Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας» (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ).
2.  
  Το Ινστιτούτο συνδέεται με το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
3.  
  Το Ινστιτούτο είναι Ν.Π.Ι.Δ. και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Άρθρο 2
1.  
  Αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή βασικής. και εφαρμοσμένης έρευνας στη Στατιστική, τις Πιθανότητες και τις ποσοτικές μεθόδους εν γένει.
2.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου είναι: - Η ενημέρωση της Ελληνικής κοινωνίας για την αναγκαιότητα της χρήσης στατιστικών μεθόδων για την τεκμηριωμένη και επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. - Η ανάπτυξη της Στατιστικής Επιστήμης και της χρήσης στατιστικών και εν γένει ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών στην Ελλάδα. - Η συμμετοχή στην ανάπτυξη του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Στατιστικής. - Η δειγματοληπτική συγκέντρωση στοιχείων και η ανάλυσή τους. - Η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και η παροχή στατιστικών συμβουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο. - Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.
3.  
  Περιοχές δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής: - Η Στατιστική, οι Πιθανότητες και οι ποσοτικές μέθοδοι εν γένει. - Η Συγκέντρωση Στατιστικών Στοιχείων. - Η Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων. - Η Παροχή Στατιστικών Συμβουλών. - Η διεξαγωγή με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου, η κατ ανάθεση από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού μελετών και ερευνών. - Η ασφάλιση και κυρίως η κοινωνική ασφάλιση. - Η Στατιστική στο χώρο της υγείας και η βιοστατιστική. - Τα μαθηματικά και στοχαστικά της χρηματοδότησης. - Η χρήση της Στατιστικής και η ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων για τη συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων σε τομείς όπου αυτό είναι απαραίτητο όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η νομική επιστήμη, τα οικονομικά, η βιομηχανία, η δικαιοσύνη κλπ.
4.  
  Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο: - Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Ινστιτούτου. - Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και εργασίες και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του. - Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα ή δύνανται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου (π.χ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ΚΕΠΕ, Υπουργείο Παιδείας, Εurοstat, Ιnternatiοnal Statistical Ιnstitute κ.λπ.). - Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του. - Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. - Εκπαιδεύει νέους επιστήμονες και παρέχει προς τούτο υποτροφίες. - Αξιοποιεί εξειδικευμένους επιστήμονες στα αντικείμενά του. -Συνεργάζεται με το τμήμα Στατιστικής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του. - Προωθεί καινοτομίες στην εκπαίδευση με ειδικά σεμινάρια. - Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές. - Εκδίδει στατιστικό επιστημονικό περιοδικό. - Εκπονεί μελέτες και καταρτίζει εκθέσεις που δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ ανάθεση ή με δική του πρωτοβουλία. - Κατασκευάζει και μελετά ειδικούς δείκτες για διάφορες δραστηριότητες και θέματα, όπως π.χ. εκπαιδευτικά, οικονομικά, περιβαντολλογικά κ.λπ. -Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Όργανα Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι το Διοικητικό Συμβούλιό του, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 2083/92.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποτελείται από:
 1. Το Διευθυντή ως Πρόεδρο
 2. Από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Στατιστικής.
 3. Δύο ερευνητές του Ινστιτούτου, που προτείνονται από τον οικείο σύλλογο.
 4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και στη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:.
 1. Χαράζει τη γενική ερευνητική πολιτική του Ινστιτούτου
 2. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του
 3. Καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου
 5. Προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει το ύψος των αποδοχών του
 6. Καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου
 7. Υποβοηθεί το Διευθυντή στο έργο του.
 8. Η συνδρομή αυτή συνίσταται στην παροχή γνώμης προς τον Διευθυντή για θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ινστιτούτου.
 9. Αξιολογεί και προτείνει όλα τα νέα ερευνητικά προγράμματα και εγκρίνει την υλοποίησή τους εφ όσον εμπίπτουν στους σκοπούς και δυνατότητες του ΙΣΤΑΕΡ
4.  
  Για τη διαδικασία διορισμού, τα ειδικότερα προσόντα και τη διάρκεια θητείας του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής ή ομότιμος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πείρα, ενεργό ερευνητική δραστηριότητα, και έργο υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο στη Στατιστική. Ο Αναπληρωτής διευθυντής είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος Στατιστικής ή ερευνητής αναγνωρισμένου κύρους με διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα στη Στατιστική. Ο Διευθυντής και ο αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγονται από το Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την κατά το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν. 2083/92 ειδική σύνθεση. Η θητεία του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.
5.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο
 2. Διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων
 5. Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του
 6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ.
 7. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων
 8. Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους
 9. Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης
 10. Υπογράφει συμβάσεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου
6.  
  Το ύψος των αποδοχών του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζονται ως εξής:
 1. Για το Διευθυντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης
 2. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή το 90% των αποδοχών του Διευθυντή του Ινστιτούτου
 3. Αν ο Διευθυντής είναι ομότιμος καθηγητής λαμβάνει τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές εν ενεργεία καθηγητή α βαθμίδας
Άρθρο 4 "Διάρθρωση"
1.  
  Το Ινστιτούτο διαρθρώνεται ως εξής: α. Υπηρεσία υποστήριξης ερευνών.
 1. Υπηρεσία εκδόσεων γ. Υπηρεσία προσωπικού δ. Οικονομική υπηρεσία και ε. Γραμματεία.
2.  
  Οι αρμοδιότητες που ασκεί κάθε μία από τις προηγούμενες μονάδες είναι οι εξής:
 1. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την εκπόνηση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων, μεριμνά για συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων
 2. Η Υπηρεσία Εκδόσεων μεριμνά για την έκδοση των δημοσιευμάτων και λοιπών εντύπων του ινστιτούτου και τη συγκρότηση και ενημέρωση αρχείων υλικού
 3. Η Υπηρεσία Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ινστιτούτου στο εσωτερικό και εξωτερικό
 4. Η Οικονομική Υπηρεσία μεριμνά για την κατάρτιση -έγκριση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, μεριμνά για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου και την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, επίπλου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου
 5. Η Γραμματεία μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση και την αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των χώρων του Ινστιτούτου
3.  
  Η εσωτερική διάρθρωση σε επιμέρους μονάδες των υπηρεσιών του ινστιτούτου καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Άρθρο 5
1.  
  Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο
2.  
  Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου και διακρίνεται σε επιστημονικό, ειδικό τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
3.  
  Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου
Άρθρο 6
1.  
  Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από:
 1. Ερευνητές που είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Επισκέπτες εμπειρογνώμονες συνεργαζόμενους Ερευνητές, που μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, άλλου Α.Ε.Ι., ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή ανεξάρτητοι ερευνητές.
 3. Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2.  
  Ο αριθμός των θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζεται σε 10 κατ ανώτατο όριο και κατανέμεται σε κατηγορίες με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Άρθρο 7 "Λοιπό προσωπικό"
1.  
  Το λοιπό προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε: α. Ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες β. Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες.
 1. Τεχνικούς
 2. Διοικητικό προσωπικό
 3. Βοηθητικό προσωπικό
2.  
  Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού ορίζεται σε έντεκα (11) και κατανέμεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
3.  
  Τα καθήκοντα του προσωπικού αναφέρονται στην εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, την υποστήριξη της έρευνας και την στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
4.  
  Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από την προκήρυξη των θέσεων. Στην προκήρυξη αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Διευθυντή και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.
5.  
  Προσόντα πρόσληψης ορίζονται:
 1. Για το προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ.):
 2. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή εξειδίκευση σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν συνάφεια με τους επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς του Ινστιτούτου
 3. Για το προσωπικό τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.):
 4. Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ, ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 5. Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού Π.Ε. και Τ.Ε. συνεκτιμάται η γνώση της Αγγλικής και τουλάχιστον μιας των γλωσσών Γαλλικής και Γερμανικής, που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση.
 6. Για το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.):
 7. Απολυτήριο γενικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου.
 8. Ειδικότερα για τους προσλαμβανομένους ως γραμματείς απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής, που θα διαπιστώνεται με ειδική εξέταση κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη, ενώ επιθυμητή είναι η ικανοποιητική γνώση μιας των γλωσσών Γαλλικής, Γερμανικής, Ρωσικής ή Ιταλικής.
 9. Μπορεί κατά περίπτωση να ορισθεί με την προκήρυξη ως απαραίτητη η άριστη γνώση κάποιας άλλης γλώσσας εκτός της Αγγλικής.
 10. Απαραίτητη επίσης είναι η ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών η οποία διαπιστώνεται με εξέταση κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη.
 11. Για το βοηθητικό προσωπικό:
 12. Απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή Δημοτικού ή ειδικότητα ή εμπειρία που ορίζεται με την προκήρυξη και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση ή με ειδική εξέταση
6.  
  Την επιλογή του προσωπικού πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Π.Ι.
7.  
  Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή.
Άρθρο 8
1.  
  Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
 1. Η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας και της μισθοδοσίας του προσωπικού του με το ποσό των 30.000.000.
 2. Η επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το ποσό των 40.000.000.
 3. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και ιδιωτών).
 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση των προϊόντων που παράγει το Ινστιτούτο
 5. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
 6. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Ινστιτούτου από οποιαδήποτε πηγή και να προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας και η ανάληψη, κατάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό, γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν
Άρθρο 9 "Κόστος Λειτουργίας"
1.  
  Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου θα είναι περίπου 121 εκ. δρχ. Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσόν των 60 εκ. δρχ. Αναλυτικά, οι λειτουργικές δαπάνες ετησίως προβλέπονται ως εξής: Αμοιβές προσωπικού: 104.000.000 δρχ Αμοιβές τρίτων: 1.000.000 δρχ Πάγια λειτουργικά έξοδα: 3.000.000 δρχ Μισθώσεις ακινήτου: 4.000.000 δρχ Αναλώσιμα:1.000.000 δρχ Βιβλία - Περιοδικά: 1.000.000 δρχ Λογισμικό:3.000.000 δρχ Οργάνωση συνεδρίων - σεμιναρίων: 3.000.000 δρχ Σύνολο121.000.000 δρχ Πάγιος εξοπλισμός: Δίκτυο υπολογιστών: 50.000.000 δρχ. Έπιπλα:5.000.000 δρχ. Βιβλία:5.000.000 δρχ. Σύνολο60.000.000 δρχ. Οι πηγές χρηματοδότησης θα είναι: - Το ΥΠΕΠΘ με ετήσιο ύψος περίπου 30 εκ. δραχμών από τον τακτικό προϋπολογισμό. - Προϋπολογισμός Δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ με 40.000.000 δρχ. -Χρηματοδότηση ερευνών και μελετών από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που το Ινστιτούτο θα διενεργεί για λογαριασμό τους στους τομείς δραστηριότητάς του. - Δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ. Το Ινστιτούτο θα στεγαστεί σε ειδικές εγκαταστάσεις. Μέχρις ότου αποκτηθούν οι εγκαταστάσεις αυτές, το Ινστιτούτο θα στεγασθεί σε εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 10
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου και ο έλεγχος του ισολογισμού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ένα (1 ) ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 (Α 120).
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή δελτία παροχής υπηρεσιών, τα οποία τηρεί η οικονομική υπηρεσία του Ινστιτούτου για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη
3.  
  Το διαχειριστικό έτος του ινστιτούτου συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα ίδρυσης του Ινστιτούτου.
4.  
  Ο ορκωτός ελεγκτής που ασκεί τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, υποβάλλει μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου και τον διευθυντή του Ινστιτούτου.
5.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 11 "Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας"
1.  
  Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του ινστιτούτου, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες όλων των οργάνων, οι υποχρεώσεις του κάθε φύσης προσωπικού, ως και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου.
Άρθρο 12
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκκαθάριση εκτελείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α 159), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 17 του άρθρου 7 του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α 109).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την εισήγηση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 5η 17.1.95 και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 2/1994-95/5.12.94) για τη δημιουργία Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) «Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β7/197/7.4.95).και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50, παρ. 3 του Ν. 1268/82, η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση (Ε.Π.Ι.) σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17, του άρθρου 28 του Ν. 2083/92.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: α) Ετησίως 121.000.000 δραχμές για το κόστος λειτουργίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται με το ποσό των 30.000.000 δραχμών από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και θα βαρύνει το φορέα 19-250 και ΚΑΕ 2529 και 40.000.000 από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων και 51.000.000 από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. β) Εφάπαξ δαπάνη 60.000.000 για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής σε βάρος του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου.
 • Τις αριθμ. 570 και 611/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία