ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-01-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 1.Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2226/1994 και του παρόντος διατάγματος. 2.Στην προκήρυξη ορίζονται: 1)Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν σε κάθε σχολή, συνολικά και κατά κατηγορίες. 2)Τα απαιτούμενα προσόντα. 3)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους. 4)Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων. 5)Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 3.Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ε.Δ., στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον ημερήσια τύπο, στους Δήμους και στις Κοινότητες, στα κατά τόπους Γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ Άρθρο 2 Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων αξιωματικών και αστυφυλάκων 1.Οι ιδιώτες υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 1)Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. 2)Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), της χώρας. 3)Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς. 4)Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. ε. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 5)Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,65 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα και στηθική περίμετρο οι άνδρες τουλάχιστον 0,83 μ. 6)Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης· κιβδηλίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινική σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. η. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρηση τους. 7)Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Άρθρο 3 1.Όσοι έχουν τα προσόντα που προηγούμενου άρθρου και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι Αστυφύλακες ή δόκιμοι Υπαστυνόμοι, πρέπει αφενός να δηλώσουν τούτο στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν στις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά: 1)Αίτηση συμμετοχής. 2)Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθαρά. 3)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α -75). 4)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στα εδάφια ζ, ή και θ του προηγούμενου άρθρου του παρόντος και ότι έχουν δηλώσει προτίμηση των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποία, καθώς αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος. 5)Οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του συζύγου τους. 6)Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: (1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους. Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου: 1)Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα. 2)Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. (3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1)Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. 2)Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. (4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας: Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. 2.Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στις Υπηρεσίας Κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά: 1)Τίτλο σπουδών. 2)Αντίγραφο Μητρώου Τύπου Α, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. 3)Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. 4)Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α, για όσους από τους άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Άρθρο 4 1.Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. 2.Το Αστυνομικό Τμήμα που δέχεται τα δικαιολογητικά: 1)Ελέγχει αυτά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες. 2)Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση που επισυνάπτει στα δικαιολογητικά. 3)Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψήφιους, που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως του υποψηφίου, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στις Υπηρεσίες του εδαφίου δ του παρόντος άρθρου τα δικαιολογητικά, μαζί με τη βεβαίωση που συνέταξε για το ανάστημα του υποψηφίου. Οι Υπηρεσίες αποφαίνονται με πράξη τους οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. 4)Υποβάλλει το ανωτέρω δικαιολογητικά στην προϊσταμένη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας. 5)Προβαίνει στη δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων και υποβάλλει τα δακτυλοσκοπικά δελτία στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κοινοποιώντας την υποβλητική αναφορά του στις προϊστάμενες Υπηρεσίες ΚατάταξηςΗ Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποστέλλει απευθείας τις απαντήσεις της στις Υπηρεσίες Κατάταξης· 3.Οι Υπηρεσίες του εδαφίου δ της προηγούμενης παραγράφου ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και διαβιβάζουν αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μαζί με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων. Άρθρο 5 1.Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (ΤΕSΤS). Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τόπο και χρόνο παρουσιάσεως οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας αμέσως μετά το πέρας των Γενικών Εξετάσεων, εκτός αν κληθούν ενωρίτερα μέσω των υπηρεσιών του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος. 2.Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. 3.Οι υποψήφιοι για την υγειονομική εξέταση παραλαμβάνουν από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας μετά την 20ην Μαΐου, αφενός το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και αφετέρου το παραπεμπτικό σημείωμα, τα οποία αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού. Στη συνέχεια μεταβαίνουν σε Κρατικό Νοσοκομείο και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος γιατρός γνωματεύει τα αποτέλεσμα θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι το πέρας των Γενικών Εξετάσεων και οι υποψήφιοι, προσκομίζοντας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης με τις γνωματεύσεις των γιατρών, παρουσιάζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Κατάταξης, η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη αυτών. Η Επιτροπή δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση κάποιου υποψηφίου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες. 4.Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, στις έδρες των οποίων συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές εξέτασης, που αποτελούνται από έναν Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Αστυνόμο Α ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόμους Α ή Αστυνόμους Β ή Υπαστυνόμους Α- ως μέλη. Ως γραμματέας ορίζεται κατάλληλος βαθμοφόρος. Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι Γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Για τον έλεγχο της αθλητικές επίδοσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα: 1)Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μ. οι άνδρες και 2,5 μ. οι γυναίκες (τρεις προσπάθειες). 2)Άλμα σε ύψους τουλάχιστον 1 μ. οι άνδρες και 0,80 μ. οι γυναίκες (τρεις προσπάθειες). 3)Δρόμος 1.000 μέτρων οι άνδρες και 800 μέτρων οι γυναίκες μέσα σε χρόνο 4 και 20 (μία προσπάθεια). 6.Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, στις έδρες των οποίων συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές εξέτασης, που αποτελούνται από δύο αξιωματικούς με βαθμό Αστυνόμου Α ή Αστυνόμου Β ή Υπαστυνόμου Α, ως μέλη και ένα Ψυχολόγο ή Ψυχίατρο, ως πρόεδρο, που δύναται να προέρχεται είτε από την Ελληνική Αστυνομία, είτε από Κρατικό Νοσοκομείο, είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε από ιδιώτες και ο οποίος προτείνεται από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ως γραμματέας ορίζεται κατάλληλος βαθμοφόρος. Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 7.Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία των ΤΕSΤS προσωπικότητας (Μ.Μ.Ρ.Ι.). Με την εξέταση αυτή ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. 8.Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του ενιαίου επιλογικού συστήματος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών και προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μέσα στην προθεσμία διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός τους. Όσοι προσκομίσουν βεβαίωση, ότι κρίθηκαν ικανοί για τις Στρατιωτικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές. Άρθρο 6 1.Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα. 2.Οι υποψήφιοι που δε θα παρουσιασθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του προηγουμένου άρθρου, ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θεωρείται, ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. 3.Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απόφασή τους, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στους πίνακες αναγράφεται και κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου. 4.Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής συντάσσει πίνακες , ικανών κατά κατηγορία και κατ αλφαβητική σειρά, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και όσοι κρίθηκαν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και προσκόμισαν τη σχετική βεβαίωση. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων. Άρθρο 7 Κατάταξη επιλεγομένων 1.Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, ως δόκιμοι Αστυφύλακες ή δόκιμοι Υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο. 2.Η κατάταξη γίνεται στην Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά. Με τη διαταγή κατάταξης καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στις Σχολές για την έναρξη της εκπαίδευσης. 3.Οι Υπηρεσίες στις οποίες γίνεται η κατάταξη, μετά τη λήξη της διαταγής κατάταξης, ενεργούν ως εξής: 1)Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψήφιους που καλούνται για κατάταξη να μεταβούν σ αυτές την καθορισμένη με τη διάταξη του Αρχηγού ημερομηνία, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 2)Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντες για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και ορκωμοσίας, καθώς και φύλλο Μητρώου. 3)Αναφέρουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιοδήποτε λόγο. 4)Υποβάλλουν, ακολούθως, στην Ιδια Διεύθυνση όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου. Την υποβλητική αναφορά κοινοποιούν: (1) Στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Σχολή Αξιωματικών, κατά περίπτωση. (2) Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. (3) Στη Διαχείριση Χρηματικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με δύο αντίγραφα φύλλου Μητρώου. (4) Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των καταταγέντων, με αντίγραφα πρακτικού κατάταξης και ορκωμοσίας, του φύλλου Μητρώου και του φύλλου πορείας για τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών, κατά περίπτωση. (5) Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με αντίγραφα του πρακτικού κατάταξης και ορκωμοσίας και του φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση των οικείων Ασφαλιστικών Ταμείων. (6) Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυτότητας των καταταγέντων. 5)Χορηγούν στους καταταγέντες φύλλο πορείας για τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών, κατά περίπτωση, προς εκπαίδευση. 6)Επιστρέφουν στους μη καταταγέντες για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία. 4.Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που: 1)Διαπιστώνεται ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία. 2)Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α του άρθρου 101 του Π.Δ. 585/1985, όπως ισχύει κάθε φορά. 5.Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στο πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και αναθέτει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να καλέσει άλλους υποψηφίους, κατά δέσμη και κατηγορία, από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προανεφερόμενη διαδικασία. Σε καμμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης. 6.Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας της ίδιας δέσμης. 7.Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2009/1992 (Α 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, παρουσία των ενδιαφερομένων. Άρθρο 8 Μονιμοποίηση αστυφυλάκων Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 17 του Π.Δ. 496/1987 (Α 229), που αφορούν τη μονιμοποίηση αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, δεν εφαρμόζονται για όσους κατατάσσονται με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2226/1994 και του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Άρθρο 9 Προσόντα αστυνομικών υποψηφίων δοκίμων Υπαστυνόμων Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών έχουν οι Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι που: α) Δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. Το ανώτερο όριο ηλικίας μειώνεται κάθε χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, κατά ένα (1) έτος, μέχρι να φθάσει τελικά στο 30 έτος. β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. της χώρας. γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Άρθρο 10 1.Οι αστυνομικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Εξετάσεις πρέπει αφενός μεν να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο στο αρμόδιο Λύκειο της περιοχής, όπου υπηρετούν και αφετέρου να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, που διοικούνται από Αξιωματικούς, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά: 1)Αίτηση συμμετοχής. 2)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και δεν έχουν κάνει χρήση αυτού για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφ. στ του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 11 Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών -Προτάσεις ικανότητας υποψηφίων 1.Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις: 1)Ελέγχουν αυτά για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 2)Συντάσσουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και διαγωγή. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας. Κάθε σχετική αμφιβολία αίρεται με διαταγή του Αρχηγού. 3)Υποβάλλουν, μέσα στην οριζόμενη με την προκήρυξη προθεσμία, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας στις οποίες επισυνάπτεται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων Α και Β μέρους, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων, στις άμεσα προϊστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφάλειας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη στην προκήρυξη προθεσμία δεν γίνονται δεκτά. 2.Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 εδάφ. γ του παρόντος άρθρου: 1)Μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλμάτων στα δικαιολογητικά. 2)Υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία: (1) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα, των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις. Όμοιες συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τους υποψηφίους οι οποίοι: 1)Υπέβαλαν δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη και κανονικά. 2)Ανήκουν σε ειδική κατηγορία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 42 του Ν. 1481/1984. (2) Συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα, μαζί με όλα τα δικαιο-λογητικά των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία. Άρθρο 12 Πίνακες ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων 1.Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων: 1)Αποφασίζει οριστικώς για κάθε περίπτωση, για τη συμμετοχή ή όχι στις Γενικές Εξετάσεις των υποψηφίων που κρίνονται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους ομόφωνα ως μη ικανοί ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία. Για τον αποκλεισμό υποψήφιου από τις εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον τούτο μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρειά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και η καθέξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων. 2)Καταρτίζει πίνακες ικανών υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και αποκλειστέων από αυτές. 3)Κοινοποιεί τους πίνακες αυτούς, με διαταγή του, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 2.Οι πίνακες ικανών αποστέλλονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 13 Υγειονομική εξέταση αστυνομικών υποψηφίων δοκίμων Υπαστυνόμων 1.Οι αστυνομικοί υποψήφιοι, οι οποίοι επιλέγησαν για τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, υποβάλλονται με μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και πριν κληθούν για φοίτηση, σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. 2.Όσοι από αυτούς κριθούν ως μη ικανοί δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων. 3.Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές λόγω κύησης ή λοχείας εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, με τους περιορισμούς της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 33 του Π.Δ. 585/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, είτε στην επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ. Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσΑντα, εκτός του ορίου ηλικίας. Αν στην τελευταία περίπτωση συντρέχει νέα κύηση ή λοχεία, εισάγονται για φοίτηση στη σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθούν ικανές σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή τους εντάσσονται, ανάλογα με τη βαθμολογία τους, στον πίνακα των συναδέλφων τους, με τους οποίους αποφοιτούν μαζί. 4.Για όσους από τους υποψηφίους πριν ονομασθούν δόκιμοι κωλύονται από την εκπαίδευση για λόγους υγείας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του Π.Δ. 585/1985, όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 14 Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή 1.Οι εισαγόμενοι παρουσιάζονται στη Σχολή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται με τη διαταγή του Αρχηγού και φέρουν μαζί τους τα οριζόμενα είδη. Οι κριθέντες ικανοί ονομάζονται δόκιμοι Υπαστυνόμοι με διαταγή του Διοικητή της Σχολής από την επόμενη ημέρα της λήξης της υγειονομικής εξέτασης όλων των υποψηφίων. 2.Αν υποψήφιος, από την υποβολή της κατά το άρθρο 11 του παρόντος πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του ως δοκίμου Υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του. 3.Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία κατάταξης κενωθούν, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεις, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο, κατά δέσμη και κατηγορία, αριθμό εισακτέων. 4.Δόκιμος Υπαστυνόμος που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους αστυνομικούς υποψηφίους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις Κατά τις Γενικές Εξετάσεις του έτους 1996 για τη Σχολή Αξιωματικών μπορούν να συμμετάσχουν και οι αστυνομικοί που δεν υπερβαίνουν το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ην Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. Άρθρο 16 Γενικές διατάξεις Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται για όσους κατατάσσονται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2226/1994. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια στ και η και του άρθρου 53 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/ 1986 (Α -49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α - 122).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α -36).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α -154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 644/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α 1) και ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 1996/34 1996
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄- 1). 1999/240 1999
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1). 2003/90 2003
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π. δ/των 4/1995 (Α΄ - 1), 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187) και 190/1996 (Α΄ - 153). 2006/170 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1). 2006/76 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα τωνγενικών εξετάσεων» (Α- 1). 2007/67 2007
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1) 2012/111 2012
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 8), π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1) [...]" 2013/3 2013