Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο άρθρο 2 του Οργανισμού Διοικήσεως και λειτουργίας του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Β. Δ/γμα 27.3.53 ΦΕΚ 162/τ.Α/53) η δεύτερη παράγραφος «Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί η Σύμβουλος Ηγουμένη» αντικαθίσταται ως εξής: [...]"
1.  
    Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών Ελλάδος - Ρουμανίας και του συνημμένου σ αυτή Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 15.6.1976, με το οποίο συνιστάται μικτή Επιτροπή.
2.  
    Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 15ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ρουμανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 21 Ιουλίου 1995, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του από 27 Μαΐου 1953 Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του εν Αθήναις Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» και ιδιαίτερα εκείνες του άρθρου 56 για τη διαδικασία τροποποίησης και συμπλήρωσης του.
  • Την αριθ. ΔΥ3α/987/95 (ΦΕΚ 826/Τ.Β/95) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας».
  • Το απόσπασμα πρακτικού 120ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου της Θειας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» της 28ης Ιουλίου 1994.
  • Την αριθ. 384/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/ΔΥ3Α/987 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/ΔΥ3Α_987 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία