ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/424

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1991, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993. Άρθρο 2 1.Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αφορά τους τηλεπικοινωνιακούς τερματικούς εξοπλισμούς. 2.Κατά την έννοια του παρόντος ΠΔ νοούνται ως: «δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια υποδομή τηλεπικοινωνιών η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων μεταξύ ορισμένων σημείων τερματισμού (απόληξης) του δικτύου με (ενσύρματα) καλώδια, με μικροκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. «τερματικός εξοπλισμός», ο εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δηλαδή: 1)να συνδεθεί άμεσα με την απόληξη ενός δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή 2)να διασυνδεθεί (διασυνεργαστεί) με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω άμεσης ή έμμεσης σύνδεσης με την απόληξη ενός δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σκοπό την αποστολή, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. Το σύστημα σύνδεσης μπορεί να είναι ενσύρματο, ραδιοκυματικό, οπτικό ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. - «τεχνική προδιαγραφή», η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως στάθμες ποιότητας, επίδοση, ασφάλεια ή διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισηματοθέτηση. -«πρότυπο», η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική. 3.Ο προορισμός του εξοπλισμού πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του εξοπλισμού. Ωστόσο, ο κατά την έννοια της παραγράφου 2 τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων θεωρείται ότι προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 4.Αρμόδιος κρατικός φορέας για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 3 ( που έχει τη δυνατότητα μεν να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αλλά δεν προορίζεται γι αυτό, πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή του εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ και από το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως. Κατά τη στιγμή της διάθεσης του υπόψη εξοπλισμού για πρώτη φορά στην αγορά αντίγραφα των παραπάνω στοιχείων πρέπει να διαβιβάζονται στον αναφερόμενο στο Άρθρο Άρθρο 10 παρ. 1 οργανισμό, που ορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επιπροσθέτως, ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Άρθρου 11 παρ.4. 2.Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του εξοπλισμού πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει, μια φορά, κατόπιν αιτήσεως ενός (διακοινωμένου) οργανισμού αναφερόμενου στο Άρθρο 10 παρ. 1, την προβλεπόμενη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού επί τη βάση των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών του, των λειτουργιών του και των ενδείξεων του τμήματος αγοράς για το οποίο προορίζεται. Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Άρθρο 11 παρ. 4 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) 1.Η εμπορία και η σύνδεση στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τερματικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον αυτός φέρει τη σήμανση κατά ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) που προβλέπεται από το Άρθρο 11. Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι ο τερματικός εξοπλισμός ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, εφόσον αυτός είναι συνδεδεμένος σωστά στο παραπάνω δίκτυο, συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 2.Όταν οι τερματικοί εξοπλισμοί καλύπτονται από άλλες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας που έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς άλλες κοινοτικές οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση κατά ΕΕ, η σήμανση αυτή υποδηλώνει τη συμμόρφωση των εν λόγω εξοπλισμών και προς τις εν λόγω διατάξεις. 3.Η εμπορία του εξοπλισμού του Άρθρου 3 επιτρέπεται μόνον όταν αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος για τον υπόψη εξοπλισμό, δεν επιτρέπεται δε να συνδεθεί στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά την έννοια του Άρθρου 2 παρ. 2. 4.Ο αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 10 οργανισμός, εφόσον διαπιστώνει ότι ο τερματικός εξοπλισμός ή ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο Άρθρο 3, δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ειδοποιεί εγγράφως το συνδρομητή για την άμεση αποσύνδεση του υπόψη εξοπλισμού από το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο όπου ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος και κοινοποιεί την επιστολή στο φορέα εκμετάλλευσης του εν λόγω δικτύου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του συνδρομητή στις σχετικές υποδείξεις ή σε περίπτωση υποτροπής, ο αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο 10 οργανισμός επιβάλλει στο συνδρομητή πρόστιμο από 50.000 δρχ. ως 500.000 δρχ. Άρθρο 5 ( Ο τερματικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις: α) την ασφάλεια των χρηστών, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την Υπουργική Απόφαση 470 (Β 183). β) την ασφάλεια του προσωπικού των οργανισμών που εκμεταλλεύονται τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται από την Υπουργική Απόφαση 470 (Β 183). γ)απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εφόσον αφορούν ειδικά τους τερματικούς εξοπλισμούς. δ) την προστασία του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου από βλάβες. ε) την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων όπου αυτή χρειάζεται. στ) τη διασύνδεση (διασυνεργασία) του τερματικού εξοπλισμού με εξοπλισμούς του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την εγκατάσταση (αποκατάσταση), την τροποποίηση, τη χρέωση, τη διατήρηση (συγκράτηση) και την οριστική διακοπή (απόλυση) πραγματικών ή πλασματικών (ιδεατών) συνδέσεων. ζ) τη διασύνδεση (διασυνεργασία) τερματικών εξοπλισμών μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις όπου ο τερματικός εξοπλισμός υποστηρίζει: i) δεσμευμένη υπηρεσία σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ή ii) υπηρεσία για την οποία το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλη την κοινότητα, θεωρούνται αιτιολογημένες περιπτώσεις και οι απαιτήσεις σχετικά με τη διασυνεργασία αυτή καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 6 ( Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση των τερματικών εξοπλισμών που ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος. Άρθρο 7 1.θεωρείται ότι ανταποκρίνεται κατ αρχήν στις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 5, στοιχεία (α) και (β) ο τερματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με τα ελληνικά πρότυπα που εφαρμόζουν (μεταφέρουν στην εθνική τυποποίηση) τα κατάλληλα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τμήμα αυτών, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα στοιχεία αναφοράς αυτών των ελληνικών προτύπων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρο 5, στοιχεία (γ) έως και (ζ), ο τερματικός εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με τους κοινούς τεχνικούς κανονισμούς (Cοmmοn Τechnical Regulatiοns - CΤR) ή τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τμήμα αυτών των προτύπων, των οποίων τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.Στην Επιτροπή Εγκρίσεων Τερματικού Εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΑCΤΕ, Αpprονals Cοmmittee fοr Τerminal Εquipment), συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 8 1.Όταν διαπιστωθεί ότι ένας τερματικός εξοπλισμός που φέρει τα σήματα που προβλέπουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ, και χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προορισμό του, δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 5, ο αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 10 οργανισμός ειδοποιεί εγγράφως τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει εντός μηνός από τη λήψη της επιστολής τον υπόψη εξοπλισμό από την ελληνική αγορά, κοινοποιεί την επιστολή στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στο οποίο προορίζεται να συνδεθεί ο υπόψη τερματικός εξοπλισμός και πληροφορεί αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση προκειμένου αυτή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως όταν η μη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων οφείλεται: 1)σε λανθασμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών κανονισμών που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 7 , β) σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών κανονισμών που αναφέρονται στο Άρθρο 7, 2.Όταν διαπιστωθεί ότι ένας τερματικός εξοπλισμός που δεν είναι σύμφωνος με τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις φέρει σήμανση κατά ΕΕ, ο αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 10 οργανισμός επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, πρόστιμο ύψους από 5.000.000 δρχ. ως 10.000.000 δρχ. και πληροφορεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 9 1.Κατ επιλογή του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ο τερματικός εξοπλισμός πρέπει να υποβληθεί είτε στην εξέταση τύπου κατά ΕΕ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, είτε στη δήλωση συμμόρφωσης κατά ΕΕ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΩ. 2.Η εξέταση τύπου κατά ΕΕ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, συνοδεύεται από δήλωση που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία της δήλωσης συμμόρφωσης τύπου κατά ΕΕ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ ή στο Παράρτημα ΙΙΙ. 3.Τα διάφορα στοιχεία και η αλληλογραφία που αφορά τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 10 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Άρθρο 11 παρ.5 και 6 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) 1.Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι οργανισμοί (διακοινωμένοι οργανισμοί) που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, τη διεξαγωγή των ελέγχων των προϊόντων και τα συναφή εποπτικά καθήκοντα που αφορούν τις διαδικασίες του Άρθρου 9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών γνωστοποιεί (διακοινώνει) τους οργανισμούς αυτούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, στη συνέχεια, στα άλλα κράτη μέλη μαζί με τους αριθμούς αναγνώρισης που χορηγεί η Επιτροπή. Για τον καθορισμό των οργανισμών αυτών πρέπει να εφαρμόζονται τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα V. Οι Οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος V. 2.Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα εργαστήρια δοκιμών τα οποία αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή δοκιμών που αφορούν τις διαδικασίες του Άρθρου 9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα εργαστήρια αυτά. Για τον καθορισμό των εν λόγω εργαστηρίων, εφαρμόζονται τα κριτήρια που προβλέπονται στα ανάλογα τμήματα των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων (ΕΝ 45001 ) ώστε να διασφαλίζεται η διοικητική ανεξαρτησία τους στο περιβάλλον της αγοράς του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. 3.Ως κατάλογος των (διακοινωμένων) οργανισμών και κατάλογος των καθορισμένων εργαστηρίων δοκιμών των Κρατών Μελών μαζί με τους αριθμούς αναγνώρισής τους, καθώς και τα καθήκοντα τους, θεωρείται αυτός που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 4.Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ακυρώνεται ο ορισμός ενός (διακοινωμένου) οργανισμού ή ενός εργαστηρίου δοκιμών, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, αν διαπιστωθεί ότι ο (διακοινωμένος) οργανισμός ή το εργαστήριο δοκιμών δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ορισμού τους. Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικ/νιών ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσύρει τη σχετική διακοίνωση. 5.Οι οργανισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρο 10 αναγνωρίζουν τα έγγραφα που εκδίδουν οι αρμόδιοι οργανισμοί των χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, όταν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας με βάση αμοιβαία ικανοποιητικό διακανονισμό. 6.Οι οργανισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου 10, όταν εκδίδουν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι, μαζί με το κατάλληλο έγγραφο που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ, ή απόφαση για την αξιολόγηση της διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV, εκδίδουν συγχρόνως διοικητική έγκριση για τη σύνδεση του υπόψη τερματικού εξοπλισμού με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Άρθρο 11 (Άρθρο 11 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Άρθρο 11 παρ.7 και 8 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) 1.Η επί του τερματικού εξοπλισμού που είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ σήμανση κατά ΕΕ αποτελείται από το ακρωνύμιο (αρκτικόλεξο) «ΨΕ» ακολουθούμενο από τον αριθμό αναγνώρισης του αρμόδιου (διακοινωμένου) οργανισμού που παρεμβαίνει στη φάση ελέγχου της παραγωγής και από ένα σύμβολο που υποδηλώνει ότι ο εξοπλισμός προορίζεται και είναι κατάλληλος για σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Το υπόδειγμα του σήματος «CΕ» καθώς και οι συμπληρωματικές ενδείξεις δίνονται στο Παράρτημα VΙ. 2.Απαγορεύεται η επίθεση σημάτων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση των σημάνσεων πιστότητας (συμμόρφωσης) κατά ΕΕ όπως προσδιορίζονται στα Παραρτήματα VΙ και VΙΙ. Οποιαδήποτε άλλα σήματα μπορεί να επιτίθενται στους τερματικούς εξοπλισμούς υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση κατά ΕΕ. 3.Ο κατασκευαστής δίνει τα εξής στοιχεία αναγνώρισης για τους τερματικούς εξοπλισμούς: τύπο, αριθμό παρτίδας και/ή σειράς καθώς και όνομα του κατασκευαστή και/ή του προμηθευτή που ευθύνεται για τη διάθεσή του εξοπλισμού στην αγορά. 4.Οι κατασκευαστές ή προμηθευτές εξοπλισμού που θέτουν σε κυκλοφορία εξοπλισμό σύμφωνα με το Άρθρο 3 επιθέτουν σ αυτόν το σύμβολο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα VΙΙ κατά τρόπον ώστε να ακολουθεί το σήμα «CΕ» και να αποτελεί οπτικά αναπόσπαστο τμήμα της όλης επισήμανσης. Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Άρθρο 11 παρ.9 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) α. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από τις αρμόδιες αρχές, αντικανονική επίθεση της σήμανσης κατά ΕΕ ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, υποχρεώνεται να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου προϊόντος προς τις σχετικές προδιαγραφές της σήμανσης κατά ΕΕ που το αφορούν. β. Αν, παρά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α, το προϊόν εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνο με τις σχετικές προδιαγραφές τότε ο αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 10 οργανισμός δύναται να επιβάλει, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του υπεύθυνου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, πρόστιμο ύψους από 2.000.000 δρχ. ως 5.000.000 δρχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση 68851/88 (Β 375). Κάθε (1) Ενας τύπος είναι δυνατό να καλύπτει πολλές παραλλαγές του ίδιου προϊόντος, εφόσον οι μεταξύ τους διαφορές δεν επηρεάζουν το επίπεδο ασφάλειας και τις λοιπές απαιτούμενες επιδόσεις του προϊόντος. αναφορά στην καταργούμενη Απόφαση θεωρείται ότι γίνεται στο παρόν ΠΔ. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, κάθε έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 68851/88 (Β 375) παραμένει έγκυρη μέσα στο πλαίσιο των κριτηρίων εγκυρότητας που ίσχυαν για την αρχική έγκριση. Άρθρο 14 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ΠΔ τα Παραρτήματα Ι έως VΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ) 1.Η εξέταση τύπου κατά ΕΕ αποτελεί το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το οποίο ένας (διακοινωμένος) οργανισμός διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ότι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του τερματικού εξοπλισμού, του οποίου προβλέπεται η παραγωγή, ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος που εφαρμόζονται σ αυτό. 2.Η αίτηση για την εξέταση τύπου κατά ΕΕ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ενωση προς (διακοινωμένο) οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: - Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και επιπλέον, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και η διεύθυνσή του, - γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον (διακοινωμένο) οργανισμό, - την τεχνική τεκμηρίωση που περιγράφεται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. Ο αιτών παρέχει στον (διακοινωμένο) οργανισμό ένα αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης παραγωγής δοκίμιο του υπό κρίση προϊόντος, που εφεξής καλείται «τύπος» (1) . Ο (διακοινωμένος) οργανισμός ζητά επιπλέον δείγματα, αν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος δοκιμών. 3.Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος αυτού προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος. Προς το σκοπό αυτό πρέπει, στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοια αξιολόγηση, να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος. Για παράδειγμα περιλαμβάνονται, όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τα ακόλουθα: - γενική περιγραφή του τύπου επαρκής για την αναγνώριση του προϊόντος, κατά προτίμηση με φωτογραφίες, - τα μελετητικά και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και κατάλογοι των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποσυστημάτων, των κυκλωμάτων, κ.λ.π., - οι περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και καταλόγων και τη λειτουργία του προϊόντος, - ο κατάλογος των προτύπων που αναφέρονται στο Άρθρο 7, που εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παρόντος στις περιπτώσεις που τα πρότυπα του Άρθρο 7 δεν έχουν εφαρμοστεί, - τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί κ.λ.π., - οι εκθέσεις των δοκιμών, - οι προτεινόμενες πληροφορίες ή εγχειρίδιο για τους χρήστες. 4.Ο (διακοινωμένος) οργανισμός: 4.1 Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο Άρθρο 7 παράγραφος 1, καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων των προτύπων αυτών. 4.2 Εκτελεί ή αναθέτει τις απαιτούμενες εξετάσεις και δοκιμές για να ελεγχθεί αν, οι λύσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος που ορίζει το Άρθρο 5 στοιχεία (α) και (β). 4.3 Εκτελεί ή αναθέτει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, για να εξακριβωθεί αν ο τύπος ανταποκρίνεται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς που ορίζει το Άρθρο 7 παράγραφος 2. 4.4 Ορίζει, κατόπιν συμφωνίας με τον αιτούντα, τον τόπο διενέργειας των απαιτουμένων εξετάσεων και δοκιμών. 5.Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος, ο (διακοινωμένος) οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ στον αιτούντα. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος του και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκριθέντος τύπου. Τα σημαντικότερα μέρη των τεχνικών εγγράφων προσαρτώνται στο πιστοποιητικό ενώ ένα αντίγραφο φυλάσσεται από το (διακοινωμένο) οργανισμό. 6.Ο αιτών ενημερώνει το (διακοινωμένο) οργανισμό που έχει στην κατοχή του τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος η οποία συνεπάγεται συμπληρωματική έγκριση, στις περιπτώσεις που οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ή τις προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος. Αυτή η συμπληρωματική έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ. 7.Κάθε (διακοινωμένος) οργανισμός κοινοποιεί στους υπολοίπους κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τα πιστοποιητικά τύπου κατά ΕΕ και τα συμπληρώματά τους, που εκδίδονται ή ανακαλούνται. 8.Οι λοιποί (διακοινωμένοι) οργανισμοί μπορούν να ζητούν αντίγραφα των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ ή/και των συμπληρωμάτων. Τα παραρτήματα των πιστοποιητικών θα τηρούνται στη διάθεση των λοιπών οργανισμών. 9.Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του τηρεί, μαζί με τα τεχνικά έγγραφα, αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και των συμπληρωμάτων τους, επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την υποχρέωση τήρησης των τεχνικών εγγράφων, ώστε να είναι στη διάθεση των παραπάνω οργανισμών, υπέχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Άρθρο 11 παρ. 10 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.Η συμμόρφωση προς τον τύπο αποτελεί το τμήμα εκείνο της διαδικασίας κατά το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επιθέτει τα σήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 11, παρ. 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο. 2.Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διεργασία κατασκευής να διασφαλίζει τη συμφωνία των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ, καθώς και προς τις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. 3.Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί μία δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, την υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συμμόρφωσης προς τον τύπο, ώστε να είναι στη διάθεση των οικείων οργανισμών, έχει ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 4.Ο έλεγχος των προϊόντων διεξάγεται απ ευθείας ή μέσω τρίτων από (διακοινωμένο) οργανισμό της επιλογής του κατασκευαστή κατά τυχαία διαστήματα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων που μπορεί να ληφθεί στον τόπο κατασκευής από τον (διακοινωμένο) οργανισμό ή για λογαριασμό του και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές για να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα από τα ελεγχθέντα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις, ο (διακοινωμένος) οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Αρθρο 11 παρ. 10 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.Η διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής αποτελεί τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής που εκπληρώνει τις κατά το σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος υποχρεώσεις, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επιθέτει τα σήματα που προβλέπονται στο Αρθρο 11, παρ. 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο. 2.Ο κατασκευαστής πρέπει να λειτουργεί εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας παραγωγής, ελέγχου και δοκιμής των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σημείο 3, και να υπόκειται στην παρακολούθηση που προβλέπεται στο σημείο 4 του παρόντος παραρτήματος. 3.Σύστημα ποιότητας 3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε (διακοινωμένο) οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Η αίτηση περιλαμβάνει: -όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατηγορία του προϊόντος, -την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας, -κατά περίπτωση, τα τεχνικά έγγραφα του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου κατά ΕΕ. 3.2 Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου κατά ΕΕ και προς τις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή τεκμηριώνονται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο με γραπτά κείμενα πολιτικής ποιότητας, διαδικασιών και οδηγιών. Η τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την μονοσήμαντη διερμήνευση των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και αρχείων. Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν επαρκή περιγραφή: -των στόχων ποιότητας, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των εξουσιών των διοικητικών στελεχών στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων, -της τεχνικής κατασκευής, του ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας καθώς και των διεργασιών και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν, -των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργούνται πριν, κατά και μετά την κατασκευή και τη συχνότητα διεξαγωγής τους, -των αρχείων ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις ελέγχου και τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του αντίστοιχου προσωπικού κ.λ.π. -των μέσων επίβλεψης που επιτρέπουν να παρακολουθηθεί η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 3.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται, στο πιο πάνω σημείο 3.2. Θα θεωρεί ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις αυτές (1 ) Η ομάδα επιθεώρησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην αξιολόγηση των προϊόντων της εν λόγω τεχνολογίας. Η διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει επίσκεψη για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας και να μεριμνά ώστε να διατηρείται αμείωτη η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά του. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ενημερώνουν τον (διακοινωμένο) οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιοδήποτε μελετώμενο εκσυγχρονισμό του συστήματος ποιότητας. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αποτιμά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν πρέπει να διενεργηθεί νέα αξιολόγηση. Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση υπ ευθύνη του (διακοινωμένου) οργανισμού 4.1 Ο στόχος της επιτήρησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2 Ο κατασκευαστής πρέπει να επιτρέπει στο (διακοινωμένο) οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις κατασκευής, ελέγχου, δοκιμών και αποθήκευσης και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως: -την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, -τα αρχεία που αφορούν την ποιότητα, όπως τις εκθέσεις ελέγχου, τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού, κ.λ.π. 4.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να διεξάγει κατά εύλογα διαστήματα επιθεωρήσεις για να βεβαιωθεί αν ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση επιθεώρησης στον κατασκευαστή. .4.4 Επιπλέον, ο (διακοινωμένος) οργανισμός μπορεί να διεξάγει αν κριθεί αναγκαίο έκτακτες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο (διακοινωμένος) οργανισμός μπορεί να διενεργεί δοκιμές ή να ζητά τη διεξαγωγή τους για να διαπιστωθεί, αν κριθεί αναγκαίο, η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να παρέχει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και αν έχει διενεργηθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής, στον κατασκευαστή. 5.Ο κατασκευαστής πρέπει να τηρεί, στη διάθεση των αρχών της χώρας, επί δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία τελευταίας κατασκευής του προϊόντος: -την τεκμηρίωση που αναφέρεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο, -τα στοιχεία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό που αναφέρεται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, -τις αποφάσεις και εκθέσεις του (διακοινωμένου) οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο καθώς και στα σημεία 4.3 και 4.4. 6.Κάθε (διακοινωμένος) οργανισμός που αναφέρεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρέπει να έχει στην διάθεση των άλλων οργανισμών, που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό, τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή αποσύρει. (1) Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο είναι εν προκειμένω το ΕΝ 29002, συμπληρωμένο, αν χρειάζεται έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας για την οποία εφαρμόζεται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Άρθρο 11 παρ. 11 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.Η πλήρης διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σημείου 2, του παρόντος παραρτήματος εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος που τα αφορούν. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επιθέτει τα σήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 11, παρ. 1 σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. 2.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο και τη δοκιμή των τελικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σημείο 3 και υπόκειται στην παρακολούθηση που προβλέπεται στο παρακάτω σημείο 4. 3.Σύστημα ποιότητας 3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει ο έναν από τους (διακοινωμένους) οργανισμούς αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει Η αίτηση περιλαμβάνει: -όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα προβλεπόμενα προϊόντα, -τα στοιχεία που αφορούν το σύστημα ποιότητας. 3.2 Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις του παρόντος ΠΔ που τα αφορούν. Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και τα μέτρα που υιοθέτησε ο κατασκευαστής συγκεντρώνονται με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο με γραπτά κείμενα πολιτικής ποιότητας, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα αυτά σχετικά με το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζουν τη μονοσήμαντη διερμήνευση της πολιτικής και των διαδικασιών ποιότητας όπως προγραμμάτων ποιότητας, σχεδίων, εγχειριδίων και αρχείων. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν, ειδικότερα, επαρκή περιγραφή: -των στόχων ποιότητας, της οργανωτικής δομής, των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των διοικητικών στελεχών, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων, -των τεχνικών προδιαγραφών στις οποίες συγκαταλέγονται τα εναρμονισμένα πρότυπα και οι τεχνικοί κανονισμοί καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές δοκιμών που θα χρησιμοποιηθούν και σε περίπτωση που τα πρότυπα του Άρθρου 7 παρ.1 δεν εφαρμόζονται πλήρως, περιγραφή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις του παρόντος, -των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των διεργασιών και συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό των προϊόντων, που αφορούν τη σχετική κατηγορία προϊόντων, -των αντίστοιχων τεχνικών παραγωγής, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και των μεθόδων και των συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν, -των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διενεργηθούν πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνότητας με την οποία θα διενεργηθούν, καθώς και των αποτελεσμάτων των δοκιμών, πριν από την κατασκευή, εφόσον τούτο ενδείκνυται, -των μέσων με τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών και εξέτασης πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις για την εκτέλεση της απαραίτητης δοκιμής, -των φακέλων με τα έγγραφα ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις ελέγχου, τα στοιχεία των δοκιμών και της βαθμονόμησης, οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού, κ.λ.π. -των μέσων παρακολούθησης της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας σχεδιασμού και ποιότητας προϊόντος καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. 3.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.1. Θεωρείται ότι το σύστημα αυτό είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο (1). Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί ιδιαίτερα αν το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις του παρόντος υπό το φως της σχετικής τεκμηρίωσης που παρέχεται εν όψει των σημείων 3.1 και 3.2 συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των αποτελεσμάτων δοκιμών τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής. Η ομάδα επιθεώρησης διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία αξιολογητή στην τεχνολογία του συγκεκριμένου προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εξέτασης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, με τη μορφή υπό την οποία έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί ώστε να παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ενημερώνουν το (διακοινωμένο) οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας για οποιοδήποτε σχεδιαζόμενο εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή αν πρέπει να διενεργηθεί νέα αξιολόγηση. Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση κατά ΕΕ υπ ευθύνη του (διακοινωμένου) οργανισμού 4.1 Ο στόχος της επιτήρησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας. 4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στο (διακοινωμένο) οργανισμό την πρόσβαση, με σκοπό την επιθεώρηση, στις εγκαταστάσεις σχεδιασμού, παραγωγής, ελέγχου, δοκιμών και αποθήκευσης και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία στον οργανισμό αυτό όσον αφορά κυρίως: -τα έγγραφα που αφορούν το σύστημα ποιότητας, (1) Αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο είναι εν προκειμένω το ΕΝ 29001, συμπληρωμένο, αν χρειάζεται έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται -το φάκελλο των εγγράφων σχετικά με την ποιότητα τα οποία προβλέπονται από το τμήμα σχεδιασμού του συστήματος ποιότητας όπως αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών κτλ., -το φάκελο των εγγράφων σχετικά με την ποιότητα τα οποία προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος ελέγχου ποιότητας που αφορά την παραγωγή, όπως εκθέσεων επιθεώρησης και στοιχείων δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεων αξιολόγησης προσωπικού κτλ. 4.3 Ο (διακοινωμένος) οργανισμός διεξάγει, κατά εύλογα διαστήματα, επιθεωρήσεις για να βεβαιωθεί αν ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και διαβιβάζει έκθεση επιθεώρησης στον κατασκευαστή. 4.4 Επιπλέον, ο (διακοινωμένος) οργανισμός μπορεί να διεξάγει αν κριθεί αναγκαίο έκτακτες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο (διακοινωμένος) οργανισμός μπορεί να διενεργεί δοκιμές ή να ζητά τη διεξαγωγή τους για να διαπιστωθεί, αν κριθεί αναγκαίο, η ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να παρέχει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και αν έχει διενεργηθεί δοκιμή, έκθεση δοκιμής, στον κατασκευαστή. 5.Ο κατασκευαστής, επί μια δεκαετία τουλάχιστον από την τελευταία ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος, τηρεί στη διάθεση των αρμόδιων κρατικών αρχών: -τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο, -τα στοιχεία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό που αναφέρεται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, -τις αποφάσεις και εκθέσεις του (διακοινωμένου) οργανισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο καθώς και στα σημεία 4.3 και 4.4. 6.Κάθε (διακοινωμένος) οργανισμός που αναφέρεται στο Άρθρο 10 παρ.1 έχει στην διάθεση των άλλων αναφερόμενων στο ίδιο Άρθρο (διακοινωμένων) οργανισμών τις πληροφορίες σχετικά με τις χορηγούμενες ή ανακαλούμενες εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας καθώς και τις αναφορές στα σχετικά προϊόντα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Παράρτημα V της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ (ΔΙΑΚΟΙΝΩΜΕΝΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 1.0 (διακοινωμένος) οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που έχει αναλάβει να διεξάγει τις εργασίες για τις οποίες έχει οριστεί ο οργανισμός, δεν επιτρέπεται να είναι σχεδιαστής, κατασκευαστής, προμηθευτής, εγκαταστάτης τερματικού εξοπλισμού, φορέας εκμετάλλευσης δικτύου, παροχέας υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ενός από τους ανωτέρω. Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη συντήρηση τερματικού εξοπλισμού, ούτε να αντιπροσωπεύουν πρόσωπα ή οργανισμούς που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του (διακοινωμένου) οργανισμού. 2.Ο (διακοινωμένος) οργανισμός και το προσωπικό του πρέπει να εκτελούν τις εργασίες για τις οποίες έχει οριστεί ο (διακοινωμένος) οργανισμός με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική ικανότητα και να μην υποκύπτουν σε πιέσεις και επιρροές, κυρίως οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα οποιουδήποτε ελέγχου, ειδικότερα δε αυτές που προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον στα αποτελέσματα αυτά. 3.Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του προσωπικό και εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν την ικανοποιητική εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών εργασιών που αφορούν τα καθήκοντα για τα οποία έχει διακοινωθεί. 4.Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει: -άριστη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, -ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών ή ελέγχων τους ελέγχους που διενεργούνται καθώς και επαρκή εμπειρία σχετικά με τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ή δοκιμών, -τις απαιτούμενες ικανότητες για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, εγγράφων και εκθέσεων που βεβαιώνουν την εκτέλεση των ελέγχων. 5.Το προσωπικό που εκτελεί ελέγχους πρέπει να διαθέτει τα εχέγγυα αμεροληψίας. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των δοκιμών ή επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί, ούτε των αποτελεσμάτων των εν λόγω επιθεωρήσεων. 6.Ο (διακοινωμένος) οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το Κράτος δυνάμει του εσωτερικού δικαίου ή αν το ίδιο το Κράτος ευθύνεται απ ευθείας. 7.Το προσωπικό του (διακοινωμένου) οργανισμού δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που αποκτά κατά την άσκηση των καθηκόντων του (με εξαίρεση έναντι των αρμόδιων διοικητικών αρχών του Κράτους), δυνάμει του παρόντος ή οποιασδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου με βάση την οποία τίθεται σε εφαρμογή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ (Παράρτημα VΙ της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Αρθρο 11 παρ.12 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 -Η σήμανση συμμόρφωσης κατά ΕΕ αποτελείται από το ακρωνύμιο (αρκτικόλεξο) «CΕ» σύμφωνα με την παρακάτω γραφική απεικόνιση ακολουθούμενο από τις συμπληρωματικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Αρθρο 11, παραγρ. 1 : Ακρωνύμιο (αρκτικόλεξο) «CΕ» Αριθ. αναγνώρισης του (διακοινωμένου) οργανισμού Σύμβολο καταλληλότητας για σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (Για τον τύπο των χαρακτήρων, βλέπε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης) -Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση. Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης κατά ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ (Παράρτημα VΙΙ της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) (Αρθρο 11 παρ.13 της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ) ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (Για τον τύπο των χαρακτήρων, βλέπε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης) -Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση. -Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης κατά ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ (Παράρτημα VΙΙΙ της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Ο υπογραφόμενος κατασκευαστής / προμηθευτής (1) δηλώνω ότι (2) δεν προορίζεται για σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η σύνδεση του εξοπλισμού με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας που υλοποιεί την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τους τερματικούς τηλεπικοινωνιακούς εξοπλισμούς. ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (1) Όνομα και διεύθυνση (2) Περιγραφή του εξοπλισμού Άρθρο 15 Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του Άρθρου 6 του Ν.1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν.2076/1992 Α130),
  • τις διατάξεις του δεύτερου Άρθρου του Ν.2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (Α/136/92),
  • τις διατάξεις του Άρθρου 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α/154) με το οποίο προστέθηκε το Άρθρο 29Α στο Νόμο 1558/1985,
  • το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δεν δημιουργούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • την υπ αριθμ. 488/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992