Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.), με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Παντείου Πανεπιστημίου.
2.  
  Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Καλλιθέας
3.  
  Το Ινστιτούτο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2083/ 92, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.
4.  
  Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους και ομόκεντρους κύκλους από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04 εκ του μέτρου. Στον εσωτερικό αναγράφονται σε κυκλική διάσταση οι λέξεις «Ινστιτούτο. .» και στο εσωτερικό απεικόνιση με το έμβλημα του Ινστιτούτου, το οποίο καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.  
  Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4α και 17 του Ν. 2158/1993, του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Άρθρο 2
1.  
  Αντικείμενα επιστημονικής ανάλυσης, βασικής εφαρμοσμένης και πειραματικής έρευνας και τεκμηρίωσης του Ινστιτούτου συνιστούν γενικότερα τα φαινόμενα και οι εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων πόρων. Ειδικά αντικείμενα του Ινστιτούτου αποτελούν η διαχείριση, η οργάνωση, η διοίκηση, η αξιολόγηση, η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό.
2.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου είναι: η διερεύνηση, η μελέτη, η αντιμετώπιση και η συστηματοποίηση των αντικειμένων της προηγούμενης παραγράφου από επιστημονική ή διεπιστημονική άποψη σε τοπικό / περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
3.  
  Τομείς ανάπτυξης του Ινστιτούτου είναι ιδίως: - Ανάλυση, σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών για το αστικό περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό (περιβαλλοντική πολιτική, οικιστική πολιτική, αστική ανάπτυξη, πολιτική γής και κατοικίας, πολιτική χρήσεων γης, αστικά δίκτυα, χωροταξική πολιτική, πολιτικές για τους ανθρώπινους πόρους, την απασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, κινητικότητα της εργασίας, ασφάλεια, προστασία και επικινδυνότητα της εργασίας και ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής). Οικονομικές διαστάσεις του αστικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού (αναλύσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων κόστους - οφέλους, βασικές αρχές πρόληψης και καταστολής της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ειδικοί περιβαλλοντικοί φόροι, κοινωνικά πρότυπα κατανάλωσης, συστήματα ανακύκλωσης, κόστος περιβαλλοντικής προστασίας, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος, το πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης και ο προγραμματισμός ειδικών κινήτρων). - Νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, της οργάνωσης του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού (συστήματα τηλεεκπαίδευσης και τηλεεργασίας, επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην απασχόληση και τον ελεύθερο χρόνο από τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές, δίκτυα επικοινωνιών και εφαρμογές τηλεματικής στη διαχείριση του περιβάλλοντος, εφαρμογές πολυμέσων στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ευαισθητοποίηση των πολιτών). - Τεκμηρίωση και βάσεις δεδομένων για το περιβάλλον και τους ανθρώπινους πόρους (εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων στην ανάλυση πληροφοριών για το περιβάλλον και τις αγορές εργασίας, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, δημιουργία βάσεων δεδομένων για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό, δικτύωση με άλλα κέντρα και βάσεις δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργασίες με δημόσιους ή κοινωφελείς οργανισμούς). - Ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού (νέες ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον και τους ανθρώπινους πόρους, διευρωπαϊκά δίκτυα, νέα ευρωπαϊκή χωροταξία, θεσμικές και διοικητικές διαστάσεις των πολιτικών περιβάλλοντος και ανθρώπινων πόρων, μεταναστευτικά ρεύματα και συνέπειές τους, ειδικά προβλήματα των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων στον ευρωπαϊκό χώρο, μεταφορά και εμπόριο της ρύπανσης, διαχείριση των αποβλήτων, διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων). Για την επίτευξη του σκοπού του το Ινστιτούτο:.
 1. Προωθεί την έρευνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με άλλους φορείς ανάλογης δραστηριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό
 2. Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες κατ ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς ή ξένους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς σε θέματα τα οποία αναφέρονται σε επιμέρους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Ινστιτούτου.
 3. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους τομείς δραστηριότητας του.
 4. Αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται με ημεδαπά και αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματα τους, ημεδαπά ή αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή παρεμφερούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, με Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και ιδιώτες που κατέχουν αρχειακό υλικό σχετικό με το αντικείμενο του Ινστιτούτου
 5. Στηρίζει με κάθε τρόπο την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. που έχουν γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τους τομείς δραστηριότητάς του.
 6. Ειδικεύει επιστήμονες, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς δραστηριότητάς του και παρέχει κάθε μορφής επιστημονική συμπαράσταση στο έργο τους
 7. Συγκεντρώνει τις πηγές, δημιουργεί βάσεις δεδομένων, συγκροτεί βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη, βιντεοθήκη και αρχείο υλικού και προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 8. Μισθώνει ή αποκτά χώρους για τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του και την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή.
 9. Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια και γενικά αναπτύσσει οποιαδήποτε επιμορφωτική δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
 10. Εκδίδει δημοσιεύματα για την προβολή του έργου του σε έντυπη μορφή καθώς και σε άλλη μορφή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές οπτικοακουστικών μέσων.
 11. Παράγει κάθε είδους εκπαιδευτικό, εποπτικό και βοηθητικό υλικό για τη στήριξη και προαγωγή του ερευνητικού έργου του.
 12. Αναπτύσσει δραστηριότητες αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τηλεκπαΐδευσης σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του.
 13. Εγκαθιστά «παρατηρητήρια» για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα περιβάλλοντος και ανθρώπινου δυναμικού και σε λοιπά θέματα της επιστημονικής αρμοδιότητάς του.
 14. Ιδρύει ειδικευμένα Κέντρα και Εργαστήρια
 15. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
Άρθρο 3 "Φορείς Συμμετοχής."
1.  
  Στο Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού συμμετέχουν οι φορείς: α) Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου. β) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Άρθρο 4 "Εποπτεία."
1.  
  Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο. Ο έλεγχος αφορά στη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης.
Άρθρο 5
1.  
  Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως έχει συμπληρωθεί με τις παρ. 4α και 17 του άρθρου 7 του Ν. 2158/1993 από:.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Το Διευθυντή
 3. Τον Αναπληρωτή Διευθυντή
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) Το Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως πρόεδρο
 1. Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τα οποία ορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 και τα οποία πρέπει να προέρχονται από τομείς συναφείς με το πεδίο έρευνας του Ε.Π.Ι.
 2. Δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου
 3. Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Χαράζει τη γενική ερευνητική πολιτική του Ινστιτούτου και αποφασίζει για τα διεξαγόμενα προγράμματα. β) Εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες του. γ) Καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου. δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου.
 1. Προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού
 2. Καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου
 3. Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει του ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσης τους
4.  
 1. Διευθυντής του Ινστιτούτου ορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 2. Ως προς τα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης και τη θητεία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992.
 3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
 4. ί. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε Αρχής ή Οργανισμού ή Τράπεζας και γενικά στις συναλλαγές του με τρίτους. ϋ. Διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του. iii.
 5. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προΐσταται των συνεδριάσεών του. iν. Καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, ν. Συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του. νί.
 6. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ. νϋ.
 7. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και διενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. νiii.
 8. Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης ή την ανάληψη χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς. ix.
 9. Εισηγείται την πρόσληψη του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου. χ. Προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου.
  • Υπογράφει τα έγγραφα του Ινστιτούτου.
  • Ο Διευθυντής μπορεί να μετέχει στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, με ιδιαίτερη σύμβαση.
5.  
 1. Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου ορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου ή Ερευνητής του Ινστιτούτου, που διορίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992.
 2. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει το Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σ αυτόν με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή με αποφάσεις του Δ.Σ. ή του Διευθυντή.
6.  
  Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου μπορεί με απόφαση του να παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Ινστιτούτου είτε στον Αναπληρωτή Διευθυντή είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε σε ερευνητές του Ινστιτούτου. Ομοίως ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητες του στον Αναπληρωτή Διευθυντή είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους του Ινστιτούτου.
7.  
  Το ύψος των αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζεται ως:
 1. για τον Διευθυντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης
 2. για τον Αναπληρωτή Διευθυντή 90% των αποδοχών του Διευθυντή του Ινστιτούτου
8.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθυντή αποφασίζει την εγγραφή μελών του Ινστιτούτου φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία παρέχεται το δικαίωμα να έχουν σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο εσωτερικός κανονισμός, πρόσβαση στο Κέντρο Τεκμηρίωσης, στη Βιβλιοθήκη και άλλα προνόμια
Άρθρο 6
1.  
  Το Ινστιτούτο απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
 1. Το Τμήμα Ερευνών και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων παρέχει υποστήριξη για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, μεριμνά για την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία για τον προγραμματισμό την σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών έργων.
 2. Επιπλέον παρακολουθεί και εντοπίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης και χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και εισηγείται σχετικά στο Διευθυντή.
 3. Το Τμήμα αυτό έχει την ευθύνη οργάνωσης και διοίκησης του Μηχανογραφικού Κέντρου για επιστημονικές εφαρμογές.
 4. Το Τμήμα Ερευνών και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων αποτελείται από τις Μονάδες:
 5. i.
 6. Ερευνών και Μελετών ϋ. Τεκμηρίωσης και Βάσεων Δεδομένων iii.
 7. Πληροφορικής και Ανάπτυξης ίν.
 8. Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ν. Εποπτικών Μέσων και Πολυμέσων.
 9. Το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης μεριμνά για την έκδοση των δημοσιευομένων και λοιπών εντύπων του Ινστιτούτου καθώς και για την συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση όλων των αρχείων εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού.
 10. Έχει επίσης την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου και για την τήρηση και ενημέρωση βιβλιογραφικού αρχείου.
 11. Το Τμήμα Εκδηλώσεων και Εκπαίδευσης μεριμνά για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και τηλεκπαίδευσης καθώς και των εκδηλώσεων των Ινστιτούτου και ιδιαίτερα των Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων και Συνεντεύξεων Τύπου
 12. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού αποτελείται από δύο Γραφεία:
 13. το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης και το Γραφείο Προσωπικού. δ,) Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης τηρεί τις λογιστικές καταστάσεις, χειρίζεται τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιμελείται της εκκαθάρισης των αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, της εκκαθάρισης των δαπανών, της είσπραξης των εσόδων και της προμήθειας των αναγκαίων παγίων και αναλώσιμων υλικών.
 14. Τηρεί τα αναγκαία παραστατικά είσπραξης και δαπανών, μεριμνά για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και ενεργεί όλες τις αναγκαίες δοσοληψίες με Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες. δ2) Το Γραφείο Προσωπικού επιμελείται όλων των θεμάτων του προσωπικού, της τήρησης των νόμων και αποφάσεων που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις και τη μισθολογική του κατάσταση και συνεργάζεται για τα θέματα αρμοδιότητάς του με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και το Διευθυντή του Ινστιτούτου.
 15. Η Γραμματεία μεριμνά για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Δ.Σ. και του διευθυντή, για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων, για τη διακίνηση πληροφοριακών εντύπων και επιστημονικού υλικού προς τα αρμόδια τμήματα και τους ερευνητές, και για εύρυθμη λειτουργία των χώρων και του εξοπλισμού.
2.  
  Λεπτομέρειες για την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 7
1.  
  Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε Τακτικό και Εκτακτο. Το Τακτικό Προσωπικό περιλαμβάνει Επιστημονικό, Ειδικό Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) και διοικητικό προσωπικό.
2.  
  Το Επιστημονικό Προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: ί. Τακτικούς Ερευνητές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. ϋ. Ερευνητές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εξειδικευμένους επιστήμονες εκτός ΑΕΙ. ΠΙ. Επιστημονικούς Συνεργάτες που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. ϊν. Επιστημονικούς Βοηθούς που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.
3.  
  Το Ειδικό Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) αποτελείται από:
 1. Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) β) Πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
4.  
  Το διοικητικό Προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από: α) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης β) Πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης γ) Πτυχιούχους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δ) Πτυχιούχους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 5. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζεται ως εξής: α) Μία (1) θέση Διευθυντή. β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Διευθυντή. γ) Δέκα πέντε (15) θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πτυχιούχων Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 1. Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
 2. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).
 3. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
 4. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται ειδικότητα Πτυχιούχου Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας.
 5. Πέντε (5) θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
 6. 1.
 7. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). 2.
 8. Μία (1 ) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). 3.
 9. Μία (1 ) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού. 4.
 10. Μία (1 ) θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ. Ε.) κλάδου επιμελητών.
 11. Για τις θέσεις κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. απαιτείται ειδικότητα Πτυχιούχου Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας.
6.  
  Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη των θέσεων. Στην προκήρυξη αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.
7.  
  Οι αποδοχές του Τακτικού Προσωπικού καθορίζονται με την κάθε σύμβαση κατά κατηγορία, και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το όριο των αποδοχών του καθηγητή ΑΕΙ Α βαθμίδας
8.  
  Τα προσόντα πρόσληψης του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) ορίζονται ως εξής:
 1. Για τα μέλη του ΕΔΤΠ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
 2. Τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας που αποδεικνύεται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους
 3. Για τα μέλη του ΕΔΤΠ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
 4. Τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία των ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της χώρας ή ισότιμα της αλλοδαπής και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας που αποδεικνύεται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους
9.  
  Τα προσόντα πρόσληψης του Διοικητικού Προσωπικού ορίζονται ως εξής:
 1. Για το προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (π.ε.):
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή θετικών επιστημών.
 3. Για το προσωπικό τεχνολογικής εκπαίδευσης (τ.ε.):
 4. Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 5. Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού π.ε. και τ.ε. συνεκτιμάται και η γνώση μιας των ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση.
 6. Για το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δ.ε.):
 7. Απολυτήριο γενικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου.
 8. Ειδικότερα οι προσλαμβανόμενοι για γραμματείς πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, τήρηση αλληλογραφίας και χειρισμό Η/Υ που διαπιστώνονται με ειδικές εξετάσεις.
 9. Για το Διοικητικό προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης (υ.ε.) Απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου.
10.  
  Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου έρογου. Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (Α.13).
Άρθρο 8
1.  
  Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
 1. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων
 2. Χρηματοδοτήσεις και χορηγίες από διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες
 3. Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων
 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων ή την πώληση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Ινστιτούτο
 5. Έσοδα από την εγγραφή και συνδρομή μελών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8.
 6. Τόκοι από καταθέσεις
 7. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ινστιτούτου
 8. Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα
2.  
  Πηγές χρηματοδότησης είναι:
 1. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με ποσό 10.000.000 δρχ. ετησίως στα λειτουργικά έξοδα του Ινστιτούτου και 15.000.000 δρχ. εφάπαξ χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής.
 2. Αλλοι φορείς που χορηγούν τους ανωτέρω αναφερόμενους πόρους (άρθρο 8 παρ. 1).
Άρθρο 9 "Διάρκεια."
1.  
  Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει για 10 έτη, μετά την πάροδο των οποίων επανεξετάζεται η σκοπιμότητα συνέχισης της λειτουργίας του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας που προβλέπεται στο παρόν
Άρθρο 10 "Χώροι εγκατάστασης."
1.  
  Το Ινστιτούτο, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης, λειτουργεί σε χώρους που ενοικιάζει ή που παραχωρούνται από άλλους φορείς. Ειδικώς κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας το Ινστιτούτο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρους που διατίθενται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Άρθρο 11 "Κόστος Λειτουργίας."
1.  
  Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου ετησίως εκτιμάται στο ποσό των 10 εκ. δρχ., αναλύεται δε ως εξής: α) Αμοιβές Προσωπικού (2 άτομα): (1 Διοικ/κού Προσ/κού & 1 Επιστ/κού Προσ/κού) 4,8 εκ. δρχ. β) Μετακινήσεις 0,3 εκ δρχ. γ) Πάγιες λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Καθαρισμός) 0,5 εκ. δρχ. δ) Αναλώσιμα υλικά 0,3 εκ. δρχ. ε) Προμήθεια βιβλίων/συνδρομή δικτύων πληροφοριών 0,5 εκ. δρχ. στ) Διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων 1,0 εκ. δρχ. ζ) Οργάνωση Βάσεων Δεδομένων 0,4 εκ. δρχ. η) Εκδόσεις 1,5 εκ. δρχ. ΣΥΝΟΛΟ10,0 εκ. δρχ.
Άρθρο 12 "Κόστος υλικοτεχνικής υποδομής."
1.  
  Το ελάχιστο κόστος της αναγκαίας αρχικής υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσό των 15 εκ δρχ., αναλύεται δε ως ακολούθως: α) Αγορά Επίπλων (γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες) 3 εκ. δρχ. β) Αγορά εξοπλισμού 6 εκ. δρχ. γ) Προμήθεια βιβλίων 3 εκ. δρχ. δ) Προμήθεια υλικών 2 εκ. δρχ. ε) Βάσεις Δεδομένων 1 εκ. δρχ. ΣΥΝΟΛΟ15 εκ. δρχ.
Άρθρο 13
1.  
  Τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάληψη και διάθεσή τους γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπάλληλο του Ινστιτούτου
2.  
  Η οικονομική χρήση του Ινστιτούτου είναι ετήσια, αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
3.  
  Ο ετήσιος ισολογισμός του Ινστιτούτου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Με τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος.
4.  
  Ο ετήσιος έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή τον οποίο ορίζει το Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 226/ 1992 (Α 120). Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλους Ιουνίου, την έκθεση ελέγχου του στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης και του προσωπικού του Ινστιτούτου, που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών.
5.  
  Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου
Άρθρο 14
1.  
  Το Ινστιτούτο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία και στοιχεία:
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
 3. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ινστιτούτου που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης
 4. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από το Διευθυντή του Ινστιτούτου ή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού
2.  
  Το Ινστιτούτο, εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, τηρεί και όποια άλλα κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
3.  
  Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 15 "Διάλυση του Ινστιτούτου."
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου, για οποιοδήποτε λόγο, η εκκαθάριση εκτελείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περιουσία του Ινστιτούτου διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 16
1.  
  Το Ινστιτούτο υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας περιόδου της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 να εκδώσει, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. Το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και με ελλιπή σύνθεση εφόσον τηρούνται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας κανόνες λειτουργίας του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2083/1992 (Α159). β) Του άρθρου 7 παρ. 4 και 17 του Ν. 2158/1993 (Α 109). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ) Του άρθρου 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156).
 • Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης με ειδική σύνθεση (συνεδρίαση 14.12.1994) και την εισήγηση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 21.12.1994) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ αριθμ. Β’/97/Φ. 715/11/27.2.95 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη 10.000.000 δρχ. σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (φορέα Φ. 19-120 ΚΑΕ 2529) όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη και 15.000.000 δρχ εφάπαξ ποσού εις βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
 • Τις υπ αριθμ. 511, 602, 637/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992