ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-01-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-01-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-01-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ.360/92 «Οργανισμός Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ 183/25.11.92/Τεύχος Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργούνται οι διατάξεις του εδάφ. γ, της παρ. 2 του άρθ. 12 και του εδαφ. β, της παρ. 2 του άρθ. 16 του Π.Δ. 360/92, που αναφέρονται στην τριετή εμπειρία ως απαραιτήτου προσόντος δια διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό των Κλάδων ΠΕ3 Πληροφορικής και ΤΕ1 Τεχνολογικών Εφαρμογών στην Ε.Υ.Π.
2.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1645/86 (ΦΕΚ 132Α) «Περί Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205Α) «Περί υπαγωγής της ΕΥΠ».
  • Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Π.Δ. 360/92 (ΦΕΚ 183Α) «Περί Οργανισμού ΕΥΠ».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. β του Π.Δ. 373/95 (ΦΕΚ 201 Α) «Περί συγχώνευσης των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων του».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) «Περί ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίησης των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» με τις οποίες προστέθηκε στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α) «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών οργάνων» νέο άρθρο 29Α και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 650/95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-01-12 Τροποποίηση του Π.Δ.360/92 «Οργανισμός Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ 183/25.11.92/Τεύχος Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/3
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). 1992/360 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία