής της αναφερόμενης στην Οροφή και Οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων ως και στην επιστράτευση.
 3. Σχεδιάζει επίσης συστήματα διοικήσεως προσωπικού, επεξεργάζεται και καταρτίζει σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.
 4. Τμήμα Σχεδίασης Συστημάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης:
 5. Μελετά και εισηγείται επί της πολιτικής που αφορά την εκπαίδευση των στρατευμένων, την επιμόρφωση και εξειδίκευση των στελεχών, τις μεταπτυχιακές σπουδές στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και τις Στρατιωτικές Σχολές
 6. Τμήμα Στρατολογικής Πολιτικής:
 7. Μελετά και εισηγείται επί της πολιτικής που αφορά την στρατολογία και την επιλογή για τους τρεις Κλάδους
 8. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού:
 9. Μελετά και σχεδιάζει σχετικά με τη χρησιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού και συστήματα σχέσεων πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού
 10. Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού:
 11. Μελετά και εισηγείται την πολιτική χρησιμοποίησης, εξέλιξης και προγραμματισμού των τοποθετήσεων και μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού.
 12. Επίσης μελετά και εισηγείται την πολιτική σε θέματα αποστράτων στρατιωτικών, θυμάτων πολέμου, αναπήρων και αγωνιστών εθνικής αντίστασης.
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού (ΔΑΣΠΠ)"
1.  
  Είναι ο επιτελικός φορέας του Ε/ΥΕΘΑ, ο οποίος χειρίζεται θέματα συντονισμού, σχεδίασης και προγραμματισμού των εξοπλισμών, προϋπολογισμού, υποδομής και κοστολόγησης
2.  
  Η ΔΑΣΠΠ αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: α. Τμήμα Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού: Μελετά και εισηγείται σχετικά με την μακροπρόθεσμη αμυντική σχεδίαση, τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση της αμυντικής σχεδίασης, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις σχετικές διακρατικές συμφωνίες. Επεξεργάζεται τις προτάσεις των ΓΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις τους, συντάσσει ή αναθεωρεί το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ). Επίσης καταρτίζει το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ με βάση τις απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και συντάσσει την ετήσια έκθεση για ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τις κυριότερες δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, τα κύρια εξοπλιστικά προγράμματα, τις αμυντικές δαπάνες και τις προοπτικές.
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού:
 2. Προετοιμάζει τις κατευθύνσεις του ΥΕΘΑ προς τα ΓΕ και με βάση τις απόψεις τους καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί την εκτέλεσή του, μελετά και ελέγχει θέματα δαπανών, αποδοχών και αποζημιώσεων και καταρτίζει τα σχετικά σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το ΥΠΕΘΑ και τα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ
 3. Τμήμα Υποδομής:
 4. Μελετά και εισηγείται σχετικά με την εθνική και συμμαχική υποδομή
 5. Τμήμα Κοστολόγησης:
 6. - Ασχολείται με θέματα κοστολόγησης δαπανών και μελετά και εισηγείται σχετικά με μεθόδους και διαδικασίες κοστολόγησης
Άρθρο 7
1.  
  Είναι ο επιτελικός φορέας που υποβοηθεί τον Υπουργό στη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής για την υποστήριξη της εκάστοτε υιοθετημένης από το ΚΥΣΕΑ αμυντικής πολιτικής
2.  
  Η ΔΣΜ περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα: α. Τμήμα Στρατηγικών Πληροφοριών: (1 ) Επεξεργάζεται και αξιολογεί στρατηγικές πληροφορίες που αφορούν το διεθνές περιβάλλον και ειδικότερα εθνικού ενδιαφέροντος γεωγραφικές περιοχές. (2) Εκπονεί στρατηγικές μελέτες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής επί της Εθνικής Άμυνας. (3)Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς που χειρίζονται θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής των τομέων τους καθώς και με διεθνή ινστιτούτα στρατηγικών μελετών.
 1. Τμήμα Στρατηγικής Αμυντικού Δόγματος:
 2. Προσδιορίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις, προβαίνει σε εκτιμήσεις, σχεδιάζει, προγραμματίζει, αναλύει και εισηγείται σχετικά με την εθνική στρατηγική
Άρθρο 8
1.  
  Είναι ο επιτελικός φορέας για τα θέματα διεθνών σχέσεων και αμυντικής συνεργασίας
2.  
  Η ΔΔΣ περιλαμβάνει τέσσερα (4) τμήματα: α. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών: Είναι αρμόδιο για θέματα ΝΑΤΟ, Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Τμήμα ΟΗΕ - ΟΑΣΕ:
 2. Είναι αρμόδιο για θέματα υλοποίησης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού Ασφάλειας Συνεργασίας στην Ευρώπη
 3. Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών Ι:
 4. Είναι αρμόδιο για θέματα Αμυντικής Συνεργασίας και σχέσεων με χώρες της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής
 5. Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών ΙΙ:
 6. Είναι αρμόδιο για θέματα Αμυντικής Συνεργασίας και σχέσεων με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων, Ανατολικής Μεσογείου και λοιπών χωρών
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΚΔΔΣ)"
1.  
  Η Διεύθυνση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων χειρίζεται τα θέματα των δημοσίων σχέσεων και των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου, τα θέματα επικοινωνίας με το κοινό, καθώς και τα σχετικά με τη μέριμνα για το στράτευμα
2.  
  Η Διεύθυνση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:
 1. Τμήμα Πρωτοκόλλου:
 2. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων
 3. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων:
 4. Παρακολουθεί και χειρίζεται πολιτιστικά θέματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο, εισηγείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο
 5. Τμήμα Μέριμνας Στρατεύματος:
 6. Εισηγείται την πολιτική και παρακολουθεί θέματα σχετικά με την μορφωτική δραστηριότητα, την υγεία, την πρόνοια, τον αθλητισμό και το περιβάλλον.
 7. Επίσης μεριμνά για την πολιτιστική ζωή του στρατεύματος.
 8. Τμήμα Ενημέρωσης:
 9. Είναι αρμόδιο για θέματα επικοινωνίας του Υπουργείου, μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδόσεων και σχέσεων με τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 10 "Γραμματεία - Υποστήριξη Ε/ΥΕΘΑ"
1.  
  Στο Ε/ΥΕΘΑ λειτουργεί Γραμματεία που μεριμνά για τη διεκπεραίωση, τήρηση και διακίνηση της αλληλογραφίας του Ε/ΥΕΘΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 2. Στο Γενικό Διευθυντή του Ε/ΥΕΘΑ υπάγεται η Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας του Ε/ΥΕΘΑ, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας του Επιτελείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 1 Αυγούστου 1995 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (2).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 390/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-27 Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/218