ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/456

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 23 του Ν. 1892/ 90, του άρθρου 35 του Ν. 1947/91 ,του άρθρου 31 του Ν. 2008/92,του άρθρου 66 του Ν. 2065/92,των άρθρων 32 και 33 του Ν. 2093/92, των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2166/93,των άρθρων 1,2 και 3 του Ν. 2234/94, του άρθρου 9 (παρ. 8) του Ν. 2275/94,του άρθρου 3 του Ν. 1262/82 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 10 του Ν. 1360/83 και 3 του Ν. 1682/87 και διατηρήθηκε σε ισχύ και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1892/90), του άρθρου 29Α του Ν. 1262/82 (που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παραγρ. 13 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90), του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 1892/90, με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 1947/91 και με το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 2275/94),του άρθρου 3 (παρ. 3) του Ν. 2240/94,του άρθρου 9 (παρ. 1) του Ν. 1597/87 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του Ν. 1731/87),του άρθρου 19 του Ν. 1959/91 ,του άρθρου 15 (παρ. Α.1.2.1.) του Ν. 1515/85, του άρθρου 43 του Ν. 1563/85, του Ν. 1775/88 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 12, 13, 14,15 και 16) του Ν. 2166/93) και του άρθρου 58 του Ν. 2324/95, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο ως εξής: « Άρθρο Άρθρο 1 Εννοια παραγωγικής επένδυσης [άρθρο 1 Ν.1892/90, άρθρο 1 (παρ. 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε) Ν.2234/94, άρθρο 32 παρ. 1, Ν.2093/92, άρθρο 58 (παρ. 1, 2β, 3, 4, 5) Ν.2324/95]. 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, παραγωγική επένδυση θεωρείται: α. Η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων των υπαγομένων επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2. β. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα σε ΒΙΠΕ Ε.Τ.Β.Α και ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτές. Επίσης η αγορά μη χρησιμοποιουμένων, αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που η έναρξη κατασκευής τους έγινε πριν από την 31 Ιουλίου 1990, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 /Α/31.7.90) και που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς τουλάχιστον για μια διετία πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, εφ όσον οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (α) ευρίσκονται στη Θράκη ή (β) ευρίσκονται σε άλλες περιοχές και υπό τον όρο ότι στη δεύτερη αυτή περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την περιοχή Α σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διατάξεως του παρόντος εδαφίου είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις να μην ανήκουν σε επιχείρηση που η πλειοψηφία του κεφαλαίου της ανήκει σε εταίρους ή μετόχους που έχουν και την πλειοψηφία του κεφαλαίου της επιχείρησης που πραγματοποιεί την επένδυση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες για την επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που τυχόν είχε καταβληθεί για τις περιπτώσεις που οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις έχουν συμπεριληφθεί σε επενδύσεις που υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν. 1262/82 ή του παρόντος και δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν παρήλθε 10ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής τους. γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, όπως συστημάτων πληροφορικής ή τηλεπληροφορικής. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται η αγορά του αναγκαίου για την επένδυση λογισμικού (sοftware) καθώς και οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού κατά το στάδιο εγκατάστασης του όλου συστήματος. δ. Οι δαπάνες μελετών και επενδύσεων που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, όπως πληροφορικής και τηλεπληροφορικής. Η δαπάνη εγκατάστασης πρότυπης δοκιμαστικής μονάδας. Οι δαπάνες επενδύσεων για εφαρμοσμένη έρευνα και η αγορά οργάνων ή εξοπλισμού εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας. Οι δαπάνες μελετών εργονομίας και προστασίας της φυσιολογικής και ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων. ε. Οι δαπάνες μετεγκατάστασης που αφορούν στην αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηοη στη νέα θέση του υφιστάμενου εξοπλισμού της μονάδας που μετεγκαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 9. στ. Η κατασκευή καινούργιων αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης προϊόντων καθώς και η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων. ζ. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών, εμπορευμάτων και μαζικής μεταφοράς εργατοτεχνιτών και υπαλληλικού προσωπικού καθώς και εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διακίνησης υλικών. η. Η ανέγερση καινούργιων εργατικών κατοικιών για τη στέγαση προσωπικού της επιχείρησης, βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και κτιρίων ή εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν για την αναψυχή ή συνεστίαση εργατών και υπαλλήλων και εφ όσον κατασκευάζονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. θ. Η δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Η δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας και χιονοδρομικών κέντρων καθώς και η αγορά εξοπλισμού τους, μετά σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ και με βάση τις προδιαγραφές που θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας, Δημοσίων Εργων και Τουρισμού. ι. Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί ή διατηρητέοι. Η ανακαίνιση παραδοσιακού χαρακτήρα ξενοδοχειακών μονάδων που κρίνονται διατηρητέες και που προστατεύονται από ειδικό νομικό καθεστώς όρων δόμησης. Οι δαπάνες ανακαίνισης διατηρητέων παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα με σκοπό τη μετατροπή τους σε αναγκαίους χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών. ια. Η αγορά αναπαραγωγικού υλικού κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, κτηνοτροφικών ή ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων. ιβ. Οι δαπάνες επενδύσεων που αποσκοπούν στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό κεντρικών αγορών, σφαγείων και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών. ιγ. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών περιοχών ή σε πολυόροφα βιοτεχνικά κέντρα, που κατασκεύασε ή κατασκευάζει η ΕΤΒΑ Α.Ε μόνη της ή σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ καθώς και σε πολυόροφα βιοτεχνικά κτίρια που η κατασκευή τους έγινε με δανειοδότηση της ΕΤΒΑ Α.Ε, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής και χρησιμοποίησής τους. ιδ. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και η αγορά εξοπλισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών-ξενοδοχειακών μονάδων. ιε. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) με την έγκριση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, του Υπουργείου Τουρισμού ή και του ΕΟΤ. ιστ. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ και με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Τουρισμού. ιζ. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ και των απαραίτητων εγκαταστάσεων τους καθώς και η αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού τους μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. ιη. Η αγορά ή η εισφορά και εγκατάσταση μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η αγορά ή η εισφορά σε συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο,ημιτελών ή αποπερατωθεισών βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων, μόνο για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 2. κ. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων, πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και κίνηση του μεταφορικού μέσου, υπό τον όρο ότι τα μεταφορικά μέσα είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε περιοχές απομονωμένες, δυσχερούς προσβάσεως και μεγάλης αποστάσεως από τον κεντρικό κορμό της χώρας. κα. Οι ερευνητικές και προπαρασκευαστικές εργασίες εξορυκτικών επιχειρήσεων. 2.Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση η απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων, επίπλων και σκευών γραφείου, οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Επίσης, δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση: 1)Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. Κατ εξαίρεση θεωρούνται παραγωγικές επενδύσεις: (α) η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, (β) η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων και κέντρων χειμερινού τουρισμού καθώς και επενδύσεων του εδαφίου (ιζ) της παρ. 1 αυτού του άρθρου , επί οικοπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, (γ) η πραγματοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών επί αιγιαλού και (δ) η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων από τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα σε τεχνολογικά πάρκα, επί οικοπέδου του οποίου έχει παραχωρηθεί η χρήση για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δέκα (10) ετών από το φορέα διαχείρισης του τεχνολογικού πάρκου. 2)Η ανέγερση και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κάθε λειτουργικής μορφής κατώτερης της Β τάξης, η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξαρτήτως τάξης, ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων κάθε λειτουργικής μορφής, τάξης κατώτερης της Γ. 3)Ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας κάθε λειτουργικής μορφής προ της παρόδου 10ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ολοκλήρωση επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 1262/82 ή του Ν.1116/1981. Κατ εξαίρεση, για τις ξενοδοχειακές μονάδες για τις οποίες έχει εγκριθεί επένδυση εκσυγχρονισμού τους προ της 31.8.1994 και υποβάλλουν, μετά την ημερομηνία αυτή, αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος επένδυσης ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων τους προ της παρόδου 10ετίας από τον εγκριθέντα αυτό εκσυγχρονισμό τους, ο αιτούμενος ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμός θεωρείται παραγωγική επένδυση εφόσον αφορά σε άλλα πλην των εκσυγχρονισθέντων τμήματα της παραγωγικής μονάδας. Σε περίπτωση που στον αιτούμενο ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό περιλαμβάνονται και επενδυτικά έργα που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό τμημάτων της ξενοδοχειακής μονάδος, τα οποία είχαν εκσυγχρονιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας και είχαν υπαχθεί στα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα έργα αυτά μπορεί να θεωρηθούν παραγωγική επένδυση και να επιχορηγηθούν, εφόσον η σκοπιμότητα πραγματοποίησής τους κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 3.Το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης για την υπαγωγή στο παρόν, όσον αφορά την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, είναι: 1)Για επενδύσεις Ιδρυσης ή επέκτασης που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (β), (στ), (θ) και (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. 2)Για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης που πραγματοποιούνται από τις λοιπές κατηγορίες επιχειρήσεων του άρθρου 2, εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. 3)Για επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. 4)Για επενδύσεις Ιδρυσης ή επέκτασης που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιη) και (κβ) της παραγρ. 1 του άρθρου 2, πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. 5)Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιη) και (κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. 6)Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού όλων των λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9. 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα όρια της προηγούμενης παραγράφου καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επένδυσης για ορισμένους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων ή περιοχές που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα. Άρθρο 2 1.Υπάγονται στο παρόν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 1)Μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Περιλαμβάνονται στις παραπάνω επιχειρήσεις και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραδοσιακών οικοδομικών υλικών, όπως πέτρας, τοιχοποιίας, δαπέδων και στέγης, μαλτεζόπλακας, κεραμιδιών και τούβλων παραδοσιακών τύπων, διαφόρων κεραμικών δαπέδων και ειδικών κονιαμάτων. Επίσης βιοτεχνίες και εργαστήρια παραδοσιακών κατασκευών, όπως ξυλουργεία, επιπλοποιεία, σιδηρουργεία, μαρμαρογλυφεία και άλλα εργαστήρια κατεργασίας οικοδομικού μαρμάρου ή πέτρας. Εργαστήρια χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, κεραμικής, κοσμηματοποιίας, υφαντικής, ταπητουργίας και γουνοποιίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται η ένταξη ή μη στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, κατηγοριών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν δυσκολίες κατάταξης τους από τις υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων, τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές ή τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ) 2)Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας, όπως καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. 3)Μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις. 4)Κέντρα τεχνικής βοήθειας για τη βιομηχανία και βιοτεχνία που ιδρύονται από συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, τον ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΛΚΕΠΑ, σκοπός των οποίων είναι η παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης στους επενδυτές, σχετικά με την τεχνολογική κατάσταση του κλάδου, την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση της επιχείρησης, τη σύνθεση του προσωπικού, τη μελέτη της αγοράς και του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ίδια κέντρα καθώς και κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης μπορούν να ιδρύονται από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις ενός κλάδου ή υποκλάδου του μεταποιητικού τομέα που απασχολούν η καθεμιά μέχρι 120 εργαζόμενους και στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα καθώς και μεταφορικές επιχειρήσεις. Σκοπός των κέντρων αυτών που μπορούν να λειτουργούν και με τη μορφή εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι η παροχή προς τους συμμετέχοντες επιχειρηματικούς φορείς, εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσιών και όλων των δυνατών υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης όπως είναι η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών η εκπόνηση μελετών οργάνωσης, μάρκετιγκ και διεύρυνσης της αγοράς για τα προϊόντα των συμμετεχόντων φορέων, ο συντονισμός ενεργειών για κοινές προμήθειες υλικών, για συμμετοχή σε κρατικές προμήθειες καθώς και εξασφάλιση πιστοποιητικών ποιότητας. Επίσης, η ανάληψη συλλογικής επιχειρηματικής δράσης για πραγματοποίηση κοινών εκθέσεων προϊόντων, κοινών προμηθειών υλικών, κοινής συμμετοχής σε κρατικές προμήθειες και δημιουργία δικτύων διανομής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για πρόσβαση σε νέες αγορές. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 1, οι κατηγορίες δαπανών των ως άνω κέντρων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό που υπάγονται στα κίνητρα του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την εφαρμογή των κινήτρων επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου. 5)Επιχειρήσεις αξιοποίησης αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων. 6)Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας, εγκαταστάσεις και συστήματα άρδευσης, συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82 για τις οποίες μέχρι την 24η Αυγούστου 1993, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2166/93,δεν είχε εκδοθεί η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. 7)Επιχειρήσεις που παράγουν για δικό τους λογαριασμό ή για τρίτους ενέργεια σε μορφή αερίου, θερμού νερού, ατμού ή στερεά καύσιμα από βιομάζα. 8)Επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μηχανισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας. 9)Επιχειρήσεις αποξήρανσης, κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας. Επίσης, επιχειρήσεις που για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων τυποποιούν, συσκευάζουν ή/και συντηρούν τα ως άνω προϊόντα. 10)Επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από ετήσια ή πολυετή φυτά που θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. 11)Επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και υγραερίων, εφόσον πραγματοποιούν επενδύσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς ή διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιωτικές περιοχές, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την έδρα τους σε νομούς που υπάγονται στις περιοχές Γ και Δ για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος. 12)Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενώνες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών - ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα για τη δημιουργία μονάδων εκμετάλλευσης κεντρικών πλυντηρίων και παρασκευαστηρίων ετοίμων ή ημιετοίμων τροφίμων για τις ανάγκες των παραπάνω μονάδων. 13)(καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του Ν. 2234/95). 14)Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας και χιονοδρομικά κέντρα. 15)Οικίες ή κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, διασκευαζόμενα σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων, με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών ή του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθώς και του ΕΟΤ ή του ΕΟΜΜΕΧ. 16)Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμοί, που πραγματοποιούν επενδύσεις για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων. 17)Ιερές μονές και ορθόδοξες ακαδημίες για την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών. 18)Επιχειρήσεις παροχής, αποκλειστικά, υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στους τομείς πληροφορικής, τουρισμού, έρευνας καθώς και τεχνολογικής υποστήριξης βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης. 19)Εκδοτικές ή εκτυπωτικές επιχειρήσεις ημερήσιου τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης για το σύνολο των εκδόσεων τους, καθώς και επιχειρήσεις ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 1 του Ν.Δ. 3619/1956 και 1 του Ν.Δ. 1263/ 1972 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 2 του Ν.1446/84. 20)Επιχειρήσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτων για δημόσια χρήση, χωρητικότητας ογδόντα (80) τουλάχιστον θέσεων. 21)Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιμένων αναψυχής, συνεδριακών κέντρων και γηπέδων γκολφ. 22)Εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής και μεταλλευτικής έρευνας, επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλεται από αυτές για την υπαγωγή των επενδύσεών τους στις διατάξεις του παρόντος. Ο χαρακτηρισμός επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται με σχετική γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας. 23)Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και βιομάζας. 24)Τεχνικές εταιρείες για τον εκσυγχρονισμό τους, την αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του λοιπού εξοπλισμού τους. 25)(καταργήθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2234/94). 26)Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125 Α). Επίσης επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ιδίου ως άνω νόμου. 27)(καταργήθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2234/94). 28)Εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους, για τις πραγματοποιούμενες από αυτές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την εφαρμογή του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12, 13 και 14 και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά. Για τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43Α) 29)Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα που εγκαθίστανται μέσα στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α) όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3. 30)Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των μεταφορικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση (κ) του παρόντος. 31)Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μόνο για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού καθορίζεται, για τους σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής, το είδος και η έκταση των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στον εκσυγχρονισμό, ώστε να είναι δυνατή η υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος. Η επιχορήγηση των επενδύσεων της παρούσας περίπτωσης παρέχεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, για ύψος επένδυσης μέχρι ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. 32)Επιχειρήσεις επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών με την προϋπόθεση ότι οι παραγόμενες κινηματογραφικές ταινίες προορίζονται για προβολή από κινηματογραφικές αίθουσες ή τηλεοπτικούς σταθμούς. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με τις λεπτομέρειες και διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης. 2.Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για επενδύσεις δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εξαίρεση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρείες καθώς επίσης και εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών, εφόσον περιλαμβάνονται σε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3.Οι διατάξεις του παρόντος όσον αφορά την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζονται για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή για επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινωνίας ή εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας. 4.Οι διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά μόνο στην επιχορήγηση, εφαρμόζονται ανάλογα για νομικά πρόσωπα που ιδρύονται στην αλλοδαπή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ασκούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των περιπτώσεων (α), (β) και (ιβ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 5.Εξαιρούνται της υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 4,5,6,7 και 11 του παρόντος, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τις επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αφορολογήτων εκπτώσεων και αυξημένων αποσβέσεων του παρόντος. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η ως άνω εξαίρεση δεν ισχύει επίσης για τις τουριστικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις για ανέγερση ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εφόσον: 1)η επένδυση πραγματοποιείται σε ζώνη τουρισμού-αναψυχής χαρακτηριζόμενη έτσι σύμφωνα με τα κριτήρια της χωροταξικής ή πολεοδομικής πολιτικής. 2)στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης δεν παρουσιάζεται μεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχειακών μονάδων και γ) εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κατάλληλη υποδομή για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται κατά περίπτωση με ειδική γνωμάτευση του ΕΟΤ η οποία εκδίδεται πριν από την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον εν λόγω Οργανισμό και προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εφαρμογής του παρόντος εδαφίου αρχίζει μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης. Άρθρο 3 Περιοχές της Επικράτειας [άρθρο 3 Ν. 1262/82, άρθρο 3 Ν.1892/90, άρθρο 1 (παρ. 3α, 3β, 3γ, 17) Ν. 2234/94, άρθρο 58 παρ. 9 και 10 Ν. 2324/95]. Η ενίσχυση της αποκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της περιφερειακής ανάπτυξης πραγματοποιείται με την κατανομή του Ελληνικού χώρου σε ευρείες περιοχές ανάπτυξης. 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε επιχειρήσεις του άρθρου 2, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω περιοχές. ΠΕΡΙΟΧΗ Α Ο νομός Αττικής (εκτός από τις επαρχίες Τροιζηνίας, Κυθήρων και της ζώνης Λαυρεωτικής) το τμήμα του νομού Κορινθίας που συνορεύει με τον νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου, ο νομός Θεσσαλονίκης, εκτός από το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού και της επαρχίας Λαγκαδά. ΠΕΡΙΟΧΗ Β Οι νομοί Βοιωτίας Μαγνησίας, Λάρισας, Κορινθίας (εκτός από το τμήμα που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου), Αχαΐας (πλην της επαρχίας Καλαβρύτων), Ηρακλείου, η περιοχή της πόλης της Ρόδου που καθορίζεται σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων με κέντρο το Νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, η ζώνη Λαυρεωτικής της οποίας τα όρια για την εφαρμογή αυτού του νόμου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Εργων και Εσωτερικών) και η επαρχία Τροιζηνίας, το τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης δυτικά του ποταμού Αξιού, η επαρχία Λαγκαδά και η πόλη της Χαλκίδας. ΠΕΡΙΟΧΗ Γ Οι νομοί Ημαθίας, Κοζάνης, Καβάλας, Φωκίδας, Τρικάλων, Καρδίτσας Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας (πλην της πόλης της Χαλκίδας), Αρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Πέλλης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ηλείας, Χανίων, Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Γρεβενών, Φλώρινας, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων και οι επαρχίες Κυθήρων και Καλαβρύτων. Επίσης τα τμήματα της Επικράτειας που δεν εμπίπτουν στις λοιπές περιοχές. ΠΕΡΙΟΧΗ Δ Οι νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου πλην της περιοχής της πόλης Ρόδου που καθορίζεται σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων με κέντρο το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, οι ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών (πλην της νήσου Κέρκυρας) σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και οι Δήμοι ή Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων. ΘΡΑΚΗ Οι νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 2. 1)Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ και ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας και χιονοδρομικά κέντρα, η Επικράτεια κατανέμεται στις ακόλουθες περιοχές: ΠΕΡΙΟΧΗ Α Ο νομός Αττικής (εκτός από την Επαρχία Τροιζηνίας, τα νησιά Αίγινα, Σπέτσες, Υδρα και την επαρχία Κυθήρων) και ο νομός Θεσσαλονίκης. ΠΕΡΙΟΧΗ Β Τα νησιά Κέρκυρα (εκτός από την περιοχή Λευκίμης από το γεφύρι Μεσογγής μέχρι Κάβο, καθ όλο το τμήμα του νησιού), Μύκονος, Σκιάθος, Αίγινα, Σπέτσες, Ύδρα, η επαρχία Τροιζηνίας, οι επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου, η επαρχία Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου, η περιοχή της πόλης Ρόδου που καθορίζεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων με κέντρο το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης και η πόλη της Χαλκίδας. ΠΕΡΙΟΧΗ Γ Οι νομοί Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Άρτας, Τρικάλων, Κοζάνης, Ημαθίας, Ηλείας, Λακωνίας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας (πλην της νήσου Σκιάθου), Λάρισας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας (εκτός από την πόλη Χαλκίδα), Κορινθίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Καβάλας, Αρκαδίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Γρεβενών, το υπόλοιπο του νομού Κέρκυρας, οι νομοί Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, οι Κυκλάδες (πλην Μυκόνου), το υπόλοιπο της Κρήτης και η επαρχία Κυθήρων. ΠΕΡΙΟΧΗ Δ Οι ακριτικοί νομοί Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας. Οι νομοί Μεσσηνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου (εκτός της πόλης Ρόδου που καθορίζεται σε ακτίνα 10 χιλιόμετρα με κέντρο το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης). ΘΡΑΚΗ Οι Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 2)Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Τουρισμού, που δεν είναι δυνατόν να τροποποιούνται πριν από την παρέλευση διετίας από την έναρξη της ισχύος τους, μπορεί να καθορίζονται ζώνες της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος νόμου ή καθορίζεται ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου άλλων δυσμενέστερων από άποψη κινήτρων περιοχών, ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης τουριστικής δραστηριότητας και το είδος της επένδυσης. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά από γνώμη των περιφερειακών οργάνων προγραμματισμού, είναι δυνατόν να ορίζονται ζώνες μέσα σε κάθε επιχορηγούμενη περιοχή της παραγράφου 1 ή και 2 του άρθρου αυτού, που παρουσιάζει έντονο αναπτυξιακό πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των ζωνών αυτών, δίνεται με την ίδια απόφαση η ενίσχυση, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων του άρθρου 4 και επιδότηση επιτοκίου του άρθρου 11, άλλων ευνοϊκότερων από άποψη κινήτρων περιοχών, εκτός από εκείνες που εγκαθίστανται στις παραπάνω ζώνες της περιοχής Δ ή της Θράκης για τις οποίες ισχύει το καθεστώς των άρθρων 7 παράγραφος 1 περίπτωση γ και 11 παράγραφος 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας, που δεν είναι δυνατόν να τροποποιείται πριν από την παρέλευση διετίας από την έναρξη της ισχύος της, καθορίζονται τα τμήματα των νομών της Επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές. Στις επενδύσεις ύψους μέχρι πέντε (5) δισ. δρχ. που πραγματοποιούνται στις περιοχές αυτές και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την 1η Μαίου 1995,παρέχεται με την ίδια απόφαση ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου μέχρι σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του κόστους της παραγωγικής επένδυσης κατά περίπτωση. 4.Με όμοια απόφαση με συμμετοχή και του Υπουργού Γεωργίας, κατά περίπτωση, μπορεί να ορίζονται ζώνες για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης ή και ειδικών προγραμμάτων αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων ως και προγραμμάτων εκθάμνωσης και εκχέρσωσης εκτάσεων, που προσφέρονται για καλλιέργεια και διανομή σε ακτήμονες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των ζωνών αυτών ή μέσα σε βιομηχανικές περιοχές ( ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ) ή βιοτεχνικά κέντρα του ΕΟΜΜΕΧ ή βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμών, της περίπτωσης ιστ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δίνονται με την Ιδια απόφαση οι ενισχύσεις της επόμενης ευνοϊκότερης από άποψη κινήτρων περιοχής, όσον αφορά την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, από εκείνη στην οποία οι επιχειρήσεις αυτές εγκαθίστανται. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ή βιοτεχνικά κέντρα του ΕΟΜΜΕΧ ή βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής Δ ή της Θράκης, ισχύει το καθεστώς των άρθρων 7 παρ. 1 περίπτωση (γ) και 11 παρ. 1. Για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα σε τεχνολογικά πάρκα, όπως αυτά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφαρμόζεται το καθεστώς ενισχύσεων που ισχύει για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ. Για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων μέσα στα τεχνολογικά πάρκα και την παροχή σε αυτές των ενισχύσεων του παρόντος εδαφίου, απαιτείται και γνώμη του φορέα διαχείρισης του τεχνολογικού πάρκου. 5. 1)Στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 1262/82 ήταν εγκατεστημένες στην ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Θεσσαλονίκης, παρέχονται τα κίνητρα της Β περιοχής για τις πραγματοποιούμενες παραγωγικές επενδύσεις τους για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους. Επίσης στις επιχειρήσεις των ως άνω περιπτώσεων (α) και (γ) που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Θεσσαλονίκης, παρέχονται τα κίνητρα της περιοχής Β. 2)Στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 1262/82 ήταν εγκατεστημένες ή είχαν ημιτελείς εγκαταστάσεις στην επαρχία Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, παρέχονται τα κίνητρα της περιοχής Β για παραγωγικές επενδύσεις τους για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους που εγκρίνονται για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι 31.12.1999. 3)Στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 1262/82 ήταν εγκατεστημένες στο τμήμα του Νομού Κορινθίας που συνορεύει με το Ν. Αττικής και μέχρι τον Ισθμό, παρέχονται τα κίνητρα της περιοχής Β για παραγωγικές επενδύσεις τους, για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους. 4)Στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που είναι εγκατεστημένες στις λοιπές, πλην της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Θεσσαλονίκης, ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ, καθώς και σε βιοτεχνικά κέντρα του ΕΟΜΜΕΧ, ή σε βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια Επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών του άρθρου 2, παράγραφος 1 περίπτωση (ιστ), παρέχονται τα κίνητρα της επόμενης ευνοϊκότερης από άποψη κινήτρων περιοχής από εκείνης στην οποία ευρίσκονται, για τις πραγματοποιούμενες παραγωγικές επενδύσεις τους για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους. 6.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας, μπορεί να καθορίζονται για την τουριστική εν γένει ανάπτυξη της χώρας, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) για την εγκατάσταση σε αυτές ξενοδοχειακών μονάδων κάθε μορφής, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα, εφόσον πρόκειται για περιοχές που είναι κατάλληλες για ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη και δεν διαθέτουν αναπτυγμένη τουριστική υποδομή. Για να εκδοθούν τα ως άνω προεδρικά διατάγματα είναι απαραίτητο προηγουμένως να εκπονηθεί από τον ΕΟΤ και να εγκριθεί από τον Υπουργό Τουρισμού μελέτη τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής, στην οποία θα προβλέπεται το είδος και ο αριθμός των μονάδων, ο αριθμός των κλινών, οι ειδικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της περιοχής. Για την σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4458/1965 «περί βιομηχανικών περιοχών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.742/1977 και ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης όπου αναφέρεται στους εν λόγω νόμους ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας νοείται ο Υπουργός Τουρισμού και όπου αναφέρεται ΕΤΒΑ νοείται ο ΕΟΤ. 7.Στους νομούς όπου λειτουργούν ΒΙΠΕ σύμφωνα με το Ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 742/1977, η εγκατάσταση εντός αυτών νέων βιομηχανικών επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στον παρόντα νόμο είναι υποχρεωτική , εκτός εάν η κατά περίπτωση αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή αποφανθεί αιτιολογημένα ότι είναι αναγκαία ή σκόπιμη η εγκατάσταση εκτός ΒΙΠΕ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 4 Περιεχόμενο της επιχορήγησης [άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 2234/94, άρθρο 58 (παρ. 11 α, 11 β, 11 γ) Ν. 2324/95, άρθρα 3 (παρ. 1,2,3, 4) και 4 παρ. 6 του Ν. 4171/61]. 1.Σε επιχειρήσεις του άρθρου 2 που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 7, παρέχεται επιχορήγηση ύψους 3 δισεκατομμυρίων δρχ. κατ ανώτατο όριο, που συνίσταται σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί από άλλη πηγή για την ίδια επένδυση. Προκειμένου για παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, το ανώτατο όριο της παρεχόμενης επιχορήγησης ορίζεται στο ύψος των τεσσάρων (4) δισεκατομμυρίων δραχμών. Η επιχορήγηση αυτή παρέχεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις ή τμήμα τους ύψους μέχρι 5 δισ.δρχ. όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων εκτός των μεταποιητικών για τις οποίες η επιχορήγηση παρέχεται για παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους μέχρι είκοσι πέντε (25) δισεκατομμυρίων δραχμών. Προκειμένου για παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 25 δισεκατομμυρίων δραχμών εφαρμόζεται αποκλειστικά η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου. 2.Για τον προσδιορισμό του ορίου της επιχορήγησης των τριών (3) ή τεσσάρων (4) δισεκατομμυρίων δραχμών κατά περίπτωση, υπολογίζονται αθροιστικά όλες οι παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υποβάλλονται από τον Ιδιο επενδυτή, για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος με βάση αίτηση υπαγωγής που υπεβλήθη μετά την 31 Αυγούστου 1994. 3.Προκειμένου για βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις ιδιαζόντως σημαντικές για την εθνική οικονομία ύψους τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) δισεκατομμυρίων δραχμών με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας, στην απασχόληση με τη δημιουργία τουλάχιστον τριακοσίων (300) θέσεων μόνιμης απασχόλησης και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, είναι δυνατόν να επιτρέπεται παρέκκλιση από το όριο της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών που εκδίδονται κατά περίπτωση. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν στην ίδια συμμετοχή, στο χρόνο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στα ποσοστά και το ύψος της επιχορήγησης, στα ποσοστά και τη διάρκεια της επιδότησης επιτοκίου, στο ύψος του επιδοτούμενου δανείου, στις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση δημοσίων επιχειρήσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται επίσης οι αναγκαίες παρεκκλίσεις που αφορούν στη σύνθεση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, για την εξέταση των επενδύσεων της παραγράφου αυτής. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να παρέχονται στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι διευκολύνσεις και τα προνόμια που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 4171 /61 (ΦΕΚ 93/Α/61 ) «περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας». Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κύρωσης τους από τη Βουλή των Ελλήνων. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4171 /61 που έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, έχουν ως εξής: «Άρθρο 3 (Ν.4171/61) 1.Η επιχείρησις, εξαιρέσει περιπτώσεων πρόσκαιρου εθνικής ανάγκης, θα έχη το αποκλειστικόν δικαίωμα της χρησιμοποιήσεως των, δαπάναις της, κατασκευασθέντων βασικών λιμενικών έργων (ισοπεδώσεων, καθαρισμού βυθού, προκυμαίας, λιμενοβραχίονος κλπ) η εκτέλεσις των οποίων θα ενεργήται πάντοτε κατόπιν αδείας της αρμόδιας Αρχής. Δια την χρησιμοποίησιν των λιμενικών έργων, πλην των δαπανών λειτουργίας και συντηρήσεως των, η επιχείρησις εις ουδεμίαν ετέραν επιβάρυνσιν θα υπόκειται μέχρι πλήρους αποσβέσεως των ποσών των δαπανηθέντων, παρ αυτής, δια την κατασκευή των. Ομοίως η επιχείρησις κατά την χρησιμοποίησιν των ως άνω λιμενικών έργων εις ουδεμίαν προς οιονδήποτε τρίτον παροχήν υποχρεούται, άνευ πραγματικής αντιπαροχής προς ταύτην υπηρεσιών χρησίμων εις αυτήν. 2.Το Δημόσιον δύναται, δι αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, να παραχώρηση εις την επιχείρησιν χρήσιν αναλόγου προς τας ανάγκας αυτής εκτάσεως του προκειμένου αιγιαλού και της θαλασσίας περιοχής. Η παραχώρησις γίνεται άνευ ανταλλάγματος δια τα πρώτα 15 έτη από της ενάρξεως της παραγωγικής δράσεως της επιχειρήσεως. Η καθ οιονδήποτε τρόπον χρήσις της παραχωρούμενης εκτάσεως αιγιαλού και θαλασσίας περιοχής, παρ οιουδήποτε τρίτου απαγορεύεται μόνον εφ όσον η τοιαύτη χρήσις παρεμποδίζει την εκπλήρωσιν του σκοπού δι όν εγένετο η παραχώρησις ή προκαλεί ζημίας είς την εκμετόλλευσιν. Το Δημόσιον υποχρεούται εις την έκδοσιν των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και διαταγών ώστε να παρέχεται εις την προς ην η παραχώρησις επιχείρησιν αποτελεσματική προστασία. 3.Επιτρέπεται η υπέρ και δαπάναις της επιχειρήσεως της πραγματοποιούσης επενδύσεις υπαγόμενος εις τας διατάξεις του παρόντος, απαλλοτρίωσις εκτάσεων ανηκουσών εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτας, εφ όσον αι εκτάσεις αύται είναι αναγκαίοι δια την πραγματοποίησιν των ως άνω επενδύσεων, τούτων θεωρουμένων ως έργου κοινής ωφελείας και δεν χρησιμοποιούνται υπό των κυρίων αυτών δια την πραγματοποίησιν ετέρων επενδύσεων, υπαγομένων επίσης εις τας διατάξεις του παρόντος, ή κατά τρόπον ουχί ολιγώτερον παραγωγικόν, τούτου κρινόμενου υπό των ενεργούντων την απαλλοτρίωσα αρμοδίων Υπουργών. Ομοίως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις και όρους επιτρέπεται η απαλλοτρίωσις επί σκοπώ συστάσεως δουλειών διελεύσεως αγωγών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι κείμενοι περί απαλλοτριώσεων διατάξεις. Εφ όσον εντός της απαλλοτριουμένης εκτάσεως περιλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι ούτοι θεωρούνται αποβαλόντες την ιδιότητα ταύτην δια της κηρυττούσης την απαλλοτρίωσιν πράξεως, της αποζημιώσεως περιερχομένης εις τον κατά τας κείμενος εκάστοτε διατάξεις αναγνωριζόμενον ως δικαιούχον. 4.Επιτρέπεται η απ ευθείας και άνευ δημοπρασίας εκποίησις εις τα επιχειρήσεις φορείς των επενδύσεων των αναγκαιούντων αυταίς γηπέδων του Δημοσίου κατά τας περί διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων κείμενος διατάξεις. Άρθρο 4 6.Δια της κατά το παρόν άρθρον καταρτιζόμενης συμβάσεως, δύναται, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, να παραχωρήται εις τους φορείς των επενδύσεων, επ ανταλλάγματι, περιοχή αιγιαλού ή και παραλίας μετά δικαιώματος προσχώσεως της έμπροσθεν τούτων θαλάσσης, εις καθοριζομένην έκτασιν, επί τω τέλει δημιουργίας γηπέδου, χρησιμοποιηθησομένου δια τας ανάγκας της επιχειρήσεως. Επί του αρχικού αιγιαλού ή παραλίας και του δια προσχώσεως, κατ ενάσκησιν του παραχωρουμένου ως άνω δικαιώματος, δημιουργούμενου γηπέδου, ο υπέρ ου η παραχώρησις αποκτά δικαίωμα κυριότητας δυνάμενος να μεταβιβάζει ή υποθηκεύει αυτό, αλλ υπό τον όρον της χρησιμοποιήσεως του δι όν η παραχώρησις σκοπόν. Δια την απόκτησιν υπό της επιχειρήσεως της αρχικής παραλίας, καθ ό μέρος αύτη προήλθεν εκ συνεισφοράς ιδιωτών ή δωρεάν παραχωρήσεως υπό Δήμων ή Κοινοτήτων ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου επιτρέπεται απαλλοτρίωσις συμφώνως προς την διάταξιν της δια του παρόντος προστεθείσης παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 4171 /1961. Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως επιχειρήσεως, εφόσον αύτη έχει πραγματοποιήσει επένδυσιν υπαχθείσαν εις τας διατάξεις του παρόντος και πληρούσαν τας προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επί του δημιουργούμενου νέου αιγιαλού ή και της παραλίας, δύναται να παραχωρηθούν δικαιώματα, κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος». Άρθρο 5 Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων [άρθρο 5 Ν. 1892/90, άρθρο 32 παρ. 2 Ν. 2093/92, άρθρο 1 (παρ. 5α, 5β, 5γ) Ν. 2234/94, άρθρο 58 (παρ. 12α, 13,15,16) Ν. 2324/95]. 1.Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες παραγωγικές επενδύσεις ή τμήμα τους συνολικού ύψους μέχρι πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 40% του συνολικού κόστους της παραγωγικής επένδυσης στις περιοχές Β και Γ, 30% στην περιοχή Δ και 20% στη Θράκη. Στην περιοχή Α και μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 το κατώτερο ποσοστό ιδίας συμμετοχής είναι 40%. Προκειμένου για παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 5 δισ. δρχ. και μέχρι 25 δισ. δρχ. κατ ανώτατο όριο, το ποσοστό της ελάχιστης ιδίας συμμετοχής, που αφορά το πέραν των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών τμήμα της παραγωγικής επένδυσης, ορίζεται σε 33%. Το ποσοστό αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές της Επικράτειας συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α. - Στο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του γηπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να αγοράζεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος ή και πριν από αυτήν, αλλά πάντως μέσα στην τελευταία διετία από αυτήν, β) να ευρίσκεται εντός ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ή εντός βιοτεχνικών πάρκων ή εντός ζώνης στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Επίσης μπορεί να ευρίσκεται εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) όπως αυτές προσδιορίζονται από τα σχετικά προεδρικά διατάγματα ή εντός των ζωνών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2052/1992 ή το άρθρο 24 του Ν. 1650/ 1986,στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας. Ως αξία του γηπέδου, για τον συνυπολογισμό της στην ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης, λογίζεται η αξία επί της οποίας επεβλήθη ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου. Το ελάχιστο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που αντιστοιχεί σε περιοχή που τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής. Ειδικά για τις επενδύσεις της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 9 η ιδία συμμετοχή μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κατά περιοχή. Για τις επενδύσεις ύψους μέχρι πέντε (5) δισεκατομμυρίων δραχμών που πραγματοποιούνται στις φθίνουσες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μετά την 1 η Μάιου 1995, το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) για όλες τις περιοχές. 2.Η Ιδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυσης μέχρι 60 εκατομμύρια δρχ. και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές πλην συνεταιρισμών επιχειρήσεις. Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ιδία συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιο τους για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή, κατά περίπτωση, η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ιδία συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το καταβεβλημένο κεφάλαιο τους, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων ή, κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 10ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση της 10ετίας επιβάλλονται ανάλογα οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή. Για να αποτελέσουν ιδία συμμετοχή στην επένδυση τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης, πρέπει να ελέγχεται κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ιδία συμμετοχή. Ατομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι 60 εκατ. δρχ. και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μπορεί να διατηρούν τη μορφή τους. Ιερές μονές για την πραγματοποίηση των επενδύσεων τους, σύμφωνα με την περίπτωση (ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό πέρα από το οποίο ο φορέας της επένδυσης πρέπει να έχει εταιρική μορφή. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 8 ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο παρόν και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί με την αρχική πράξη υπαγωγής, δεν είναι δυνατό να μειωθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της. 3.Η έναρξη εκταμίευσης της επιχορήγησης του Δημοσίου για την επένδυση γίνεται αφού προηγουμένως με βάση την έκθεση των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 οργάνων ελέγχου, έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης η ελάχιστη κατά περιοχή ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσες τράπεζας. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση της επένδυσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί δανεισμός, η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού θα έχει καταβληθεί και δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η ελάχιστη κατά περιοχή ιδία συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% του υπολοίπου, πέραν της ελάχιστης κατά περιοχή ιδίας συμμετοχής ποσού. Ειδικότερα: 1)Η επιχορήγηση για επενδύσεις ύψους μέχρι πεντακοσίων (500) εκατ. δρχ. ή ανεξαρτήτως ποσού για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, καταβάλλεται σε τρείς φάσεις ως εξής: (1 ) τμήμα της ίσο με το 60% καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης σε δόσεις που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ίδιας συμμετοχής και του δανείου, (2) τμήμα της ίσο με το 20% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης της και (3) το υπολοιπόμενο 20% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας. Σε περίπτωση που η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας δεν πιστοποιείται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να γίνει το αργότερο εντός έτους από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, μετά δε την εκπνοή του η εγκριτική απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως και επιστρέφεται η καταβληθείσα επιχορήγηση. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται, μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 8, εφόσον έχουν δημιουργηθεί οι μισές τουλάχιστον από τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση και έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της μονάδας. Ειδικά προκειμένου για ίδρυση ή επέκταση αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προκειμένου για επενδύσεις που υποβάλλονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος μετά την 31 η Αυγούστου 1994, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2234/94, γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω χωρίς την υποχρέωση πραγματοποίησης πωλήσεων προϊόντων. 2)Η επιχορήγηση για επενδύσεις ύψους άνω των πεντακοσίων (500) εκατ. δρχ. καταβάλλεται σε τρείς φάσεις, ως εξής: (1 ) τμήμα της ίσο με το 40% καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης σε δόσεις που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ιδίας συμμετοχής και του δανείου, (2) τμήμα της ίσο με το 40% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης της και (3) το υπολοιπόμενο 20% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περιπτώσεως α. Η διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών για την επένδυση ορίζεται στην εγκριτική απόφαση. Είναι δυνατή η καταβολή καθεμίας από τις δόσεις της επιχορήγησης, εκτός από την πρώτη και την τελευταία δόση, εφόσον προσκομίζεται στην Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Για τις επενδύσεις ύψους άνω των 300 εκατ. δρχ. που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/90 μετά την 30 Ιουνίου 1992, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2065/92, και μέχρι την 30 Νοεμβρίου 1994, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής, μετά από σχετική αίτηση του φορέα της επένδυσης. 4.Για τον έλεγχο των τιμών, οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης να υποβάλουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα εισαχθούν στο Συμβούλιο Ερευνας Τιμών. Το Συμβούλιο Ερευνας Τιμών μπορεί να ζητήσει από τον επενδυτή, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους, πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών παγίων στοιχείων της επένδυσης θα χρησιμοποιούνται από τις γνωμοδοτικές επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως νόρμες κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που θα αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο τουλάχιστον και θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτηση του για υπαγωγή στο νόμο αυτόν απορρίπτεται ή τυχόν δοθείσα έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήνονται περιφερειακά όργανα του Συμβουλίου Έρευνας Τιμών. 5. 1)Η έναρξη των επενδύσεων του παρόντος μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 6. Επενδυτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση ούτε στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή, ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν εξοφληθεί ή όχι μέχρι την ημερομηνία αυτί). Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από επιχειρήσεις, μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες ή άλλα φυσικά φαινόμενα, για επενδύσεις τους που σχετίζονται με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν, συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση και τα επενδυτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα επενδυτικά αυτά έργα πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατ ανώτατο όριο πριν από την υποβολή της αίτησης αυτής. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων που υποβάλλονται μετά την 1 η Μαΐου 1995. 2)Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δεν δεσμεύει την κρίση της γνωμοδοτικής επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη της επένδυσης. 3)Δεν αποτελούν έναρξη και μπορούν να πραγματοποιηθούν και πριν από την υποβολή της αίτησης οι προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση -περίφραξη), οι προκαταρκτικές εδαφολογικές έρευνες για μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας και οικονομοτεχνικής μελέτης, η συνομολόγηση δανείου, η ανάληψη δανείου, το άνοιγμα πίστωσης και η παραγγελία μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού. Σε περίπτωση εκτέλεσης της παραγγελίας και αγοράς του εξοπλισμού ή εν γένει πραγματοποίησης του συγκεκριμένου επενδυτικού έργου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η πράξη αυτή αποτελεί έναρξη της επένδυσης και τα επενδυτικά αυτά έργα που πραγματοποιήθηκαν δεν συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση ούτε στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή. Άρθρο 6 [άρθρο 6 Ν. 1892/90, άρθρο 31 παρ. 3 Ν. 2008/92, άρθρο 32 (παρ. 3α, 4α και 5) Ν. 2093/92, άρθρο 7 παρ. 5 και 6 Ν. 2166/93, άρθρο 1 (παρ. 5δ, 6α, 6β και 13) Ν. 2234/94, άρθρο 58 (παρ. 17,18,19 και 20) Ν. 2324/ 95]. 1.Η επιχορήγηση και επιδότηση των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος παρέχεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 7, περίληψη της οποίας, περιέχουσα τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το παραγωγικό κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου. Μεταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων της απόφασης επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του επενδυτή. Με αποφάσεις του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφάσεων υπαγωγής στο παρόν, των αποφάσεων ανάκλησης υπαγωγής καθώς και των αποφάσεων μερικής ή ολικής επιστροφής επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου των επενδύσεων του παρόντος ή του Ν. 1262/82, που εξετάζονται από τις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές και τις γνωμοδοτικές επιτροπές του ΕΟΜΜΕΧ και της ΑΤΕ του άρθρου 8, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών ή σε νομάρχες της έδρας των διευθύνσεων περιφερειακής ανάπτυξης ή σε κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες, εφόσον οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών ή των νομαρχιών τους ή στον πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ και στο Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, αντίστοιχα, τηρούμενης της διαδικασίας που ορίζεται στο νόμο αυτό. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν μεν οικονομοτεχνική μελέτη, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση του υποβληθέντος επενδυτικού προγράμματος. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων που υποβάλλονται μετά την 1 η Μαΐου 1995. 3.Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Οι Τράπεζες, για τη χορήγηση των απαιτούμενων δανείων προς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο παρόν, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη, πέρα από τα δικά τους κριτήρια, και τα αναπτυξιακά κριτήρια, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 και τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και να αιτιολογούν την τυχόν απόρριψη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 5.Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το Δημόσιο πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 8, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 5. Η πιστοποίηση αυτή ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απ ευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής ανακαλεί την εγκριτική πράξη ή αποφασίζει για τη μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί. Προκειμένου για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος και των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν μετά την 25η Νοεμβρίου 1992, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2093/92, το ως άνω ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου επιστρέφεται προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της εκάστοτε καταβολής. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από τη ΔΟΥ. Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.542/1977 (ΦΕΚ 41 Α), η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών, καθώς και τους εκκαθαριστές νομικών προσώπων. θ.α. Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων τους στο παρόν, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 23α και 23β, υποβάλλονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στον ΕΟΜΜΕΧ, και την ΑΤΕ εις διπλούν σε δύο περιόδους για κάθε έτος ως εξής: από την 1 η Μαΐου έως την 15η Ιουνίου για την πρώτη περίοδο και από την 1 η Νοεμβρίου έως την 15η Δεκεμβρίου για τη δεύτερη περίοδο. Η διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων ολοκληρώνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου και την 31 η Μαΐου αντίστοιχα. Η οικονομική προμελέτη, η οποία συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου για επενδύσεις συνολικού κόστους άνω των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δρχ. , υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) ή αντίστοιχου Οργανισμού Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή, δεν εξετάζονται. Δεν είναι δυνατή η υποβολή, μέσα στην ίδια εξεταστική περίοδο, αίτησης υπαγωγής από τον ίδιο φορέα σε περισσότερες της μίας υπηρεσίας ή φορείς για επενδυτικά σχέδια κατά βάση ίδια, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδια παραγωγική μονάδα. Σε περίπτωση πολλαπλής υποβολής αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επενδυτικού προγράμματος που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος είτε στο σύνολο του είτε κατά ένα τμήμα του, όλες οι αιτήσεις θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες και δεν εξετάζονται, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου αυτής. Τα ως άνω ισχύουν επίσης και σε περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή και έγκρισης τους στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 και στις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του παρόντος ή και αντιστρόφως. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται : α) η αναγκαία λειτουργική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών εφαρμογής του παρόντος και β) η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με το κατάλληλο και αριθμητικά αναγκαίο προσωπικό. 1)Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της υποβαλλόμενης για έγκριση επένδυσης. Το παραπάνω χρηματικό ποσό κατά περίπτωση καταβάλλεται: α) στον ΕΟΜΜΕΧ ή την ΑΤΕ αντίστοιχα, προκειμένου για επενδύσεις της αρμοδιότητας τους, τα δε εισπραττόμενα από τους φορείς αυτούς ποσά, αποτελούν έσοδο για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών τους που προκύπτουν από την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος νόμου β) στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) προκειμένου για επενδύσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες) τα δε εισπραττόμενα ποσά αποτελούν έσοδο του Δημοσίου. 7.Παραγωγικές επενδύσεις βιοτεχνίας ύψους μέχρι 120 εκατ. δρχ. εξετάζονται απ ευθείας από τον ΕΟΜΜΕΧ και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο των 120 εκατομμυρίων δραχμών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση. Παραγωγικές επενδύσεις ύψους μέχρι τριακοσίων (300) εκατομμυρίων δραχμών, που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων β, στ και θ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εξετάζονται απευθείας από την ΑΤΕ και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο των τριακοσίων (300) εκατομμυρίων δραχμών είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση. Κατά την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής προς την ΑΤΕ και τον ΕΟΜΜΕΧ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περιπτώσεως β της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Παραγωγικές επενδύσεις ύψους μέχρι πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια των περιφερειών της χώρας, εξετάζονται απευθείας από τις διευθύνσεις ή τα γραφεία Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο αυτό των πεντακοσίων (500) εκατ. δρχ. είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ορίζεται, κατά παρέκκλιση των προηγούμενων εδαφίων, ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, καθώς και επενδύσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας και χιονοδρομικών κέντρων, εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματοποίησης των παραπάνω επενδύσεων, εφόσον οι αιτήσεις υπαγωγής υποβλήθηκαν στον ΕΟΜΜΕΧ ή στην ΑΤΕ και εξετάσθηκαν από τους φορείς αυτούς, γίνονται από όργανα των φορέων αυτών σύμφωνα με το σχετικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του επιτοκίου στις επενδύσεις αυτής της παραγράφου γίνεται από τον ΕΟΜΜΕΧ ή την ΑΤΕ, φορείς, οι οποίοι αντλούν κεφάλαια από λογαριασμούς που δημιουργούνται επ ονόματί τους από την προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 8.Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου για την καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων επιτοκίου του παρόντος εγγράφεται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως. Με την Ιδια απόφαση είναι δυνατό να ενισχύονται ορισμένοι τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή του ως άνω ποσού μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των οργάνων στα οποία έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου για ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό με όμοιες αποφάσεις να αναπροσαρμόζει κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι χώρες και οι συγκεκριμένες περιοχές αυτών, για τις οποίες έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 καθώς και το κατά περίπτωση ανώτατο ύψος παραγωγικών επενδύσεων ή τμήματος τους για το οποίο παρέχεται επιχορήγηση κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 ύψους. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζεται επίσης και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων, που εγκρίνεται ετησίως για κάθε χώρα. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξαιρούνται από τα κίνητρα του παρόντος τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. 9.Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1116/1981 καθώς και των διατάξεων κάθε άλλου αναπτυξιακού νόμου, όπως και αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται βάσει του παρόντος, είναι δυνατό να τροποποιούνται με όμοια απόφαση που εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της προβλεπόμενης γνωμοδοτικής επιτροπής, μετά από αίτηση του επενδυτή, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1 ) έτους ή σε αυξομείωση της κινητήριας δύναμης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον η αυξομείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 1/5 εκείνης που έχει αρχικά εγκριθεί. 10.Αναμόρφωση του κόστους της παραγωγικής επένδυσης που έχει εγκριθεί μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του επενδυτή και εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της παραγωγικής επένδυσης. Για τον καθορισμό του ποσού της αύξησης του κόστους της παραγωγικής επένδυσης λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της. Δεν είναι δυνατή η έγκριση αναμόρφωσης κόστους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κόστους της παραγωγικής επένδυσης που έχει εγκριθεί. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Ελέγχου και Εκταμίευσης προς τη γνωμοδοτική επιτροπή. 11.Η προβλεπόμενη στην αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ ανώτατο όριο. Η υποβολή του αιτήματος για την πρώτη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μπορεί να γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης που ορίζεται στην αρχική εγκριτική απόφαση και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήματος έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος επενδυτικού έργου. Κατ εξαίρεση σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε με την αρχική εγκριτική πράξη υπαγωγής, το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί και να εξεταστεί χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του επενδυτικού έργου. Άρθρο 7 Ύψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης [άρθρο 7 Ν. 1892/90, άρθρο 1 (παρ. 7α, 7β, 7γ και 7δ) Ν. 2234/94, άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2240/94, άρθρο 58 (παρ. 21, 22, 23, 24, 25β και 25γ) Ν. 2324/95]. 1.Το ύψος της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδύσεις οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ως εξής: 1)Για παραγωγικές επενδύσεις όλων των κατηγοριών μέχρι 5 δισ.δρχ. πλην εκείνων που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση β. ΠΕΡΙΟΧΗ Ποσοστό επιχορήγησης επί της παραγωγικής επένδυσης Β Γ Δ Θράκη 15% 25% 35% 50% Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις όλων των κατηγοριών στα διοικητικά όρια των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου που υπάγονται στη Δ περιοχή, στις ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών της ηπειρωτικής χώρας σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα καθώς και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων, παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων των νομών της Θράκης, παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής αυτής. 2)Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αφορούν ανέγερση ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων: ΠΕΡΙΟΧΗ Ποσοστό επιχορήγησης επί της παραγωγικής επένδυσης Β Γ Δ Θράκη 10% 15% 25% 35% Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 δεν παρέχεται επιχορήγηση. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις ανέγερσης ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου που υπάγονται στη Δ περιοχή, στις ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών της ηπειρωτικής χώρας σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα καθώς και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων, παρέχεται επιχορήγηση 30 ποσοστιαίων μονάδων. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων των νομών της Θράκης παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής αυτής. 3)Στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που πραγματοποιούν επενδύσεις στις ειδικές ζώνες ή στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ της Δ περιοχής (βλ. παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3) παρέχονται 5 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης. Στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε ειδικές ζώνες ή τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Θράκης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 παρέχονται επτά (7) επιπλέον μονάδες επιχορήγησης. δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι αναγκαίοι περιορισμοί και παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ενωση για την παροχή εθνικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες επενδύσεων. ε. Για τις παραγωγικές επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους μεγαλυτέρου των πέντε (5) δισ. δρχ. και μέχρι είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ. το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται, για το σύνολο της επένδυσης, αποκλειστικά σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τις περιοχές Β, Γ και Δ και σαράντα τοις εκατό (40%) για τη Θράκη. Για το μέχρι πέντε (5) δισ. δρχ. τμήμα των επενδύσεων αυτών, εάν με βάση το προβλεπόμενο κατά περιοχή ποσοστό και τα τυχόν πρόσθετα κατά περίπτωση ποσοστά επιχορήγησης, που παρέχονται από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος, προκύπτει ποσοστό επιχορήγησης υψηλότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) ή σαράντα τοις εκατό (40%) κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το ευνοϊκότερο αυτό ποσοστό. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 έχουν εφαρμογή και για τις επενδύσεις της περίπτωσης αυτής. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 που πραγματοποιούν επενδύσεις του άρθρου 1 στα διοικητικά όρια: α) των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αφ ενός των νομών Έβρου και Ροδόπης και αφ ετέρου των Νομών Δράμας - Καβάλας και Ξάνθης, β) των επαρχείων, γ) των Δήμων « Ψαρρών, Οινουσών, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Μεγάλου Χωριού Τήλου, Μεγανησίου και των Κοινοτήτων Λειβαδίων Τήλου, Οθωνών, Ερεικούσας, Μαθρακίου, Καλάμου, Επισκοπής, Καστού, Γαύδου καθώς και των κοινοτήτων της επαρχίας Παξών, δ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτει από την ένωση όλων των Ο.Τ.Α. ενός νησιού ή περισσοτέρων γειτονικών νησιών ή του μοναδικού Ο.Τ.Α ενός νησιού η προβλεπόμενη επιχορήγηση αυξάνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν ξεπερνά το 65% του ύψους της επένδυσης. 4)Παρέχεται επι πλέον επιχορήγηση μέχρι τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές Α και Β, μέχρι τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες για την περιοχή Γ, μέχρι πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για την περιοχή Δ και μέχρι επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες για τη Θράκη, στις επενδύσεις ύψους μέχρι πέντε (5) δισ.δρχ. που πραγματοποιούνται με Ιδια συμμετοχή μεγαλύτερη από την προσαυξημένη κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες ελάχιστη προβλεπόμενη κατά περιοχή. Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μόνο με την ίδια συμμετοχή του επενδυτή και την επιχορήγηση του δημοσίου, παρέχεται ολόκληρη η ως άνω επι πλέον επιχορήγηση. Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται και με χρήση μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού, παρέχεται τμήμα των επι πλέον αυτών μονάδων επιχορήγησης, ανάλογου του ποσοστού κατά το οποίο είναι μειωμένος ο δανεισμός, λόγω της μεγαλύτερης, πέραν της αυξημένης κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες ελάχιστης προβλεπόμενης κατά περιοχή ίδιας συμμετοχής. Οι ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης ανατρέχουν στην 31 η Αυγούστου 1994, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2234/94 και εφαρμόζονται για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/90 που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή. 2.Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια από τα οποία τα τρία πρώτα αποτελούν τα κριτήρια για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της επένδυσης, εφόσον δε ικανοποιούνται αυτά, ακολουθεί η αξιολόγηση με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια: (1 ) Τα χαρακτηριστικά του φορέα της επένδυσης και ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονομική του επιφάνεια ως προς την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης (κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης). Για υφιστάμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και η παρούσα οικονομική τους κατάσταση. (2) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφισταμένης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη και το βαθμό κορεσμού του κλάδου στον οποίο εντάσσεται. (3) Η οργάνωση της επιχείρησης που πραγματοποιεί την επένδυση. (4) Η εκτίμηση της κατάστασης του κλάδου στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση και των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του. (5) Η εκτίμηση της συμβολής του κάθε κλάδου στον οποίο εντάσσονται οι υπό έγκριση επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. (6) Η εκτίμηση της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας της επένδυσης, ιδίως για επενδύσεις του ιδίου κλάδου καθώς και του επιπέδου οργάνωσης της επιχείρησης. (7) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής στη χρηματοδότηση της επένδυσης. (8) Οι προοπτικές ανταγωνιστικών πωλήσεων και πέραν της τοπικής ή και της εθνικής αγοράς για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της επένδυσης σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο καθώς και η δυνατότητά της για αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών. (9) Η συμβολή της επένδυσης στην απασχόληση, στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. (10) Η τυχόν εξασφάλιση διεθνών εμπορικών ή τεχνικών συνεργασιών. (11) Η εκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του φορέα της επένδυσης για μελλοντική ανάπτυξη των επενδυτικών του πρωτοβουλιών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική προοπτική του κλάδου, τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στα μεγέθη των επί μέρους μονάδων του και στη διάρθρωση τους. Ειδικότερα, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού λαμβάνεται υπόψη η έκταση του προτεινόμενου εκσυγχρονισμού, η συμβολή του στην αναβάθμιση της παραγωγικής δομής της μονάδας, η τεχνολογία που ενσωματώνεται με αυτόν και γενικότερα η θετική συμμετοχή του στην αναβάθμιση του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα. Η αξιολόγηση κάθε επένδυσης μεταποιητικής επιχείρησης ύψους άνω των πέντε (5) δισ.δρχ. δύναται να ανατίθεται σε δύο ανεξαρτήτους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Ο κάθε μελετητής υποβάλει ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΟ η οποία εισηγείται στην ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8. Με τις αποφάσεις της επόμενης παραγράφου καθορίζονται και οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός επενδυτικών σχεδίων, που μπορεί να ανατίθενται κατ έτος ανά μελετητή, οι προθεσμίες παράδοσης της μελέτης αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου. 3.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις διατάξεις του παρόντος, τα στοιχεία αξιολόγησης των επενδύσεων, η λειτουργία, η βαθμολόγηση και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. 4.Αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων εγκριτικών αποφάσεων, που έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται. 5.Προκειμένου για επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους από πέντε (5) δισ. δρχ. έως είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ., για θέματα που αφορούν την υποβολή αιτήσεων και τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και υπαγωγής τους στο νόμο, όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, νοείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Άρθρο 8 1. 1)Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7,για επενδύσεις του παρόντος ύψους πέραν ορισμένου ποσού που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 2)Με όμοιες αποφάσεις συνιστώνται περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές στις έδρες των γενικών γραμματειών περιφερειών ή σε έδρες των διευθύνσεων περιφερειακής ανάπτυξης ή σε έδρες νομαρχιών, οι οποίες γνωμοδοτούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, για επενδύσεις του παρόντος ύψους μέχρι ορισμένου ποσού που καθορίζεται με τις Ιδιες αποφάσεις. 3)Με όμοια επίσης απόφαση συνιστάται γνωμοδοτική επιτροπή στον ΕΟΜΜΕΧ και στην ΑΤΕ η οποία γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7,για τις επενδύσεις του παρόντος που εξετάζονται από τους φορείς αυτούς σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6. 4)Με τις παραπάνω αποφάσεις καθορίζεται η σύνθεση των επιτροπών αυτών. 5)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και ΒΕΤ συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους άνω των πέντε (5) δισ. δρχ. και ώς είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ. Μέλη της επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο Προϊστάμενος της καθ ύλην αρμόδιας Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Προϊστάμενος της καθ ύλην αρμόδιας Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1 ) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. ένας (1 ) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας (1 ) εκπρόσωπος της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της επιτροπής. Δεν μπορεί να είναι μέλη της ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μετέχοντες στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση ή την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του παρόντος άρθρου κατά την τελευταία 5ετία. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνιστώνται κεντρικά και νομαρχιακά όργανα ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις των αναπτυξιακών νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθώς και των σχετικών πράξεων και συμβάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του οργάνου ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο, και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα των οργάνων ελέγχου, πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι παρέχεται αποζημίωση εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα αντίστοιχα με τα χορηγούμενα στους δημόσιους υπαλλήλους με μισθολόγιο Α βαθμού. Τα μέλη των οργάνων ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μη δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, από εκπροσώπους τραπεζών, από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, καθώς και από ορκωτούς ελεγκτές. Η παροχή των υπηρεσιών από τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δύναται να γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 98 του Π.Δ. 611 /1977. Οι δαπάνες των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των παραπάνω γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγχου, κεντρικών και νομαρχιακών, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων των επενδύσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 6, με βάση τις προϋποθέσεις και όρους του νόμου και των εγκριτικών πράξεων, γίνεται από τον ΕΟΜΜΕΧ και την ΑΤΕ αντίστοιχα με όργανα που αυτοί καθορίζουν σε κάθε περίπτωση. Τα όργανα αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας των φορέων αυτών. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να ορίζεται ότι η πρόοδος των επενδυτικών έργων θα διαπιστώνεται από την τράπεζα που χρηματοδοτεί την επένδυση και η εκταμίευση της επιχορήγησης από το Δημόσιο, πλην της τελευταίας δόσης, θα γίνεται με βάση σχετική έκθεση της παραπάνω τράπεζας. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται με τις ίδιες αποφάσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με αποφάσεις του μπορεί να εκχωρεί στους νομάρχες το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων που αφορούν τη σύσταση ή τη συγκρότηση των νομαρχιακών οργάνων ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικά των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί. Προκειμένου για επενδύσεις άνω των πέντε (5) δισ. δρχ. και έως είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ., συνιστώνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ειδικά όργανα για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Τα όργανα αυτά αποτελούνται από ένα (1 ) ανώτερο υπάλληλο του ΥΠΕΘΟ, ένα (1 ) ανώτερο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ένα εξωτερικό εκτιμητή. 3.Πρόεδρος της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Πρόεδρος των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών είναι ο γενικός γραμματέας περιφέρειας ή ο νομάρχης της έδρας της διεύθυνσης περιφερειακής ανάπτυξης ή ο οικείος νομάρχης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του. Στις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο και οι κατά τόπους αρμόδιοι νομάρχες ή έπαρχοι, εφόσον συζητούνται θέματα επενδύσεων που πραγματοποιούνται μέσα στα διοικητικά όρια των νομαρχιών ή επαρχιών τους. Πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής του ΕΟΜΜΕΧ είναι ο γενικός διευθυντής του οργανισμού αυτού ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με την οικεία απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής της ΑΤΕ είναι ο υποδιοικητής της ΑΤΕ ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με την οικεία απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. 4.Η συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών του παρόντος γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με τις οποίες ορίζονται επίσης οι γραμματείς, οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματέων και οι εισηγητές. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών, των εισηγητών, των γραμματέων και των αναπληρωτών βοηθών γραμματέων. Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης. Μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών που είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος δεν μπορούν να μετέχουν σε συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών επιτροπών, κατά τις οποίες εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου. 5.Για τη διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών και οργάνων, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 6.Στα μέλη και στους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών και στα μέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν καθώς και στα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης του Ν.1738/87. Άρθρο 9 1.Παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων . επί του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης στις περιοχές Β και Γ και 45 και 55 ποσοστιαίων μονάδων στην περιοχή Δ και στη Θράκη αντίστοιχα για τις πιο κάτω επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις του άρθρου 2. 1)Προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης ύδατος. 2)Ενεργειακού χαρακτήρα που αφορούν: (α) αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (β) υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορρίμματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας και (γ) εξοικονόμηση ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και απ αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος. Για τις επενδύσεις της περίπτωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για την ένταξη των επενδύσεων της περίπτωσης αυτής στις διατάξεις του παρόντος γνωμοδοτεί το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας του σχετικού ερωτήματος. 3)Ίδρυσης ή επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευνας. 4)- Παραγωγής νέων προϊόντων με την επιφύλαξη εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 23β. Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που δεν παράγονται κατά την υποβολή της αίτησης από άλλες παραγωγικές μονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγμένα παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας - για αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Για τον χαρακτηρισμό, αντίστοιχα, των προϊόντων ως νέων, των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και του εξοπλισμού ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, των ως άνω κατηγοριών επενδύσεων, γνωμοδοτεί, με βάση το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γίνεται η σύσταση και η συγκρότηση της ως άνω ειδικής επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια εξέτασης των ως άνω κατηγοριών επενδύσεων από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Είναι δυνατή η κατάθεση φακέλου επένδυσης της περίπτωσης αυτής στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας απευθείας από τον επενδυτή και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος συνοδεύεται από βεβαίωση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την πληρότητα των στοιχείων του. 5)Για επενδύσεις ειδικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων ταχύρρυθμης αναπροσαρμογής για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 1648/1986 καθώς και για επενδύσεις επιχειρήσεων των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή αυτών που απασχολούν κατά πλειονότητα άτομα αυτής της κατηγορίας. Η υπαγωγή στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων γίνεται μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τον ΕΟΜΜΕΧ ή την ΑΤΕ κατά περίπτωση. 6)Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 2.Στην περιοχή Α παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της προηγούμενης παραγράφου συνολικού ύψους μέχρι πέντε (5) δισεκατομμύρια δρχ. Για τις ίδιες επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους άνω των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δρχ. και μέχρι είκοσι πέντε (25) δισεκατομμύρια δρχ. παρέχεται επιχορήγηση 30 ποσοστιαίων μονάδων για το πέραν των πέντε (5) δισεκατομμυρίων δρχ. τμήμα τους. Επιχειρήσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Α, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Β. Επιχειρήσεις της περίπτωσης (κδ) υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Β, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύουν. Έπιχειρήσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή Α επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Γ. Στις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β, Γ και Δ παρέχεται επιχορήγηση 30 ποσοστιαίων μονάδων, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στη Θράκη για τις οποίες παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής αυτής. Ειδικά στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις του προηγούμενου εδαφίου στις περιοχές Β, Γ, Δ και Θράκη παρέχονται 5 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης υπό την προϋπόθεση ότι τα παραδοσιακά αυτά κτίρια ή οικίες βρίσκονται μέσα σε αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς, όπως αυτοί θα καθορισθούν με άπαξ εκδιδόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού. Στα κέντρα τεχνικής βοήθειας και κοινής επιχειρηματικής δράσης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που δημιουργούνται στις περιοχές Α, Β και Γ, παρέχεται η επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που ισχύει για την περιοχή Γ. Στα κέντρα αυτά που δημιουργούνται στη Δ περιοχή, καθώς και στη Θράκη, παρέχεται η επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου των περιοχών αυτών. Για δαπάνες των ως άνω κέντρων που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, παρέχεται η επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που ισχύει για την περιοχή Γ. Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις, που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση περλίτη, μπετονίτη, καολίνη, ποζουλάνη, βολαστονίτη, βερμικουλίτη, ζεολίθων, λευκών μαρμάρων και γρανιτών υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Δ, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ευρίσκονται, εξαιρουμένης της Α. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν στους Νομούς Καβάλας και Δράμας ι) επενδύσεις για κατάψυξη, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας και ιι) επενδύσεις στον τομέα κατεργασίας ξύλου, παρέχονται τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τη Δ περιοχή αυξημένα κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης επιχειρήσεις κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων, που πραγματοποιούν επενδύσεις στους ίδιους νομούς, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τη Δ περιοχή. Επιχειρήσεις της περίπτωσης (λγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου της περιοχής Γ, για τις πραγματοποιούμενες σ οποιανδήποτε περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α, επενδύσεις τους, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται στις περιοχές Δ και Θράκης για τις οποίες ισχύουν οι όροι των περιοχών αυτών. 3.Επενδύσεις των περιπτώσεων (β), (ε) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ, εκτός αν πραγματοποιούνται στη Θράκη, οπότε ισχύει το καθεστώς της περιοχής αυτής. Επενδύσεις της περίπτωσης (γ) της αυτής παραγράφου σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ, εκτός από αυτές που βρίσκονται στην περιοχή Δ καθώς και τη Θράκη, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς των περιοχών αυτών. 4. 1)Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α (περιλαμβανομένων της επαρχίας Λαγκαδά και του τμήματος δυτικά του Αξιού), στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ της Β και Γ περιοχής ή στην περιοχή Δ, καθώς και στη Θράκη ή στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3, στις οποίες δίνονται τα κίνητρα της Δ περιοχής ή στις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές της παραγράφου 3 του άρθρου 3, παρέχεται ποσοστό επιχορήγησης ίσο με το κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο ποσοστό επιχορήγησης αυξημένο κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Β και Γ περιοχής, την περιοχή Δ, τις ειδικές ζώνες με κίνητρα Δ περιοχής και τις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές και κατά δέκα πέντε (15) μονάδες για τη Θράκη. Σε περίπτωση ταυτόχρονης με τη μετεγκατάσταση πραγματοποίησης από την μετεγκαθιστώμενη επιχείρηση επένδυσης στη νέα θέση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, παρέχεται στο κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο ποσοστό επιχορήγησης επιπλέον επιχορήγηση 6 ποσοστιαίων μονάδων για τις νέες αυτές επενδυτικές δαπάνες σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της Θράκης για την οποία παρέχονται 10 επιπλέον μονάδες. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τη μετεγκατάσταση από τη περιοχή Α κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, χωρίς τον περιορισμό της εγκατάστασης τους εντός ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ. Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της μετεγκαθιστώμενης δραστηριότητας λήγει οριστικά από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης μετεγκατάστασης και δεν είναι δυνατή η έκδοση ίδιας ή παρεμφερούς αδείας στον εγκαταλειφθέντα χώρο. 2)Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ του νομού Θεσσαλονίκης παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής Β. Επίσης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα ρυπογόνων κλάδων, που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α σε ειδικές περιοχές με κατάλληλη υποδομή σε όλη την επικράτεια που θα ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, παρέχεται ποσοστό 50% επί των δαπανών μετεγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων στη νέα θέση. Με τις ίδιες αυτές αποφάσεις καθορίζονται και οι ανωτέρω κλάδοι που μετεγκαθίστανται. 3)Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από τις περιοχές Β, Γ και Δ στις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ της ίδιας ή ευνοϊκότερης από άποψη κινήτρων περιοχής, παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης που ισχύει για τη ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ στην οποία μετεγκαθίστανται. 4)Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από τις περιοχές Β, Γ, Δ και Θράκη στην ίδια ή ευνοϊκότερη από άποψη κινήτρων περιοχή, παρέχεται για τις δαπάνες μετεγκατάστασης της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 το ποσοστό επιχορήγησης που ισχύει για την περιοχή στην οποία μετεγκαθίστανται. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση της μονάδας επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής. 5.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι δυνατό να καθορίζονται κλάδοι του μεταποιητικού τομέα υψηλής προτεραιότητας. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στους κλάδους αυτούς στις περιοχές Β, Γ, Δ και στη Θράκη παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση πέντε (5) ποσοστιαίων μονάδων. 6.Επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιθ) και (κστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Α και Β υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την περιοχή Γ. 7.Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων του εδαφίου (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα από την περιοχή που πραγματοποιούνται, παρέχεται μόνο επιχορήγηση που ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δρχ. για κάθε νόμιμη θέση στάθμευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του παρόντος. 8.Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης (κα) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων (ιε), (ιστ), και (ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε οποιαδήποτε περιοχή συμπεριλαμβανομένης της Α, παρέχεται επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων μονάδων στην περιοχή Α και 35 ποσοστιαίων μονάδων στις λοιπές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Θράκης. Τα ίδια ποσοστά επιχορήγησης παρέχονται και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που πραγματοποιούν επενδύσεις σε οποιαδήποτε περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Α. 9.Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ που προκύπτει από συγχώνευση επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στο αντικείμενο τους τουλάχιστον επί 5ετ1α, διέθεταν τον ελάχιστο απαιτούμενο παραγωγικό εξοπλισμό και δεν ανήκαν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 10.Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 2 παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής Δ. Προκειμένου για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 2, στις περιοχές που καθορίζονται με τις αποφάσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 6, κατ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2, έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης (α) της παρ. 4 του άρθρου 9, χωρίς τον περιορισμό της περιοχής από την οποία μετεγκαθίστανται και ως περιοχή μετεγκατάστασης θεωρείται η περιοχή Γ. 11.Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 2,που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις, η σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εκδίδεται κατά παρέκκλιση των υπό στοιχεία (4) έως και (11) κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Η υπαγωγή κατά τα ανωτέρω μπορεί να γίνει εφόσον οι προτεινόμενες για κάθε εξεταστική περίοδο επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 7 και, επί πλέον, εφόσον συμβάλλουν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραμεθόριων περιοχών και τη συγκράτηση πληθυσμών των περιοχών αυτών στον τόπο διαμονής τους. 12.Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις μέσα στις περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α), όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, παρέχεται η προβλεπόμενη στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 επιχορήγηοη, προκειμένου για την ανέγερση και επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης του τουριστικού τομέα. Προκειμένου για επενδύσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α της παραγράφου 8 του άρθρου 9, παρέχεται η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή επιχορήγηση. 13.Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με την περίπτωση (λβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, παρέχεται επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Α. 14.Επιχειρήσεις αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, κατάψυξης ή αφυδάτωσης γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυηρών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του Ν. Αττικής που επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νομού αυτού, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της περιοχής Δ. Τα ίδια κίνητρα παρέχονται και στις ακόλουθες αγροτοβιομηχανικές μονάδες που ιδρύονται στο Ν. Αττικής σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και επεξεργάζονται αποκλειστικά προϊόντα του νομού: - σφαγής ζώων και εκδοράς αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα ανήκουν σε δήμους ή Κοινότητες χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη, - επεξεργασίας και διατήρησης κρέατος εκτός πουλερικών (μόνο τεμαχισμός, αποστέωση, διαλογή ή συσκευασία κρέατος καθώς και συντήρηση σε ψυκτικούς χώρους που θα καλύπτουν μόνον τις ανάγκες αυτών) χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη, με την προϋπόθεση ότι θα ανήκουν : α) σε δήμους και κοινότητες, β) σε συνεταιρισμούς μόνο σε περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μη ιδιαίτερα οχλουσών (ΕΜ) ή οχλουσών (ΕΟ) - οινοποιίας - εμφιάλωσης οίνων, χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη, με την προϋπόθεση ότι θα ανήκουν: α) σε ιδιοκτήτες αμπελιών σε κτήματα με αμπελοκαλλιέργειες, β) σε συνεταιρισμούς μόνο σε περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μη ιδιαίτερα οχλουσών ή οχλουσών. Άρθρο 10 Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού. (άρθρο 10 Ν. 1892/90) Τα δικαιώματα του Δημοσίου από τη συμμετοχή σε επένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82 μεταβιβάζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε τράπεζες επενδύσεων. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι σχέσεις του Δημοσίου με τις τράπεζες αυτές, ο τρόπος συμμετοχής και γενικά όλα τα εκ της συμμετοχής θέματα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του Εμπορικού Νόμου. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Άρθρο 11 Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου. [άρθρο 11 Ν. 1892/90, άρθρο 32 παρ. 12 Ν. 2093/92, άρθρο 7 παρ. 9 Ν. 2166/93, άρθρο 1 (παρ. 10α, 10β και 10γ) Ν. 2234/94, άρθρο 58 (παρ. 31α και 31 β) Ν. 2324/95]. 1.Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επιχορηγήσεων του παρόντος, παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου επιτοκίου μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν ληφθεί για την πραγματοποίηση τους. Το ποσοστό αυτό της επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγκρίθηκε και παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι τέσσερα (4) έτη κατ ανώτατο όριο, εκτός από τις επενδύσεις της περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 παρ. 3 και τις επενδύσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που πραγματοποιούνται στις περιοχές Α, Β, Γ και Δ για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται μέχρι έξι (6) έτη κατ ανώτατο όριο. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται από την ανάληψη δόσεων του δανείου και μέχρι δέκα (10) έτη κατ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως τόκων της περιόδου χάριτος η επιδότηση καταβάλλεται στη δανειοδοτούσα τράπεζα για μείωση του δανείου που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση. Για τον υπολογισμό του επιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου παρέχεται εφ όσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη πηγή. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για μεσομακροπρόθεσμα βιοτεχνικά και γεωργικά δάνεια που επιδοτούνται με χρέωση του κοινού λογαριασμού του Ν. 128/1975 βάσει των οικείων υπουργικών αποφάσεων, η επιδότηση επιτοκίου του παρόντος παρέχεται κατά τη διαφορά. Προκειμένου για τις επενδύσεις ύψους μεγαλύτερου των πέντε (5) δισ. δρχ. και μέχρι είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ., οι οποίες επιχορηγούνται με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης των τριών (3) ή των τεσσάρων (4) δισ. δρχ. κατά περίπτωση, το παρεχόμενο ποσοστό της επιδότησης επιτοκίου είναι ίσο προς το τελικό ποσοστό επιχορήγησης που παρέχεται για το σύνολο της παραγωγικής επένδυσης και το οποίο προκύπτει από την αναλογία του παρεχόμενου μέγιστου ποσού επιχορήγησης των τριών (3) ή των τεσσάρων (4) δισ. δρχ. κατά περίπτωση, προς το συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης. Οι ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης ανατρέχουν την 31 Αυγούστου 1994, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.2234/94 και εφαρμόζονται για τις αιτήσεις υπαγωγής του Ν. 1892/90, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή. 2.Για να πραγματοποιηθεί η καταβολή επιδότησης επιτοκίου πρέπει να έχουν εκδοθεί τόσο η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, όσο και η απόφαση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, καθώς και να έχουν τηρηθεί οι όροι της εγκριτικής απόφασης. 3.Το ποσό επιδότησης επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται. 4.Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων. 5.Τα επιτόκια του υπολοίπου των δανείων των ναυτιλιακών εταιρειών λαϊκής βάσης επιδοτούνται μέχρι 8 ποσοστιαίες μονάδες και για διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εφόσον έχουν προβεί σε αγορά και μετασκευή πλοίου για να αντικαταστήσουν άλλο που απωλέστηκε λόγω ναυαγίου και δεν έχουν υπαχθεί στο παρελθόν για καμμία επένδυση τους σε αναπτυξιακό νόμο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Άρθρο 12 Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου [άρθρο 12 Ν. 1892/90, άρθρο 32 παρ. 13 Ν. 2093/92, άρθρο 7 παρ. 8 Ν. 2166/93, άρθρο 1 (παρ. 11α και 11 β) Ν. 2234/94, άρθρο 58 (παρ. 32,33,34α και 34β) Ν. 2324/95]. 1.Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του άρθρου 2 που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του άρθρου 3, εφόσον πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος μέχρι την 31.12.2004. 2.Τα ποσοστά των αφορολόγητων εκπτώσεων επί της αξίας των νέων παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται από την 1.7.1990, καθώς και τα ποσοστά των ετήσιων καθαρών κερδών, μέχρι τα οποία μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση, κλιμακώνονται κατά περιοχή ως εξής: 1)Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, πλην εκείνων που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση (β): Περιοχές Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας της επένδυσης Ποσ. ετησίων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση Α Β 60% 60% Γ 75% 75% Δ 90% 90% Θράκη 100% 100% Β. Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Περιοχές Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας της επένδυσης Ποσ. ετησίων κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να Φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση Α Β 40% 60% Γ 55% 75% Δ 70% 90% Θράκη 100% 100% 3.Σε περίπτωση που η επένδυση ή τμήμα αυτής έτυχε επιχορήγησης, η επένδυση αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των αφορολογήτων εκπτώσεων. 4.Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ε.Τ.Β.Α του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις της περιοχής Β. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις ΒΙΠΕ, ΕΤΒΑ των περιοχών Β, Γ και Δ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις των περιοχών Γ, Δ και της Θράκης αντίστοιχα. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρμογή για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου 1994 και μετά. 5.Για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Β και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, ισχύει το καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ. Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2, που πραγματοποιούν στην περιοχή Α επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ) (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, καθώς και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Α, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων που ισχύει για την περιοχή Γ. Για τις ίδιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β και Γ παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων των περιοχών Γ και Δ αντίστοιχα. Για τις επιχειρήσεις τεχνικών εταιρειών της περίπτωσης (κδ), ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύουν, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Β. Για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιδ) και (κα) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,καθώς και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, χιονοδρομικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ και λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνων), στην περιοχή Α, παρέχονται τα ποσοστά αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ. Για τις ίδιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις λοιπές περιοχές παρέχονται τα ποσοστά των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Δ, πλην της Θράκης για την οποία παρέχονται τα ποσοστά της περιοχής αυτής. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, σύμφωνα με την περίπτωση (λβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε οποιαδήποτε περιοχή συμπεριλαμβανομένης και της Α παρέχονται τα ποσοστά αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ. Για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιθ) και (κστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Α και Β παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων της περιοχής Γ. 6.Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή Α και πραγματοποιούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού παραγωγής τους, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων της περιοχής Β, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Οι επενδύσεις να αφορούν αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής της μονάδας τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 84/1984 ή άλλων περιοριστικών διατάξεων που αφορούν την ίδρυση -επέκταση κλπ. βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α. 2)Ο εγκαθιστώμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. 3)Με την επένδυση να μην προκαλείται πρόσθετη σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 4)Υπαγωγή μιας επιχείρησης στα κίνητρα των αφορολογήτων εκπτώσεων για εκσυγχρονισμό ενός αυτοτελούς τμήματος της παραγωγικής μονάδας ή ενός αυτοτελούς τμήματος συγκεκριμένης παραγωγικής της διαδικασίας στην περίπτωση που η παραγωγική μονάδα διαθέτει περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες, μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού στο ίδιο τμήμα της παραγωγικής μονάδας ή της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας στην περίπτωση που η παραγωγική μονάδα διαθέτει περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες, που έχει τύχει του κινήτρου αυτού ή κινήτρου επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από Επιτροπή, που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η οποία εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου 1994 και μετά. Άρθρο 13 Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολογήτων εκπτώσεων (άρθρο 13 Ν. 1892/90, άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2166/93, άρθρο 58 παρ. 34 Ν. 2324/95). 1.Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του προηγούμενου άρθρου γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις: 1)Υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος και τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες των επιχειρήσεων μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία. 2)Πραγματοποιούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αν αυτά που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν, η αφορολόγητη έκπτωση πραγματοποιείται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών χρήσεων, μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας των επενδύσεων που ορίζονται από το προηγούμενο άρθρο. Αν η επιχείρηση σε μια διαχειριστική χρήση παραλείψει, ολικά ή μερικά, για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων στις λογιστικές διαφορές που δηλώνονται με την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, δεν στερείται του δικαιώματος διενέργειας αφορολόγητων εκπτώσεων από τα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών χρήσεων, για το ποσό επένδυσης που πραγματοποιήθηκε, στο οποίο παρέλειψε να ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις στη διαχειριστική αυτή χρήση. 3)Εμφανίζονται με τη μορφή του αφορολογήτου αποθεματικού σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 4)Η επιχείρηση τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ε, Ειδικά για ανεγειρόμενα από 1 η Ιανουαρίου 1992 και μετά βιομηχανοστάσια και κτίρια των οποίων οι εργασίες ανέγερσης διαρκούν πέραν της μιας διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης για τις δαπάνες ανέγερσης που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξης αυτής. Επίσης ειδικά για τις επενδύσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 που πραγματοποιούνται από την 31η Αυγούστου 1994, ημερομηνία ισχύος του Ν. 2234/94 και μετά και των οποίων η πραγματοποίηση διαρκεί πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης για τις δαπάνες πραγματοποίησης τους που γίνονται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξης αυτής. 2.Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. 3.Όταν η επιχείρηση έχει περισσότερες δραστηριότητες, οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες της επιχείρησης που υπάγονται στο παρόν και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ασκούνται. Αν δεν είναι δυνατός ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών αυτών, γίνεται διαχωρισμός του συνόλου των κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε δραστηριότητας. 4.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον έλεγχο του ύψους της επένδυσης και για το χρόνο πραγματοποίησης της αφορολόγητης έκπτωσης καθώς και τα πρόσθετα βιβλία που πρέπει να εμφανίσουν οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α, Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων και στατιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των αφορολογήτων εκπτώσεων. Άρθρο 14 1.Η αφορολόγητη έκπτωση, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία: 1)Πουλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε χρόνια από τότε που αγοράσθηκαν, για το ποσό που η αφορολόγητη έκπτωση αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια στοιχεία που πουλήθηκαν, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγωγικής επένδυσης που ορίζει το παρόν. 2)Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού της αφορολόγητης έκπτωσης και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί. 3)Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρείας. 2.Επίσης η έκπτωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 φορολογείται: 1)Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομα του, στο χρόνο αποχώρησης του και για το ποσό που αναλογεί σ αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία. 2)Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σ αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία. 3)Σε περίπτωση ανάληψης της έκπτωσης από εταίρο ή τους κληρονόμους του στο όνομα του αναλαμβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται απ αυτόν. 4)Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρεία συνεχίζεται νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί σ αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρεία. 3.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αφορολόγητες κρατήσεις όλων των μέχρι σήμερα αναπτυξιακών νόμων και σε υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές. 4.Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του ανεγειρόμενου βιομηχανοστασίου ή κτιρίου εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού της αφορολόγητης έκπτωσης. Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955. Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος και πρόσθετου φόρου,που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) Ισες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για βιομηχανοστάσια και κτίρια των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στη διαχειριστική χρήση 1992 (οικ. έτος 1993) και μετά. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Άρθρο 15 Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου [άρθρο 15 Ν. 1892/90, άρθρο 32 παρ. 14 Ν. 2093/92, άρθρο 7 παρ. 6 Ν. 2166/93, άρθρο 58 (παρ. 3, 7 και 35α) Ν. 2324/95]. 1.Οι αυξημένες αποσβέσεις του παρόντος ισχύουν για παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004. 2.Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του άρθρου 2, που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται, όταν πρόκειται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανάλογα με τις περιοχές των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 3 στην οποία εγκαθίστανται και ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας, κατά τα πιο κάτω ποσοστά: Περιοχή α βάρδια β βάρδια γ βάρδια Α 20% 40% Β 20% 40% 80% Γ 35% 70% 120% Δ 50% 100% 150% ΘΡΑΚΗ 50% 100% 150% Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδ. (γ) και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3 εκτός των μεταλλευτικών επιχειρήσεων των περιοχών Α, Δ και Θράκης στις οποίες ισχύει το καθεστώς των περιοχών αυτών, ισχύει το καθεστώς της περιοχής Γ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές α βάρδιας. Για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιθ) και (κστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Α και Β ισχύει το καθεστώς της περιοχής Γ. 3.Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται: 1)Απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ήμισυ (50%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολεί και τρίτη βάρδια απασχόληση στη δεύτερη και τρίτη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς τα τέσσερα πέμπτα (80%) αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια, ή 2)ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της δεύτερης βάρδιας ίση τουλάχιστον με το 50% της ετήσια καταναλισκόμενης ενέργειας για τη λειτουργία της πρώτης βάρδιας και εφόσον λειτουργεί και τρίτη βάρδια ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της δεύτερης και τρίτης βάρδιας σε ποσότητα που αναλογεί τουλάχιστον στο 80% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας για τη λειτουργία της πρώτης βάρδιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία και διαδικασίες για τον τρόπο εφαρμογής του εδαφίου αυτού, η εφαρμογή του οποίου αρχίζει την 1.1.1993. 4.Δαπάνες κατασκευής και βελτίωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων για την αναψυχή και τη συνεστίαση των εργατών και υπαλλήλων των επιχειρήσεων, καθώς και δαπάνες για μελέτες εργονομίας και για μέτρα προστασίας των εργαζομένων, πραγματοποιούμενες στα χρονικά πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος, τυγχάνουν απόσβεσης 100% κατά το πρώτο έτος της επένδυσης ανεξαρτήτως περιοχής. 5.Δαπάνες για έργα τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία φιλοτεχνούνται, κατασκευάζονται ή αγοράζονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και ενσωματώνονται ή τοποθετούνται στα κτίρια των επιχειρήσεων (π.χ. αγάλματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, κ.λ.π), τυγχάνουν απόσβεσης 100% κατά το πρώτο έτος της επένδυσης ανεξάρτητα από την περιοχή, εάν η αξία τους δεν υπερβαίνει το 3% της αξίας του κτιρίου στο οποίο ενσωματώνονται ή τοποθετούνται μόνιμα. Το τυχόν επιπλέον του 3% ποσό υπόκειται σε απόσβεση με τους συνήθεις κανόνες. Τα ενσωματωμένα στο κτίριο έργα τέχνης δεν μπορούν να αφαιρεθούν πριν από την παρέλευση 10ετίας ή την κατεδάφιση του κτιρίου. 6.Για τον υπολογισμό των τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων, αφαιρείται από την αξία κτήσης των πάγιων στοιχείων το ποσό των δωρεάν επιχορηγήσεων που λαμβάνει η επιχείρηση από το Δημόσιο. Άρθρο 16 Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων (άρθρο 16 Ν. 1892/90) Στην περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης κριθούν ανειλικρινή, γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών της χρήσης και οι πρόσθετες αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέσα στη χρήση μειώνουν τα εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα κέρδη. Άρθρο 17 Λύση διαφορών (άρθρο 17 Ν. 1892/90) Για σοβαρές, κατά την εκτίμηση της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής, επενδύσεις, μπορεί η εγκριτική απόφαση να ορίζει, ότι διαφορές οι οποίες αναφέρονται στην ερμηνεία ή σε ενδεχόμενα κενά της εγκριτικής πράξης λύνονται με τριμελή διαιτησία εσωτερικού, όπως ορίζεται στην εγκριτική πράξη. Άρθρο 18 (άρθρο 18 Ν. 1892/90, άρθρο 1 παρ. 16 Ν. 2234/94, άρθρο 58 παρ. 36 Ν. 2324/95). 1.Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο παρόν ή στο Ν. 1262/82, εφόσον από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής και πριν παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, παύσουν για οποιοδήποτε λόγο να λειτουργούν ή μεταβιβάσουν αναγκαστικά πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση ή μεταβιβαστούν αναγκαστικά ή οι μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών μεταβιβάσουν αναγκαστικά μετοχές ή εταιρικά μερίδια πέραν ενός ποσοστού που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή μειώσουν το εταιρικό τους κεφάλαιο χωρίς η μείωση να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, η απόφαση υπαγωγής της επένδυσης τους θεωρείται αυτοδικαίως ως μηδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου καθίσταται ολικά ή μερικά αμέσως απαιτητή, η δε επιχείρηση υποχρεούται σε άμεση επιστροφή των ως άνω ποσών εισπραττομένων κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, η υποχρέωση για άμεση επιστροφή των ως άνω ποσών επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου βαρύνει εις ολόκληρον και τους μετόχους ή εταίρους που μεταβίβασαν μετοχές ή μερίδια τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες καθίσταται αμέσως απαιτητό το σύνολο της καταβληθείσας επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, καθώς και εκείνες για τις οποίες καθίσταται αμέσως απαιτητό συγκεκριμένο τμήμα της. Σε περίπτωση που, μέσα στο διάστημα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, η επιχείρηση μεταβιβάσει εκούσια πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση ή εκμισθώσει εν όλω ή εν μέρει την υπαχθείσα στις διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 1262/82 επένδυση, υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του Ν. 1262/82 μπορούν, μέσα στο διάστημα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, να μεταβιβαστούν εκουσίως κατά κυριότητα ή επικαρπία ή οι μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών να μεταβιβάσουν εκούσια μετοχές ή εταιρικά μερίδια πέραν του ποσοστού που θα καθοριστεί με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας απόφασης ή να μεταβάλουν την νομική μορφή τους ή να μεταβιβάσουν εκουσίως πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση και τα οποία θα αντικαταστήσουν μέσα σε έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων μπορεί να γίνεται μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία, με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του αιτήματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης των ως άνω πράξεων για τις οποίες το σχετικό αίτημα απορρίπτεται, επιστρέφεται ολικά ή μερικά η καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, στη δε απορριπτική απόφαση προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του επιστρεφόμενου ποσού. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, η υποχρέωση για επιστροφή των ως άνω ποσών της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου βαρύνει εις ολόκληρον και τους μετόχους ή εταίρους που μεταβίβασαν μετοχές ή μερίδια τους. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι που πρέπει να τίθενται στις αποφάσεις υπαγωγής των επενδύσεων στις διατάξεις του παρόντος σχετικά με το αμεταβίβαστο είτε του συνόλου των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων είτε αυτών που αντιστοιχούν στο ποσό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στην επένδυση, ανάλογα με την πολυμετοχική ή μη σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρείας φορέα της επένδυσης και τη σχέση του ποσού της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση προς το κεφάλαιο της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής που σχετίζονται με τη μεταβίβαση μετοχών δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο από της εισαγωγής των τίτλων τους σε αυτό και για όσο διάστημα είναι εισηγμένοι. Επίσης, οι συνέπειες της παραγράφου αυτής δεν επέρχονται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος ή του Ν. 1262/82 και οι οποίες καταστράφηκαν μερικά ή ολικά από πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλα φυσικά φαινόμενα, είτε κατά το στάδιο υλοποίησής τους είτε μέσα στη δεκαετία από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, μη εφαρμοζομένων για τις περιπτώσεις αυτές των λοιπών ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις των παραπάνω επιχειρήσεων σε περίπτωση που υποβάλουν νέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης που σχετίζεται με την αποκατάσταση της καταστραφείσας επένδυσης τους. Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση επιχείρησης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82 ή του παρόντος πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετίας από της ολοκληρώσεως της επένδυσης ή οποτεδήποτε πριν την ολοκλήρωση της, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστού δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από της συντάξεως τους στην Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει πράξεις των παραπάνω κατηγοριών που θα εκδοθούν μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη 31 η Αυγούστου 1994 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2234/94 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την παρακολούθηση και την έγκαιρη αναγγελία του Δημοσίου στις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστάται στην Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων ειδικό νομικό γραφείο. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος και της πράξης υπαγωγής στις διατάξεις του, των επιχειρήσεων που έχουν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο ενισχυθεί, βάσει των διατάξεων του παρόντος. Άρθρο 19 Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση [άρθρο 58 (παρ. 37α και 37β) Ν. 2324/95]. 1.Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 που αποκτούν τη χρήση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζεται ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στη κυριότητα της επιχείρησης, είτε η χρήση του εξοπλισμού αυτού συνδυάζεται με επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος νόμου είτε όχι, παρέχεται επιδότηση υπολογιζόμενη επί της αξίας κτήσης από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ενοικιαζόμενου εξοπλισμού. Το παρεχόμενο ποσοστό της επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που θα ελάμβανε η επιχείρηση εάν είχε αγοράσει τον εξοπλισμό αυτόν και υπάγονταν στις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του παρόντος. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού της επιδότησης, προκειμένου για χρήση εξοπλισμού αξίας μεγαλύτερης των πέντε (5) και μέχρι είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ., έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η καταβολή της επιδότησης αρχίζει μετά την εγκατάσταση του μισθωμένου εξοπλισμού και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, στις περιπτώσεις δε που η χρήση του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση συνδυάζεται και με επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος, η καταβολή της επιδότησης για το μισθωμένο εξοπλισμό αρχίζει μετά και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις, κάθε μία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσεως του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του παρόντος άρθρου παρέχεται μόνο για την απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού αξίας κτήσης μέχρι πέντε (5) δισ. δρχ. και προκειμένου για μεταποιητικές επιχειρήσεις μέχρι είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ. Στις περιπτώσεις που η χρήση του ενοικιαζόμενου εξοπλισμού συνδυάζεται και με επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος, η επιδότηση παρέχεται για την αξία εκείνη του εξοπλισμού, η οποία αθροιζόμενη με το ύψος της επένδυσης συμπληρώνει το ποσό των πέντε (5) δισ. δρχ. ή είκοσι πέντε (25) δισ. δρχ. κατά περίπτωση. Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης που εισπράττει η επιχείρηση μειώνουν το ποσό των δαπανών που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται. Για την εφαρμογή του κινήτρου της επιδότησης της παραγράφου αυτής ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 23 του παρόντος, που αφορούν στην υποβολή της αίτησης υπαγωγής και τα απαιτούμενα γι αυτήν δικαιολογητικά, στο ελάχιστο ύψος, στην έναρξη, στην αξιολόγηση, στην έγκριση και έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, στον επιτόπιο έλεγχο και τα όργανα ελέγχου, καθώς και στην επιστροφή της καταβληθείσας επιδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του κινήτρου της παραγράφου αυτής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής που υποβάλλονται από την 1 Μάιου 1995 και μετά. 2.Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση μπορούν να κάνουν χρήση του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12,13 και 14 ή του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89, επί της αξίας κτήσης από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του χρησιμοποιούμενου από τις επιχειρήσεις αυτές καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 14. 3.Επιχείρηση που έτυχε του κινήτρου της επιδότησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να εφαρμόσει το κίνητρο των αφορολόγητων εκπτώσεων ή του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού της προηγούμενης παραγράφου 2, για τη χρήση με χρηματοδοτική μίσθωση του ιδίου εξοπλισμού. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 6 του Ν. 1665/1986, όπως ισχύει, καταργούνται. Άρθρο 20 Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων [άρθρο 20 Ν. 1892/90, άρθρο 22 (παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 8 και 9) Ν. 1828/89, άρθρο 32 παρ. 15 Ν. 2093/92, άρθρο 9 παρ. 8 Ν. 2275/94]. 1.Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος μέρος των συνολικών αδιανέμητων κερδών των χρήσεων 1990 έως 1995 (οικονομικών ετών 1991 έως 1996), που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, των αναφερομένων στο άρθρο 2 επιχειρήσεων, για το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1991 έως 1996 αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της με αριθμό 1055503/10177/Β0012/ΠΟΛ 1119/ 10.5.1989 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το νόμο 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α). 2.Η απαλλαγή της προηγουμένης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό 1)μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών για τις επιχειρήσεις της περιοχής Α 2)μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιοχών. Τα ποσοστά των ως άνω περιπτώσεων α) και β) αυξάνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και πενήντα τοις εκατό (50%) αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται περί επενδύσεων του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 καθώς και για επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης (κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εισάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο Χρηματιστήριο Αξιών τα ποσοστά της παραγράφου αυτής αυξάνονται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες και ισχύουν από το έτος εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών. 3.Ως αδιανέμητα καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό των απαλλασόμενων του φόρου εισοδήματος κερδών λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν και άλλο κλάδο εκμετάλλευσης που δεν αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος (μικτές επιχειρήσεις) για τον υπολογισμό της αφορολόγητης έκπτωσης λαμβάνονται τα αδιανέμητα κέρδη που προέρχονται και από τον άλλο κλάδο. 4.Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που σχηματίζεται σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1, ύψους μεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζόμενου αποθεματικού. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται για την κάλυψη του ως άνω αποθεματικού δεν μπορούν να τύχουν των κινήτρων επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου ή αφορολογήτων εκπτώσεων του παρόντος. 5.Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών από το χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία εάν πριν την πάροδο (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των παραπάνω αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρίας ή της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό την συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση και την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της από άλλη ανώνυμη εταιρεία. Προκειμένου για προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αν πριν από την πάροδο (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγματοποιούνται στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου της και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή της μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό την μετατροπή ή συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση και την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της από ανώνυμη εταιρεία. 6.Οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποχρεούνται όπως μέσα στο πρώτο χρόνο της τριετίας δαπανήσουν για την πραγματοποίηση της επένδυσης ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση που δεν δαπανήθηκε το πιο πάνω ποσό του αποθεματικού για κάθε χρόνο χωριστά, υποχρεούται η επιχείρηση να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους στο οποίο ανάγεται το μέρος των καθαρών κερδών που απηλλάγησαν από την φορολογία εισοδήματος. Η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλονται, επί του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση αυτή οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τη εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης. 7.Αν η επιχείρηση εντός της πιο πάνω τριετίας δεν δαπάνησε ολόκληρο το ποσό του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, το μέρος του αποθεματικού αυτού που δεν δαπανήθηκε προστίθεται στα καθαρά κέρδη του οικείου οικονομικού έτους που αφορά προσαυξανόμενου του αναλογούντος φόρου κατά εξήντα τοις εκατό (60%).Προς τούτο υποχρεούται η επιχείρηση όπως εντός μηνός από τη λήξη της τριετίας υποβάλλει σχετική δήλωση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. καταβάλλοντος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ. 8.Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών, με την αξία των οποίων μειώθηκαν τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη, μετά την παρέλευση τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού και εντός τριών ετών από τη λήξη του χρόνου αυτού, το ποσό που εκπέσθηκε θα προστίθεται στα καθαρά κέρδη του έτους εκποίησης προσαυξημένου κατά εκατό τοις εκατό (100%). Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα μηχανήματα που πουλήθηκαν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη πώληση τους με νέα καινούργια μηχανήματα ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία αποτελούν παραγωγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. 9.Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προστίθεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση για την οποία τα βιβλία της επιχείρησης κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και κατά το ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που σχηματίστηκε στη χρήση αυτή. 10.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 21 Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων (άρθρο 21 Ν. 1892/90, άρθρο 35 Ν. 1947/91) Για τις εμπορικές γενικά επιχειρήσεις, καθώς και για τις διαμεταφορικές επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 στο μεταποιητικό τομέα, απαλλάσονται της φορολογίας εισοδήματος αδιανέμητα κέρδη με βάση τα ποσοστά που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 20 εφαρμόζονται ανάλογα και στις επιχειρήσεις της παραγράφου αυτής που θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για παραγωγικές επενδύσεις. Άρθρο 22 2.Κάθε διάταξη, που αντίκειται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου, καταργείται. 3.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να ρυθμίζεται λεπτομερέστερα η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις [άρθρο 23 Ν. 1892/90, άρθρο 32 παρ. 17 Ν. 2093/92, άρθρο 1 (παρ. 14 και 15) Ν. 2234/94, άρθρο 58 παρ. 38 Ν. 2324/95]. 1.Επενδύσεις που μέχρι τη δημοσίευση του Ν.1892/90 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82 ή έχουν εγκριθεί, αλλά η εγκριτική πράξη υπαγωγής τους δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και εκείνες για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 8 πριν την 16.2.1990 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1262/82. 2.Επενδύσεις, εκτός των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, που υποβλήθηκαν για υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.1262/82 μέχρι 31.12.89 και έχουν, μέχρι την 25.6.1990, πραγματοποιήσει επενδυτικά έργα που αντιστοιχούν στο 30% τουλάχιστον του κόστους της παραγωγικής επένδυσης που έχει υποβληθεί με την αίτηση υπαγωγής, εξετάζονται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 1892/ 90, με βάση τα παρεχόμενα από το Ν.1262/82 ποσοστά επιχορήγησης και, αν εγκριθούν, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους στο Ν. 1262/82. Για τις επενδύσεις αυτές δεν ισχύει το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης για την υπαγωγή στο Ν. 1892/90 που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1. Οι επενδυτές που έχουν πραγματοποιήσει το ελάχιστο ύψος επενδυτικών έργων σύμφωνα με τα παραπάνω, υποχρεούνται να υποβάλουν στην, υπηρεσία που έχουν καταθέσει την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης τους και μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση του Ν. 1892/90, σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται με τα επικυρωμένα αντίγραφα των παραστατικών πραγματοποίησης των αντίστοιχων δαπανών. Ταυτόχρονα υποβάλλονται και όλα τα πρόσθετα στοιχεία που είναι αναγκαία για την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 1892/90. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια των ελέγχων προόδου των επενδυτικών έργων που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος, ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα παραπάνω επενδυτικά έργα μέχρι την 25.6.1990, όπως δηλώθηκε, ανακαλείται η έγκριση υπαγωγής της επένδυσης και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση. Επενδύσεις, που υποβλήθηκαν για υπαγωγή τους στο Ν. 1262/82 μετά την 31.12.1989 καθώς και επενδύσεις που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτήν αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει εμπρόθεσμα τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια επενδυτικά έργα, επανυποβάλλονται μέχρι 31.10.1990 και εξετάζονται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 1892/90 και, αν εγκριθούν, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης τους. Κατ εξαίρεση, οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, που δεν θα επανυποβληθούν, μπορεί να υπαχθούν στο καθεστώς των φορολογικών κινήτρων των άρθρων 12,13 και 14, η εφαρμογή των οποίων ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του Ν. 1262/82. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής πρέπει ο επενδυτής, με δήλωση του, που υποβάλλεται στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μέχρι 31.10.1990, να παραιτηθεί από την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης του στα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου. Μετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 1262/82 και για τα λοιπά αναγκαία στοιχεία αυτής. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από τον επενδυτή στην αρμόδια για την φορολογία του ΔΟΥ το αργότερο μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία αρχίζει ο σχηματισμός του αποθεματικού της αφορολόγητης έκπτωσης. 3.Οι επενδύσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που κρίθηκαν βιώσιμες από τις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές και δεν υπήχθησαν στο Ν. 1892/90 μέχρι την 31η Αυγούστου 1994, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2234/94 ή υπήχθησαν χωρίς όμως να συμπεριληφθεί στο επιχορηγούμενο κόστος τους το τμήμα της επένδυσης που είχε πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από την υποβολή της αρχικής αίτησης υπαγωγής και μέχρι την εγκριθείσα αίτηση, εγκρίνονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος καθ υπέρβαση των κονδυλίων που είχαν καθοριστεί γι αυτή την κατηγορία επενδύσεων με τις αποφάσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 6. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων που έχουν εν τω μεταξύ υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/90, σύμφωνα με τα παραπάνω, η έγκριση αφορά μόνο στο τμήμα της επένδυσης που δεν είχε συμπεριληφθεί στην εγκριθείσα. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής, οι επενδυτές των παραπάνω κατηγοριών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 2234/94, υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες δήλωση ότι αποδέχονται την υπαγωγή της επένδυσης τους στις διατάξεις του Ν. 1892/90 και ότι αυτή δεν έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ιδίου νόμου ή ότι έχει υπαχθεί χωρίς να συμπεριληφθεί στο επιχορηγούμενο κόστος το παραπάνω αναφερόμενο τμήμα της επένδυσης. 4.Αναμόρφωση του κόστους των παραγωγικών επενδύσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή μέχρι ποσοστού 40% εκείνου που έχει αρχικά εγκριθεί ή καθοριστεί από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε περιπτώσεις επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 1892/90 έχει εκδοθεί γι αυτές τροποποιητική απόφαση αναμόρφωσης κόστους, μπορεί να εγκριθεί συμπληρωματικά αναμόρφωση κόστους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, μέχρι ποσοστού 40% της παραγωγικής επένδυσης που έχει αρχικά εγκριθεί. Εάν το ποσοστό αναμόρφωσης που έχει ήδη εγκριθεί είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της παραγωγικής επένδυσης που έχει αρχικά εγκριθεί, η επιχείρηση δεν δικαιούται περαιτέρω αναμόρφωση του κόστους της επένδυσης της. Αιτήματα για αναμόρφωση κόστους επενδύσεων, που έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 1892/90, αλλά δεν έχουν εξεταστεί ή δεν έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί η σχετική τροποποιητική απόφαση, θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθέντα και μπορούν να επανυποβληθούν μετά την υλοποίηση του 50% της παραγωγικής επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής. 5.Η ρύθμιση της παραγράφου 11 του άρθρου 6 εφαρμόζεται και για τις επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατ εξαίρεση, η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82 μέχρι τη 31η Ιουλίου 1990, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 1892/90, και έχουν τύχει παράτασης, μπορεί να παρατείνεται εφάπαξ και για δύο έτη κατ ανώτατο όριο, ανεξάρτητα των παρατάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί γι αυτές. Προκειμένου για αιτήματα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης που είχαν μέχρι την 25η Νοεμβρίου 1992, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.2093/92, απορριφθεί, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7. 6.Για τις πρόσθετες αποσβέσεις και τις αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1262/82, εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του νόμου αυτού για δαπάνες επενδύσεων που πραγματοποιούνται μέχρι την 31η Ιουλίου 1990, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 1892/90, ή μέχρι 30.6.1990 προκειμένου για αφορολόγητες εκπτώσεις. 7.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των τελευταίων εδαφίων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 8, της παραγράφου 7 του άρθρου 9,του άρθρου 10, της παραγράφου 4 του άρθρου 13 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20, του Ν. 1262/82, διατηρούνται σε ισχύ ως την κατάργηση τους από τις κανονιστικές αποφάσεις του παρόντος που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα. 8.Η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στα ΜΟΠ και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιουλίου 1994, μπορεί να παραταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1995 υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τη 31 η Αυγούστου 1994 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2234/94 έχει καταβληθεί για τις επενδύσεις αυτές μέρος της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μέχρι 31 Οκτωβρίου 1994. Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία μπορούν να υποβληθούν και αιτήματα τροποποίησης των εγκριτικών αποφάσεων που αφορούν μόνο μεταβολές ως προς τους φορείς της επένδυσης, ιδίως δια της εισόδου νέων μετόχων ή της μεταβιβάσεως εν όλω ή εν μέρει των μετοχών ή των σχετικών επιχειρήσεων. Τα αιτήματα αυτά εγκρίνονται, εφόσον οι ως άνω μεταβολές διασφαλίζουν την ολοκλήρωση της επένδυσης και την ομαλή λειτουργία της μονάδας. Επιχορηγούμενες δαπάνες για τις εν λόγω επενδύσεις είναι μόνο εκείνες που έχουν εγκριθεί και πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993, σύμφωνα με τις αποφάσεις υπαγωγής ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Τα αναλογούντα στις ως άνω επενδυτικές δαπάνες ποσά επιχορήγησης θα καταβληθούν μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των επενδύσεων, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 1892/90 όπως ίσχυε μέχρι την 31η Αυγούστου 1994 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2234/94. Οι αποφάσεις υπαγωγής στα ΜΟΠ επενδύσεων για τις οποίες δεν θα υποβληθούν αιτήσεις παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31 Οκτωβρίου 1994 ή για τις οποίες δεν θα εγκριθούν τα σχετικά αιτήματα, καθώς και οι αποφάσεις υπαγωγής στα ΜΟΠ επενδύσεων που δεν έχουν εκταμιεύσει μέρος της εγκεκριμένης επιχορήγησης μέχρι την 31 η Αυγούστου 1994 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2234/94, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και η τυχόν καταβληθείσα επιχορήγηση αναζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6. 9.Για τις επενδύσεις ύψους άνω των τριακοσίων (300) εκατ.δρχ. που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/90 μετά την 30 Ιουνίου 1992, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2065/1992, και μέχρι την 30 Νοεμβρίου 1994,έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, μετά από σχετική αίτηση του φορέα της επένδυσης. Άρθρο 23 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχορηγούμενων δαπανών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 2.Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή των επιχειρηματικών τους σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, που γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, τουλάχιστον πέντε (5) μήνες προ της ενάρξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό τύπο. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των υποβαλλομένων αιτήσεων ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Κατ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέχρι την 31 η Οκτωβρίου 1994. 3.Η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμοζόμενα αναλόγως, καθώς και εκείνα που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 4.Η αξιολόγηση του κάθε υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανατίθεται σε δύο (2) ανεξάρτητους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Ο κάθε μελετητής υποβάλλει ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία εισηγείται στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων, που μπορεί να ανατίθενται κατ έτος ανά μελετητή, οι προθεσμίες παράδοσης της μελέτης αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Το τμήμα των επιχειρηματικών σχεδίων που αφορά κατάρτιση προσωπικού, υποβάλλεται προς αξιολόγηση και στο Υπουργείο Εργασίας που υποβάλλει, στη συνέχεια τη σχετική αξιολογική του έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από αυτό το άρθρο διαδικασίες. 5.Για τα επιχειρηματικά σχέδια, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρέχεται μόνο επιχορήγηση 35 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του π.δ/τος 84/1984 ή άλλες περιοριστικές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση-επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α. Η επιχορήγηση παρέχεται για επιχειρηματικά σχέδια ή τμήμα τους συνολικού ύψους δαπανών μέχρι πέντε (5) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και μέχρι δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις λογισμικού. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του φορέα στο επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 33% του συνολικού ύψους των δαπανών του σχεδίου. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παραπάνω παραγράφου 3, για την υπαγωγή των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο Προϊστάμενος της καθ ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Προϊστάμενος της καθ ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1 ) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ένας (1 ) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε και ένας (1 ) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Δεν μπορεί να είναι μέλη της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μετέχοντες στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση ή την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του παρόντος άρθρου κατά την τελευταία πενταετία. 7.Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστώνται ειδικά όργανα για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τις προϋποθέσεις του νόμου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Τα όργανα αυτά αποτελούνται από έναν (1) ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έναν (1) ανώτερο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και έναν (1) ειδικό εξωτερικό εκτιμητή αναγνωρισμένου κύρους. Τα μέλη του ειδικού οργάνου ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και s Τεχνολογίας. 8.Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται με βάση τις ετήσιες δαπάνες, που προβλέπει ο χρηματοδοτικός πίνακας του επιχειρηματικού σχεδίου. Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και το είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης. Οι όροι τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Για θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Άρθρο 23 α) Τις δαπάνες μελέτης, εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης έτσι, ώστε να πιστοποιούνται τα προϊόντα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα. β) Τις δαπάνες για μετατροπή βιομηχανικών μονάδων, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες. γ) Την εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. δ) την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Την κατασκευή του πρωτότυπου εφεύρεσης που παρουσιάζει δυνατότητες παραγωγικής εκμετάλλευσης και που έχει κατατεθεί και έχει λάβει θετική έκθεση έρευνας από τον Ο.Β.Ι. Επίσης τις δαπάνες τελών που καταβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης τους, καθώς και δαπάνες τελών για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης τους για μία πενταετία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευση της εφεύρεσης ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου του ύψους των τελών. ε) Την Ιδρυση και επέκταση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας. στ) Την ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική αποσυναρμολόγηση/διάλυση και ενδεχομένως αξιοποίηση προϊόντων που έχουν καταναλωθεί στην Ελλάδα. Από τις παραπάνω επενδύσεις για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α, β και γ παρέχεται επιχορήγηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις δ, ε και στ επενδύσεις η επιχορήγηση παρέχεται και σε νέες επιχειρήσεις. 2.Το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος είναι: 1)Για τις επενδύσεις των εδαφίων α έως δ, καθώς και για τις δαπάνες επέκτασης εργαστηρίων, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. 2)Για τις λοιπές επενδύσεις του εδαφίου ε, καθώς και για επενδύσεις του εδαφίου στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές. 3.Η υπαγωγή των επενδύσεων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή γνωμοδοτεί βάσει των κριτηρίων του άρθρου 7 του παρόντος, εφαρμοζομένων αναλόγως, καθώς και βάσει ειδικών κριτηρίων που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η λειτουργία, η βαθμολόγηση και ο τρόπος εφαρμογής των ανωτέρω κριτηρίων, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 4. 1)Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται εις διπλούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατά τους πρώτους δύο (2) μήνες κάθε έτους. Μαζί υποβάλλεται και προμελέτη με αναλυτική παρουσίαση των επενδύσεων, που θα πραγματοποιηθούν και του κόστους τους. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου του ιδίου έτους. 2)Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση της προμελέτης σε δύο (2) ανεξάρτητους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός προμελετών, που κατ έτος μπορούν να ανατίθενται ανά μελετητή, οι προθεσμίες κατάθεσης των αξιολογήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 3)Δράσεις που αφορούν κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων, που υπάγονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς αξιολόγηση και στο Υπουργείο Εργασίας, κατά τα λοιπά ακολουθουμένων των από το άρθρο αυτό προβλεπόμενων διαδικασιών. 5. 1)Στις επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρέχεται μόνο επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της επένδυσης. 2)Οι επενδύσεις των εδαφίων α, β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενισχύονται και στην περιοχή Α, τηρουμένων των διατάξεων του π.δ/τος 84/1984 ή άλλων περιοριστικών διατάξεων που αφορούν την ίδρυση και την επέκταση βιομηχανιών στην περιοχή Α. Οι επενδύσεις του εδαφίου (στ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενισχύονται μόνον εάν υλοποιούνται εκτός της περιοχής Α. Για το ύψος της επιχορήγησης των επενδύσεων της παραγράφου 1 δεν ισχύουν οι λοιποί γεωγραφικοί διαχωρισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. 3)Το ελάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι σαράντα τοις εκατό (40%). 6. 1)Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας ως πρόεδρο, δύο (2) Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή καθ ύλην αρμόδιων διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε ζημήματα βιομηχανικών επενδύσεων, έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β και έναν (1) της Γ.Σ.Ε.Ε. Ειδικά, ως προς επενδύσεις του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στην επιτροπή συμμετέχουν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάμενος Γενικής Διευθύνσεως ή καθ ύλην αρμόδιας διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Η διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 6 του άρθρου 23α εφαρμόζεται αναλόγως. 2)Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστώνται όργανα ελέγχου, τα οποία ελέγχουν την πρόοδο υλοποίησης των κατά την παράγραφο 1 επενδύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων του επενδυτή, όπως προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση και στις κείμενες διατάξεις. Μέλη των οργάνων ελέγχου είναι δύο (2) ανώτεροι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και ένας (1) εξωτερικός εκτιμητής. Ως προς τις επενδύσεις του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στα όργανα ελέγχου συμμετέχουν δύο (2) ανώτεροι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 3)Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή και ορίζονται οι γραμματείς και οι αναπληρωτές τους, καθορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων και των μελών τους, των εισηγητών, των γραμματέων και των αναπληρωτών τους, ακόμη και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διατάξεως και ρυθμίζεται κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Για τις συνεδριάσεις, την απαρτία και γενικά τη λειτουργία της γνωμοδοτικής επιτροπής και της επιτροπής ελέγχου ισχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Όλες οι παραπάνω δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 7.Στις επενδύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από αιτήσεις του επενδυτή. Η πρώτη δόση καταβάλλεται, εφόσον το όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης και έχει δαπανήσει για να πραγματοποιηθεί η επένδυση το εξήντα τοις εκατό (60%) της ιδίας συμμετοχής και το εξήντα τοις εκατό (60%) της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται, εφόσον το όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης. Οι πιστοποιήσεις των οργάνων ελέγχου ολοκληρώνονται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8.Για θέματα, που ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδίδονται αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Άρθρο 23γ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας. (άρθρο 1 Ν. 1880/90, άρθρο 23 παρ. 13 Ν.1892/90) 1.Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, δύναται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρέχονται κίνητρα σε ναυπηγικές ή ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και σε ναυπηγικές ή ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, σε οποιαδήποτε περιοχή και αν πραγματοποιούνται οι σχετικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης και της περιοχής Α. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως το είδος και το ύψος των κινήτρων, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι καθώς και η διαδικασία και τα όργανα χορηγήσεως. 2.Οι κατά την παράγραφο 1 κοινές αποφάσεις δύναται, προκειμένου περί ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, να ανατρέχουν μέχρι την 1 η Ιανουαρίου 1986. 3.Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη, που απορρέει από τις αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εγγράφεται στο οικείο κεφάλαιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 23δ Επενδύσεις του Ν. 289/76, επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες σε παραμεθόριες περιοχές. (άρθρο 43 Ν. 1563/85, άρθρο 23 παρ. 10 Ν. 1892/90, άρθρο 58 παρ. 42 Ν. 2324/95). 1.Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και στη ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από την παραμεθόρια γραμμή στους νομούς Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλης, Φλώρινας, Καστοριάς, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων και έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις σύμφωνα με εγκριτική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 289/1976, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1995,μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τα στοιχεία που έγινε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 289/76, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν παραγωγικά στο αντικείμενο για το οποίο έχουν υπαχθεί. 2.Από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος οι επιχειρήσεις σταματούν να απολαμβάνουν των κινήτρων του Ν. 289/ 1976 και παίρνουν την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου του παρόντος. Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται η επιχείρηση με βάση το παρόν θα αφαιρείται η ενίσχυση των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει καταβληθεί με βάση το Ν. 289/76. Η διαφορά που προκύπτει είτε θα καταβάλλεται στις τράπεζες που έχουν χρηματοδοτήσει την επένδυση με μακροπρόθεσμο δανεισμό, για μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του φορέα προς αυτές, είτε θα καταβάλλεται στις επιχειρήσεις. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται ο τρόπος ικανοποίησης από το ποσό της επιχορήγησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, εφόσον υπάρχουν, καθώς και η μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η επιχορήγηση στα λογιστικό βιβλία της επιχείρησης. 4.Τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί από την ισχύ του Ν. 289/1976 και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στο παρόν, παραμένουν χωρίς να φορολογηθούν. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 23 Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν ιδίως: α) να ιδρύουν νέες επιχειρήσεις β) να συμμετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών γ) να παρέχουν εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων στις ανωτέρω επιχειρήσεις δ) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα της αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. 2.Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια, μετατρέψιμα ή μη σε μετοχές. 3.Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1775/24.5.88 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες. 4.Για την εφαρμογή του Νόμου 1775/24.5.88 οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 πρέπει να έχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Άρθρο 23 2.Οι μετοχές των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται σε χρηματιστήριο Αξιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 350/1985 (ΦΕΚ 126). 3.Δεν επιτρέπεται χορήγηση δανείων από τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις που αυτές ιδρύουν ή στις οποίες συμμετέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23ε. 4.Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις να υπερβαίνει το είκοσι στα εκατό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου. Το ίδιο ανώτατο όριο ισχύει σε περίπτωση παροχής εγγυήσεων από αυτή σε επιχείρηση, όσον αφορά το άθροισμα της συμμετοχής της και των παρεχόμενων εγγυήσεων στην επιχείρηση αυτή. 5.Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια της. Ως «ίδια κεφάλαια» και «υποχρεώσεις» της εταιρείας θεωρούνται αντίστοιχα οι κατηγορίες Α και Γ του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 283). Στις «υποχρεώσεις» συνυπολογίζεται ποσοστό πενήντα στα εκατό του συνόλου των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου για δάνεια των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α και β του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23ε. Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρεία μέσα στους πρώτους έξι μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Για επενδύσεις που αναλαμβάνονται μετά την πάροδο του εξαμήνου και μέχρι την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις η εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου παύει να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 23ζ. Άρθρο 23ζ [άρθρο 3 Ν. 1775/86, άρθρο 8 (παρ. 13 και 14) Ν. 2166/93]. 1. Για τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου επιχορηγούνται με ποσοστό μέχρι τριάντα στα εκατό στο ποσό της συμμετοχής αυτής. Για τον υπολογισμό του ύψους της επένδυσης υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εκτός από τις δαπάνες για την απόκτηση υλικών παγίων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έρευνας αγοράς, εκπαίδευσης προσωπικού, απόκτηση τεχνογνωσίας και εξόδων ιδρύσεως και οργανώσεως. 2.Ως συμμετοχή κατά την έννοια του άρθρου αυτού θεωρείται η καταβολή μετοχικής ή εταιρικής εισφοράς στις περιπτώσεις α και β του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23ε. 3.Η επιχορήγηση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ύστερα από γνωμοδότηση της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 του παρόντος μετά από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να εκδοθεί και μετά την υλοποίηση της επένδυσης εφόσον η σχετική αίτηση έχει υποβληθεί πριν από την έναρξη της. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά και άλλα απαραίτητα στοιχεία για τον χαρακτηρισμό των επενδύσεων ως υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για επιχορήγηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι προθεσμίες υποβολής της, η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 23 2.Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου φέρεται σε ειδικά αποθεματικό πρόβλεψης για το σκοπό του άρθρου 23ε. Άρθρο 23θ [άρθρο 5 Ν. 1775/86, άρθρο 8 (παρ. 15 και 16) Ν. 2166/93]. 1.Τα κέρδη που πραγματοποιούν οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από την πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο εισοδήματος και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23στ υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής επένδυσης. 2.Οι κάτοχοι ομολογιών των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν φορολογούνται για το εισόδημα που προέρχεται από τόκους των αντίστοιχων ομολογιών. 3.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει από κοινού με την εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας από επιχειρήσεις σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να εκπέσει από τα εισοδήματα του τα πενήντα στα εκατό της συμμετοχής του. Η έκπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κάθε έτος τα είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συμμετοχής και τα πενήντα τοις εκατό (50%) των ετησίων συνολικών εισοδημάτων. 4.Επιτρέπεται η σύναψη συμφωνίας μεταξύ εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και προσώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ αυτήν, με την οποία θα καθορίζονται κατά προτίμηση όροι διανομής των μετοχών της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16, παράγραφος 2 του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14). 5.Αν η εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 23ε έως και 23ι ή τους όρους της εγκριτικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 23ζ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση επιχορήγησης. Στην περίπτωση αυτή η ανακλητική απόφαση κοινοποιείται στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, ο οποίος επιβάλλει αναδρομικά με πράξη του όλα τα φορολογικά βάρη από τα οποία η εταιρεία είχε απαλλαγεί σύμφωνα με το άρθρο 23η. Άρθρο 23 1.Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και μπορεί να ζητεί από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία ή να επιβάλλει τα αναγκαία μέτρα. 2.Επιτρέπεται στις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι ποσοστό είκοσι στα εκατό του ιδίου μετοχικού τους κεφαλαίου». Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως ισχύει σήμερα.
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/93 «περί Οργανισμού του ΥΠΕΘΟ» (ΦΕΚ 55/Α/14.4.93).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2234/94 και ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφος 2 αυτού (ΦΕΚ 142Α/31.8.94).
  • Τις διατάξεις της ΥΠ 140/2.10.95 απόφασης του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 833/Β/ 3.10.95).
  • Την 559/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/140 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 1994/2234 1994
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/138 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 218/1996 (Οργανισμός του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -Σ.Δ.Ο.Ε.). 1997/152 1997