ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/59

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/ 2.9.93) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης «CΕ», σύμφωνα με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης «CΕ», σύμφωνα με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 220/3.8.93. Σε όλο το κείμενο του Π.Δ. 335/93, ο όρος «Σήμα CΕ» αντικαθίσταται από τον όρο «Σήμανση CΕ». Άρθρο 2 1.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) τροποποιούνται ως εξής: «1Επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα στην αγορά και να λειτουργούν συσκευές και λέβητες που είναι σύμφωνοι προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και φέρουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σήμανση «CΕ» που υποδηλώνει την πιστότητα προς το σύνολο των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίμηση της πιστότητάς τους που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις. 2Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά λεβήτων, οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και δεν έχουν εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σήμανση «CΕ » 2.Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:« 4. 1)Όταν οι λέβητες καλύπτονται από άλλες οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση «CΕ», η σήμανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα των εν λόγω λεβήτων προς τις διατάξεις και των άλλων αυτών οδηγιών. 2)Εάν ωστόσο μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση «CΕ» υποδηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτούς τους λέβητες». Άρθρο 3 1.Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) τροποποιούνται ως εξής: «1Λέβητες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία έχουν μεταφερθεί σε εθνικά πρότυπα, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνοι με τις βασικές απαιτήσεις απόδοσης που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 1. Οι λέβητες αυτοί πρέπει να φέρουν τη σήμανση «CΕ» που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, σημείο 1 και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ. 3Οι συσκευές που διατίθενται στο εμπόριο μη συναρμολογημένες, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, πρέπει να φέρουν τη σήμανση «CΕ» και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που ορίζει τις παραμέτρους που επιτρέπουν, μετά τη συναρμολόγηση των συσκευών αυτών, να επιτυγχάνονται οι βαθμοί απόδοσης του άρθρου 5 παρ. 1 » 2.Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 4.Η σήμανση πιστότητας «CΕ» προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και προς άλλες διατάξεις σχετικές με τη χορήγηση της σήμανσης «CΕ», καθώς και οι προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι ενδείξεις επιτίθενται επί των λεβήτων και συσκευών κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Απαγορεύεται η επίθεση επί των προϊόντων αυτών οποιασδήποτε σήμανσης που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους τρίτους ως προς τη σημασία ή τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «CΕ». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στους λέβητες και συσκευές υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση «CΕ». 3.Στο άρθρο 7 του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:« 5. 1)Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CΕ» που διαπιστώνεται, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήμανση «CΕ» και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλονται στο άρθρο 9 (Κυρώσεις). 2)Εάν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από την αγορά και ενημερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη». Άρθρο 4 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχει επιφορτίσει με την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 7, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή. 2.Για την επιλογή των εν λόγω οργανισμών, εφαρμόζονται τα βασικά κριτήρια του παραρτήματος «V». Άρθρο 5 Το παράρτημα Ι του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/2.9.93) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «CΕ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1.Σήμανση πιστότητας «CΕ». - Η σήμανση πιστότητας «CΕ» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CΕ» σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: - Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση. - Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CΕ» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm. 2.Ειδικές σημάνσεις. - Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης «CΕ» Το σήμα ενεργειακής απόδοσης, που απονέμεται δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας, αντιστοιχεί προς το κατωτέρω σύμβολο. Άρθρο 6 Το παράρτημα ΙV τροποποιείται ως εξής: α) Στο σημείο 1 της ενότητας Γ, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη σήμανση «CΕ» σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας». β) Στο σημείο 1 της ενότητας Δ, οι δύο τελευταίες φράσεις αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη σήμανση CΕ» σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας. Η σήμανση. «CΕ ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο που προβλέπεται στο σημείο «4». γ) Στο σημείο 1 της ενότητας Ε, οι δύο τελευταίες φράσεις αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη σήμανση «CΕ» σε κάθε συσκευή και λέβητα και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας». Άρθρο 7 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α), καθώς και του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/ 2.9.93).
  • Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ, άρθρο 1 παρ. 11 και άρθρο 12, σχετικά με την επίθεση και χρήση της σήμανσης «CΕ».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την υπ αριθμ. ΥΠ 79/18.5.94 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 364/Β/18.5.94).
  • Την υπ αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.9.94 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 154/Β/7.3.94).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 717/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1026431/268/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1026431_268_0006Α 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/79 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία