ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/453

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 5ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Λάρισας, από το σχολικό έτος 1995-96. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • 1.α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/19.5.92 (ΦΕΚ 79/Α’/19.2.92), «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά. διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α).
  • Την 169/8.6.95 γνώμη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λάρισας.
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.300.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 4.144.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη, καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωσή του, ως ακολούθως: α) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 1232 του Ε.Φ. 19-210 κατά δρχ. 81.400. β) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-210 κατά δρχ. 80.000. γ) Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 2279 του Ε.Φ. 061 «Υπηρεσίες Περιφερειακού Δ/ντή» Νομαρχίας Λάρισας κατά δρχ. 2.138.600. δ) Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του Ε.Φ. 19-220 κατά δρχ. 2.300.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2065550/16.10.95 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
  • Την 578/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-12-29 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/265
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2065550 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2065550 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία