Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οργάνωση - Υπαγωγή"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΔΕ) είναι υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αρμόδια για την αμυντική βιομηχανία, έρευνα και τεχνολογία, κωδικοποίηση και τυποποίηση, αντισταθμιστικά ωφελήματα, υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων κυρίου υλικού καθώς και τον συντονισμό προμηθειών υπολοίπου υλικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
2.  
  Η ΓΔΕ, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και είναι οργανωμένη σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία. 3.Ο προϋπολογισμός της ΓΔΕ αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η ΓΔΕ υποστηρίζεται για διοικητική μέριμνα, προσωπικό, ασφάλεια και επικοινωνίες από τη Μονάδα Υποστήριξης.
Άρθρο 2
1.  
  Η ΓΔΕ αποτελείται από:
 1. Το Γενικό Διευθυντή
 2. Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
 3. Τη Διεύθυνση Προγραμμάτων Εξοπλισμών (ΔΠΕ)
 4. Τη Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας (ΔΑΒ)
 5. Τη Διεύθυνση Προμηθειών Υπόλοιπου Υλικού (ΔΠΜΥΥ)
 6. Τη Διεύθυνση Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης (ΔΤΕΑ)
 7. Τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ)
 8. Τη Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΔΑΩ)
 9. Τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μερίμνης (ΔΠΔΜ)
 10. Τη Γραμματεία
2.  
  Στην ΓΔΕ τοποθετείται Επιθεωρητής που υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή
3.  
  Κάθε διεύθυνση αποτελείται από τμήματα και κάθε τμήμα από γραφεία. Η γενική διάρθρωση της ΓΔΕ φαίνεται στο συνημμένο οργανόγραμμα.
Άρθρο 3 "Σύνθεση Προσωπικού - Απαιτούμενα Προσόντα -Μεταφορά Θέσεων"
1.  
  Η ΓΔΕ στελεχώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα κάθε Διεύθυνσης
2.  
  Η τοποθέτηση του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού της ΓΔΕ γίνεται κατά τις πάγιες κείμενες διατάξεις. Στη ΓΔΕ μπορεί να αποσπάται προσωπικό άλλων υπουργείων, οργανισμών και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας. 3.Ο Γενικός Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και ο Επιθεωρητής της ΓΔΕ επιλέγονται από τον ΥΕΘΑ. Ο Γενικός Διευθυντής, εάν είναι μόνιμος πολιτικός υπάλληλος πρέπει να έχει τα προσόντα του ανωτέρω βαθμού, εάν είναι κρατικός λειτουργός πρέπει να έχει ανάλογη προς το αντικείμενο εμπειρία και εάν είναι στρατιωτικός πρέπει να είναι ανώτατος αξιωματικός εν ενεργεία ή εν αποστρατεία. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και ο Επιθεωρητής της ΓΔΕ πρέπει να έχουν τα προσόντα του βαθμού του αναπληρωτή γενικού διευθυντή όταν πρόκειται για πολιτικούς υπαλλήλους, ή ανάλογη προς το αντικείμενο εμπειρία όταν πρόκειται για κρατικούς λειτουργούς, ή να είναι αξιωματικοί εν ενεργεία ή αποστρατεία.
4.  
  Ως Διευθυντής των Διευθύνσεων της ΓΔΕ τοποθετούνται αξιωματικοί εν ενεργεία ή εν αποστρατεία ανακαλούμενοι στην ενέργεια ή μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι οι οποίοι απαιτείται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διευθύνσεως που προΐστανται
5.  
  Το προσωπικό στη ΓΔΕ, πλην Γραμματείας, απαιτείται να έχει τα ακόλουθα προσόντα
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό (1)Οι τοποθετημένοι στη ΓΔΕ Αξιωματικοί, αναλόγως προς το βαθμό τους, πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και κατά προτίμηση απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Αμυνας ή της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου του Κλάδου τους ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής. (2)Να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3)Να έχουν διετή (2) Επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων τους, ή στην ΥΠΟΒΙ.
 2. (4) Επίσης προτιμώνται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 3. Πολιτικό Προσωπικό Πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Αμυνας ή πενταετή προϋπηρεσία σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στον ιδιωτικό τομέα, σχετική με το αντικείμενο της θέσης στην οποία θα τοποθετηθούν, ή σπουδές στο αντικείμενο της Διεύθυνσης που πρόκειται να τοποθετηθούν
6.  
  Για τη στελέχωση της ΓΔΕ καταργούνται από την Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας (ΥΠΟΒΙ) και τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) θέσεις και συνιστώνται οι παρακάτω νέες στη ΓΔΕ:
 1. Εννέα (9) θέσεις Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 2. Μία (1 ) θέση Κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών
 3. Δέκα (10) θέσεις Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 4. Δύο (2) θέσεις Οικονομολόγων
 5. Δύο (2) θέσεις Κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών
 6. Δεκαπέντε (15) θέσεις Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (ειδικότητας Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας)
 7. Μία (1 ) θέση Τεχνικών Οργάνων Πτήσεων
 8. Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Κλάδου ΔΕ Διοικητικός -Λογιστικός
 9. Μία (1 ) θέση Χημικών.
 10. 3) Από ΓΕ:.
 11. Πέντε (5) θέσεις Κλάδου ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων
 12. Δύο (2) θέσεις Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 13. Έξι (6) θέσεις Κλάδου ΥΕ Εργατών
 14. Μία (1 ) θέση ΣΕΙΔ Χημικών Μηχανικών
 15. Δύο (2) θέσεις Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
 16. (2) Από ΥΠΟΒΙ, ΣΕΙΔ:.
Άρθρο 4 "1.Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΕ είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της ΓΔΕ, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος και είναι ο σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στα θέματα της αρμοδιότητας του."
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των διευθύνσεων και τμημάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν προεδρικό διάταγμα και εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό ως Διευθυντής Εθνικών Εξοπλισμών
Άρθρο 5 "Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (Αν.ΓΔ): α. Είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή στην εκτέλεση των καθηκόντων του. β. Μετέχει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της ΓΔΕ ως ενδιάμεσο κλιμάκιο μεταξύ Γενικού Διευθυντή και των Διευθύνσεων και τμημάτων της ΓΔΕ. γ. Συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες της Μονάδας Υποστήριξης. δ. Αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Επιθεωρητής επιβλέπει την τήρηση των νόμων κατά την έκδοση των πράξεων της ΓΔΕ και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό
2.  
  Επιθεωρεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή, όλες τις διευθύνσεις, τα τμήματα, καθώς και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της ΓΔΕ
Άρθρο 7
1.  
  Η ΔΠΕ, με βάση τα εγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα του κυρίου υλικού, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις λεπτομερείς προδιαγραφές επιδόσεων και λοιπών απαιτήσεων που συντάσσονται από τα Γενικά Επιτελεία, εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή τον τρόπο υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Συντάσσει τις σχετικές διακηρύξεις και προκηρύσσει τους διαγωνισμούς. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών στην οποία μετέχει και το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο, εισηγείται την κατακύρωση στον έχοντα την αντίστοιχη αρμοδιότητα, καταρτίζει τις συμβάσεις και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
2.  
  Η ΔΠΕ περιλαμβάνει πέντε (5) τμήματα:
 1. Το Τμήμα Επιγείων Συστημάτων Εξοπλισμών, το οποίο είναι αρμόδιο για τα προγράμματα αναφερόμενα σε επίγεια συστήματα ανεξαρτήτως Κλάδου για τον οποίο προορίζονται
 2. Το Τμήμα Ναυτικών Εξοπλισμών, το οποίο είναι αρμόδιο για τα προγράμματα θαλασσίου κυρίου υλικού ανεξαρτήτως Κλάδου προορισμού των
 3. Το Τμήμα Αεροπορικών Συστημάτων Εξοπλισμών, το οποίο είναι αρμόδιο για προγράμματα κύριου αεροπορικού υλικού όλων των Κλάδων
 4. Το Τμήμα ΣΔΕΕΠ το οποίο είναι αρμόδιο για προγράμματα επικοινωνιών και Συστημάτων Διοικήσεως και Ελέγχου όλων των Κλάδων
 5. Το Τμήμα Αξιολόγησης Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο αναπτύσσει, οργανώνει και μεριμνά για την λειτουργία Κέντρων Ελέγχου Ποιότητας αμυντικού υλικού τα οποία εξυπηρετούν και ανάγκες των Κλάδων των ΕΔ.
 6. Είναι επίσης αρμόδιο σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία για τις επιχειρησιακές δοκιμές συστημάτων ξένης ή εγχώριας παραγωγής, προκειμένου να βεβαιωθεί η πλήρωση των επιχειρησιακών προδιαγραφών.
Άρθρο 8
1.  
  Η ΔΑΒ θέτει σε εφαρμογή την κυβερνητική πολιτική την σχετική με την αμυντική βιομηχανία και παρακολουθεί, καταγράφει και μελετά τις δυνατότητες της εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού
2.  
  Η ΔΑΒ περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:
 1. Το Τμήμα Εποπτείας - Συντονισμού Κρατικών Βιομηχανιών.
 2. Είναι αρμόδιο για την εποπτεία, ανάπτυξη και το συντονισμό των αμυντικών κρατικών βιομηχανιών.
 3. Το Τμήμα Ανάπτυξης Παραγωγής Οπλικών Συστημάτων.
 4. Υλοποιεί και παρακολουθεί τα προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής οπλικών συστημάτων καθώς και συνανάπτυξης και συμπαραγωγής μεταξύ ελληνικών εταιρειών και ελληνικών και ξένων εταιρειών.
 5. Το Τμήμα Βιομηχανιών του Ιδιωτικού Τομέα.
 6. Παρακολουθεί τις δυνατότητες των βιομηχανιών αμυντικού υλικού του ιδιωτικού τομέα χειρίζεται δε τα θέματα σχέσεων τους με το ΥΠΕΘΑ.
Άρθρο 9
1.  
  Η ΔΠΜΥΥ είναι αρμόδια για τις προμήθειες υπόλοιπου υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Συντονίζει τις προμήθειες αυτές και αναθέτει την υλοποίηση της προμήθειας ομοειδούς υλικού σε ένα Γενικό Επιτελείο.
2.  
  Η ΔΠΜΥΥ περιλαμβάνει τρία τμήματα: α. Το Τμήμα Κοινών Προμηθειών. Είναι αρμόδιο για τις προμήθειες ομοειδών υλικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τις οποίες αναθέτει για εκτέλεση σε ένα από τα Γενικά Επιτελεία.
 1. Το Τμήμα Κωδικοποίησης Τυποποίησης Προδιαγραφών.
 2. Χειρίζεται θέματα κωδικοποίησης, τυποποίησης και προδιαγραφών υπόλοιπου υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
 3. Το Τμήμα Ελέγχου Τιμών και Ποιότητας.
 4. Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του κόστους, καθώς και για τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας του υπόλοιπου υλικού.
Άρθρο 10 "Διεύθυνση ΤεχνολογικήςΈρευνας και Ανάπτυξης (ΔΤΕΑ)"
1.  
  Η ΔΤΕΑ, είναι αρμόδια για θέματα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν το ΥΠΕΘΑ
2.  
  Η ΔΤΕΑ περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:
 1. Το Τμήμα Ερευνητικών Κέντρων, το οποίο συντονίζει τα ερευνητικά κέντρα του ΥΠΕΘΑ
 2. Το Τμήμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, το οποίο συντονίζει την συνεργασία των ερευνητικών κέντρων με αντίστοιχα Ελληνικά και ξένα κέντρα έρευνας και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 3. Το Τμήμα Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, το οποίο επιβλέπει και μεριμνά για την μηχανοργάνωση του ΥΠΕΘΑ και συντονίζει τη συνεργασία για την επίλυση μεθοδολογικών προβλημάτων
Άρθρο 11
1.  
  Χειρίζεται θέματα διεθνών σχέσεων και συνεργασιών της χώρας στον τομέα των εξοπλισμών και μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής του ΥΕΘΑ
2.  
  Η ΔΔΣ περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:
 1. Το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας.
 2. Χειρίζεται θέματα σχετιζόμενα με συνεργασία στους εξοπλισμούς με Διεθνείς Οργανισμούς ή Επιτροπές όπως, η Διάσκεψη Διευθυντών Εθνικών Εξοπλισμών (CΝΑD), Ομάδες Εξοπλισμών Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας του ΝΑΤΟ (ΝΝΑG, ΝΝΑG, ΝΑΙRΑG), Δυτικοευρωπαϊκή Ομάδα Εξοπλισμών (WΕΑG), επιτροπές παρόμοιας φύσης κ.λπ.
 3. Το Τμήμα Συνεργασίας με Τρίτες Χώρες/Εταιρείες.
 4. Είναι αρμόδιο για την εκτέλεση διαπραγματεύσεων και σύναψη συμφωνιών (ΜΟU, Αgreements κ.λπ.) με ξένες κυβερνήσεις ή εταιρείες.
 5. Στον κύκλο των δραστηριοτήτων του τμήματος αυτού περιλαμβάνεται η απόκτηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας δια μεταφοράς από πηγές του εξωτερικού.
 6. Το Τμήμα Εξαγωγών και Μεταπωλήσεων.
 7. Είναι αρμόδιο για την προώθηση των εξαγωγών αμυντικού υλικού και για την εκτέλεση των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών (εξασφάλιση άδειας εξαγωγών κ.λπ.).
 8. Χειρίζεται επίσης θέματα μεταπωλήσεων παλαιού ή αποσυρόμενου αμυντικού υλικού και αναλαμβάνει για διεκπεραίωση τις σχετικές και απαιτούμενες διαδικασίες.
Άρθρο 12
1.  
  Είναι αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου της σχετικής με τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, με βασικές επιδιώξεις:
 1. Την υποβοήθηση της αμυντικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη/ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τεχνολογικής και παραγωγικής υποδομής της χώρας
 2. Την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της παροχής υλικού και υπηρεσιών
 3. Την μείωση του κόστους των αμυντικών υλικών δια της εμμέσου επιστροφής μέρους ή συνόλου των σχετικών δαπανών
2.  
  Η ΔΑΩ περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα:
 1. Το Τμήμα Αξιολόγησης ΑΩ.
 2. Χειρίζεται θέματα που αφορούν ΑΩ από προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση προσφορών ΑΩ, τις σχετικές διαπραγματεύσεις και την σύνταξη σχεδίων συμβάσεων ΑΩ.
 3. Το Τμήμα Συντονισμού.
 4. Τηρεί στατιστικά στοιχεία απόδοσης ΑΩ, προτείνει βελτίωση θεσμικών κειμένων, διαταγμάτων κ.λπ. που σχετίζονται με ΑΩ και παρακολουθεί γενικά θέματα των ΑΩ.
 5. Το Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων.
 6. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων ΑΩ.
 7. Το Τμήμα Προγραμματισμού.
 8. Συνεργάζεται με τις άλλες Διευθύνσεις της ΓΔΕ, τα Γενικά Επιτελεία και τη βιομηχανία για τη συγκέντρωση προτάσεων - απαιτήσεων που θα ενταχθούν στα ΑΩ και χειρίζεται θέματα διακρατικών συμφωνιών - συνεργασιών σχετικών με τα ΑΩ.
 9. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΕΘΑΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ επιθεωρητήςΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗαμυντικής Βιομηχανίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΥΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ.
Άρθρο 13 "Διεύθυνση ΠροσωπικούκαιΔιοικητικήςΜέριμνας (ΔΠΔΜ)"
1.  
  Η ΔΠΔΜ χειρίζεται θέματα διοικητικής μέριμνας και όλα τα θέματα που αφορούν το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΓΔΕ
2.  
  Η ΔΠΔΜ περιλαμβάνει τα τμήματα:
 1. Το Τμήμα Προσωπικού, το οποίο χειρίζεται κάθε φύσεως διοικητικό θέμα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΓΔΕ
 2. Το Τμήμα Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τον προϋπολογισμό της ΓΔΕ
 3. Το Τμήμα Ασφαλείας, το οποίο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για θέματα ασφαλείας της ΓΔΕ
 4. Το Τμήμα Επικοινωνιών, το οποίο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για τα θέματα τηλεπικοινωνιών της ΓΔΕ
 5. Το Νομικό Τμήμα, το οποίο είναι αρμόδιο για τη νομική υποστήριξη της ΓΔΕ
Άρθρο 14
2.  
  Η Μονάδα Υποστήριξης υπάγεται στον ΑνΓΔ, συγκροτείται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα μήνα μετά από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 605/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-12-11 Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/254