ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1995/48

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Π.Δ. 38/1991 (Α 21). «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες». Το Ν. 6422/26.28/11/1934 (ΦΕΚ Α 412) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λπ.» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1 & 2, το άρθρο 5 παρ. α, β και γ, το άρθρο 6 εδ. 4,5,8 και το άρθρο 10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 2. Το Β.Δ. της 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α 821 ) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Β.Δ. της 17.12.1953 και ειδικώτερα το άρθρο 1 ειδικότητα ΣΤ και Θ, τα άρθρα 2, 5, 8, 12 και επόμενα. 3. Το Π. Δ/μα 229/1986 (ΦΕΚ Α 96) «Σύσταση, Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το Π. Δ/μα 396/89 (ΦΕΚ Α 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». . 4. Το ΝΚ. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167) «Περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» άρθρο 64 παρ. 1. 5. Την Υ.Π. 122/15.7.94 (ΦΕΚ 550 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρ. Ροκόφυλλο». 6. Την Υ.Π. 123/15.7.94 (ΦΕΚ 550 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κ. Γείτονα». 7. Την Η/5615/21.7.94 (ΦΕΚ 567 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠΕΠΘ». 8. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 10. Την 710/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1.1. Η παράγραφος 1.1.3. του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «1.1.3. Εγκαταστάσεις 3ης ειδικότητας (αερίων) που περιλαμβάνουν τις εξής τρεις (3) κατηγορίες εγκαταστάσεων: 1.1.3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων. 1.1.3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ατμού. 1.1.3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διανομής και χρήσης αερίων για Ιατρική χρήση » Άρθρο 2 2.1. Στην παράγραφο 4.2.3. του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 38/91 προστίθεται το εδάφιο: «- Η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο καθίσταται υποχρεωτική έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Δ/τος». 2.2. Στην παράγραφο 4.2.4. του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 38/91 προστίθεται το εδάφιο: «- Για κάθε εργασία συντήρησης συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται όλα τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής άδειας και τον αριθμό του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Η δήλωση αυτή παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η υποχρέωση τήρησης αυτής της διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.Δ.». - Η παραπάνω δήλωση προκειμένου να γίνει αποδεκτή ως προϋπηρεσία πρέπει να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο». Άρθρο 3 3.1. Η παράγραφος 8.1.3. του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «8.1.3. Επίσης χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π. Δ/τος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίσουν μόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στην εκτέλεση ή και στην συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους». 3.2. Η παράγραφος 8.2.1. του άρθρου 8 του Π.Δ. 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «8.2.1. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ αυτούς που θα προσκομίσουν εναλλακτικά: - Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΑ) του Ν. 1566/85, του Τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα πεντακόσια (500) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/85, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων (1.000) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα επτακόσια πενήντα (750) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580/70 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ημερομισθίων, ως βοηθού τεχνίτη υδραυλικού στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια (1.000) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας». 3.3. Η παράγραφος 8.2.3. του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «8.2.3. Η Άδεια αυτή επίσης χορηγείται μετά από αίτηση για μια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π. Δ/τος ασχολούνται στην εκτέλεση ή και την συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και θα προσκομίσουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον ένδεκα (11 ) ετών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) έτη πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτουμένης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε οκτώ (8) έτη από τα οποία τα επτά (7) στην αιτούμενη ειδικότητα, στην περίπτωση κατόχων βεβαιωτικού παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή-Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διαρκείας τουλάχιστον 90 ωρών». 3.4. Η παράγραφος 8.4.3. του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «Η άδεια αυτή επίσης χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π. Δ/τος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίσουν εναλλακτικά: - Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του Ν. 1566/85 του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και την συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/85 ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και την συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα δύο χιλιάδες (2.000) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον δέκα έξι (16) ετών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στην συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα δέκα πέντε (15) έτη πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε δέκα τέσσερα (14) έτη από τα οποία τα δέκα τρία (13) στην αιτούμενη ειδικότητα στην περίπτωση κατόχων βεβαιωτικού παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διαρκείας τουλάχιστον 90 ωρών». 3.5. Η παράγραφος 8.6.3. του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παραπάνω άδεια επίσης χορηγείται μετά από αίτηση για μια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ όσους κατά την έναρξη του παρόντος Π.Δ/τος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίσουν εναλλακτικά: - Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του Ν. 1566/85 του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/85 ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (3.250) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα τρεις χιλιάδες (3.000) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον δέκα εννέα (19) ετών, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εκ των οποίων τα δέκα οκτώ (18) έτη πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε δεκαεπτά (17) έτη από τα οποία τα δέκα έξι (16) στην αιτούμενη ειδικότητα, στην περίπτωση κατόχων βεβαιωτικού παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών». 3.6. Η παράγραφος 8.8.3. του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «Η άδεια αυτή επίσης χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίσουν εναλλακτικά: - Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του Ν. 1566/85 του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εκ των οποίων τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/85 ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) ημερομίσθια πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή - Μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ετών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 εκ των οποίων τα είκοσι ένα (21) έτη πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε είκοσι (20) έτη από τα οποία τα δεκαεννιά (19) στην αιτούμενη ειδικότητα, στην περίπτωση κατόχων βεβαιωτικού παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών». 3.7. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 38/91 μετά την παράγραφο 8.10 προστίθενται οι παράγραφοι 8.11 & 8.12 ως εξής: «8.11 Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας εγκαταστάτη Υδραυλικού Α τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας εγκαταστάτη Υδραυλικού Β- τάξης της 1ης ειδικότητας, μπορούν να επεκτείνουν την άδεια τους και μόνον για την 1 η κατηγορία (καύσιμα αέρια) της 3ης ειδικότητας του άρθρου 1.1.3 μετά από αίτησή τους και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, εφόσον, επιπροσθέτως, προσκομίσουν εναλλακτικά: -Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιας επιχείρησης ή Κρατικού Οργανισμού, παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σχετικού με τις εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων (1η κατηγορία άρθρου 1.1.3), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον πενήντα (50) ωρών. Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της προσκομιζόμενης Άδειας. - Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της 1ης κατηγορίας της 3ης ειδικότητας». «8.12 Κάτοχοι τίτλων αντιστοίχων ή αναλόγων προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5, που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής, μετά από αίτηση τους και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, μπορούν να αποκτήσουν άδεια βοηθού ή τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικού αντίστοιχα. Οι αναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι, και όπου απαιτείται, επικυρωμένοι από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης των τίτλων αυτών. «Η αντιστοιχία των τίτλων και των χορηγουμένων αδειών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας». 3.8. Η παράγραφος 8.8.2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 38/91 συμπληρώνεται ως εξής: «Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ αυτούς που θα προσκομίσουν πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580/70 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εκ των οποίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (4.750) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Άρθρο 4 4.1. Οι άδειες Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β, Εγκαταστάτη Α & Εγκαταστάτη Β που κατέχουν οι εγγεγραμμένοι ως επιτηδευματίες υδραυλικοί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. υπόκεινται σε θεώρηση ανά 5ετία. 4.2. Οι κάτοχοι αδείας των παραπάνω περιπτώσεων για τη θεώρηση της επαγγελματικής αδείας τους, υποβάλλουν στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Βιομηχανίας του Υπουργείου Β.Ε.Τ. τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση β) Την προς θεώρηση επαγγελματική άδεια γ) Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου στο οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος από την οποία να προκύπτει ότι αυτός ασκεί το επάγγελμα του τεχνικού υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ατελώς. - Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι μέλος Επαγγελματικού Σωματείου προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής ότι αυτός διατηρεί εργαστήριο ή κατάστημα ή τεχνικό γραφείο εκτέλεσης εργασιών επί υδραυλικών εγκαταστάσεων. - Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι ο αναφερόμενος σ αυτήν τυγχάνει επιτηδευματίας φορολογούμενος και ασκεί το επάγγελμα του υδραυλικού. - Η παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί με το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από το οποίο πρέπει να προκύπτουν τα ίδια στοιχεία. Άρθρο 5 5.1. Η παράγραφος 10.6 του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 38/91 αντικαθίσταται ως εξής: «10.6. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες και εργάζονται ως υδραυλικοί, η προϋπηρεσία τους, μέχρι της εφαρμογής της διαδικασίας των άρθρων 4.2.3 και 4.2.4, αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης της Εφορίας ή με την υποβολή τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή με την υποβολή συμβάσεων ανάθεσης έργων ή βεβαιώσεων μηχανικών που επέβλεψαν αυτά. Τα δικαιολογητικά αυτά, τα οποία μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, συνοδεύονται από βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο στην οποία αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα εγκαταστάσεων απασχόλησης του υποψηφίου». 5.2. Στο άρθρο 10 το Π.Δ/τος μετά την παράγραφο 10.14.3 προστίθενται οι παράγραφοι 10.14.4,10.14.5 και 10.14.6 ως εξής: 10.14.4. Η προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.1983 μπορεί να πιστοποιηθεί από το οικείο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό υφίστατο νόμιμα πριν τη δημοσίευση του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ/τος. Το σωματείο εκδίδει βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αναφέρονται ο χρόνος προϋπηρεσίας και το είδος των εγκαταστάσεων απασχόλησης του υποψηφίου. -Ελλείψει πρωτοβαθμίου συνδικαλιστικού οργάνου (Επαγγελματικό Σωματείο) η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί από δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (Ομοσπονδία) που καλύπτει τον κλάδο. 10.14.5. Μετά την εφαρμογή της αναφερόμενης στα άρθρα 4.2.3 και 4.2.4 διαδικασίας, στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, ως αποδεικτικά προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις μπορεί να είναι αντίγραφα επικυρωμένα από το οικείο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. 10.14.6. Ο χρόνος, κατά το διάστημα της στρατιωτικής θητείας καθώς και της προϋπηρεσίας σε πλοία, για τον οποίο υπάρχει βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολούνταν σε υδραυλικές εργασίες προσμετράται στην ειδικότητα που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση. Άρθρο 6 6.1 .α. Όσοι μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ/τος 38/91 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ/τος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/91 μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την απόκτηση των αδειών του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/91, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν την απαιτούμενη για κάθε περίπτωση προϋπηρεσία. 6.1 .β. Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. του Ν. 1404/83 και ισοτίμων, ειδικότητας Μηχανολόγου, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ/τος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/ 91, χορηγείται: Ι. Άδεια τεχνίτη υδραυλικού Β τάξεως 1 ης και 2ης ειδικότητας χωρίς εξετάσεις. ΙΙ. Άδεια εγκαταστάτη υδραυλικού Β τάξης, 1 ης και 2ης ειδικότητας, χωρίς εξετάσεις και εφ όσον προσκομίσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ημερομισθίων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 38/91. Η άδεια αυτή επεκτείνεται και στην 3η ειδικότητα, όταν εκ των πεντακοσίων (500) ημερομισθίων πιστοποιηθεί ελάχιστη προϋπηρεσία πενήντα (50) ημερομισθίων σε κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων της 3ης ειδικότητας. 6.2. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του άρθρου 5, του Π.Δ. 38/91, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μία και μόνο φορά τίτλο επιμόρφωσης για μείωση προϋπηρεσίας. 6.3. Στους ασκούντες ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 6422/34, επιτρέπεται αυτοδίκαια χωρίς περιορισμό, η εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 38/91. 6.4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος καταργούνται οι παράγραφοι 10.15, 10.16, 10.17 και 12.4 των άρθρων 10 & 12 του Π.Δ/τος 38/91. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-02-20 Προεδρικό Διάταγμα 1995/48
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/36