ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/91

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων» (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α/1993).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 197/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, ως προς τη γνησιότητα του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού
2.  
  Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 197/1993 εφαρμόζεται και στη περίπτωση που ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος (πολιτικός ή στρατιωτικός).
3.  
 1. Από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 197/1993 απαλείφεται η φράση «της Πολιτικής Οικονομίας».
 2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ίδιου Π.Δ. προστίθεται η ακόλουθη περίοδος. «Κατά την εξέταση στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα τα οποία περιέχουν ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας.
 3. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις θεωρίας ή ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας».
 4. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγρ. 11 και 12 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 τ. Α/1983), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγρ. 1 του άρθρου 71 και 3 του άρθρου 76 του Ν. 1566/1985 (167 τ.Α/1985).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71.τ.Α/1988).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 κατ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. Η 5615 α/21.7.1994 (Φ.Ε.Κ. 567 τ.Β/1994) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αρμοδιότητες Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ».
 • Την 86/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/5615Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/5615Α 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν, 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων. 1993/197 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία