ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-01-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-01-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων της Δ. Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972», που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972» 1.Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972», που υιοθετήθηκαν με την Α.736 (18) από 4.11.93 απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο VΙ αυτής. Το κείμενο της τροποποίησης σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, παρατίθενται ως Παραρτήματα Α και Β αντίστοιχα, στο παρόν διάταγμα. 2.Σε περίπτωση συγκρούσεως μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το πρωτότυπο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α RΕSΟLUΤΙΟΝ Α. 736(18) adοpted οn 4 Νονember 1993 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL RΕGULΑΤΙΟΝSFΟR ΡRΕVΕΝΤΙΝG CΟLLΙSΙΟΝS ΑΤ SΕΑ, 1972 ΤΗΕ ΑSSΕΜΒLΥ, RΕCΑLLΙΝG article VΙ οf the Cοnνentiοn οn the Ιnternatiοnal Regulatiοns fοr Ρreνenting Cοllisiοns at Sea, 1972, οn amendments tο the Regulatiοns. ΗΑVΙΝG CΟΝSΙDΕRΕD the amendments tο the Ιnternatiοnal Regulatiοns fοr Ρreνenting Cοllisiοns at Sea, 1972, adοpted by the Μaritime Safety Cοmmittee at its sixty-first sessiοn and cοmmunicated tο all Cοntracting Ρarties in accοrdance with paragraph 2 οf article VΙ οf that Cοnνentiοn and alsο the recοmmendatiοns οf the Μaritime Safety Cοmmittee cοncerning entry intο fοrce οf these amendments. 1.ΑDΟΡΤS, in accοrdance with paragraph 3 οf article VΙ οf the Cοnνentiοn, the amendments set οut in the Αnnex tο the present resοlutiοn; 2.DΕCΙDΕS, in accοrdance with paragraph 4 οf article VΙ οf the Cοnνentiοn, that the amendments shall enter intο fοrce οn 4 Νονember 1995 unless by 4 Μay 1994 mοre than οne third οf the Cοntracting Ρarties haνe nοtified their οbjectiοn tο the amendments; 3.RΕQUΕSΤS the Secretary-General, in cοnfοrmity with paragraph 3 οf article VΙ, tο cοmmunicate this resοlutiοn tο all Cοntracting Ρarties tο the Cοnνentiοn fοr acceptance; 4.ΙΝVΙΤΕS Cοntracting Ρarties tο nοtify any οbjectiοns tο the amendments nοt later than 4 Μay 1994, whereafter the amendments will be deemed tο haνe been accepted tο enter intο fοrce as determined in the present resοlutiοn. ΑΝΝΕΧΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL RΕGULΑΤΙΟΝSFΟR ΡRΕVΕΝΤΙΝG CΟLLΙSΙΟΝS ΑΤ SΕΑ, 1972. 1.Rule 26 (b) (i): Delete the wοrds a νessel οf less than 20 metres in length may instead οf this shape exhibit a basket. 2.Rule 26 (c) (i): Delete the wοrds a νessel οf less than 20 metres in length may instead οf this shape exhibit a basket. 3.Rule 26 (d): is amended tο read as fοllοws: (d) Τhe additiοnal signals described in Αnnex ΙΙ tο these regulatiοns apply tο a νessel engaged in fishing in clοse prοximity tο οther νessels engaged in fishing. 4.Αnnex Ι, sectiοn 3 - Ηοrizοntal pοsitiοning and spacing οf lights: a new paragraph (d) is added as fοllοws: (d) When οnly οne masterhead light is prescribed fοr a pοwer driνen νessel, this light shall be exhibited fοrward οf amidships; except that a νessel οf less than 20 metres in length need nοt exhibit as far as is practicable. 5.Αnnex Ι, sectiοn 9 - Ηοrizοntal sectοrs: -the existing paragraph (b) is renumbered tο read (b)(i). -a new subparagraph (b)(ii) is added as fοllοws: (b)(ii) Ιf it is impracticable tο cοmply with paragraph (b)(i) οf this sectiοn by exhibiting οnly οne all-rοund light, twο all-rοund lights shall be used suitably pοsitiοned οr screened sο that they appear, as far as practicable, as οne light at a distance οf οne mile. 6.Αnnex Ι, sectiοn 13 - Αpprονal: Αmend tο read 14. Αpprονal; and insert a new sectiοn 13 as fοllοws:« 13.Ηigh speed craft. Τhe masthead light οf high speed craft with a length tο breadth ratiο οf less than 3.0 may be placed at height related tο the breadth οf the craft lοwer than that prescribed in paragraph 2(aΧi) οf this Αnnex, prονided that the base angle οf the isοsceles triangles fοrmed by the sidelights and masthead light, when seen in end eleνatiοn, is nοt less than 27. 7.Αnnex ΙΙ, sectiοn 2 - Signals fοr trawlers: -the lead-in sentence οf paragraph (a) is amended tο read: «(a) Vessels οf 20 metres οr mοre in length when engaged in trawling, whether using demersal οr pelagic gear, shall exhibit: -the lead - in sentence οf paragraph (b) is amended tο read: -(b) Εach νessel οf 20 metres οr mοre in length engaged in pair trawling shall exhibit: -a new paragraph (c) is added as fοllοws: (c) Α νessel οf less than 20 metres in length engaged in trawling, whether using demersal οr pelagic gear οr engaged in pair trawling, may exhibit the lights prescribed in paragraphs (a) οr (b) οf this sectiοn, as apprοpriate.» 8.Αnnex ΙV, subparagraph 1(ο): Αmend tο read: (ο) apprονed signals transmitted by radiοcοmmunicatiοn systems, including surνiνal craft radar transpοnders. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 736 (18) (Υιοθετηθείσα την 4η Νοεμβρίου 1993) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1972 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο VΙ της Σύμβασης των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων στη θάλασσα, 1972, επί των τροποποιήσεων των Κανονισμών, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις τροποποιήσεις των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων στη θάλασσα, 1972, που υιοθετήθηκαν, από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας κατά την εξηκοστή - πρώτη σύνοδό της και κοινοποιήθηκαν σ όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου VΙ της Σύμβασης, όπως επίσης και τις συστάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας αναφορικά με την θέση σε ισχύ αυτών των τροποποιήσεων, 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου VΙ της Σύμβασης, τις τροποποιήσεις, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της Απόφασης αυτής. 2.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου VΙ της Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 1995, εκτός εάν μέχρι 4 Μαΐου 1994 περισσότερο από το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών έχουν γνωστοποιήσει την αντίθεσή τους για τις τροποποιήσεις. 3.ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου VΙ, να διαβιβάσει την απόφαση σ όλα τα Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Μέρη για αποδοχή. 4.ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να γνωστοποιήσουν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για τις τροποποιήσεις όχι αργότερα από τις 4 Μαΐου 1994, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι οι τροποποιήσεις έχουν γίνει αποδεκτές, ώστε να τεθούν σε ισχύ όπως αποφασίστηκε στην παρούσα απόφαση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1972 1.Κανόνας 26(β)(i): Διαγράψτε τις λέξεις «πλοίο μήκους μικρότερου των 20 μέτρων, δύναται, αντί του σχήματος αυτού, να επιδεικνύει ένα καλάθι». 2.Κανόνας 26(γ)(i): Διαγράψτε τις λέξεις «πλοίο μήκους μικρότερου των 20 μέτρων, δύναται, αντί του σχήματος αυτού, να επιδεικνύει ένα καλάθι». 3.Κανόνας 26(δ): Τροποποιείται ως ακολούθως:« 1)Τα πρόσθετα σήματα που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ των κανονισμών αυτών, εφαρμόζονται σε πλοίο ασχολούμενο με αλιεία σε πολύ μικρή απόσταση με άλλα πλοία που ασχολούνται με αλιεία». 4.Παράρτημα Ι, τμήμα 3 - Οριζόντια τοποθέτηση και διαστήματα μεταξύ των φανών: προστίθεται νέα παράγραφος (δ), ως ακολούθως:« 1)Όταν καθορίζεται μόνο ένας εφίστιος φανός για ένα μηχανοκίνητο πλοίο, ο φανός αυτός θα επιδεικνύεται πρώραθεν του μέσου, εκτός από την περίπτωση που ένα πλοίο μήκους μικρότερου των 20 μέτρων δεν χρειάζεται να επιδεικνύει τον φανό πρώραθεν του μέσου, οπότε θα τον επιδεικνύει, όσον είναι πρακτικά δυνατόν, πρώραθεν. 5.Παράρτημα Ι, τμήμα 9 - Οριζόντιοι τομείς: -η υπάρχουσα παράγραφος «(β)» επαναριθμείται ως «(β)(i)». -μία νέα υποπαράγραφος (β)(ii) προστίθεται, ως ακολούθως: «(β)(ii). Αν η συμμόρφωση με την παραγρ. (β)(i) του τμήματος αυτού, είναι πρακτικά αδύνατη, επιδεικνύοντας μόνο ένα περίβλεπτο φανό, θα πρέπει, να χρησιμοποιούνται δύο περίβλεπτοι φανοί, τοποθετούμενοι κατάλληλα ή μέσα σε πλαίσιο, ώστε να εμφανίζονται όσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό, σαν ένας φανός, σε απόσταση ενός μιλίου. 6.Παράρτημα Ι, τμήμα 13 - Αποδοχή: Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:« 14.Αποδοχή» και καταχώρησε νέο τμήμα 13, ως ακολούθως:« 13.Ταχύπλοο σκάφος. Ο εφίστιος φανός ταχυπλόου σκάφους με λόγο μήκους προς πλάτος μικρότερο από 3,0, δύναται να τοποθετείται, σε ύψος αναφορικά με το πλάτος του σκάφους χαμηλότερα από αυτό που περιγράφεται στην παραγρ. 2(a)(1) αυτού του Παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γωνία βάσεως των ισοσκελών τριγώνων που σχηματίζονται από τους πλευρικούς και τον εφίστιο φανό, όταν είναι ορατοί στο τέλος της ανύψωσης, δεν είναι μικρότερη των 27 μοιρών.» 7.Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 2 - Σήματα πλοίων που αλιεύουν με γρίππο: -Η πρώτη πρόταση της παραγρ. (α) τροποποιείται, ως ακολούθως:« 1)Πλοία μήκους 20 μέτρων ή μεγαλυτέρου που αλιεύουν με γρίππο, εφόσον χρησιμοποιούν σύστημα συρόμενο στο βυθό ή τέτοιο ανοικτού πελάγους, θα επιδεικνύουν:» -Η πρώτη πρόταση της παραγρ. (β) τροποποιείται, ως ακολούθως:« 2)Κάθε πλοίο μήκους 20 μ. ή μεγαλυτέρου ασχολούμενο με αλιεία δια ζεύγους γρίππων θα επιδεικνύει:» Προστίθεται νέα παράγραφος (γ), ως ακολούθως:« 3)Πλοίο μήκους μικρότερου των 20 μ. αλιεύον με γρίππο, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύστημα συρόμενο στο βυθό ή τέτοιο ανοικτού πελάγους ή αλιεύει με ζεύγος γρίππων, δύναται να επιδεικνύει κατάλληλα τους φανούς που περιγράφονται στις παραγρ. (α) ή (β) του παραρτήματος αυτού. 8.Παράρτημα ΙV, υποπαράγραφος 1(ιε): Να τροποποιηθεί, ως ακολούθως: «(iε) Εγκεκριμένα σήματα εκπεμπόμενα από συστήματα ραδιοεπικοινωνιών, περιλαμβάνοντας αναμεταδότες RΑDΑR σωσίβιας σχεδίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τα άρθρα 7 παράγρ. (α) και 8 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 93/1974 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972 (Α 293)», όπως το ως άνω Ν.Δ. τροποποιήθηκε με τον Ν. 1757/1988 (ΦΕΚ 37/Α).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 197/Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την αριθ. Α1/Μ/1.08 (ΝV.3)/1.9.1994 ανακοίνωση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) περί θέσεως σε ισχύ τροποποιήσεων, της Δ. Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 321/12.9.1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 629/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1757 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/93 1974