ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/415

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση του Π.Δ. 45/91 (ΦΕΚ 24, Α) για τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 και την Απόφαση 90/510/ΕΟΚ, έτσι όπως τροποποιήθηκε από τις Αποφάσεις 93/17/ΕΟΚ, 95/237/ΕΚ, 94/700/ΕΚ, 94/828/ΕΚ και για την προσαρμογή του προς τις διατάξεις της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που κυρώθηκε με τον Ν. 2155/1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 45/1991 (ΦΕΚ 24 Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87/54 ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων της 16ης Δεκεμβρίου 1986 (Ε.Ε.L. 24 σελ. 36) τις αποφάσεις 90/510/ΕΟΚ, (Ε.Ε.L. 285 σελ. 29), 93/17/ΕΟΚ (Ε.Ε.Λ. 11 σελ. 22) 95/237/ΕΚ, (Ε.Ε.L. 158, σελ. 38), 94/700/ΕΚ, (Ε.Ε.L. 284, σελ. 61 ), και 94/828/ΕΚ, (Ε.Ε.L. 351, σελ. 12) και την προσαρμογή του προς τις διατάξεις της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που κυρώθηκε με τον Νόμο 2155/1993.
Άρθρο 2 "α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 καταργείται. β. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 του"
1.  
  άρθρου 6, μετά τον όρο «. .Κράτους μέλους της Κοινότητος» προστίθεται ο όρος «. .ή Κράτους μέλους της ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας». γ. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 τροποποιούνται ως εξής: 2 Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των παρακάτω χωρών ή έχουν την συνήθη διαμονή τους στις παρακάτω χώρες καθώς και σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική ή τη βιομηχανική εγκατάστασή τους στις παρακάτω χώρες ΑυστραλίαΕδαφική ενότητα Σαιν Πιερ και Μικελόν Γαλλική Πολυνησία Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής ΙσλανδίαΙαπωνία ΛιχτενστάινΝέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη ΝορβηγίαΚαναδάς ΕλβετίαΝήσοι Βάλλις και Φουτούνα 3 α)·Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέχεται και σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ενός από τα εδάφη που αναφέρονται παρακάτω ή που έχουν την συνήθη διαμονή τους στη χώρα αυτή ή σε ένα από τα εδάφη αυτά ΑνγκουίλαΑρούμπα ΒερμούδεςΒρετανικό έδαφος του Ινδικού Ωκεανού Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Νήσοι Καίυμαν Αγγλονορμανδικές Νήσοι Νήσοι Φάλκλαντ Χόνγκ Κονγκ Νήσος Μαν ΜονσεράτΠίτκαϊρν Αγία Ελένη Εξαρτημένα εδάφη της Αγίας Ελένης (νήσοι Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια) Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς Νήσοι Τέρκς και Κάικος Ολλανδικές Αντίλλες 1 Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέχεται και σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ενός από τα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (α) και που έχουν πραγματική και ουσιαστική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ένα από τα εδάφη αυτά εφόσον οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα της Ελλάδας τα οποία έχουν δικαίωμα της προστασίας βάσει του παρόντος προεδρικού διατάγματος απολαύουν προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο συγκεκριμένο έδαφος και εφόσον ή πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής διαπιστώνεται από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο και ανακοινώνεται στα Κράτη μέλη. 4 Σε περίπτωση που σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος δεν παρέχεται δικαίωμα προστασίας, το δικαίωμα αυτό χορηγείται επίσης στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος κράτους μέλους και στα νομικά πρόσωπα με πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος κράτους - μέλους που 1 Εκμεταλλεύονται εμπορικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - μέλος της Κοινότητας μία τοπογραφία που δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης πουθενά στον κόσμο και 2 Έλαβαν αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης της τοπογραφίας για όλη την Κοινότητα, από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να διαθέτει την τοπογραφία .
Άρθρο 3
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής: 1 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 το δικαίωμα προστασίας ισχύει υπέρ των δημιουργών των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών. 2 Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια σχέσης εργασίας του δημιουργού το δικαίωμα προστασίας παρέχεται στον εργοδότη του δημιουργού. 3 Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται βάσει σύμβασης εκτός από σύμβαση εργασίας, το δικαίωμα προστασίας παρέχεται στον συμβαλλόμενο που έχει παραγγείλει την τοπογραφία. 4 Το δικαίωμα προστασίας των παραγράφων 2 και 3 ισχύει εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμβατική ρύθμιση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη .
Άρθρο 4 "Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 14 τροποποιούνται ως εξής: 1Το αποκλειστικό δικαίωμα κατά το άρθρο 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την ημέρα κανονικής κατάθεσης στον ΟΒΙ της αίτησης για καταχώρηση της τοπογραφίας. 2Σε περίπτωση [...]"
1.  
  Το άρθρο 13 παράγραφος 4 αναδιατυπώνεται ως εξής: «4. Το κατά την παράγραφο 1 εδάφιο β αποκλειστικό δικαίωμα επί προστατευόμενης τοπογραφίας δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται όταν η τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών διατέθηκε στην αγορά ενός Κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή Κράτους μέλους της ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας, από πρόσωπο που δικαιούται να εγκρίνει την εμπορία του ή με τη συγκατάθεση του».
4.  
  Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που ισχύουν δυνάμει της παραγράφου 1 παύουν να ισχύουν εάν γίνει εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας, οπουδήποτε στον κόσμο εντός 15 ετών από την ημερομηνία των πρώτου καθορισμού ή κωδικοποίησης και δεν γεννώνται νέα δικαιώματα αποκλειστικότητας εάν, εντός της αυτής περιόδου, δεν έχει υποβληθεί νομοτύπως αίτηση καταχώρησης στον ΟΒΙ αφού η καταχώρηση αποτελεί προϋπόθεση για τη γένεση ή την περαιτέρου ισχύ των δικαιωμάτων αυτών»
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34, Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος σε κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70, Α), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).
 • Του άρθρου 2 εδαφ. β της κυρωθείσης με το άρθρο πρώτο του Ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 104 Α) Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και του άρθρου δεύτερου του ιδίου Νόμου.
 • Την Πράξη για προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.L. 302/15.1.1985) που κυρώθηκε με τον Ν. 1572/1985 (ΦΕΚ 193, Α-, 1985).
 • Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171 Α).
 • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Ότι η παρούσα τροποποίηση δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Κράτους.
 • Την με αριθμό 428/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υπουργών Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1572 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1572 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/45 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/45 1991