Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Γλυφάδας (Ν. Αττικής).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Δήμο Γλυφάδας η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 1337/1983. Η τροποποίηση ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Επίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως ισχύει κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.
2.  
  Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 1337/ 1983 ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης. Εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήσεις που αφορούν στη μείωση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων. Από τις ως άνω αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιρείται η τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό καθορίζεται στην 65556/5073/ 9.10.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ 561 ) και εκατέρωθεν εκείνων που χαρακτηρίζονται στους χάρτες που συνοδεύουν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ως ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι και ως αρτηρίες.
3.  
  Με απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται ή τροποποιείται χωρίς μείωση του πλάτους του
Άρθρο 2
1.  
  Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 1 διοικητικές πράξεις εκδίδονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού στο οποίο εισηγείται ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2.  
  Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από τότε που θα περιέλθει σ αυτό η σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει την τροποποίηση του σχεδίου και χωρίς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 152 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 76/1985 Α 27) έχουν εφαρμογή και για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Από το άρθρο 1 εξαιρούνται:
 1. Η έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα της πόλης ή τροποποιήσεων που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους ή παραδοσιακά στοιχεία υπαίθριου εξοπλισμού
 2. Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για καθορισμό χώρων ανέγερσης κτιρίων υπερτοπικής σημασίας, όπως κτιρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΤΕΙ, περιφερειακών ή νομαρχιακών νοσοκομείων με την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 143), κτιρίων πρεσβειών, υπηρεσιών Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 3. Θέματα τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος το αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος
Άρθρο 4
1.  
  Επίσης στον ίδιο Δήμο μεταβιβάζεται και για την περιφέρεια του, η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της πολεοδομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρεται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α 210) και στο άρθρο 2 του Π.Δ/τος της 8.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (Δ- 795) και ειδικότερα:.
 1. Έκδοσης οικοδομικών αδειών (άρθρο 22 του Ν. 1577/1985).
 2. Εφαρμογής της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επιβολής προστίμου, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1983 και τις διατάξεις του από 5/12.7.1983 Π.Δ/τος «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Δ-291 ) και των από 3/8.9.1983 Π.Δ/των «Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» και «Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες» (Δ- 393) όπως ισχύουν.
 3. Επιβολής των διοικητικών ποινών προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 60 του Ν. 947/1979 και ειδικότερα από την περίπτωση β της παραγρ. 1.
 4. Εφαρμογής της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων ή κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 8 και της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α 4).
2.  
  Οι κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ και δ αρμοδιότητες είναι δυνατόν ν ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική Υπηρεσία παραλείψει την άσκηση αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν της υποθέσεως, κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, την ίδια ημέρα κατισχύει η πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας τεκμαιρομένης παραλείψεως της δημοτικής υπηρεσίας να αποφανθεί. Η σχετική πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία υποχρεούται ν απέχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Άρθρο 5
1.  
  Στον ίδιο δήμο και για την περιφέρεια του μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες για τη σύμφωνα με το άρθρο 32 και επόμενα του Ν.Δ/τος της 17.7.1923, κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, εκτός από τις περιπτώσεις που τη διάνοιξη των οδών επισπεύδει το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α 214). Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις πιο πάνω πράξεις αποφασίζει ο αρμόδιος Νομάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2.  
  Ο Ίδιος Δήμος, προβαίνει σε όλες τις υλικές και διαπιστωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή στο έδαφος των σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Στον Ίδιο δήμο και στην περιφέρεια του μεταβιβάζονται επίσης όλες οι αρμοδιότητες σύνταξης εκθέσεων και αναθεώρησης αυτών στις περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με το από 13/22.4.1929 Π.Δ/γμα «Περί επικινδύνων οικοδομών» (Α 153). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος για την κατάρτιση εκθέσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών.
2.  
  Στην επιτροπή του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος μπορούν να συμμετέχουν και οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
3.  
  Για τη σύνταξη έκθεσης, την αναθεώρησή της, την υποβολή και κρίση ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του από 13/22.4.1929 Π.Δ/τος.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο δήμο Γλυφάδας με το παρόν διάταγμα ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του
2.  
  Ο Προϊστάμενος της πιο πάνω τεχνικής υπηρεσίας όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται, έχει όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές κείμενες διατάξεις προβλέπουν για Προϊστάμενο «Γραφείου Νομομηχανικού» ή «Σχεδίου Πόλεως» ή «Πολεοδομικής Αρχής» και «Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων»
3.  
  Όπου απαιτείται γνώμη «Αρχιτεκτονικής Επιτροπής» κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αυτή παρέχεται από την αρμόδια κατά τόπο Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 8
1.  
  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο αρμόδιος Νομάρχης μπορούν πάντοτε με τα όργανα που ορίζονται από αυτούς, να ασκήσουν επιθεώρηση στην τεχνική υπηρεσία του δήμου για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα
2.  
  Η έκθεση επιθεώρησης διαβιβάζεται πάντοτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Νομάρχη και στο Δήμαρχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την ανακοινώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο
Άρθρο 9
1.  
  Διαδικασίες οι οποίες έχουν αρχίσει και αφορούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα και οι οποίες εκκρεμούν την ημέρα έναρξης ισχύος του, στην Πολεοδομική Υπηρεσία ή σε Συμβούλιο ή σε επιτροπές συνεχίζονται και τελειώνουν από την ίδια υπηρεσία, με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος
2.  
  Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του παρόντος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρέχουν κάθε βοήθεια σ αυτή για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται. Άρθρο 10.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 947/ 1979 «περί οικιστικών περιοχών» (Α 169).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Ν. 1337/ 1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 33).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α- 154).
 • Τη σχετική πρόταση του Δήμου Γλυφάδας που διατυπώθηκε στην 65/1994 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διαπιστώνεται από το 7568/21.3.1994 έγγραφο του Δήμου υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης στο Δήμο Γλυφάδας κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας.
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.
 • Την 532/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/65556/5073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/65556_5073 1990
ΝΟΜΟΣ 1931/5269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5269 1931
ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/13 1929
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/3 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/5 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/76 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/76 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία