Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε στις εκρηκτικές ύλες είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, σε ετικέτα που στερεώνεται σε αυτά, είτε τέλος, εάν οι δύο πρώτες μέθοδοι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, στην συσκευασία. Η ετικέτα πρέπει να σχεδιάζετ [...]"
1.  
  Οι διαδικασίες βεβαίωσης της πιστότητας των εκρηκτικών υλών είναι οι ακόλουθες:
 1. είτε η εξέταση «ΕΚ» τύπου (ενότητα Β) που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 1, και, κατ επιλογήν του κατασκευαστή:
 2. είτε η πιστότητα προς τον τύπο (ενότητα Γ) που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 2, είτε η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγής (ενότητα Δ) που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 3, είτε η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος (ενότητα Ε) που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4, είτε η εξακρίβωση επί προϊόντος (ενότητα ΣΤ) που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 5,
 3. είτε η εξακρίβωση κατά μονάδα (ενότητα Ζ) που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 6,
2.  
  Απαγορεύεται η επίθεση στα εκρηκτικά σημάτων ή επιγραφών που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους σχετικά με τη σημασία και τη γραφική παράσταση της σήμανσης CΕ. Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να επιτίθεται στις εκρηκτικές ύλες αρκεί να μην καθιστά λιγότερο ορατή και ευανάγνωστη τη σήμανση CΕ. Το Υπουργείο Βιοηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας εφαρμόζει τα ελάχιστα κριτήρια που διατυπώνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών. Οι Οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα θεωρούνται ότι ικανοποιούν τα σχετικά ελάχιστα κριτήρια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ότι οι ανωτέρω οργανισμοί δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανακαλείται η κοινοποίηση και ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη - μέλη. Εκρητικό αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εκρηκτικές ουσίες.
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8: στις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία, ή το Λιμενικό ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή στις Τελωνειακές Αρχές. στα πυροτεχνήματα και τα είδη πυροτεχνουργίας. στα πυρομαχικά, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 έως και 18 του παρόντος διατάγματος.
 1. κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης CΕ που διαπιστώνεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του, ή ελλείψει αυτού, τον υπεύθυνο για την εντός της Κοινότητας εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος, να αποκαταστήσει την πιστότητα του προϊόντος, όσον αφορά τις διατάξεις περί σήμανσης και να θέσει τέλος στην παράβαση, υπό τους όρους που ορίζει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
 2. αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές διατάξεις, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρση του από την αγορά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8,
4.  
  Για του σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: «Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών»: οι συστάσεις που έχει καταρτίσει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως έχουν δημοσιευθεί από τον εν λόγω Οργανισμό (Πορτοκαλί βιβλίο) και όπως τροποποιήθηκαν μέχρι την 5.4.1993, ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ. «υλική ασφάλεια» η πρόληψη των ατυχημάτων και, στην αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός των αποτελεσμάτων τους, «Δημόσια ασφάλεια», είναι η πρόληψη χρησιμοποίησης των αντικειμένων του παρόντος διατάγματος για σκοπούς αντίθετους προς τη δημόσια τάξη. «Οπλοπώλης», είναι κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο, του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στην κατασκευή, το εμπόριο, την ανταλλαγή, την ενοικίαση, την επισκευή, η την μετατροπή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Έγκριση μεταφοράς», είναι η άδεια που επιτρέπει τις μεταφορές εκρηκτικών εντός της Ευρωπαϊικής Ένωσης. «επιχείρηση του τομέα των εκρηκτικών υλών»: κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του κατέχει άδεια ή έγκριση παραγωγής, αποθήκευσης χρησιμοποίησης, μεταφοράς ή εμπορίας εκρηκτικών υλών. «Εμπορία» είναι η διάθεση με αντάλλαγμα ή δωρεάν εκκρηκτικών, που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος, με σκοπό τη διανομή ή τη χρησιμοποίηση τους στη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μεταφορά», είναι οποιαδήποτε υλική μετακίνηση εκρηκτικών ή πυρομαχικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στην ίδια τοποθεσία. «Διαμετακόμιση» είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2168/1993 (Α-147).
Άρθρο 2
1.  
  Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, διατίθενται στην αγορά, κατά τις σχετικές διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, μόνον εφόσον ανταποκρίνονται σε όλες τις διατάξεις του, φέρουν τη σήμανση CΕ όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 και η πιστότητα τους έχει αξιολογηθεί με τις διαδικασίες του παραρτήματος ΙΙ
2.  
  Όταν οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος καλύπτονται και από άλλες διατάξεις, με τις οποίες έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο άλλες κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν την επίθεση της σήμανσης «CΕ», τότε η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ως συμμορφούμενα και προς τις διατάξεις εκείνες που εφαρμόζονται σε αυτά. Εάν όμως, σε μία η περισσότερες από τις διατάξεις αυτές προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι, που επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει τις ρυθμίσεις που θα εφαρμόσει κατά την μεταβατική περίοδο, τότε η σήμανση «CΕ» δηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευστής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα, τα στοιχεία των οδηγιών αυτών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των πράξεων προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες αυτές, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3 "Απαιτήσεις ασφάλειας"
1.  
  Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες σχετικά με αυτές βασικές απαιτήσεις υλικής ασφάλειας, που αναγράφονται στο παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 4 "Οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο"
1.  
  εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνες προς τις βασικές απαιτήσεις υλικής ασφάλειας του άρθρου 3, όταν αυτές συμμορφούνται προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα, με τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΕΛ.Ο.Τ. δημοσιεύει τα στοιχεία των εθνικών προτύπων, που αποτελούν μεταφορά σε εθνικά πρότυπα των εναρμονισμένων προτύπων.
Άρθρο 5
1.  
  Σε περίπτωση που το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κρίνει ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα. που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν ικανοποιούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, τότε εισάγει το θέμα στην μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, αιτιολογώντας την άποψη του.
Άρθρο 8
1.  
  Σε περίπτωση που το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας διαπιστώσει ότι μια εκρηκτική ύλη, η οποία φέρει τη σήμανση CΕ πιστότητας και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υλική ασφάλεια, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα προκειμένου να την αποσύρει από την αγορά ή να απογορεύσει την εμπορία ή την ελεύθερη κυκλοφορία αυτής. Το ΥΒΕΤ ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με το μέτρο αυτό και το αιτιολογεί αναφέροντας ειδικότερα εάν η ακαταλληλότητα του προϊόντος οφείλεται: στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, σε κακή εφαρμογή των προτύπων ή στο ότι τα πρότυπα αυτά παρουσιάζουν κάποιο κενό.
2.  
  Στην περίπτωση που ένα εκρηκτικό φέρει την σήμανση CΕ πιστότητας χωρίς να πληροί τους σχετικούς όρους, το ΥΒΕΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά του συντάξαντος τη δήλωση και ενημερώνει περί αυτού την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη
Άρθρο 9 "Συσκευασία."
1.  
  Κατά την κυκλοφορία των εκρηκτικών υλών, η συσκευασία αυτών οφείλει να φέρει τις ενδείξεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρότυπα δεν ρυθμίζουν το θέμα των ενδείξεων, τότε οι εκρηκτικές ύλες οφείλουν να φέρουν στην συσκευασία αυτών τις ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 50 της αριθ. 3329/89 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 132/Β/89).
Άρθρο 10 "Έγκριση Παραγωγής"
1.  
  Για την παραγωγή των εκρηκτικών υλών απαιτείται όπως ο κατασκευαστής αυτών εφοδιασθεί προηγουμένως με έγκριση παραγωγής των από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ, η οποία ελέγχει ιδίως την ικανότητα των υπευθύνων να εξασφαλίσουν την τήρηση των τεχνιμών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 11
1.  
  Οποιοσδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 2 έως 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 20.000.000δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω πρόστιμο διπλασιάζεται.
2.  
  Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.Β.Ε.Τ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την κυκλοφορία και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω εκρηκτικών προϊόντων με μέριμνα των κατά τόπους αστυνομικών Αρχών.
3.  
  Κάθε απόφαση που συνεπάγεται επιβολή προστίμου ή περιορισμούς όσον αφορά την διάθεση στην αγορά ή και τη θέση σε λειτουργία εκρηκτικών προϊόντων αιτιολογείται επακριβώς
4.  
  Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Β.Ε.Τ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας (30) τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς τους, άλλως από τότε που έλαβε γνώση. Ο Υπουργός Β.Ε.Τ. αποφασίζει επί της προσφυγής εντός (60) εξήντα ημερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν. Αφού ασκηθεί η προσφυγή μπορεί ο Υπουργός Β.Ε.Τ. να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης, κατά της οποίας ασκήθηκε η προσφυγή για (30) τριάντα το πολύ ημέρες. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Β.Ε.Τ.: αποφασίζει επί της προσφυγής εντός (30) τριάντα ημερών».
Άρθρο 12
1.  
  Οι μεταφορές εκρηκτικών και πυρομαχικών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούνται μόνο με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στην περίπτωση μεταφοράς πυρομαχικών κατόπιν πωλήσεως με αλληλογραφία.
2.  
  Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις μεταφοράς των συγκεκριμένων εκρηκτικών και πυρομαχικών, δεν έχουν τον χαρακτήρα ελέγχου στα εσσωτερικά σύνορα αλλά διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων, που εφαρμόζονται, χωρίς διακρίσεις, στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Υπεύθυνες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτροπή παράνομης διακίνησης εκρηκτικών και πυρομαχικών είναι οι Τελωνειακές Αρχές της Χώρας μας, σε συνεργασία με τις κατά τόπον αρμόδιες Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές
4.  
  Οι εμπλεκόμενες στην εφαρμογή του παρόντος διατάγματος Υπηρεσίες δεν δύναται να απαγορεύουν, να περιορίζουν, ή να παρεμποδίζουν την εμπορία των εκρηκτικών και πυρομαχικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτού
Άρθρο 13
1.  
  Για τη μεταφορά εκρηκτικών, ο παραλήπτης υποχρεούται να ζητεί άδεια μεταφοράς από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΔΚΑ/Υ.Δ.Τ.), υποβάλλοντας σχετικά αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου προορισμού.
2.  
  Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ο παραλήπτης πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την απόκτηση των εκρηκτικών. Ο παραλήπτης θεωρείται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εφόσον κατέχει άδεια εμπορίας ή χρήσης εκρηκτικών, έγκριση κυκλοφορίας των εκρηκτικών που πρόκειται να μεταφέρει και άδεια λειτουργίας εργοστασίου ή αποθηκών, στις περιπτώσεις που η τελευταία απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παρέχει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας τις ακόλουθες πληροφορίες:.
 1. Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα και του παραλήπτη και ειδικότερα:
 2. (1)Άν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
 3. Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική του ιδιότητα και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς του, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου και FΑΧ, εφόσον υπάρχει. (2)Άν πρόκειται για νομικό πρόσωπο:
 4. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και επίθετο, όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου και FΑΧ, εφόσον υπάρχει.
 5. (3) Αριθμό αδείας εμπορίας, τόσο του αποστολέα, όσο και του παραλήπτη ή άλλο παραστατικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις.
 6. (4) Αριθμός αδείας λειτουργίας αποθηκών του παραλήπτη ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αποθηκών τρίτων, που λειτουργούν νόμιμα.
 7. Τον αριθμό και την ποσότητα των μεταφερομένων εκρηκτκών
 8. Λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων εκρηκτικών, καθώς και τα μέσα αναγνώρισής τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναγνώρισης, όπως αυτός καθορίζεται στις «Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών»
 9. Τις πληροφορίες, σχετικά με την τήρηση των όρων της εμπορίας, όταν υπάρχει εμπορία
 10. Το μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή
 11. Τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης
 12. Τα ακριβή σημεία διέλευσης κατά την είσοδο και έξοδο από τα κράτη μέλη
 13. Την ακριβή διεύθυνση του αποθηκευτικού χώρου στον τόπο προορισμού
4.  
  Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας εξετάζει εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υλικής και δημοσίας ασφαλείας για την πραγματοποίηση της μεταφοράς και σε θετική περίπτωση χορηγεί την άδεια. Εάν έχει αμφιβολίες για την ικανότητα του παραλήπτη για την απόκτηση των εκρηκτικών, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εισάγει αμέσως το θέμα προς συζήτηση στην επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος διατάγματος.
5.  
  Για την έκδοση άδειας μεταφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος διατάγματος. Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προορισμού τους, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση η άδεια επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί .
Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3. Η άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προορισμού τους, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση η άδεια επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές, εφόσον ζητηθεί.
6.  
  Ειδικά, όταν οι μεταφορές γίνονται μεταξύ προσώπων που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2, για την απόκτηση εκρηκτικών και η αρμόδια για την χορήγηση της αδείας Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κρίνει ότι για τις εν λόγω μεταφορές δεν επιβάλλονται ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας, μπορεί να χορηγεί, αντί της αδείας της παρ. 1, ειδική άδεια μεταφοράς εκρηκτικών εμπορικής χρήσεως ισχύος μέχρι δύο ετών η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εφόσον ζητηθεί. Πριν από κάθε μεταφορά, ο κάτοχος της αδείας αυτής γνωστοποιεί στην ανωτέρω Υπηρεσία τα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3 καθώς και τα στοιχεία των εδαφίων β, γ και δ της ίδιας παραγράφου.
7.  
  Οι παραλήπτες ή οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των εκρηκτικών υποχρεούνται να παρέχουν στις Αρχές του κράτους μέλους αναχώρησης, καθώς και του κράτους μέλους διαμετακόμισης, εφόσον το ζητήσουν, κάθε χρήσιμο στοιχείο που κατέχουν, σχετικά με τις μεταφορές εκρηκτικών
8.  
  Οι ενεργούντες μεταφορές εκρηκτικών, χωρίς την άδεια που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 2 παρ. 11 εδάφ. α του Ν. 2168/1993.
Άρθρο 14
1.  
  Για τη μεταφορά πυρομαχικών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 26 Ν. 2168/1993. Ο κατάλογος των πυρομαχικών που προβλέπεται από την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου κοινοποιείται στους οπλοπώλες, στους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
2.  
  Δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά περιορισμένου αριθμού φυσιγγίων από κυνηγούς ή σκοπευτές, για την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Ειδικότερα, ο ανώτερος αριθμός φυσιγγίων που επιτρέπεται να μεταφέρουν οι σκοπευτές χωρίς άδεια ορίζεται σε διακόσια (200) φυσίγγια για κάθε όπλο και για αριθμό όπλων που δεν υπερβαίνει τα τρία.
3.  
  Οι ενεργούντες μεταφορές πυρομαχικών χωρίς άδεια τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 2168/1993.
Άρθρο 15 "Διαμετακόμιση"
1.  
  Για τη διαμετακόμιση των εκρηκτικών και πυρομαχικών, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2168/1993 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων.
Άρθρο 16
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 13 του παρόντος, οι άδειες μεταφοράς ή διαμετακόμισης του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν μόνο για τα είδη, τις ποσότητες, το χρόνο και τον τόπο που αναφέρονται σ αυτές και χρησιμοποιούνται μία μόνο φορά. Αν δεν γίνει χρήση των ανωτέρω αδειών μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να δηλώσουν τούτο στην αρχή που τις εξέδωσε, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
2.  
  Αντίγραφο των αδειών που προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα κοινοποιείται στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση της αρμοδιότητας τους, καθώς και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον η μεταφορά πρόκειται να γίνει με πλοίο ή αεροπλάνο, αντίστοιχα, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Προς τον αυτό σκοπό οι αρμόδιες τελωνειακές και λιμενικές αρχές, καθώς και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούνται να παρέχουν αμέσως η μία στην άλλη, καθώς και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, κάθε στοιχείο που κατέχουν σχετικά με τις μεταφορές εκρηκτικών ή πυρομαχικών.
3.  
  Οι κάτοχοι αδειών μεταφοράς εκρηκτικών ή πυρομαχικών στη χώρα μας υποχρεούνται, πριν διαθέσουν τα είδη αυτά στους τελικούς παραλήπτες τους, να τα μεταφέρουν πρώτα στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησής τους που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι ή οι υπάρχοντες δεν επαρκούν, άδεια μεταφοράς δεν χορηγείται.
4.  
  Οι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των μεταφορών υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας, που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικινδύνων ειδών και τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και αυτών που αναφέρονται στις σχετικές άδειες ή υποδεικνύονται εγγράφως από τις αρμόδιες αστυνομικές, λιμενικές ή τελωνειακές αρχές
5.  
  Σε περίπτωση σοβαρής απειλής ή διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της παράνομης κατοχής ή παράνομης χρήσης εκρηκτικών ή πυρομαχικών που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, με απόφασή του, δύναται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, σχετικά με τη μεταφορά εκρηκτικών ή πυρομαχικών για τη πρόληψη αυτής της παράνομης κατοχής ή χρήσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 έως και 15 του παρόντος διατάγματος. Για την απόφαση αυτή, ενημερώνονται οι συναρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Μεταφορών - Επικοινωνιών. Για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και δεν μπορούν αυτά να αποτελούν μέσον αυθαίρετης εισαγωγής διακρίσεων ή καλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών. Τα θεσπιζόμενα ως άνω μέτρα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των λοιπών κρατών μελών.
6.  
  Οι επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών που λειτουργούν στη χώρα μας υποχρεούνται να τηρούν βιβλία των εργασιών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2168/1993. Από τα βιβλία αυτά πρέπει να προκύπτει αμέσως και με σαφήνεια η ταυτότητα του κατόχου των εκρηκτικών. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τα εν λόγω βιβλία τουλάχιστον επί δέκα έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχωρηθείσα εργασία, ακόμη και αν η οικεία επιχείρηση έπαυσε τις δραστηριότητες της. Τα ανωτέρω βιβλία είναι αμέσως διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων αρχών.
7.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και των αποφάσεων, που εκδίδονται βάσει της παρ. 5 του Ιδιου άρθρου, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
Άρθρο 17 "Προβλεπόμενη από το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2168/ 1993 Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και μέχρι συστάσεώς της, η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας είναι αρμόδια για τη συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών, σχετικών με τη διακίνηση πυρομαχικών και εκρη [...]"
2.  
  Η ανωτέρω Υπηρεσία, θέτει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και της Επιτροπής τις πληροφορίες που διαθέτει για τις επιχειρήσεις του τομέα των εκρηκτικών υλών, που έχουν σχετικές άδειες ή εγκρίσεις
3.  
  Για τις πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές πυρομαχικών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 του Ν. 2168/1993.
4.  
  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κανονισμού 1468/1981 ΕΟΚ και ιδιαίτερα οι διατάξεις περί εμπιστευτικότητας
Άρθρο 18
1.  
  Για την εξέταση των θεμάτων των σχετικών με την εφαρμογή της 93/15/ΕΟΚ, οι εκπρόσωποι στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 13 της Οδ. 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την εξέταση των θεμάτων των σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας, ορίζονται από τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και Δημοσίας Τάξεως. Για τα καθήκοντα των εκπροσώπων και τα θέματα αρμοδιότητας και λειτουργίας της επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 της προαναφερομένης Οδηγίας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ιδίως για να ληφθούν υπόψη, οι μελλοντικές τροποποιήσεις των «Συστάσεων» των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 19 "Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφ [...]"
1.  
  ΄και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα παραρτήματα Ι (Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας), ΙΙ (Ενότητα Β έως και Ζ), ΙΙΙ (Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκ μέρους των κρατών – μελών για τους κοινοποιημένους οργανισμούς), ΙV (Σήμανση πιστότητας), V (Έντυπο της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών), VΙ (Αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Η.Ε., θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά) και VΙΙ (Αντικείμενα τα οποία με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης προσδιορίζονται, ως πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά), τα οποία έχουν ως εξής.
Άρθρο 19
1.  
Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Π. Δ/τος τα παραρτήματα Ι (Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας), ΙΙ (Ενότητα Β έως και Ζ), ΙΙΙ (Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκ μέρους των κρατών μελών για τους κοινοποιημένους οργανισμούς) και ΙV (Σήμανση πιστότητας), τα οποία έχουν ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι. Γενικές απαιτήσεις 1.Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται, να παρασκευάζονται και να διατίθενται κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζουν τον ελάχιστο κίνυδο για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να προλαμβάνεται πάσα ζημία περιουσίας και περιβάλλοντος υπό κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και τις συνήθεις πρακτικές έως την στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν. 2.Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία. 3.Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να παρασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν να διατίθενται, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, κατά τρόπον που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. ΙΙ. Ειδικές απαιτήσεις 1.Εφόσον απαιτείται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να ελέγχονται οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό στο εργαστήριο, οι δοκιμές αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται υπο πραγματικές συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση: 1)οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, του βαθμού ανάμειξης και, εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων και της κατανομής του μεγέθους των κόκκων 2)η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής ύλης υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί. 3)η ευαισθησία σε κρούση και τριβή 4)η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, όσον αφορά τη χημική και τη φυσική τους σταθερότητα· 5)η χημική καθαρότητα του εκρηκτικού. 6)η αντοχή του εκρηκτικού στην επίδραση του νερού όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρασίας ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας του επηρεάζονται δυσμενώς από το νερό. 7)η αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες όταν το εκρηκτικό πρόκειται να αποθηκευθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες ενώ η υλική ασφάλεια ή η αξιοπιστία του ενδέχεται να επηρεάζονται δυσμενώς από την ψύξη ή τη θέρμανση κάποιου συστατικού στοιχείου ή της εκρηκτικής ύλης στο σύνολό της. 8)η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον που έχει καταστεί επικίνδυνο από εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, θερμές μάζες κ.λπ.) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό αυτές τις συνθήκες. 9)στοιχεία ασφάλειας κατά της άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξηςι) η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης όταν χρησιμοποιείται κατά προορισμόν id) οι κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, ενδείξεις σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και διάθεση, στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους προορισμούιγ) η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήματος ή άλλων συστατικών της να ανθίστανται στη φθορά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία λήξεως που ορίζει ο κατασκευαστής. 2.Οι διάφορες ομάδες εκρηκτικών υλών πρέπει τουλάχιστον να πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις : Α. Εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων α) Η προτεινόμενη μέθοδος πυροδοτήσεως πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη της εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων. Στην περίπτωση της μελάνης πυρίτιδας επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξηςβ) οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπό μορφή φυσιγγίου πρέπει να μεταδίδουν την έκρηξη με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο άλλο. 1)τα παραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων που προορίζονται για υπόγεια χρήση δεν θα πρέπει να περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακος, νιτρώδη και άλλα αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, σε ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως. Β. Ακαριαίες θρυαλλίδες, θρυαλλίδες ασφαλείας και πυροδοτικές θρυαλλίδες 2)Το περίβλημα των ακαριαίων θρυαλλίδων, των θρυαλλίδων ασφαλείας και των πυροδοτικών θρυαλλίδων πρέπει να έχει τη δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει δεόντως το εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική μηχανική καταπόνηση. 3)οι παράμετροι για το χρόνο καύσεως των θρυαλλίδων ασφαλείας πρέπει να αναφέρονται και να ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα. 1)οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, να έχουν επαρκή πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες απαιτήσεις, ακόμα και μετά την αποθήκευση σε υγρούς και θερμούς χώρους. Γ. Πυροκροτητές (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαιροφλεγών πυροκροτητών) 2)Οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν αξιόπιστα την έκρηξη των εκρηκτικών υλών οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. 3)οι εγκαιροφλεφείς πυροκροτητές πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα· 1)η ικανότητα πυροδοτήσεως δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από την υγρασίαδ) οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαιροφλεγών πυροκροτητών πρέπει να είναι επαρκώς όμοιοι, ώστε ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης των διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος· ε) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία (π.χ. ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση κ.λπ.)· 8)τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή. Η συσκευασία των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαιτούμενη θωράκιση κατά τυχαίας πυροδότησης από ραδιοσυχνότητες. Δ. Προωθητικές ύλες και προωθητικές ύλες πυραύλων 2)Οι ύλες αυτές δεν πρέπει να πυροκροτούν ή να εκρήγνυνται εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους· 3)οι προωθητικές ύλες πρέπει να σταθεροποιούνται για να προλαμβάνεται η αποσύνθεσή τους, εφόσον απαιτείται (π.χ. τα παράγωγα της νικροκυτταρίνης)γ) οι προωθητικές ύλες των πυραύλων εφόσον παράγονται δια συμπίεσης ή χύτευσης δεν θα πρέπει να φέρουν μη προβλεπόμενες ρωγμές ή φυσαλλίδες αερίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1.ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση «τύπου ΕΚ» 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει το τμήμα της διαδικασίας με το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, ικανοποιεί τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2.Η αίτηση εξέτασης «τύπου ΕΚ» υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνσή του, γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σημείο 3. Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών. 3.Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαμβάνει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση: γενική περιγραφή του τύπου, αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ., τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος, κατάλογο των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων, τις εκθέσεις δοκιμών. 4.Ο Κοινοποιημένος οργανισμός: 4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις των προτύπων αυτών 4.2.διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόστηκαν τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4, οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας· 4.3.διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμοστεί4.4. συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές. 5.Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις σχετικές διατάξεις οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. Ο κοινοποιημένος οργανισμός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν χορηγεί πιστοποιητικό τύπου στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εν λόγω οργανισμός αιτιολογεί λεπτομερώς την άρνησή του. Πρέπει να προσβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 6.Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση όταν οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 7.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται. 8.Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπολοίπων κοινοποιημένων οργανισμών. 9.Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητας φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική, αγορά. 2.ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Πιστότητα προς τον τύπο 1.Αυτή η ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι εκρηκτικές ύλες είναι σύμφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σύμανση CΕ σε κάθε εκρηκτικό και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. 2.Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζομένων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3.Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 4.Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος πραγματοποιεί ή αναθέτει σε άλλους τον έλεγχο του προϊόντος κατά τυχαία χρονικά διαστήματα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει επιτόπου κατάλληλο δείγμα του τελικού προϊόντος το οποίο ελέγχεται, ενώ επίσης πραγματοποιούνται οι κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα εφαρμοζόμενα πρότυπα του άρθρου 4, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί εάν η παραγωγή συμφωνεί προς τις απαιτήσεις της αντίστοιχης οδηγίας. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, αποδειχθεί ότι ένα ή περισσότερα δείγματα προϊόντων δεν συμφωνούν προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, ο κατασκευαστής επιθέτει, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, το σύμβολο αναγνώρισης του τελευταίου. 3.ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω εκρηκτικά είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CΕ σε κάθε εκρηκτικό και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση CΕ συνοδεύται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 2.Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής και να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιμές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 3.Σύστημα ποιότητας 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του αίτηση αξιολόγησης, του συστήματος ποιότητας που διαθέτει για τα προϊόντα του. Η αίτηση αυτή περιέχει: όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπομένων προϊόντων, το φάκελο του συστήματος ποιότητας, τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. 3.2.Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι αυτά. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος αυτός περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των εκρηκτικών, των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και των συστηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν, των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους, των φακέλων ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ., των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των εκρηκτικών και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 3.3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα όσον αφορά την αξιλόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης, περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμφέροντα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4.Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα αξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 4.1.Σκοπός της επιτήρης είναι να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθώς τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2.Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: το φάκελο του συστήματος ποιότητας. τους φακέλους ποιότητας, όπως: εκθέσεως επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λ.π. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά διαστήματα, ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας: χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5.Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος: το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3,1 δεύτερη περίπτωση. τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3,4 δεύτερο εδάφιο. τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3,4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4,3 και 4,4. 6.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. 4.ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων. 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι εκρηκτικές ύλες συμμορφούνται προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήμα CΕ σε κάθε εκρηκτική ύλη και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήμα CΕ συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4. 2.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση των εκρηκτικών υλών και για τις δοκιμές όπως ορίζει το σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4. 3. Σύστημα ποιότητας. 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που διαθέτει για τις εκρηκτικές ύλες. Η αίτηση περιλαμβάνει: όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των σχετικών εκρηκτικών υλών. το φάκελο του συστήματος ποιότητας. ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. 3.2. Στο πλαίσια του συστήματος ποιότητας, εξετάζεται κάθε εκρηκτική ύλη και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητά τους προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. 5.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εξακρίβωση επί πρόιντων. 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εκρηκτικά που υποβλήθηκαν στις διατάξεις του σημείου 3 είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2.Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την συμμόρφωση των εκρηκτικών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήμα CΕ κάθε εκρηκτικό και συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης. 3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο το εκρηκτικό είναι σύμφωνα με τις οικείες απαιτήσεις της οδηγίας, με έλεγχο και δομική κάθε εκρηκτικού όπως ορίζεται στη σημείο 4. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του εκρηκτικού. 4.Εξακρίβωση με εξέταση και δομική της κάθε συσκευής. 4.1.Όλα τα εκρηκτικά εξετάζονται ατομικά και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερόμενο στο άρθρο 4 πρότυπο ή πρότυπα, ή άλλες ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωση τους προς τον τύπο όπως περιγράφεται στην βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί το αναγνωριστικό σύμβολο του σε κάθε εγκεκριμένη συσκευή και συντάσσει γραπτή βεβαίωση συμμόρφωσης σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές. 4.3.Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης του κοινοποιημένου οργανισμού. 6. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Εξακρίβωση ανά μονάδα. 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι η εκρηκτική ύλη για την οποία η βεβαίωση που αναφέρεται στο σημείο 2, είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήμα CΕ επί του εκρηκτικού και συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης. 2.Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει την εκρηκτική ύλη και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερόμενο στο άρθρο 4 σχετικό πρότυπο ή πρότυπα, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί το αναγνωριστικό του σύμβολο στην εγκεκριμένη εκρηκτική ύλη και συντάσσει βεβαίωση συμμόρωσης σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές. 3.Ο τεχνικός φάκελος σκοπό έχει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας και την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας της εκρηκτικής ύλης. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση: γενική περιγραφή του τύπου. σχέδιο προμελέτης και κατασκευής, καθώς και δια-• γράμματα συστατικών μερών, συναρμολογημένων υποσυνόλων, κυκλωμάτων, κλπ. τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του εκρηκτικού ή του συστήματος προστασίας. πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να αναποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 4. τα αποτελέσματα των υπολογιστών σχεδιασμού, των εξετάσεων, κλπ. τις εκθέσεις δοκιμών. Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων. των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή. των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας. των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ. 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας τα οποία εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος, το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί της υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετωμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διαφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2.Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: το φάκελο του συστήματος ποιότητας. τον τεχνικό φάκελα. τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου. ,4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5.0 κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος: το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερη περίπτωση. τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο. τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4. τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 1.Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών εξακρίβωσης δεν επιτρέπεται να είναι οι σχεδιαστές, οι κατασκευαστές, οι προμηθευτές ή οι χρήστες των εκρηκτικών που επιθεωρούν, ούτε εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των προσώπων αυτών. Δεν εποτρέπεται να επεμβαίνουν άμεσα ή ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των εκρηκτικών. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγών πληροφοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού. 2.Ο οργανισμός και το προσωπικό του διεξάγουν τις δοκιμές εξακρίβωσης με την μέγιστη επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε είδους πίεση και κίνητρο ιδιαιτέρως οικονομικής φύσεως, που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, ιδίως από πρόσωπα ή ομάδα προσώπων του ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων. 3.Ο οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του το αναγκαίο προσωπικό και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις που θα του επιτρέψουν να εκτελέσει με κατάλληλο τρόπο τα διοικητικά και τεχνικά καθήκοντα που συνδέονται με τη διεξαγωγή των εξακριβώσεων πρέπει, επίσης να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για διεξαγωγή έκτακτων εξακριβώσεων. 4.Το επιφορτισμένο με τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει να διαθέτει: καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση. ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών που διεξάγει και επαρκή σχετική πείρα. την ικανότητα να συντάσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρακτικά και εκθέσεις, όπου και καταγράφονται οι διεξαχθείσεις δοκιμές. 5.Πρέπει να εξασφαλίζεται η αμεροληψία του προσωπικού που εκτελεί τις επιθεωρήσεις. Η αμοιβή του δεν εξαρτάται από τον αριθμό των διεξαχθεισών δοκιμών ή από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών. 6.Ο οργανισμός συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εκτός εάν το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των ευθυνών του σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι άμεσα υπεύθυνο να εκτελέσει τις δοκιμές. 7.Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο (όχι όμως και έναντι της αρμοδίας διοικητικής αρχής του κράτους όπου ασκεί τις δραστηριότητές του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου που την υλοποιεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ. Η σήμανση πιστότητας CΕ αποτελείται από τα αρχικά «CΕ» και την ακόλουθη παράσταση: Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, οι αναλογίες της ανωτέρω γραφικής παράστασης πρέπει να τηρηθούν.
Άρθρο 20
1.  
  Η εφορμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από 1.1.95, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 16 παρ. 7, των οποίων η ισχύς αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Επιτρέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 η εμπορία των εκρηκτικών που ανταποκρίνονται στην ισχύουσα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 εθνική νομοθεσία. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και στον Υφυπουργό Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α/34) όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90), με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και 31 του ν.2076/92 (ΦΕΚ 130/Α/92) και με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.1440/1984.
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν. 2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπάϊική Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α/137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081 /92 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομ/νίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Α.Π.Δ15/19148/22.9.95 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνο Βρεττό» (ΦΕΚ 821/Β/25.9.95).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7.200.000 δρχ. για το έτος 1995 και 5.700.000 δρχ. για το 1996 και καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί για το 1995 από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0723,0724 και 1725 του προϋπολισμού Ε.Φ.43-210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και για το 1996 και τα επόμενα έτη από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του ίδιου φορέα.
 • Την γνωμοδότηση με αριθ. 415/1995 του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-12-29 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/268
2006-01-04 Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/15.4.2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.
Τροποποίηση Τύπος
΄και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα παραρτήματα Ι (Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας), ΙΙ (Ενότητα Β έως και Ζ), ΙΙΙ (Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκ μέρους των κρατών – μελών για τους κοινοποιημένους οργανισμούς), ΙV (Σήμανση πιστότητας), V (Έντυπο της άδειας ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών), VΙ (Αντικείμενα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των Η.Ε., θεωρούνται πυροτεχνήματα ή πυρομαχικά) και VΙΙ (Αντικείμενα τα οποία με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης προσδιορίζονται, ως πυροτεχνήματα ή εκρηκτικά), τα οποία έχουν ως εξής.
Αντικατάσταση
Για την έκδοση άδειας μεταφοράς χρησιμοποιείται αποκλειστικά έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος διατάγματος.
Στην άδεια μεταφοράς μνημονεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Η άδεια συνοδεύει τα εκρηκτικά μέχρι του σημείου προορισμού τους, αντίγραφο δε αυτής φυλάσσεται από τον παραλήπτη.
Σε κάθε περίπτωση η άδεια επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί .
Αντικατάσταση
A/2006/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/3329 1989
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2015/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/93 2015
ΝΟΜΟΣ 1981/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1468 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση του π.δ. 582/1984 (Α-208), του π.δ. 95/1987 (Α-56) και του π.δ. 161/1988 (Α-74). 1997/267 1997
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφ[...]" 2006/2 2006
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. 2010/76 2010
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). 2016/128 2016