ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/79

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή τουΠυροσβεστικού ΣταθμούΧανίων σε Σταθμό Α Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προάγεται σε Σταθμό Α Τάξης, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Β Τάξης της πόλης των Χανίων Κρήτης
2.  
  Με την προαγωγή του Πυροσβεστικού αυτού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 683/1977, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 7 του Π.Δ. 53/1989, οι ακόλουθες οργανικές θέσεις προσωπικού:.
 1. Μία (1 ) Υποπυραγού - Ανθυποπυραγού Γενικών Υπηρεσιών
 2. Έξι (6) Αρχιπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και
 3. Ένδεκα (11) Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και
 4. Μία (1) Υπηρετικού Προσωπικού (Καθαρίστριας).
 5. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της περ. (β) της παρ. 1 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α- 49). γ. Του άρθρου 19 του Ν. 683/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως οργανικών Νόμων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 247). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α51). στ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται σε 27.500.000 δρχ. περίπου ενώ για το έτος 1996 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ισόποση δαπάνη ύψους 47.000.000 δρχ. που θα αντιμετωπιστεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους Κ.Α.Ε. του Ειδικού Φορέα 43 - 220 του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
 • Την 40/1995 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-03-08 Προαγωγή τουΠυροσβεστικού ΣταθμούΧανίων σε Σταθμό Α Τάξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/51
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/683 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/53 1989
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία