ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/401

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Άρθρο 2 "Υπαγόμενες υπηρεσίες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπάγεται με το προσωπικό της η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (άρθρο 1 παρ. 1β Π.Δ. 335/1990 Α 135) που ανήκει στο πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα: α. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 1 παρ. 1 περ. στ του Π.Δ. 49/1988). β. Η Διεύθυνση Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 1 παρ. 1 περ. ζ του Π.Δ. 49/1988, άρθρο 6 παρ. 6 του Π.Δ. 535/1988 και άρθρο 3 του Π.Δ. 233/1991). γ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (άρθρο 1 παρ. 1 περ. η του Π.Δ. 49/1988, άρθρο 4 παρ. 1 θ περ. γ και άρθρο 6 παρ. 5 περ. γ του Π.Δ. 396/1991). δ. Τα συλλογικά όργανα και επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν: α. Η εισήγηση για τη χάραξη και η εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της Πρωτοβάθμιας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.
Άρθρο 4 "Σύσταση θέσεων Στη Γενική Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1 ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
2.  
  Μία (1 ) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1 ) θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994.
3.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985.
Άρθρο 5
1.  
  Τη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως τη σύνταξη ενιαίου οργανισμού των συγχωνευθέντων με το Π.Δ. 373/1995 Υπουργείων, επικουρούν στο έργο της οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών:.
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων
 4. Υπηρεσία Στατιστικής
2.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, στα οποία υπάγονταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Π.Δ. 373/1995.
Άρθρο 6 "Ισχύς Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
 • Των άρθρων 26 παρ. 1, 27 παρ. 3 εδάφιο πρώτο, 29Α (όπως προστέθηκε με Ν. 2081 /1992 άρθρο 27Α 154) και 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). ·
 • Του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (Α-50).
 • Του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 201). β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού θα προκληθεί δαπάνη - για το μέχρι τέλος του έτους χρονικό διάστημα - ποσού δραχμών 7,500.000 περίπου, η οποία είναι δυνατό να καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα μεταφερθούν από τον Κ.Α.Ε. 5177 του ειδικού φορέα 07-11 θ του προϋπολογισμού εξόδων του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών του τρέχοντος οικονομικού έτους. Για το καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δραχμών 25.000.000 περίπου. γ. Την 592/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/535 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/535 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/335 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/233 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/396 1991
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995