ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/418

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και οργάνωση Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών στο Υπουργείο Εμπορίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορίου Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών που υπάγεται στον Υπουργό Εμπορίου
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών ανήκουν οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 195/1995 (Α 102).
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: α. Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1 ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. β. Μία (1 ) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1 ) θέση ειδικού συνεργάτη (άρθρο 71 Ν. 1943/91, Α 50). γ. Πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 33 παρ. 2-5 του Ν. 2190/94, Α 28). δ. Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα (άρθρο 30 παρ. 9 του Ν. 1558/ 85).
Άρθρο 4 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1, 27 παρ. 3, 29Α και 30 παρ. 9 του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α- 137) και του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη για το μέχρι τέλος του έτους χρονικό διάστημα ποσού 15.000.000 που μπορεί να καλυφθεί με μεταφορά από τους ΚΑΕ της Κατηγορίας 0200 - 0300. Για το καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 55.000.000 περίπου.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 610/1995 μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/195 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996