Ίδρυση Εργαστηρίων σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύονται τα ακόλουθα Εργαστήρια
 1. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επί μέρους ειδικότητες της Φυτοπαθολογίας όπως, μηκητολογία - βακτηριολογία - ιολογία - καταπολέμηση ασθενειών και μοριακή φυτοπαθολογία.
 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και την προετοιμασία του φυτοπαθολογικού υλικού για τις ασκήσεις των φοιτητών το εργαστήριο στελεχώνεται και εξοπλίζεται έτσι ώστε να είναι δυνατή:
 3. Η παραγωγή θρεπτικών υποστρωμάτων μικροβίων.
 4. Η ανάπτυξη και διατήρηση μικροοργανισμών.
 5. Η δημιουργία μουσείου ασθενών φυτών.
 6. Η οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και - Η παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων (σημειώσεις, διαφάνειες κ.α.).
 7. Εργαστήριο Εδαφολογίας το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της εδαφολογίας όπως, φυσικής και χημείας εδαφών προβληματικά εδάφη, οργανική ουσία εδαφών, γονιμότητα εδαφών, γένεση εδαφών και ταξινόμηση εδαφών
 8. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας το οποίο καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επί μέρους θέματα της γεωργικής μηχανολογίας όπως σχεδιασμού και κατασκευής γεωργικού εξοπλισμού και μηχανοποίησης της ελληνικής γεωργίας
 9. Εργαστήριο Δενδροκομίας το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επί μέρους θέματα της Δενδροκομίας όπως μορφολογίας καρποφόρων οργάνων, μορφολογίας αποφόρων οφθαλμών, μορφολογίας - αύξησης καρπού, ωρίμανσης συγκομιδής, κριτηρίων συλλεκτικής ωριμότητας, κλαδέματος και λίπανσης, εργκατάστασης οπωρώνων, πολλαπλασιασμού οπωροφόρων δένδρων κ.α.
 10. Εργαστήριο Ωκεανογραφίας το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της ωκεανογραφίας, όπως πρωτογενής παραγωγή υδροβίων ζωικών οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες) με ταυτόχρονη διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήματος, και προστασία, διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 11. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
 12. Κατασκευές, περιβάλλον, εξοπλισμός και ενέργεια Αγροτικών κτιρίων, Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών.
 13. Μηχανική Περιβάλλοντος. - Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία - Τηλεσκόπηση.
 14. Αγροτική οδοποιία, Εδαφομηχανική, Εφαρμοσμένη Μηχανική.
 15. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γεωργικής υδραυλικής, ιδίως δε:
 16. - Αντοικτοί αγωγοί.
 17. Κλειστοί αγωγοί.
 18. Εκχειλιστές και μετρητές ροής. - Στραγγίσεις.
 19. Κίνηση νερού στο έδαφος.
 20. Μέθοδος άρδευσης (σε υπαίθριο χώρο).
 21. Ποιότητα αρδευτικού νερού.
 22. Εργαστήριο Ζιζανιολογίας το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης ζιζανιολογίας, ιδίως σε:
 23. - Ζιζάνια και αλληλεπιδράσεις τους με καλλιεργούμενα φυτά. - Αντιμετώπιση των ζιζανίων για την αύξηση της αποδοτικότητος των καλλιεργειών.
 24. Ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζιζανίων στη γεωργία.
 25. Τύχη και συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον, φυτά, έδαφος, νερό).
 26. Προστασία του περιβάλλοντος από τα ζιζανιοκτόνα.
 27. θ) Εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίας το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ορυκτολογίας, - πετρολογίας, ιδίως δε:
 28. Γεωμετρική κρυσταλλογραφία. - Δομή της κρυσταλλικής ύλης.
 29. Κρυσταλλοχημεία.Κρυσταλλοφυσική.
 30. Άμορφη κατάσταση της ύλης.
 31. Μέθοδοι προσδιορισμού των ορυκτών. - Συστηματική ορυκτολογία. - Συστηματική των πυριγενών πετρωμάτων. - Συστηματική των ιζηματογενών πετρωμάτων. - Συστηματική των μεταμορφωμένων πετρωμάτων.
2.  
  Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του ιδίου Πανεπιστημίου ιδρύονται τα ακόλουθα εργαστήρια:
 1. Εργαστήριο Υλικών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 2. Χαρακτηρισμός υλικών, μεταλλογνωσία, τριβολογία, τεχνική αντοχή, μηχανικές ιδιότητες, διάβρωση, χύτευση, συγκολλήσεις, κατεργασία υλικών με Laser
 3. Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 4. Ανάλυση και σύνθεση μηχανικών, μηχανολογικός σχεδιασμός, μηχανολογικές κατασκευές, σύνθεση και ανάλυση μηχανισμών, ταλαντώσεις και δυναμική μηχανών, τεχνολογία κατεργασιών, εργαλειομηχανές, μετροτεχνία
 5. Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 6. Θερμοδυναμική, μετάδοση θερμότητας, μηχανές εσωτερικής καύσεως, ατμοστρόβιλοι, ατμοπαραγωγικές εγκαταστάσεις
 7. Εργαστήριο Ρευστομηχανικής και Στροβιλομηχανών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 8. Ρευστομηχανική, αεροδυναμική, αντλίες, στροβιλομηχανές, συστήματα προώθησης, περιβαλλοντική ρευστομηχανική, μαθηματικά μοντέλλα ροών, διαγνωστική ροών με Laser
 9. Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 10. Μεταφορά θερμότητας και μάζας, τεχνική φυσικών και χημικών διεργασιών, συσκευές διεργασιών, ψύξη, θέρμανση και κλιματισμός, τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος
 11. Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 12. Εφαρμοσμένη στατιστική, στατιστικός ποιοτικός έλεγχος, επιχειρησιακή έρευνα, οργάνωση παραγωγής, οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών επιχειρήσεων, οικονομική επιχειρήσεων, συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων, εργονομία
 13. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 14. Προγραμματισμός και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο βιομηχανικό περιβάλλον, συστήματα πληροφοριών διοίκησης, έμπειρα συστήματα, δίκτυα Η/Υ και βάσεων δεδομένων
3.  
  Στο Γενικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του αυτού ως άνω Πανεπιστημίου ιδρύεται το Εργαστήριο Κοινωνικών Μελετών και Δημοσκόπησης, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Κοινωνιολογίας, της Επιστήμης της Αγωγής, του Αστικού του Αγροτικού χώρου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ανάλυσης του κοινωνικού συστήματος, της κοινωνικής αλλαγής και των γραφειοκρατικών δομών. Ειδικότερα το εργαστήριο αποσκοπεί στη διερεύνηση καίριων κοινωνικών προβλημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της πόλης του Βόλου.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Η λειτουργία των εργαστηρίων που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οικείου τμήματος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ) Την συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων και Επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας. ε) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 9 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που η ειδικότητα τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωικού Ε.Δ.Τ.Π. και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του
 3. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/1985 (Α167), του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α 159) και τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το οικείο τμήμα, που καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών ο αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλου ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετκούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου.
7.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 7 "Πόροι κάθε εργαστηρίου είναι:"
1.  
  Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαιτέρα περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
2.  
  Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 (Α- 53).
3.  
  Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα. 4. Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως:.
 1. Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας
 2. Οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδεία και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α- 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ) Του άρθρου 5 παρ. 1 και 9 του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Α 31).
 • Τη γνώμη του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (συνεδριάσεις 9η/19.1.1994 και 14η/ 9.3.1994) και της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδριάσεις 128η/21.12.1991, 151/ 27.7.1993, 160η/25.2.1994 και 162η/1.4.1994).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη δέκα πέντε εκατομμυρίων δρχ. (15.000.000) σε βάρος του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για το 1994 δεν θα υπάρχει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου καθόσον δεν προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης - οργάνωσης και λειτουργίας των εργαστηρίων. Για το έτος 1995 θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με το αριθμ. 987/11.5.1994 έγγραφο του εν λόγω πανεπιστημίου.
 • Την αριθμ. 547/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-02-22 Ίδρυση Εργαστηρίων σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/38
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του Γενικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2001/135 2001