ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/429

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/1994 και των Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεση του, για τα έργα που εκτελούνται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.), είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής και τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του Ο.Α.Σ.Α. όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Προκειμένου περί έργων που εκτελεί ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.):.
 1. Εργοδότης ή «Κύριος του έργου» είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.).
 2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η υπηρεσία του Ο.Α.Σ.Α. που είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις για την μελέτη και την εκτέλεση των έργων του Ο.Α.Σ.Α.
 3. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το εξουσιοδοτημένο προς τούτο μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Την έγκριση διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων για τη μελέτη και εκτέλεση των έργων
 2. Την έγκριση, την ακύρωση ή την μεική επανάληψη της δημοπρασίας
 3. Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου
 4. Την λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών
3.  
  Σε περίπτωση εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών συντήρησης των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από την Προϊσταμένη Αρχή.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. και αποτελείται από:.
 1. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Τεχνικό, Διπλωματούχο Α.Ε.Ι. ως Πρόεδρο ή εν ελλείψει τούτου από τον αρχαιότερο Τεχνικό υπάλληλο Π.Ε. του Ο.Α.Σ.Α. με βαθμό Διευθυντή, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
 2. Ένα Τεχνικό υπάλληλο Π.Ε. του Ο.Α.Σ.Α. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον ίδιο κλάδο.
 3. Ένα Τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 4. Ένα Τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
 5. Τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου
 6. Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
 7. Ένα Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΣΑ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης
2.  
  Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Α., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.
3.  
  Τα θέματα εισηγούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α., οι οποίοι μετέχουν στην συζήτηση άνευ ψήφου, εφ όσον δεν αποτελούν μέλη αυτού.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο
5.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του
6.  
  Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για θέματα που ορίζει ο Νόμος 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού Διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Ο.Α.Σ.Α.
Άρθρο 4
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Ο.Α.Σ.Α. εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α.
Άρθρο 5 "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Οι διακηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορούν το παρόν Διάταγμα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 6
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 1418/1984, αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. και επιδίδονται στην Διευθύνουσα τα έργα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
3.  
  Αιτήσεις θεραπείας του κυρίου έργου, διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του όρθρου 12 του Νόμου 1418/1984
Άρθρο 7 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το Νόμο 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, καθώς και από το Π.Δ. 23/93 (Α 8).
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19, της παρ. 3 του άρθρου 18 του Νόμου 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2229/1994.
 • Τις διατάξεις του Νόμου 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις» (Α 211).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση αριθμ. ΥΠ. 123/15.7.1994 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (Β 550).
 • Την απόφαση ΥΠ. 142/3.10.1995 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κίμωνα Κουλούρη« (Β 833).
 • Την αριθμ. 475/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/142 1995
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/2175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2175 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία