ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/404

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και καθορισμός ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου του τμήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Αποστολή του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται: (α) με τη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικών εξοπλισμών σε οικοδομές και βιομηχανίες και (β) με τεχνολογίες σχεδιασμού και κατασκευής αεροπορικών και διαστημικών οχημάτων ιδίως δε με τη σχεδίαση αεροχημάτων, την ανάλυση αεροπορικών κατασκευών, την τεχνολόγηση αεροπορικών υλικών, την μηχανική πτήσεων, τα συμπτώματα αεροσκαφών, την αεροδυναμική, τα συστήματα προώθησης αεροσκαφών κατά τις αεροπορικές μεταφορές.
2.  
  Το ενιαίο πτυχίο του τμήματος προσδιορίζεται από τις ειδικεύσεις:
 1. Του Μηχανολόγου Μηχανικού και β) Του Αεροναυπηγού Μηχανικού
3.  
  Το εξάμηνο έναρξης και τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος
4.  
  Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να εγγράφονται και να παρακολουθούν την ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού ορίζεται σε ποσοστό 15% του αριθμού εισακτέων στο τμήμα και με τον περιορισμό ότι ο αριθμός αυτός δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που δηλώνουν την ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων γίνεται επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • 1 .α) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις: 158/13.11.91), 175/2.12.92 και 192/ 14.7.93).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (συνεδρίαση 19η/11.2.1994).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ή του οικείου ΑΕΙ.
 • Την 419/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία