ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/447

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Βασ. Διατάγματος 531/1967 Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού παρά της εταιρείας «ΤΗΕ GΟΟDΥΕΑR ΤΙRΕ ΑΝD RUΒΒΕR CΟΜΡΑΝΥ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Οι λοιπές διατάξεις του Βασ. Διατάγματος 531/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, παραμένουν όπως έχουν.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί Επενδύσεως και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (ΦΕΚ 317/Α/10.11.1953),
  • Το Βασ. Διάταγμα 531/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Βασ. Διατάγματα 531/1968,46/1969, 236/1969,457/1970 και 439/1971 και με τα Προεδρικά Διατάγματα 112/1973, 357/1975, 148/1978 και 140/1980, με το οποίο εγκρίθηκε η εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, ποσού $ ΗΠΑ 12.000:000, εκ μέρους της Αμερικάνικης εταιρείας «ΤΗΕ GΟΟDΥΕΑR ΤΙRΕ ΑΝD RUΒΒΕR CΟΜΡΑΝΥ» ή συγγενών της Εταιρειών, για την ίδρυση επαρχιακής Βιομηχανίας κατασκευής ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων παντός τύπου για αυτοκίνητα επιβατηγά, φορτηγά, λεωφορεία (ΤRΑΙLΕRS), ελκυστήρες κ.λ.π. ως και υλικών επισκευής και RΕΤRΕΑΤ τούτων.
  • Την από 15.6.1995 αίτηση της εταιρείας «GΟΟD ΥΕΑR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», που συστήθηκε σε εκτέλεση του παραπάνω Βασ. Διατάγματος 531/1967, για τροποποίηση του άρθρου 12.
  • Την από 24 Ιουλίου 1995 σύμφωνη (ομόφωνα) γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/53.
  • Την ΥΠ 140 (ΦΕΚ 833/Β/3.10.1995) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθν. Οικονομίας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/531 1967
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/112 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/357 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/148 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/140 1980
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/531 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία