ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/73

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με το από 24.4 - 25.6.1951 Β.Δ. (ΦΕΚ 186/Α) και τροποποιηθεί με το Β.Δ. 604/1971 (ΦΕΚ 184/Α), ως εξής:"
1.  
  Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν μέχρι τρεις (3) θέσεις Συμβούλων, πριν από τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου, οι κενές αυτές θέσεις καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες (αναπληρωματικούς) κατά σειρά προτεραιότητας. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι, δηλαδή Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Γενικός Ταμίας ή οι αναπληρωτές των δύο τελευταίων αποτελούν το Προεδρείο Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να παίρνει αποφάσεις και να διενεργεί πράξεις όποτε ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις Η εξουσιοδότηση αυτή προς το Προεδρείο μπορεί να ανακληθεί Για τις πιο πάνω αποφάσεις και πράξεις του Προεδρείου ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους λήγει κατά τον ίδιο χρόνο που λήγει η θητεία του Συμβουλίου.
2.  
  Αν όμως κενωθεί και τέταρτη θέση συγκαλείται το Συνέδριο για να εκλέξει νέο Συμβούλιο για νέα τριετία.» Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. «Το Συμβούλιο μπορεί ν αναθέτει σε ειδικούς εισηγητές την επεξεργασία και εισήγηση επί διαφόρων υποθέσεων, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του πάνω σ αυτές. Μπορεί επίσης ν αναθέτει ειδικό έργο σε επιτροπές, τα μέλη των οποίων ορίζει κατά την κρίση του. Οι αποφάσεις των επιτροπών αποτελούν απλές γνωμοδοτικές εισηγήσεις προς το Συμβούλιο, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την έγκριση τους ή όχι και την εκτέλεση των σχετικών πράξεων.».
3.  
  Στο άρθρο 9 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Στους Αντιπροέδρους είναι δυνατόν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου.».
4.  
  Στο άρθρο 12 προστίθεται: Ζ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
5.  
  Το κείμενο του άρθρου 14 αριθμείται ως παράγραφος 1 αυτού. Στο αυτό άρθρο προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής: Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από ένα Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και μια γραμματέα - μεταφράστρια, οι οποίοι ασχολούνται με την έκδοση δεκαπενθημέρου εντύπου, διμηνιαίου περιοδικού, τον τύπο και την επικοινωνία με άτομα και φορείς που ανήκουν στο χώρο αυτόν Για την διεκπεραίωση των εργασιών και της αλληλογραφίας συνεργάζεται με τη γραμματεία.
6.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Συμβουλίου και ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και υπηρεσιών προσλαμβάνεται ανάλογος αριθμός προσωπικού.
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: Ως Νομικός Σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δικηγόρος, παρέχεται δε σ αυτόν, ο οποίος δεν είναι υπάλληλος, μηνιαία αποζημίωση που ορίζεται από το αυτό Συμβούλιο.
8.  
  Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Μέλη του Κ.Ι.Σ. εκλέγονται ανά τριετία από ειδικό Συνέδριο αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας από Ισραηλίτες Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας των και δεν υπόκεινται σε νόμιμη εξαίρεση. 2 Δεν μπορούν να επανεκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ι.Σ. άτομα που έχουν διατελέσει μέλη του επί τρεις συνεχείς τριετίες μετά την ισχύ του παρόντος Η διανυόμενη θητεία δεν προσμετράται.
9.  
 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
 2. «Οι κοινότητες που επιθυμούν να υποβάλουν θέμα για συζήτηση κατά το Συνέδριο θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν στο Κ.Ι.Σ. 15 ημέρες πριν από το Συνέδριο.».
 3. Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Αντιπρόσωποι μπορεί να εκλεγούν και μη μέλη της Κοινότητας από την οποία εκλέγονται Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας των και να είναι Έλληνες πολίτες που δεν υπόκεινται σε νόμιμη εξαίρεση Δεν μπορούν να είναι αντιπρόσωποι μέλη του Κ.Ι.Σ. και οι έμμισθοι υπάλληλοι αυτού.» 10 Μετά το άρθρο 29 προστίθεται άρθρο 29 Α ως εξής «Άρθρο 29 Α Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ι.Σ. 1 Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να είναι κάθε Έλληνας Ισραηλίτης που έχει τα νόμιμα προσόντα, έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα Ελληνικής Ισραηλιτικής Κοινότητας. 2 Οι υποψηφιότητες μεμονωμένες ή ομαδικές (συνδυασμοί) υποβάλλονται 14 ημέρες πριν την ημερομηνία του Συνεδρίου στις οικείες Κοινότητες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τις υποβάλουν στο Κ.Ι.Σ. 7 πλήρεις ημέρες πριν από το Συνέδριο Η αναγγελία των εκλογών και η κλήση για υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται και μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου του Κ.Ι.Σ. 3 Η Γραμματεία του Κ.Ι.Σ. συντάσσει ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι μεμονωμένοι ή κατά συνδυασμούς Προηγούνται οι συνδυασμοί σύμφωνα με τον αριθμό των υποψηφίων τους και ακολουθούν οι μεμονωμένοι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. 4 Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια αν αυτό το επιθυμούν οι υποψήφιοι ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών, ή μεμονωμένοι υποψήφιοι. 11 .Α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής «. Η ημέρα της σύγκλησης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο μήνες από τη λήψη της απόφασης.» Β. Στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:« 4 Το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να βοηθηθεί στο έργο του έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί άτυπα συνέδρια ή συσκέψεις του συνόλου ή μέρους των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας Τη σύγκληση των ατύπων συνεδρίων μπορούν εκτός από το Κ.Ι.Σ. να ζητήσουν εγγράφως τρεις τουλάχιστον εν ενεργεία Κοινότητες Για τη σύγκληση των ατύπων συνεδρίων ισχύουν οι χρονικές προθεσμίες των Εκτάκτων. 5 Σε περίπτωση που στα συγκαλούμενα συνέδρια εκπροσωπούνται τα 2/3 των εν ενεργεία Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος οι αποφάσεις μπορεί να είναι συμβουλευτικές ή και υποχρεωτικές για το Κ.Ι.Σ.
12.  
  Μετά το άρθρο 30 προστίθεται άρθρο 30 Α, ως εξής: Άρθρο 30Α Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ. 1 Κατά την ημέρα του Συνεδρίου, όταν έρθει σε σειρά το θέμα «Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.», παίρνουν τον λόγο, εφόσον το ζητήσουν, για λίγο, εκπρόσωποι των συνδυασμών και μεμονωμένοι υποψήφιοι προκειμένου να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα τους. 2 Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο διεξάγεται μυστική ψηφοφορία κατά την οποία οι διαπιστευμένοι τακτικοί αντιπρόσωποι ή, εφόσον υπάρχει κώλυμα, οι αναπληρωτές τους εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. ψηφίζοντας με σταυρό προτιμήσεως Σταυρός προτιμήσεως μπορεί να τεθεί σε 4 έως 12 υποψήφιους και μόνο μεταξύ των περιλαμβανομένων στο ψηφοδέλτιο. 3 Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν οι ισοψηφίσαντες υποψήφιοι για την κάλυψη όσων θέσεων δεν καλύφθηκαν από τους πλειοψηφίσαντες Οι επόμενοι τρεις κατά σειρά προτιμήσεως είναι επιλαχόντες. 4 Σε περίπτωση, όμως, που υπάρχουν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια που περιέχουν συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, οι αντιπρόσωποι ή, εφόσον υπάρχει κώλυμα, οι αναπληρωτές τους επιλέγουν ένα ψηφοδέλτιο από τα υπάρχοντα και με σταυρό προτιμήσεως 4 έως 12 υποψηφίους, μεταξύ των περιλαμβανομένων στο ψηφοδέλτιο που επέλεξαν. 5 Στην περίπτωση αυτή οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως εξής Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου Αν το πηλίκον που εξάγεται είναι ακέραιος αριθμός προστίθεται σ αυτό μία μονάδα, κι αν αυτός είναι δεκαδικός, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω Το πηλίκον που διαμορφώνεται, έτσι, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. 6 Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες στο Δ.Σ. ίσες με το πηλίκον που προκύπτει από τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε δια του εκλογικού μέτρου Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του Οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τον τρόπο που προαναφέρεται δίδονται στον συνδυασμό που πλειοψήφισε Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο συνδυασμών οι υπόλοιπες έδρες διατίθενται σ αυτούς μισές-μισές και σε περίπτωση που αυτές είναι αριθμός περιττός γίνεται κλήρωση για την περιττή έδρα που περισσεύει. 7 Οι επόμενοι τρεις υποψήφιοι κατά σειρά προτιμήσεως σε όποιον συνδυασμό κι αν ανήκουν θεωρούνται επιλαχόντες (αναπληρωματικοί).
13.  
  Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:«
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1657/51 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων διατάξεων» (ΦΕΚ 20/Α).
 • Τις διατάξεις του ακροτελεύτιου άρθρου του από 24.4.1951 Β.Δ. «περί εγκρίσεως Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.)».
 • Τις προτάσεις του 12ου τακτικού Συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος, του 13ου Εκτάκτου Συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος και της 24ης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Σ.».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 630/9.11.94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1951/1657 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1657 1951