ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/405

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων και Κοινωνικών Ανθρωπολόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται και ως «πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος», έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας του περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία
2.  
  Ο περιβαλλοντολόγος ασχολείται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς του
Άρθρο 2
1.  
  Ο πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του:
 1. Μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στην ολότητά τους και στις ποικίλες αλληλεπιδράσεις τους αναλύοντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους από την κοινωνική, ιστορική, πολιτισμική και συμβολική σκοπιά και
 2. Αναλύει σε βάθος τους θεσμούς, τις συμπεριφορές και τις στάσεις στη δική μας και στις άλλες κοινωνίες και προσεγγίζει ερμηνευτικά τον οικείο και τον ξένο «λόγο» διευρύνοντας έτσι τα όρια της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών στα πλαίσια μιας πολιτισμικής ισοτιμίας
2.  
  Ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος έχει δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ιδίως δε:
 1. Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη κοινωνικών πολιτισμικών και ιστορικών φαινομένων καθώς και προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
 2. Σε μουσεία και κυρίως εθνολογικά / πολιτιστικά και πολιτιστικούς φορείς (κατάρτιση συλλογών μουσιακών αντικειμένων και αντικειμένων τέχνης κλπ)
 3. Στην εκπαίδευση, σε αντικείμενα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 4. Σε φορείς υγείας και ασφάλισης για τη μελέτη της σχέσης των πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων με τη βιολογική νόσο
 5. Σε θεσμούς και φορείς που έχουν σαν αντικείμενο την επικοινωνία της σύγχρονης κοινωνίας
 6. Σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτύπωση της φυσιογνωμίας του πληθυσμού τους και τη δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής
 7. Σε εργασιακούς χώρους του δημόσιου τομέα, για την ανάλυση και πρόληψη συγκρούσεων ή ενδογενών αντιθέσεων
 8. Σε υπηρεσίες ή φορείς του πρωτογενή τομέα για τη μελέτη των πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων και διαδικασιών μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου
 9. Σε φορείς μελέτης και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού
 10. Σε φορείς σωφρονισμού για τη μελέτη και την προετοιμασία προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης
 11. Σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, για τη μελέτη των πολιτισμικών διαστάσεων της οργάνωσης και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους.
 12. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. Β1/214/14.4.1994 έγγραφο και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδριάσεις 4/25.10.1993 και 14/ 28.6.1993).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Την 410/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία