Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 368/17.12.92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/106 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - μελών (ΕΕL 368/38/17.1.1992).
Άρθρο 2 "Έννοια όρων"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως συνδυασμένες μεταφορές, οι εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Κρατών - μελών κατά τις οποίες το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το ημιρυμουλκούμενο, με ή χωρίς ρυμουλκό, το κινητό αμάξωμα ή το εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών και άνω χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο για το αρχικό ή τελικό τμήμα της διαδρομής και, για το υπόλοιπο τμήμα, το σιδηροδρομικό δίκτυο ή τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή μία διαδρομή δια θαλάσσης, όταν η διαδρομή αυτή υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, και διανύουν την αρχική ή τελική οδική διαδρομή: είτε ανάμεσα στο σημείο φόρτωσης του εμπορεύματος και τον πλησιέστερο κατάλληλο σιδηροδρομικό σταθμό εκφόρτωσης και το σημείο εκφόρτωσης του εμπορεύματος για την τελική διαδρομή. - είτε μέσα σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, από το ποτάμιο ή θαλάσσιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Πλησιέστερος κατάλληλος σιδηροδρομικός σταθμός: Ο σιδηροδρομικός σταθμός που έχει την κατάλληλη υποδομή για τη φόρτωση και εκφόρτωση οχήματος, για την εκτέλεση της συνδυασμένης μεταφοράς και βρίσκεται πλησιέστερα προς το σημείο φόρτωσης ή εκφόρτωσης της αρχικής ή της τελικής διαδρομής.
Άρθρο 3 "Απελευθέρωση συνδυασμένων μεταφορών"
1.  
  Οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος μεταξύ της Ελλάδος και των λοιπών Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθερώνονται από καθεστώς ποσοστώσεων ή αδειών
Άρθρο 4
1.  
  Για κάθε συνδυασμένη μεταφορά για λογαριασμό τρίτου προβλεπόμενη από το παρόν διάταγμα συντάσσεται ένα έγγραφο μεταφοράς στο οποίο αναγράφονται: α) Το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα, β) η φύση και το βάρος της εμπορευμάτων, γ) ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων, δ) ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων, ε) το δρομολόγιο, που θ ακολουθηθεί ή η απόσταση που θα διανυθεί, αν τα στοιχεία αυτά δικαιολογούν διαφορετικό κόμιστρο απ αυτό που ισχύει,
 1. τα σημεία διέλευσης των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο,
 2. οι σιδηροδρομικοί σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης όσον αφορά στην σιδηροδρομική διαδρομή ή οι ποταμίου ή θαλάσσιου λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης, όσον αφορά στη διαδρομή της εσωτερικής πλωτής ή θαλάσσιας οδού.
 3. Τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ της παραγράφου αυτής αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς και επικυρώνονται με σφραγίδα των σιδηροδρομικών η λιμενικών αρχών στους σταθμούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ή στους ποτάμιους ή θαλάσσιους λιμένες μετά το πέρας του μέρους της μεταφοράς που πραγματοποιείται σιδηροδρομικά ή σε πλωτή εσωτερική ή θαλάσσια οδό.
2.  
  Το κατά την προηγούμενη παράγραφο έγγραφο συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα και αριθμείται. Το ένα αντίγραφο συνοδεύει τα εμπορεύματα. Το άλλο φυλάσσεται από το μεταφορέα για δύο (2) χρόνια και ταξινομείται με αριθμητική σειρά. Σ αυτό το αντίγραφο αναφέρονται τα πλήρη και τελικά έξοδα μεταφοράς, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν γίνει, κάθε άλλη επιβάρυνση η έκπτωση και όλοι οι παράγοντες, που επηρεάζουν τα κόμιστρα και τους όρους μεταφοράς.
3.  
  Υπεύθυνος για την κανονική σύνταξη των εγγράφων μεταφοράς είναι ο μεταφορέας. Ως μεταφορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε Κράτος - μέλος που ανταποκρίνεται στους όρους πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Κρατών - μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 57/1989 (Α 28) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 294/1991 (Α 103) και τον κανονισμό 881/92 περί διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να πραγματοποιούν, στα πλαίσια της συνδυασμένης μεταφοράς μεταξύ Κρατών - μελών, αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνδυασμένης μεταφοράς και που περιλαμβάνουν ή όχι τη δίαβαση των συνόρων. Η αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς απαλλάσσεται από οποιοδήποτε υποχρεωτικό καθορισμό κομίστρων.
Άρθρο 5 "Τηρούμενα στοιχεία"
1.  
  Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί στοιχεία σχετικά με: - Τις συνδέσεις που εξυπηρετούνται με συνδυασμένες μεταφορές. - Τον αριθμό των οχημάτων (ένας συνδυασμός οδικών οχημάτων υπολογίζεται ως ένα και μόνο όχημα) των κινητών αμαξωμάτων και των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται στις διάφορες συνδέσεις. - Την ποσότητα των μεταφερομένων εμπορευμάτων σε τόννους. - Τις παροχές υπηρεσιών σε τονοχιλιόμετρα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε έκθεση που αποστέλεται κάθε δύο χρόνια στην Επιτροπή.
Άρθρο 6 "Τέλη κυκλοφορίας"
1.  
  Τα τέλη κυκλοφορίας που εφαρμόζονται στα οδικά οχήματα (φορτηγά, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα) τα οποία εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές, μειώνονται κατ αναλογία των διαδρομών, που τα οχήματα αυτά διανύουν σιδηροδρομικώς μέσα στα όρια της χώρας και σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προηγουμένως ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής των ΕΚ
Άρθρο 7
1.  
  Όταν ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που ανήκει σε επιχείρηση η οποία εκτελεί συνδυασμένες μεταφορές για ίδιο λογαριασμό έλκεται, σε μία από τις τελικές διαδρομές, από ρυμουλκό επιχείρησης που εκτελεί μεταφορές για λογαριασμό τρίτου δεν απαιτείται το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 4 πρέπει, ωστόσο να προσκομίζεται άλλο έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται η διαδρομή που διανύθηκε ή που πρέπει να διανυθεί σιδηροδρομικώς ή σε εσωτερική πλωτή οδό ή δια θαλάσσης
Άρθρο 8
1.  
  Όταν, στα πλαίσια μιας συνδυασμένης μεταφοράς, η επιχείρηση αποστολής πραγματοποιεί την αρχική οδική διαδρομή για ίδιο λογαριασμό, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.Δ. 63/86 (ΦΕΚ Α/26), η επιχείρηση προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος μπορεί να πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό, την τελική οδική διαδρομή για τη μεταφορά του εμπορεύματος στον προορισμό του χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο της ανήκει είτε κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση κυριότητας ή μίσθωσε, σύμφωνα με το Π.Δ. 91 /88 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 209/91 (ΦΕΚ Α/70) και το οποίο οδηγούν υπάλληλοι της, εάν το ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο έχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης αποστολής ή έχει μισθωθεί από αυτήν.
2.  
  Η αρχική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς που πραγματοποιεί η επιχείρηση αποστολής χρησιμοποιώντας ρυμουλκό το οποίο της ανήκει είτε κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση κυριότητας, ή μίσθωσε σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το οποίο οδηγούν οι υπάλληλοί της, ενώ το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο έχει άδεια κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης προορισμού του μεταφερόμενου εμπορεύματος ή έχει μισθωθεί από αυτήν, θεωρείται επίσης μεταφορά για ίδιο λογαριασμό, εφόσον η τελική οδική διαδρομή πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό από την επιχείρηση προορισμού
Άρθρο 9 "Κυρώσεις"
1.  
  Για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος διατάγματος από φυσικά η νομικά πρόσωπα που διενεργούν συνδυασμένες μεταφορές κατά την έννοια του διατάγματος αυτού επιβάλλεται από τις αρμόδιες Αστυνομικές, Λιμενικές, Τελωνειακές αρχές, κατά τον τομέα ή ζώνη αρμοδιότητάς τους, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1959/91 (ΦΕΚ Α/123).
Άρθρο 10 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται προς τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει το ίδιο θέμα
Άρθρο 11 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 130) καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α101 ).
 • Το άρθρο 34 του Ν. 268/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις (Α 147).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την 547/3.10.95 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Χρήστου Κοκκινοβασίλη και Δημητρίου Σαρρή» (Β 834).
 • Την ανάγκη συγκέντρωσης σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων που αφορούν στις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 476/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/547 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/547 1995
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/268 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/63 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/91 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/209 1991