ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/421

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας χαράσσει, στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων κυβερνητικών συλλογικών οργάνων, τη γενική πολιτική υγείας της χώρας και συντονίζει τη δράση όλων των κρατικών οργάνων σε θέματα υγείας
2.  
    Η εποπτεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, πλην της χρηματοδότησής τους, ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Αρμοδιότητες, που αφορούν κριτήρια και προϋποθέσεις χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών, ασκούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και Υγείας και Πρόνοιας. Αποφάσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών για την εφαρμογή της πολιτικής υγείας σε θέματα α/βαθμιας, β/θμιας και γ/βάθμιας υγειονομικής περίθαλψης εγκρίνονται από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: αα) Των άρθρων 24 παραγρ. 4 εδάφιο β και 27 παραγρ. 3 του Ν. 1558/19855 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α). ββ) Του άρθρου 8 παραγρ. 3 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α). γγ) Του άρθρου 22 παραγρ. 1 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 197 Α). δδ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 154 Α).
  • Το Π.Δ. αριθ. 372 (ΦΕΚ 201 Α 14.9.95) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 607/1995 με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία