ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/92

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/γματος 23/1993 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ» (Α 8).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από 1.1.1994 οι διατάξεις του Π.Δ. 23/93 εφαρμόζονται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), πλην της Ελβετίας, ήτοι Αυστρία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία.
2.  
  Το άρθρο 25 του ανωτέρω Π. Δ/γματος 23/93 συμπληρώνεται ως εξής: - στην Αυστρία το FΙRΜΕΝΒUCΗ, το ΓΕΕΡΒΕΡΕΓΙΣΤΕΡ, τα ΜΙΤGUΕDΕRVΕRΖΕΙCΗΝΙSSΕ DΕR LΑΝDΕRSΚΑΜΜΕRΝ, - στη Φινλανδία, το ΚΑUΡΡΑRΕΚΙSΤΕRΙ, ΗΑΝDΕLSRΕGΙSΤRΕΤ, - στην Ισλανδία, το FΙRΜΑSΚRΑ, - στη Νορβηγία, το FΟRΕΤΑΚSRΕGΙSΤΕRΕΤ, - στην Ισλανδία, το FΙRΜΑSΚRΑ, στη Σουηδία, το ΑΚΤΙΕΒΟLΑGSRΕGΙSΤΕRΤ, ΗΑΝDΕLSRΕGΙSΤRΕΤ».
Άρθρο 2
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 5 του άρθρου 16 του Π.Δ. 23/93 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη προ της λήξεως της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 3
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 περιπτ. β του άρθρου 27 του Π.Δ. 23/93 αντικαθίσταται ως εξής: Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί συμφώνως προς τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά
Άρθρο 4
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του Π.Δ. 23/93 αντικαθίσταται ως εξής: Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της ΕΟΚ, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την κατασκευή παρόμοιων (ποιοτικά και ποσοτικά) έργων με εκείνα που έχουν κατασκευάσει στο κράτος τους ή σε τρίτα κράτη της Κοινότητας προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά των άρθρων 24 μέχρι 27 του παρόντος, που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς αυτούς οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 .
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α 101) και με το άρθρο 31 του Ν. 2076/92 (Α 130) και το άρθρο δεύτερο του Ν. 2077/92 (Α 136).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 2 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α 104).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση αριμ. ΥΠ. 123/15.7.94 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (Β- 550).
 • Την αριθμ. 716/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία