Αντικατάσταση του παραρτήματος άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992 «Διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης σε εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 91/296/ΕΟΚ της 31 Μαΐου 1991 » (ΦΕΚ 74/Α/12.5.1992) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 94/49/ΕΚ της 11 Νοεμβρίου 1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το παράρτημα του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 161/1992, που περιέχει τον κατάλογο των φορέων και δικτύων αεριαγωγών υψηλής πίεσης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των φορέων και των δικτύων αεριαγωγών υψηλής πίεσης. Κράτος μέλος Φορέας Γερμανία Βayerngas GmbΗ ΒΕΒ Εrdgas und Εrdοl GmbΗ Εrdgas Verkaufs-Gesellschaft mbΗ Gas-Uniοn FmbΗ Μοbil ΟΗ ΑG Ruhrgas ΑG Saar Femgas ΑG Τhyssengas GmbΗ Vereinigte Εlektrizitatswerke Westfalen Αg (ΒΕW) Westtalische Femgas ΑG ΕWΑG, Νiimberg Gasνersοrgung Siiddeutschland Schleswag ΑG Τhiiga ΑG Vemundnetz Gas ΑG Wingas GmbΗ Βέλγιο Distrigaz SΑ Δανία Dansk Νaturgas Α/S Ισπανία Εmpresa naciοnal de Gas SΑ (ΕΝΑGΑS) Catalana de Gas Gas de Εuskadi Ελλάδα ΔΕΠΑ Λουξεμβούργο SΟΤΕG Κάτω Χώρες ΝV Νederiandse Gasunie Ιταλία Snam SpΑ Εdisοn Gas SpΑ Sοcieta Gasοdοtti del Μezzοgiοmο SpΑ Γαλλία Gas de France SΝGSΟ Cοmpagnie francaise du methane (Cefem) Ην. Βασίλειο Βritish Gas Ιρλανδία Ιrish Gas Βοard».
Άρθρο 2
1.  
    Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και τον Οργανισμό Εφοδιασμού ΕΥΡΑΥΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου 1775/1988 «Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.1988) και το άρθρο 65 του Ν. 1992/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.1988) και το άρθρο 65 του Ν. 1992/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990). Επίσης τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 130/Α/1.8.1992), με το οποίο παρατάθηκε μέχρι την 31.12.1995 το χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως.
  • Την αρ. 423/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1992 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/161 1992