Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του κλάδου της Πληροφορικής των Α και Β τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 451/93 (ΦΕΚ 187 τ.Α) και η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ τάξης του Ημερησίο [...]"
1.  
  Έννοια της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) Να κατανοήσουντην έννοια καιτηδομή μιας ΒΔ καθώς και τη διαφορά της απόάλλου είδους αρχεία. Ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών εφαρμογών, με θέματα από τις σχολικές δραστηριότητες των μαθητών (ενσωμάτωση σε κείμενο εικόνας που δημιουργήθηκε με άλλη εφαρμογή, αλλαγή/ μεταφορά/διαγραφή ενσωματωμένου στο κείμενο γραφικού κ.λπ.). Για παράδειγμα η Lοgο διαχειρίζεται απλά αντικείμενα (λέξεις) και σύνθετα (λίστες) που θα μάθουν αργότερα. Ανάλυση της δομής ΒΔ. Έκθεση ιδεών με επεξεργασία κειμένου, σχολική εφημερίδα, πρόσκληση και πρόγραμμα σχολικής εκδήλωσης με συνδυασμό επεξεργασίας κειμένου και ζωγραφικής κ.ά. Ιll ΤΑΞΗ Β 1η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναφορά σε διαφορετικά είδη αρχείων Μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής να γνωρίσουν μια ΒΔ, τις εγγραφές της και τα πεδία τα οποία αποτελούν μα εγγραφή. print 3+5 print 3+5 print ΚΑΛΗΜΕΡΑ print ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών με τη βοήθεια ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων(ΣΔΒΔ)
 3. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας αυτής είναι:
 4. Να δοθεί η έννοια του αρχείου.
 5. Να αναλυθούν επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή, ώστε να γίνεται κατανοητή από το μαθητή η βασική ορολογία που αναφέρεται στην τεχνολογία των υπολογιστών.
 6. Να γνωρίσουν τις δυνατότητες σύνδεσης και ελέγχου σύγχρονων οπτικοαουστικών μέσων με τον υπολογιστή.
 7. Να καταδειχθεί ο ρόλος του υπολογιστή στην κοινωνία και οι επιπτώσεις από τη χρήση του.
 8. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 9. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2.  
  Έννοιες διαδικασίας και εντολής Να γίνει κατανοητό ότι σε ένα διαδικασιακό προγραμματιστικό περιβάλλον προβλέπονται πρωτογενείς διαδικασίες, καθεμία με το δικό της συμβολικό όνομα (λέξη) και με συγκεκριμένη σύνταξη, για την εκτέλεση διαφόρων βασικών λειτουργιών. Με τη βοήθεια αυτών των πρωτογενών διαδικασιών ο χρήστης μπορεί να ορίζει δικές του διαδικασίες, για την. εκτέλεση άλλων, πιο σύνθετων λειτουργιών. Έννοια δρομέα-σημείου εισαγωγής. Έννοια κελιού, γραμμής, στήλης, φύλλου. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Μετακίνηση του δρομέα-σημείου εισαγωγής σε διάφορα σημεία του κειμένου. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ανοιγμα παραθύρου/πληκτρολόγηση. Αλλαγή παραγράφου, εισαγωγή κενών γραμμών. Χρήση των πλήκτρων Βack-Space, Space- Βar. Κίνηση κατά 1 χαρακτήρα/ λέξη/ γραμμή/ οθόνη. Μετακίνηση στην αρχή/ τέλος γραμμής ή κειμένου. Αυτόματη ή μη παρεμβολή χαρακτήρων. Χωρισμός μεγάλων λέξεων κ.λπ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
3.  
  Αποθήκευση/ ανάκτηση, διόρθωση, εκτύπωση κειμένου Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της αποθήκευσης του κειμένου για μελλοντική ανάκτηση. Εκτύπωση εγγραφών 4.Διαχείριση ΒΔ. Για παράδειγμα, στη Lοgο να γίνει αναζήτηση της τιμής μιας τοπικής μεταβλητής (παράμετρος διαδικασίας) μετά την εκτέλεση της διαδικασίας και της τιμής μιας μεταβλητής που έχει οριστεί με την εντολή ΜΑΚΕ έξω από. διαδικασία. Αναζήτηση εγγραφών μιας ΒΔ Να μάθουν να ανοίγουν μια έτοιμη ΒΔ, να εμφανίζουν τις εγγραφές της, ή μία-μία (καρτέλα) ή περισσότερες σε ένα πίνακα. Επιλογή γραμματοσειράς, μορφής αριθμών. Δυνατές ενέργειες - εντολές του επεξεργαστή κειμένου του εργαστηρίου. Αποθήκευση κειμένου σε μαγνητικό μέσο. Ανάκτηση υπάρχοντος κειμένου. Εκτύπωση ολοκλήρου ή τμήματος κειμένου. Δημιουργία ενός απλού Λ.Φ. Εισαγωγή επικεφαλίδων και αριθμητικών στοιχείων. Αντιγραφή-Διαγραφή-Μεταφορά τμήματος κειμένου. Αναζήτηση εγγραφών και εμφάνισή τους στην οθόνη. Εκμάθηση των εντολών εκτύπωσης Εκμάθηση του τρόπου εισαγωγής νέων εγγραφών και διόρθωση λαθών. Καθορισμός εκτυπωτή, αριθμού αντιγράφων κ.λπ. Εκμάθηση των εντολών αποθήκευσης μιας ΒΔ. Αντιγραφή- διαγραφή -μεταφορά επιλεγμένου κειμένου. Αναζήτηση-αντικατάσταση χαρακτήρων/ λέξης/ πρότασης μέσα στο κείμενο. Μέσα από την έτοιμη ΒΔ να μάθουν τις εντολές μετάβασης στην πρώτη ή στην τελευταία εγγραφή ή σε κάποια συγκεκριμένη. Εκτύπωση όλων ή μερικών εγγραφών της ΒΔ. Κίνηση μέσα στα πεδία μιας εγγραφής και μεταβολή περιεχομένων τους. Εξάσκηση στη σημείωση εγγραφών για διαγραφή και ακύρωσή της. Εντολές αποθήκευσης -κλεισίματος ενός αρχείου ΒΔ. Παραδείγματα εμφάνισης εγγραφών που πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Να αποκτήσουν την ικανότητα να εμφανίζουν τις εγγραφές μιας ΒΔ ταξινομημένες ως προς ένα ή περισσότερα πεδία. Εντολές και τρόποι ταξινόμησης των εγγραφών μιας ΒΔ. Παραδείγματα χρήσης εντολής αναζήτησης (SΟRΤ).
4.  
  Αποθήκευση, Επαναφορά, Εκτύπωση ενός Λ.Φ. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις επιλογές αποθήκευσης, επαναφοράς και εκτύπωσης. Διάκριση τοπικών-σφαιρικών εντολών μορφοποίησης. Αναφορά σε ανάλογες δραστηριότητες από την εργασία χωρίς υπολογιστή (π.χ. διαφορετικό πάχος γραφίδας, πινέλου κ.λπ.). Αποθήκευση (Saνe), Αποθήκευση ως (Saνe as) και Εκτύπωση (Ρrint). Διαμόρφωση παραγράφου. Μορφοποίηση χαρακτήρων. Δυνατότητες αξιοποίησής του σε άλλα μαθήματα του σχολείου. Καθορισμός διαστάσεων σελίδας, περιθωρίων. Δημιουργία εσοχών, στοίχιση παραγράφου απόσταση μεταξύ των γραμμών(διάστιχο). Έντονοι, πλάγιοι και υπογραμμισμένοι χαρακτήρες. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους χαρακτήρων. Γραφή δεικτών και εκθετών.
5.  
  Αντιγραφή, Αλλαγές στο Λ.Φ. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δυνατότητα αντιγραφής τύπων σε άλλα κελιά. Εκτέλεση εργασίας βήμα βήμα και αξιοποίηση της δυνατότητας δοκιμής και λάθους, κατά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Αναγκαιότητα, τρόπος και περιπτώσεις Χρήσης της δομής έλεγχος συνθήκης ΙF. . Διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης (επιλογή εντολής, όνομα αρχείου). Έλεγχος λογικής τιμής συνθήκης Παραδείγματα με διαφορετικές συνθήκες για την κατανόηση της χρήσης της δομής ΙF. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Στη διαδικασία SΡΙRΑ, για παράδειγμα, ο έλεγχος μπορεί να αναφέρεται σε ένα μέγιστο μήκος των κλάδων της (:χ > 100) (οριακή τιμή στο στοιχείο που μεταβάλλεται). Με διάφορα παραδείγματα να γίνει κατανοητός ο τρόπος προσδιορισμού της συνθήκης για τον τερματισμό μιας επανάκλησης ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να καλλιεργηθεί στους μαθητές η συνήθεια και η ικανότητα οργάνωσης του γραπτού λόγου και αισθητικής βελτίωσης ενός κειμένου.
 3. β) Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας αυτής είναι:
 4. Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητα στη χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.
 5. Να αντιληφθούν μέσα από εφαρμογές τη συμβολή ενός τέτοιου προγράμματος στην οργάνωση και την αισθητική βελτίωση ενός κειμένου.
 6. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.
 8. Γνωριμία με την Επεξεργασία Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ Να γίνει κατανοητό ότι ο επεξεργαστής κειμένου είναι εργαλείο για τη γραπτή παρουσίαση ιδεών και πληροφοριών.
 9. Επίσης να κατανοηθούνοι αρχές που διέπουν την οργάνωση του γραπτού λόγου καθώςκαι οι βασικές εργασίεςπου απαιτούνται γιατην επεξεργασία ενός κειμένου.
 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Εργασίες κατά την επεξεργασία ενός κειμένου.
 11. Παραγωγή-φύλαξη- ανάκτηση -εκτύπωση κειμένου.
 12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη διαδοχικών μορφών κειμένου που χωρίς επεξεργασία κειμένου, θα έπρεπε να ξαναγραφτούν.
 13. Αναφορά στις κατηγορίες επεμβάσεων που έδωσαν τις διαδοχικές μορφές του κειμένου.
 14. Ανάλυση των εργασιών.
 15. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Να κατανοηθούν οι ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών.
 16. Οι κατηγορίες ενεργειών δεν είναι ίδιες σε όλους τους επεξεργαστές κειμένου.
 17. Να κατανοηθεί ότι οι εντολές που υλοποιούν τις ενέργειες κάθε κατηγορίας, εμφανίζονται σε menus εντολών, σε παράθυρα εντολών, σε εικονίδια ή δίνονται με συνδυασμούς πλήκτρων.
 18. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το πληκτρολόγιο και τη χρήση του σε περιβάλλον επεξεργαστή κειμένου.
 19. Σύνταξη κειμένου.
 20. Επιλογή μέρους κειμένου.
 21. Μορφοποίηση κειμένου.
 22. Εμφάνιση κειμένου.
 23. Προσθήκη γραφικών.
 24. Έλεγχος ορθογραφίας.
 25. Λεξικό.
 26. Βοήθεια στο χρήστη.
 27. Τρόποι με τους οποίους δίνονται εντολές στον επεξεργαστή κειμένου.
 28. Πλήκτρα εκτυπώσιμων και μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.
 29. Κεφαλαία -πεζά.
 30. Αγγλικά-Ελληνικά.
 31. Τονισμένα γράμματα.
 32. Λειτουργικά . πλήκτρα.
 33. Συνδυασμός πλήκτρων.
 34. Απλή αναφορά.
 35. Επίδειξη της οργάνωσης των εντολών στον επεξεργαστή κειμένου του εργαστηρίου.
 36. Χρήση πλήκτρων, Αlt, Ctrl, F1-F10, Caps Lοck, Νum Lοck, Shift, Εsc, Τab, Βack Space κ.λ.π.
6.  
  Αναδρομή Να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της αναδρομής στον προγραμματισμό. Αναφορά στους κυριότερους τύπους γραφικής παρουσίασης δεδομένων. Γραμμικό (Line chart), Ραβδόγραμμα(Βar chart), Κυκλικό (Ρie chart). ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7.Κεντρική μνήμη Κατανόηση από τους μαθητές του σκοπού ύπαρξης της και του τρόπου λειτουργίας της. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Είδη κεντρικής μνήμης. Να συσχετισθεί η έννοια των λέξεων προγραμματισμός -πρόγραμμα με την κοινή σημασία τους από τον καθημερινό λόγο, όπως για παράδειγμα προγραμματίζω μια εκδρομή. Να καλλιεργηθεί η συνήθεια της ανάλυσης του προβλήματος στο χαρτί, ώστε κατά τη δοκιμή να επισημαίνονται με σαφήνεια προηγούμενες εσφαλμένες αντιλήψεις. Στη σχεδίαση, για παράδειγμα, ισόπλευρου τριγώνου στη γεωμετρία της χελώνας, η γωνία στροφής δεν είναι προφανής. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να ασκηθούν οι μαθητές στην αντιμετώπιση προβλημάτων με ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, για να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση εργαλείων έκφρασης και διερεύνησης ιδεών, και να αναπτύξουν αναλυτική- συνθετική σκέψη.
 3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, θα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το περιβάλλον αυτό σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, σχετικές με τα σχολικά τους ενδιαφέροντα και την ύλη των άλλων μαθημάτων (διακλαδικό εργαλείο).
 4. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας είναι:
 5. Η εξοικείωση των μαθητών με τη συμβολική έκφραση και τη διερεύνηση ιδεών.
 6. Η κατανόηση βασικών πληροφορικών εννοιών, καθώς και λειτουργιών του υπολογιστή.
 7. Η αξιοποίηση του λάθους και του εξελικτικού προγραμματισμού για τη σταδιακή διαμόρφωση και έκφραση σύνθετων νοημάτων.
 8. Η αξιοποίηση του παραμετρικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ικανοτήτων γενίκευσης και αφαίρεσης.
 9. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι :
 10. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
7.  
  Έννοια συνάρτησης Να κατανοήσουν ότι άλλες διαδικασίες (πρωτογενείς ή δημιουργημένες από το χρήστη) έχουν εξαγόμενο και άλλες όχι. Αντιγραφή και μετακίνηση πληροφοριών μέσα σε μια ΒΔ Να κατανοήσουν ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν τη δομή μιας ΒΔ εάν και εφόσον χρειάζεται. ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΞΟΔΟΣ Αναφορά σε γνωστές πρωτογενείς διαδικασίες ώστε να επισημάνουν μόνοι τους ότι άλλες έχουν και άλλες δεν έχουν εξαγόμενο, καθώς και τη χρήση του εξαγομένου μιας διαδικασίας στην είσοδο μιας άλλης. Για να αντιληφθούν την έννοια της ροής εκτέλεσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές, όπως: Εκμάθηση των τρόπων αντιγραφής μετακίνησης και αντικατάστασης του περιεχομένου των εγγραφών μιας ΒΔ. Μεταβολή στη δομή μιας ΒΔ που ήδη έχει δημιουργηθεί. Προσθήκη ή διαγραφή πεδίων και μεταβολή των χαρακτηριστικών ορισμένων. Διόρθωση εγγραφών με κατάλληλη εμφάνιση στην οθόνη (μία-μία εγγραφή ή πολλές μαζί). Αντιγραφή και μετακίνηση πληροφοριών από εγγραφή σε εγγραφή. Αντικατάσταση του περιεχομένου ενός πεδίου συγκεκριμένων εγγραφών.
8.  
  Βασικές περιφερειακές μονάδες Οι μαθητές να γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες και το ρόλο των κυριοτέρων περιφερειακών μονάδων (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, δίσκο, δισκέτα). Δημιουργία, μεταβολή και εκτύπωση αναφορών. Δημιουργία και εκτύπωση αναφορών χρησιμοποιώντας μια έτοιμη ΒΔ. 3η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. άθροισμα των ν πρώτων φυσικών, ν-στή δύναμη φυσικού κ.λπ. Να χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις αυτές σε κατάλληλα παραδείγματα. Για παράδειγμα να δημιουργηθεί διαδικασία που να υπολογίζει τις λύσεις δευτεροβάθμιας εξίσωσης ή το ΜΚΔ δύο αριθμών. Όπου είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται προβλήματα και με επανάληψη και με αναδρομή.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι :
 2. Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα διαχείρισης και γραφικής παρουσίασης δεδομένων με ένα λογιστικό φύλλο
 3. Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανοί να δημιουργούν λογισμικό σχετικό με τα μαθήματα τους (Μαθηματικά, Φυσική, Γραμματική κ.ά.).
 4. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητα αυτής είναι :
 5. Να κατανοήσουνοι μαθητές τις πολλαπλέςχρήσεις ενός τέτοιου προγράμματος σε καθημερινές εργασίες.
 6. Νααποκτήσουν οιμαθητές ευχέρειαστη χρήσηενός προγράμματοςΛογιστικού Φύλλου.
 7. Νααντιληφθούν μέσααπό εφαρμογέςτη συμβολήενόςτέτοιουπρογράμματος στη διαχείρισηδεδομένων και στη γραφική παρουσίαση τους.
 8. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 9. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.  
  Εισαγωγή στην έννοια της λίστας Επεξεργασία λέξης - λίστας Να γνωρίσουν τη δυναμική αυτή οργάνωση δεδομένων και τους τρόπους διαχείρισής της. Διάκριση των εννοιών λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών. Κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης και των δύο. Έννοια κενής λίστας Εντολές διαχείρισης λίστας - λέξης εύρεση πρώτου -τελευταίου στοιχείου εξαίρεση πρώτου -τελευταίου στοιχείου προσθήκη στοιχείου (στην αρχή - στο τέλος) • δημιουργία λίστας (ή λέξης) ¦ πλήθος στοιχείων λίστας ή χαρακτήρων λέξης εκτέλεση μιας λίστας εντολών Παραδείγματα από άλλα μαθήματα, όπως Γραμματική, Μαθηματικά κ.ά. Να επισημανθεί η δενδροειδής οργάνωση μιας λίστας σύνθετων αντικειμένων. π.χ. στη Lοgο • first - last • bf - bl • fput - Ιput sentence, list, wοrd cοunt καθώς και έλεγχος του τύπου των δεδομένων: numberp, listp, wοrdp Να ασκηθούν σε παραδείγματα αξιοποίησης αυτών, για παράδειγμα στη Γραμματική (κλίση ονομάτων-ρημάτων),. Με κατάλληλα παραδείγματα να τονιστεί η ανάγκη τήρησης των βασικών κανόνων σχετικά με την ονοματολογία: ενιαία λέξη (χωρίς κενά) όχι δεσμευμένη λέξη (όνομα πρωτογενούς διαδικασίας) να θυμίζει το σκοπό για τον οποίο ορίστηκε.
10.  
  Δημιουργία διαλογικών προγραμμάτων Να αποκτήσουν ευχέρεια στη δημιουργία διαλογικών προγραμμάτων. Προγράμματα που να προβλέπουν την εισαγωγή δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης Παράδειγμα: Παραδείγματα αναπαράστασης της λειτουργίας του υπολογιστή. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Η επεκτασιμότητα της γλώσσας επιτρέπει τη δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας. Κατασκευάζουμε μικρά προγράμματα /εργαλεία (απλές διαδικασίες) που αξιοποιούνται σε άλλα πιο σύνθετα. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
11.  
  Βασικές λειτουργίες που προβλέπονται από το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα Κατανόηση από τους μαθητές της δυνατότητας που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα για τη διαχείριση των μονάδων του υπολογιστή. Εκμάθηση των τελείως απαραίτητων λειτουργιών για τη χρήση του υπολογιστή και την εξυπηρέτηση του μαθητή στην επικοινωνία μ αυτόν. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα διάφορα πακέτα εφαρμογών που γνώρισαν μπορούν να συνεργάζονται και ότι ο υπολογιστής αποτελεί εργαλείο για τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης
 3. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας αυτής είναι:
 4. Να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και σύνδεσης θεωρίας-πράξης.
 5. Να καλλιεργηθεί μεταξύ των μαθητών πνεύμα συνεργασίας.
 6. Να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν πρόσθετες τεχνικές και δυνατότητες που προσφέρονται στο περιβάλλον των διαφόρων πακέτων εφαρμογών.
 7. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 8. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
12.  
  Έννοια του χώρου εργασίας και αποθήκευση του περιεχομένου του σε αρχείο Να κατανοήσουν την έννοια του χώρου εργασίας στη μνήμη (wοrk space) και τη σημασία της αποθήκευσης του περιεχομένου του χώρου αυτού σε αρχείο. Εκμάθηση των τελείως απαραίτητων διαδικασιών για τη χρήση του υπολογιστή με τη βοήθεια ενός γραφικού περιβάλλοντος. Έννοια του χώρου εργασίας και διαχωρισμός του από το χώρο της μνήμης όπου φυλάσσεται η γλώσσα προγραμματισμού Αποθήκευση του περιεχομένου του χώρου εργασίας σε αρχείο Δημιουργία οργανωμένων και εύκολα αξιοποιήσιμων βιβλιοθηκών προγραμμάτων Να καλλιεργηθεί η συνήθεια της οργάνωσης του περιεχομένου των αρχείων κατά κατηγορίες διαδικασιών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλεία (π.χ. βασικά γεωμετρικά σχήματα) ή κατά ομάδες διαδικασιών που έχουν οριστεί κατά τη διάρκεια μιας διερεύνησης (π.χ. διαδικασίες πολυγώνων, διαδικασίες σπειροειδών) ή για την επίλυση ενός ορισμένου προβλήματος. Μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση παραθύρου. Επίδειξη στοιχειωδών εφαρμογών. 2ηΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να έρθει ο μαθητής σε μια πρώτη επαφή με ένα μέρος της γραφικής με υπολογιστή, μέσα από μια εφαρμογή, τη ζωγραφική, που μπορεί να αξιοποιηθεί πολύπλευρα
 3. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας αυτής είναι:
 4. Να προσφερθεί στους μαθητές ένας ελκυστικός τρόπος προσέγγισης της μηχανής.
 5. Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους (ομαδική εργασία).
 6. Να αποκτήσουν οι μαθητές ένα δυναμικό εργαλείο για την έκφραση των σχεδιαστικών τους αναγκών.
 7. Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι :
 8. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.
 9. Η ζωγραφική ως μια από τις εφαρμογές του υπολογιστή ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίσουν οι μαθητές την ύπαρξη και τη χρησιμότητα των προγραμμάτων ζωγραφικής.
 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η χρήση των προγραμμάτων ζωγραφικής για τη δημιουργία διαφόρων ειδών σχεδίων.
 11. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παραδείγματα από τις σχολικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ζωγραφικής.
13.  
  Επαναφορά του περιεχομένου ενός αρχείου που έχει δημιουργηθεί με το προγραμματιστικό περιβάλλον, στη μνήμη του υπολογιστή Να γίνει κατανοητό ότι μια διαδικασία αναγνωρίζεται από το σύστημα και μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο ορισμός της βρίσκεται στη μνήμη του υπολογιστή. Να αποκτήσουν την ικανότητα να γνωρίζουν ποιες διαδικασίες βρίσκονται στη μνήμη και γιατί. Περιγραφή του τρόπου επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης προηγούμενης εργασίας (άνοιγμα αρχείου διαδικασιών). Συσχετισμός του περιεχομένου του χώρου εργασίας με το περιεχόμενο του ΕDΙΤΟR. Η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης μιας ή περισσοτέρων διαδικασιών που έχουν ορίσει και αποθηκεύσει σε αρχείο σε προηγούμενα μαθήματα μπορεί να γίνει αφορμή για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελέγχουν το περιεχόμενο του χώρου εργασίας. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
14.  
  Επαναληπτική δομή Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και να μάθουν τον τρόπο σύνταξης της επαναληπτικής δομής. Να είναι ικανοί να παρακολουθούν νοερά ή γραπτά τις φάσεις εξέλιξης του αποτελέσματος κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης μιας επαναληπτικής δομής. Κατάδειξη του τρόπου έκφρασης μιας ακολουθίας εντολών που εκτελείται επαναληπτικά με επαναληπτική δομή. Σύνταξης της επαναληπτικής δομής. Κατάδειξη της αξίας παρακολούθησης των φάσεων εκτέλεσης της επαναληπτικής δομής και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. π.χ. RΕΡΕΑΤ στη Lοgο για τη διαδικασία κατασκευής τετραγώνου. Συντακτικός και σημασιολογικός συσχετισμός με την αντίστοιχη δομή στον καθημερινό λόγο. Για την κατανόηση της ροής εκτέλεσης μιας επαναληπτικής δομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Εκτέλεση του βρόχου νοερά ή γραπτά Φυσική αναπαράσταση (εκτός από την κατανομή του ρόλου κάθε εντολής, ένας μαθητής αναλαμβάνει τον έλεγχο της επαναληπτικής εκτέλεσης).
15.  
  Έννοια υποδιαδικασίας/ υπερδιαδικασίας Να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα κλήσης διαδικασίας από άλλη για να ασκηθούν στο διαδικασιακό προγραμματισμό. Κλήση διαδικασίας από άλλη. Έννοια υποδιαδικασίας / υπερδιαδικασίας. Επίλυση απλού προβλήματος από σύνθεση διδαδικασιών. Να τονιστεί ότι μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης της υποδιαδικασίας η ροή εκτέλεσης συνεχίζεται στην υπερδιαδικασία ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
16.  
  Δόμηση διαδικασιών Να καταστεί εμφανής η αξία των κάτωθι: αξιοποίηση προηγούμενης εργασίας (bοttοm -up) ανάλυση σύνθετου προβλήματος σε άλλα απλούστερα, για τα οποία χρησιμοποιούνται έτοιμες, ή δημιουργούνται νέες διαδικασίες (tοp -dοwn) Κατάλληλο παράδειγμα σύνθεσης άλλων διαδικασιών σε μια υπερδιαδικασία (έννοια σπονδυλωτής δομής προγράμματος /mοdularity), με δύο τρόπους: Ορισμός διαδικασίας από τη σύνθεση άλλων (bοttοm - up) Αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων που αναλύονται σε άλλα απλούστερα (tοp-dοwn). Στην πρώτη περίπτωση (bοttοm - up) ασκείται η δημιουργική φαντασία, στη δεύτερη (tοp - dοwn) αναπτύσσεται η ικανότητα ανάλυσης-σύνθεσης Στη γεωμετρία της χελώνας δημιουργούνται εννοιολογικά αντικείμενα-οντότητες (π.χ. το τετράγωνο, το τρίγωνο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο στη δημιουργία άλλων πιο σύνθετων. Παράδειγμα σύνθεσης σχημάτων από άλλα: Κατασκευή σχήματος από επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κατανόηση της δομής σπονδυλωτού προγράμματος με τη βοήθεια φυσικής - εικονικής αναπαράστασης της εκτέλεσης του (ροή εκτέλεσης).
17.  
  Ήχος-Χρώματα Να μάθουν να χρησιμοποιούν ήχο και χρώματα. Απαραίτητες πρωτογενείς διαδικασίες για τον εμπλουτισμό συγκεκριμένων παραδειγμάτων με χρώμα ή ήχο. π.χ. στη Lοgο τις κατάλληλες πρωτογενείς διαδικασίες για την αλλαγή χρώματος της γραφίδας και παραγωγή έγχρωμων γραφικών, ή για την παραγωγή ήχου ορισμένης συχνότητας και διάρκειας. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
18.  
  Αποθήκευση γραφικών σε αρχείο .bmp Να αποκτήσουν ευχέρεια στη δημιουργία αρχείου γραφικών δημιουργημένων με τη γλώσσα προγραμματισμού. Περιγραφή του τρόπου αποθήκευσης μιας εικόνας ή μιας γραφικής οθόνης σε ένα αρχείο .bmp Τα αρχεία εικόνας που έχουν δημιουργηθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού μπορούν να προσαρτηθούν σε άλλες εφαρμογές, όπως η επεξεργασία κειμένου.
19.  
  Εκτύπωση Να ασκηθούν στην εκτύπωση του περιεχομένου του χώρου εργασίας, των γραφικών και της οθόνης. Περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον. Η εκτύπωση ενός γραφικού προσφέρει στους μαθητές ένα χειροπιαστό δείγμα της εργασίας τους, ενώ η εκτύπωση του χώρου εργασίας διαφωτίζει τη διαμόρφωση του περιεχομένου της.
20.  
  Παραμετρικές διαδικασίες Να μάθουν να ορίζουν παραμετρικές διαδικασίες για να δημιουργούν γενικευμένα προγράμματα. Να κατανοήσουν τον τρόπο μεταβίβασης της τιμής της παραμέτρου. ορισμός παραμετρικής διαδικασίας /δήλωση παραμέτρων ονοματολογία παραμέτρου κλήση παραμετρικής διαδικασίας (τιμή παραμέτρου) πέρασμα της τιμής της μεταβλητής Η μετατροπή προηγούμενων διαδικασιών σε παραμετρικές που είναι πιο ευέλικτες, συμβάλλει στην προσέγγιση της έννοιας της γενίκευσης.
21.  
  Διαδικασίες με περισσότερες από μία παραμέτρους Να κατανοήσουν τη δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων από μίας παραμέτρων, για να δημιουργούν αντικείμενα μεγαλύτερου βαθμού γενικότητας. Ορισμός διαδικασίας με περισσότερες από μία παραμέτρους Κλήση διαδικασίας με περισσότερες από μία παραμέτρους Συσχέτιση της· σειράς δήλωσης των παραμέτρων στον ορισμό της διαδικασίας με τη σειρά αναγραφής των τιμών τους κατά την κλήση της Η παραμετρική έκφραση στοιχείων που προσδιορίζουν διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων οδηγεί επαγωγικά στη δημιουργία αφηρημένων αντικειμένων. Για παράδειγμα, η παρατήρηση της σχέσης κεντρικής γωνίας και πλήθους πλευρών σε ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο, κανονικό πεντάγωνο κ.λπ. οδηγεί στην έννοια του κανονικού ν-γώνου. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
22.  
  Κλήση παραμετρικής διαδικασίας από άλλη Να μάθουν να χειρίζονται παραμετρικά σπονδυλωτά προγράμματα. Με τη βοήθεια κατάλληλων παραδειγμάτων να επισημανθεί η πρόβλεψη απόδοσης τιμής στις παραμέτρους μιας υποδιαδικασίας. Επισήμανση και ερμηνεία του γεγονότος ότι το όνομα της παραμέτρου στον ορισμό μιας διαδικασίας και στην κλήση της από άλλη δεν είναι υποχρεωτικό να είναι το ίδιο. Να δοθεί περίπτωση κλήσης παραμετρικής υποδιαδικασίας με γραμμική έκφραση της παραμέτρου. Με κατάλληλα παραδείγματα να καταστεί εμφανής ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται η εισαγωγή των τιμών των παραμέτρων στην υπερδιαδικασία και ο τρόπος μεταβίβασής τους σε μια υποδιαδικασία. Η διαπίστωση μπορεί να γίνει με κατάλληλα παραδείγματα. Η ερμηνεία μπορεί να δοθεί κατά την εκτέλεση της υπερδιαδικασίας στον πίνακα ή σε χαρτί. Για παράδειγμα, στη Lοgο ΤΟ VΙLLΑGΕ :Χ SΡΙΤΙ :Χ/2 SΡΙΤΙ :Χ DΕΝΤRΟ 2*:Χ ΕΝD 4η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα διάφορα πακέτα εφαρμογών που γνώρισαν μπορούν να συνεργάζονται και ότι ο υπολογιστής αποτελεί εργαλείο για τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης
 3. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας αυτής είναι:
 4. Να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και σύνδεσης θεωρίας-πράξης.
 5. Να καλλιεργηθεί μεταξύ των μαθητών πνεύμα συνεργασίας.
 6. Να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν πρόσθετες τεχνικές και δυνατότητες που προσφέρονται στο περιβάλλον των διαφόρων πακέτων εφαρμογών.
 7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
4η.  
  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 1. Ο γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
 2. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα διάφορα πακέτα εφαρμογών που γνώρισαν μπορούν να συνεργάζονται και ότι ο υπολογιστής αποτελεί εργαλείο για τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης
 3. Οι ειδικοί σκοποί της ενότητας αυτής είναι:
 4. Να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και σύνδεσης θεωρίας- πράξης.
 5. Να καλλιεργηθεί μεταξύ των μαθητών πνεύμα συνεργασίας.
 6. Ναδοθεί στουςμαθητές η ευκαιρία ναεξερευνούν καινα ανακαλύπτουν πρόσθετεςτεχνικές καιδυνατότητες που προσφέρονται στο περιβάλλον των διαφόρων πακέτων εφαρμογών.
 7. γ) Η διδακτέα ύλη της ενότητας αυτής είναι:
 8. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
 • Τις διατάξεις της περ. γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και της περ. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α).
 • Τη με αριθ. 12/1995 πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 167 τ.Α το οποίο προσετέθη στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ 154 τ.Α-).
 • Την 540/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία