Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων του ελεύθερου σχεδίου και του γραμμικού σχεδίου των υποψηφίων για επιλογή σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία εξέταση και στα ειδικά αυτά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, γίνεται ως εξής:
 1. Η εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση
 2. Η εξέταση στο γραμμικό σχέδιο περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα
2.  
  Η εξέταση του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας των υποψηφίων για επιλογή σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση και στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, γίνεται ως εξής: Δίνεται στους εξεταζόμενους απόσπασμα έντυπου αυθεντικού γραπτού λόγου περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Οι εξεταζόμενοι καλούνται: Α. Να αποδώσουν το παραπάνω απόσπασμα στην ελληνική γλώσσα, προσδίδοντάς του τη μορφή που θα έπρεπε να έχει, αν επρόκειτο να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο. Β. Να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα:.
 1. Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται όχι η δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή ελαφρός τροποποίησης φράσης του κειμένου, αλλά η βαθιά κατανόησή του, δηλαδή για ποιο λόγο, από ποιον και για ποιον έχει γραφτεί, τι σκοπό υπηρετεί, με ποια γλωσσικά στοιχεία υποψηλώνεται η στάση του συγγραφέα ή η σχέση του με αυτόν στον οποίον απευθύνεται κ.λπ.
 2. Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η δυνατότητα του εξεταζόμενου να διαφοροποιήσει μέρη του κειμένου, στην περίπτωση που θα άλλαζαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει παραχθεί το κείμενο, δηλαδή το πρόσωπο που το γράφει ή αυτό στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο χρόνος, ο σκοπός, η στάση του συγγραφέα κ.λπ.
 3. Γ. Να συνθέσουν ένα γραπτό στην ξένη γλώσσα περίπου 180-200 λέξεων.
 4. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.
 5. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος σε ποιον, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό γράφει.
3.  
  Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων της αρμονίας και της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου ((DΙCΤΕΕ) των υποψηφίων για επιλογή σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση και στα ειδικά αυτά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, γίνεται ως εξής:
 1. Αρμονία:
 2. Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας
 3. Υπαγόρευση μουσικού κειμένου (DΙCΤΕΕ).
 4. Υπαγορεύεται, εκτελούμενο στο πιάνο, μονόφωνο μουσικό κείμενο, το οποίο καταγράφεται από τους εξεταζόμενους σε ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία.
 5. Η εξέταση του μαθήματος αυτού μπορεί να γίνεται διαδοχικά κατά ομάδες υποψηφίων, σύμφωνα με ονομαστική αλφαβητικά κατάσταση.
 6. Στην περίπτωση αυτή γίνεται επιλογή ξεχωριστού θέματος για κάθε ομάδα εξεταζομένων.
 7. Κατά την εξέταση του μαθήματος το μουσικό κείμενο εκτελείται στο πιάνο συνολικά τρεις (3) φορές με την εξής διαδικασία:
 8. Ι) Δίνεται στους υποψηφίους η τονικότητα και η πρώτη νότα του κειμένου.
 9. ΙΙ) Εκτελείται ολόκληρο το μουσικό κείμενο μία (1) φορά σε κανονικό ρυθμό, χωρίς να γράφουν οι υποψήφιοι.
 10. ΙΙΙ) Εκτελείται το μουσικό κείμενο σε ρυθμό υπαγόρευσης, προκειμένου να γραφεί από τους υποψηφίους και συγκεκριμένα:
 11. Για την υπαγόρευση το μουσικό κείμενο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα των δύο (2) μέτρων (δίμετρα).
 12. Κάθε δίμετρο εκτελείται αργά τρεις (3) φορές συνδεόμενο με το προηγούμενο και με το επόμενο, ως ακολούθως:
 13. Εκτελείται μία φορά το πρώτο δίμετρο, ακολουθεί μικρή διακοπή και εκτελείται για δεύτερη φορά, ακολουθεί νέα μικρή διακοπή και εκτελείται για τρίτη φορά, συνδεόμενο όμως αυτή τη φορά με το δεύτερο δίμετρο.
 14. Ακολουθεί μικρή διακοπή, το δεύτερο δίμετρο εκτελείται μόνο του και μετά από νέα μικρή διακοπή εκτελείται για τρίτη φορά το δίμετρο αυτό, συνδεόμενο όμως με το τρίτο δίμετρο κ.ο.κ. Το τελευταίο δίμετρο του μουσικού κειμένου εκτελείται μία (1) φορά συνδεόμενο με το προηγούμενο δίμετρο και δύο (2) φορές μόνο του.
 15. ΙV)Κατά την εκτέλεση του μουσικού κειμένου σε ρυθμό υπαγόρευσης ένας από τους μουσικούς επιτηρητές της αίθουσας δείχνει στους υποψήφιους με τα δάκτυλα του χεριού του, ότι το συγκεκριμένο δίμετρο εκτελείται για πρώτη, δεύτερη ή τρίτη φορά. V)Μετά το τέλος της υπαγόρευσης του μουσικό κείμενο εκτελείται για τρίτη φορά σε κανονικό ρυθμό. VΙ) Από το τέλος της τρίτης εκτέλεσης δίνεται στους υποψηφίους συνολικός χρόνος δέκα (10) λεπτών της ώρας, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή να καθαρογράψουν το μουσικό κείμενο.
 16. Με τη λήξη του χρόνου των δέκα (10) αυτών λεπτών οι υποψήφιοι οφείλουν να παραδώσουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση τα γραπτά τους δοκίμια στους επιτηρητές της αίθουσας και να απομακρυνθούν από το χώρο των εξετάσεων.
Άρθρο 2 "Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης"
1.  
  Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην προθεσμία και στον τόπο που ορίζονται με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τις γενικές εξετάσεις των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης
Άρθρο 3 "Πρόγραμμα εξετάσεων"
1.  
  Το Πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.
Άρθρο 4 "Εξεταστικά κέντρα"
1.  
  Τα ειδικά μαθήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος εξετάζονται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούνται για τις γενικές εξετάσεις μαθημάτων γενικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις εξετάσεις αυτές. Στη Θεσσαλονίκη εξετάζονται οι υποψήφιοι που έκαναν αίτηση σε λύκεια της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι εξετάζονται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας. Η κατανομή των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης γίνεται με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Η εξέταση του ειδικού μαθήματος της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου (DΙCΤΕΕ) μπορεί να γίνεται και σε διδακτήριο που δεν έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέντρα γενικών εξετάσεων. Με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στην επιτροπή κάθε εξεταστικού κέντρου για το μάθημα αυτό παρευρίσκεται ως ειδικός επόπτης των εξετάσεων σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α, κλάδου Π.Ε. 16. Με όμοια απόφαση ορίζονται καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α ή Β, κλάδου Π.Ε. 16 για την εκτέλεση των μουσικών κειμένων στο πιάνο. Για την εκτέλεση των μουσικών κειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθούν και καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
2.  
  Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών γίνεται σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) των γενικών εξετάσεων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σύμφωνα με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων ή Γραφείων και ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος αυτού. Σε κάθε Ε.Κ. εξετάζονται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο σε λύκειο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. και έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο παραπάνω μάθημα. Για τη λειτουργία Ε.Κ. στην έδρα Γραφείου Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ενός γραφείου Δ.Ε. είναι λιγότεροι από πενήντα (50), προσέρχονται για εξέταση σε Ε.Κ. του πλησιέστερου Γραφείου ή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου αυτής υποψήφιοι που προέρχονται από λύκεια νησιωτικών ή και άλλων περιοχών της χώρας, εφόσον υπάρχουν ειδικές συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορούν να εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο του οικείου Γραφείου Δ.Ε. ή σε εξεταστικό κέντρο άλλης Δ/ νσης Δ.Ε., που ορίζεται και ανακοινώνεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος αυτού, από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με τις οικείες Δ/νσεις ή Γραφ. Δ.Ε.
3.  
  Για τις αρμοδιότητες των επιτροπών των εξεταστικών κέντρων, την εποπτεία και επιτήρηση των εξετάσεων, τη διαβίβαση των θεμάτων και γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις γενικές εξετάσεις των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης, με την επιφύλαξη των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 του Διατάγματος αυτού. Ως επιτηρητές στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων μπορεί να ορισθούν και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 5 "«Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι"
1.  
  Υποψήφιοι για τους οποίους η κατά τον υπαλληλικό κώδικα πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή γνωματεύει, ότι εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής ή αισθητηριακής βλάβης δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του παρόντος Π.Δ. μαζί με τους άλλους υποψηφίους, υποβάλλονται μετά από αίτησή τους, που συνοδεύεται από τη γνωμάτευση της επιτροπής που προαναφέρθηκε, σε ειδικές εξετάσεις, που διενεργούνται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της ίδιας επιτροπής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι αυτή την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης διάρκειας από το πρόγραμμα εξετάσεων, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους, που προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία προκύπτει, ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω δυσλεξίας
3.  
  Όσοι από τους υποψηφίους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας εξετάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης
4.  
  Όσοι από τους υποψηφίους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού υπέβαλαν αίτηση στις λοιπές πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, περιφέρειες της χώρας εξετάζονται:
 1. Για όλα τα ειδικά μαθήματα, πλην του μαθήματος των Ιταλικών, από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας
 2. Το μάθημα των Ιταλικών στην Κ.Ε.Ε.Μ. που για την περίπτωση αυτή θεωρείται ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» και οι εισηγητές των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών - βαθμολογητών.
5.  
  Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψήφιοι, μέχρι το τέλος Απριλίου του έτους διενέργειας των γενικών εξετάσεων, υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του άρθρου αυτού, κατά περίπτωση, στο οικείο λύκειο, το δε λύκειο διαβιβάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τις σχετικές γνωματεύσεις μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» ή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τους υποψηφίους της παραγράφου 4, εδάφιο β του άρθρου αυτού.
Άρθρο 6 "Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.), την οποία αποτελούν:.
 1. Ο γενικός γραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ή μέλος του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ΑΕΙ ως πρόεδρος.
 2. Ένα μέλος (1) του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε. ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε. με βαθμό Α, των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ16 και ένας (1) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως μέλη, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως αντιπρόεδρος και.
 3. Δύο (2) μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. με βαθμό Α, για κάθε ένα ειδικό μάθημα, των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16, ως εισηγητές των θεμάτων.
 4. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία κατά την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, όταν είναι παρόντες τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, ένα από τα δύο μέλη του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και τρεις εισηγητές από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον εισηγητής του μαθήματος.
2.  
  Η Κ.Ε.Ε.Μ. έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις επιτροπές και τα άλλα αρμόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Επιλέγει και εγκρίνει τα θέματα για κάθε ειδικό μάθημα των εξετάσεων αυτών. Παρατείνει αν κρίνει σκόπιμο τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθήματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών και παρακολουθεί την καλή και ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών. Εποπτεύει και παίρνει κατά την κρίση της κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων αυτών.
3.  
  Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ., ορίζονται μέχρι επτά (7) υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.θ. για υποβοήθηση του έργου της επιτροπής.
4.  
  Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
Άρθρο 7 "Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων"
1.  
  Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του διατάγματος αυτού λειτουργούν Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.), στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.), την οποία αποτελούν:.
 1. Ένα μέλος ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή μέλος ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλος ΕΕΠ των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε., ως πρόεδρος.
 2. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΕΕΠ των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε., ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α, των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16, ως μέλη, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως αντιπρόεδρος.
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Γραμματέας και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.
3.  
  Με απόφαση της Επιτροπής κάθε Β.Κ. ορίζονται προϊστάμενοι των ομάδων βαθμολόγησης, από μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΕΕΠ των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., αντίστοιχης ειδικότητας ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε., ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α, των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16. Με απόφαση του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για βοήθεια του έργου της Ε.Β.Κ., και δύο (2) καθαρίστριες για τον καθαρισμό των χώρων του Β.Κ.
4.  
  Δεν μπορεί να συμμετέχει στην οικεία επιτροπή Β.Κ. ή στις ομάδες βαθμολόγησης ή να ορίζεται ως βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο ειδικού μαθήματος του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο οικείο Β.Κ. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
5.  
  Για τις αρμοδιότητες των Επιτροπών των Β.Κ., τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση - αναβαθμολόγηση και γενικά τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις γενικές εξετάσεις των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού.
6.  
  Με απόφαση των προέδρων των επιτροπών αυτών ορίζονται μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό, για κάθε Βαθμολογικό Κέντρο, για επικουρία του έργου των επιτροπών
Άρθρο 8 "Επιτροπές εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων»"
1.  
  Σε κάθε Β.Κ. ειδικών μαθημάτων, με απόφαση του προέδρου του συγκροτείται επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», την οποία αποτελούν:.
 1. Ο πρόεδρος της Ε.Β.Κ., ως πρόεδρος. β)Σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α ή Β ως μέλη, που προέρχονται ανά τρεις από τους κλάδους ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ16 και εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Α.Ε.Ι. της Ιταλικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Α.Ε.Ι. της Ιταλίας ή μεταφραστές της Ιταλικής Γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας, εκ των οποίων οι δύο ως εξεταστές - βαθμολογητές και ο τρίτος ως αναβαθμολογητής.
 2. Ο ορισμός μελών ως εξεταστών - βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών των ανωτέρω αναφερομένων κλάδων γίνεται εφόσον στην οικεία επιτροπή έχουν υποβληθεί αιτήσεις υποψηφίων «φυσικώς αδυνάτων» για εξέταση σε συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα.
 3. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος.
 4. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα με απόφασή του ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ή αναβαθμολογητών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξετασθούν.
2.  
 1. Στα Βαθμολογικά Κέντρα και στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων όταν αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» παρευρίσκεται σχολίατρος, ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αντίστοιχα, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων «φυσικώς αδυνάτων».
 2. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρόν μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων
3.  
  Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και τη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε ειδικό μάθημα των υποψηφίων, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του άρθρου 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ αυτήν από την αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε., στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το λύκειο, στο οποίο ο «φυσικώς αδύνατος» υποψήφιος έχει υποβάλει το μηχανογραφικό του δελτίο. Η εξέταση γίνεται με τον προσφορότερο κατά την κρίση της επιτροπής τρόπο, γραπτά ή προφορικά, ή γραπτά και προφορικά, ανάλογα με την πάθηση κάθε υποψηφίου. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής. Κατά τη προφορική εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.
4.  
  Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σύζυγό υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστίας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ αυτήν. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
Άρθρο 9 "Ομάδες βαθμολόγησης - αναβαθμολογητές"
1.  
  Με απόφαση της Επιτροπής Β.Κ. συγκροτούνται οι ομάδες βαθμολογητών και οι αναβαθμολογητές.
 1. Ως αναβαθμολογητές ορίζονται μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ ή μέλη ΕΕΠ των ΑΕΙ - Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας με το βαθμολογούμενο μάθημα, ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε., με βαθμό Α ή Β των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16.
 2. Ως βαθμολογητές του ειδικού μαθήματος των Ιταλικών μπορεί να ορίζονται και εκπαιδευτικοί λειτουργοί ΔΕ των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Α.Ε.Ι. της Ιταλικής γλώσσας ή έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Α.Ε.Ι. της Ιταλίας ή μεταφραστές της Ιταλικής Γλώσσας του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας.
 3. Ως βαθμολογητές των μουσικών μαθημάτων, μπορεί να ορίζονται καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
 4. Ως αναβαθμολογητές ορίζονται μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή ΕΠ των Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΕΕΠ των ΑΕΙ - Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα, ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε., ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ. Ε. με βαθμό Α των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ16.
 5. Ως αναβαθμολογητές των μουσικών μαθημάτων, μπορεί να ορίζονται καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
2.  
  Κάθε ομάδα βαθμολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες της οικίας επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή της Κ.Ε.Ε.Μ.
3.  
  ο αριθμός των ομάδων αξιολόγησης, των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών καθορίζεται ανάλογα με τον βαθμό των γραπτών δοκιμίων, που πρέπει να βαθμολογηθούν, ώστε ο κανένας να μην βαθμολογήσει περισσότερα από πεντακόσια (500) γραπτά δοκίμια, από τα οποία διακόσια πενήντα (250) σε πρώτη διόρθωση και διακόσια πενήντα (250) σε δεύτερη. Ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να αναβαθμολογήσει περισσότερα από τετρακόσια (400) γραπτά δοκίμια.
Άρθρο 10
1.  
  Από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού, καταργούνται τα Π.Δ. 85/1986 (ΦΕΚ 31-Α), 233/1988 (ΦΕΚ 99-Α), 201/ 1989 (ΦΕΚ 97-Α) και 196/1993 (ΦΕΚ 71-Α). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1771 /88 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών την τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71 τ.Α/88).
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α) και του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται για το έτος 1996 και για κάθε επόμενο έτος πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 900.000 δρχ. Η δαπάνη αυτή για το έτος 1996 θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Προϋπολογισμών των οικείων Νομαρχιών.
 • Την 138/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-05-10 Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/78
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/85 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/96). 1997/127 1997
Τροποποίηση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α/1996). 1997/134 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, Ημερήσιω[...]" 1997/19 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97». 1998/39 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ. Α~/96). 1999/117 1999