ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι οργανικές θέσεις, κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) είναι οι εξής: Ι. Γενικών Υπηρεσιών: Α. Αξιωματικοί: Αντιστράτηγος Π.Σ. ένας (1 ), ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Υποστράτηγος Π.Σ. ένας (1), ως Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Αρχιπύραρχοι επτά (7). Πύραρχοι δέκα έξι (16). Αντιπύραρχοι τριάντα (30). Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) εξήντα (60). Επιπυραγός (σχολής μετεκπαίδευσης) ένας (1). Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) εκατόν πενήντα (150). Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) δύο (2). Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) τετρακόσιοι πενήντα επτά (457). Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης σαράντα (40). Β. Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες: Πυρονόμοι εκατό (100). Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) χίλιες επτακόσιες τριάντα τρεις (1733). Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες τέσσερις χιλιάδες τριάντα πέντε (4035). ΙΙ. Ειδικών Υπηρεσιών: Α. Αξιωματικοί: (1)Τεχνικοί: Πύραρχος ένας (1) Αντιπύραρχος ένας (1) Επιπυραγός ένας (1) Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί επτά (7) (2)Πλοηγοί - Κυβερνήτες: Πύραρχος ένας (1 ) Αντιπύραρχος ένας (1 ) Επιπυραγοί τέσσερις (4) Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί τριάντα ένας (31) (3)Πλοηγοί - Μηχανικοί: Πύραρχος ένας (1) Αντιπύραρχος ένας (1 ) Επιπυραγοί τέσσερις (4) Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί είκοσι τρεις (23) (4) Υγειονομικοί: Αρχιπύραρχος ένας (1 ) Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί δώδεκα (12) Β. Πυρονόμοι - Υπαξιωματικοί - Πυροσβέστες: (1) Τεχνικοί: Πυρονόμος ένας (1) Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες σαράντα πέντε (45) (2)Πλοηγοί βοηθοί μηχανικοί: Πυρονόμοι οκτώ (8) Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες πενήντα τρεις (53).
Άρθρο 2
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται με πρόταση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, η υπάρχουσα δύναμη του Σώματος δύναται να κατανέμεται στις Υπηρεσίες του ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες (άρθρο 5 παραγρ. 1 του Ν. 1145/1981 Φ.Ε.Κ. 100/ Α).
Άρθρο 3 "Τελικές - μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι απαιτούμενες για τη στελέχωση κάθε νεοϊδρυόμενης Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα συνιστώνται στο σύνολο των αντίστοιχων θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 683/ 1977 (Α 247) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που καθορίζει την οργανική δύναμη σε πυροσβεστικό προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, μόνο σε ό, τι αφορά τη σύνθεση του πυροσβεστικού προσωπικού.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 και 7 του Π.Δ. 8/1991 (Α 5), οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 και 7 αντίστοιχα του Π.Δ. 210/1992 (Α 99) καθώς και ο προσδιορισμός της τάξης και της αρίθμησης κάθε Πυροσβεστικού Σταθμού και Συνεργείου που έχει ιδρυθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν.
4.  
  Οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται:
 1. Σε Σταθμό Α Τάξης που διαθέτει τρία (3) πυροσβεστικά πλοία (Π/Π)
 2. Σε Σταθμά Β Τάξης δύο (2) Π/Π και
 3. Σε Σταθμό Γ Τάξης ενός (1) Π/Π. Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός 3 Π/Π είναι ο Ε Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός Πειραιά, 2 Π/Π είναι ο Ε Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και 1 Π/Π είναι οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ελευσίνας, Καβάλας, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης.
 4. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 περ. (α), (δ) και (θ) του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49). β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «τροποποίηση διατάξεων του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις (Α 49). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ) Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α51). ε) Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α- 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αφού οι καθοριζόμενες οργανικές θέσεις είναι ισάριθμες με τις αντίστοιχες κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα προβλεπόμενες θέσεις.
 • Την 17/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-02-20 Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/36
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Α΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλονίκης και Πάτρας και Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Βόλου και Ηρακλείου. 1998/419 1998
Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Τεχνικών και άλλες διατάξεις. 1999/154 1999
Μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητος εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών Ιταλίας. 2002/272 2002
Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών 2003/24 2003
Αυξομείωση οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. 2003/98 2003
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 2006/230 2006