ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/400

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπάγονται με το προσωπικό τους οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης: Α. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών (άρθρο 79 Ν. 1892/1990), στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις:.
 1. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρα 5 Π.Δ. 320/1988, 2 παρ. 3 και 4 παρ. 4 Π.Δ. 64/1990,4 Π.Δ. 57/1992).
 2. Διεθνών Σχέσεων (άρθρο μόνο παρ. 3β Π.Δ. 315/1993).
 3. Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας (άρθρα 3 Π.Δ. 64/1990, 3 Π.Δ. 57/1992).
 4. ΣΤ.
 5. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης (άρθρο 1 Π.Δ. 92/1991).
 6. Ζ. Το Τμήμα Ιατρείου (άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 92/1991).
 7. Η. Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρα 13 του Π.Δ. 64/1990, 7 παρ. 2 Π.Δ. 57/1992).
 8. Θ. Το Εθνικό Τυπογραφείο (άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. κα του Π.Δ. 320/1988, Π.Δ. 166/1989 και Π.Δ. 413/1989).
 9. Ι. Τα συλλογικά όργανα και επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο των υπό στοιχεία Α έως και Θ υπηρεσιών.
 10. Εκπαίδευσης (άρθρα 1 και 4 Π.Δ. 64/1990).
 11. Β. Η Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού (άρθρο 79 Ν. 1892/1990), στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις:.
 12. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) (άρθρα 16 Π.Δ. 320/1988, Π.Δ. 223/1979).
 13. Δ. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού (Π.Δ. 315/1993), στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις:.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης ανήκουν: α. Η εισήγηση για τη χάραξη και η εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. γ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ).
Άρθρο 4 "Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1 ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
2.  
  Μία (1 ) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1 ) θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994.
3.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985.
Άρθρο 5 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης ως τη σύνταξη ενιαίου οργανισμού των συγχωνευθέντων με το Π.Δ. 373/1995 Υπουργείων, επικουρούν στο έργο της οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης:.
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 2. Υπηρεσία Επιτρόπου, Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων
 4. Υπηρεσία Στατιστικής
2.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Π.Δ. 373/1995.
Άρθρο 6 "Ισχύς Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Των άρθρων 26 παρ. 1, 27 παραγρ. 3 εδάφιο πρώτο, 29Α (όπως προστέθηκε με Ν. 2081/1992 άρθρο 27 Α 154) και 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195).
 • Του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (Α 50).
 • Του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 201 ). β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού θα προκληθεί δαπάνη - για το μέχρι τέλος του έτους χρονικό διάστημα - ποσού δραχμών 7.500.000 περίπου, η οποία είναι δυνατό να καλυφθεί από τις γραμμένες για το σκοπό αυτό στον Κ.Α.Ε. 0200 του ειδικού φορέα 05110 του προϋπολογισμού εξόδων του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους. Για το καθένα από τα επόμενα οικονομικά επί η δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δραχμών 25.000.000 περίπου. γ. Την 591/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/223 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/223 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/320 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/166 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/413 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/413 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/64 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/64 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/92 1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ/των 320/1908 (ΦΕΚ 149 Α), 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α), 410/1990 (ΦΕΚ 161 Α), 92/1991 (ΦΕΚ 43 Α), περί οργανικών διατάξεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. . 1992/57 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/64/1990Π.Δ.57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/64_1990Π_Δ_57 1992
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/315 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1997/321 1997
Μεταφορά κενής οργανικής θέσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 1998/400 1998
Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 1999/137 1999
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 188/1996 «Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου» (Α΄ 146). 2005/26 2005