Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα."
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Ν. 2229/1994 «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή τους, για τα έργα που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) είναι ο εποπτεύων την ΕΥΠ Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Διοικητής της ΕΥΠ, οι Υποδιοικητές της ΕΥΠ ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΕΥΠ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
 1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Έργων της Δ/ νσης ΣΤ της ΕΥΠ, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της ΕΥΠ
 2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή», είναι ο Υποδιοικητής της ΕΥΠ στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Δ/νση ΣΤ της ΕΥΠ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου
2.  
  Ο Διοικητής της ΕΥΠ ασκεί σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα της έγκρισης διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων για τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων
Άρθρο 3
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ και αποτελείται από:
 1. Τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης ΣΤ της ΕΥΠ, διπλωματούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατηγορίας ΠΕ, βαθμού Α ή Β, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, της αυτής κατηγορίας και βαθμίδας, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου
 2. Έναν (1) τεχνικό υπάλληλο άλλης Διεύθυνσης της ΕΥΠ, διπλωματούχο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορίας ΠΕ, βαθμού Α ή Β, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, της αυτής κατηγορίας και βαθμίδας, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου
 3. Το Νομικό Σύμβουλο της ΕΥΠ
2.  
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της προηγουμένης παραγράφου (1α)
3.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της ΕΥΠ οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου
4.  
  Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΤ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
5.  
  Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου παρίσταται χωρίς ψήφο ο τμηματάρχης του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων της Δ/νσης ΣΤ της ΕΥΠ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
6.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους
7.  
  Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι μυστικές. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8.  
  Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής
9.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984 και ο Ν. 2229/1994 και τα εκτελεστικά αυτών διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ αυτό ο Διοικητής της ΕΥΠ ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
10.  
  Όταν πρόκειται για ειδικά νομικά ή τεχνικά θέματα, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία μπορεί να οριστούν στο Συμβούλιο μέχρι τέσσερα μέλη με ψήφο, με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει την ΕΥΠ ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι αυτό, μέλη του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ειδικοί επιστήμονες
Άρθρο 4 "Παρεκκλίσεις."
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων της ΕΥΠ εγκρίνονται από το Διοικητή της ΕΥΠ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 5
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, αποφασίζει ο Υπουργός που εποπτεύει την ΕΥΠ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΥΠ.
2.  
  Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον εποπτεύοντα την ΕΥΠ Υπουργό και επιδίδονται στη Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία ή την προϊσταμένη αρχή χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Άρθρο 6 "Εγκρίσεις Προτύπων Συμβατικών Τευχών."
1.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του εποπτεύοντος την ΕΥΠ, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΥΠ
Άρθρο 7 "Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση."
1.  
  Στις περιπτώσεις των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικής φύσεως σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, η Επιτροπή διαγωνισμού ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του έργου.
Άρθρο 8
1.  
  Απόρρητα έργα χαρακτηρίζονται τα έργα τα οποία εκτελούνται με μελέτη που είναι διαβαθμισμένη με βαθμό ασφαλείας απόρρητο και άνω
2.  
  Τα Απόρρητα έργα δύνανται να χαρακτηρίζονται ειδικής φύσης με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΠ και να εφαρμόζονται σ αυτά οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που η διάταξη αυτή ορίζει.
3.  
  Στις δημοπρασίες για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων του παρόντος άρθρου, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που συμμετέχουν, πρέπει να είναι εγγεγραμμένες και σε ειδικούς πίνακες για την ανάληψη τέτοιων έργων που τηρούνται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση της επιχείρησης.
Άρθρο 9 "Παραβίαση εχεμύθειας."
1.  
  Ο ανάδοχος έργου της ΕΥΠ οφείλει να τηρεί την επιβαλλόμενη για τα έργα αυτά εχεμύθεια. Η παραβίαση της εχεμύθειας από οποιοδήποτε όργανο του αναδόχου ή το προσωπικό που χρησημοποιεί, αποτελεί λόγο να κηρυχθεί έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται ειδική πρόσκληση που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ./τος 609/ 85. Πέραν των λοιπών συνεπειών της έκπτωσης για τον ανάδοχο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει την ΕΥΠ, να απαγορεύεται γενικά ή υπό ορισμένους όρους, ανάλογα με την παραβίαση, η εκτέλεση έργων της ΕΥΠ από την εργοληπτική αυτή επιχείρηση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που τηρεί το ΜΕΕΠ.
Άρθρο 10
1.  
  Στα έργα της ΕΥΠ των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από προγενέστερες διατάξεις των Ν. 1418/1984 και Ν. 2229/1994, αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις προγενέστερες αυτές διατάξεις, τα όργανα που προσδιορίζονται με το παρόν διάταγμα.
2.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τους Ν. 1418/1984 και Ν. 2229/1994 και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α) και του Ν. 2229/94 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1645/86 «περί Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ 132/Α)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 205/Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 360/92 «περί Οργανισμού Ε.Υ.Π.» (ΦΕΚ 183/Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 373/95 «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 5 και 29Α του Ν. 1558/85, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 59/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΝΟΜΟΣ 1994/1418/1984Ν.2229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1418_1984Ν_2229 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). 1992/360 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία