ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και το Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν.) αναλαμβάνουν την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1996. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 749/48 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (ΦΕΚ 200 τ.Α·). β) Του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν.Δ. 1379/73 «Περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 87/73 τ.Α). γ) Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/85 τ.Α·). δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/85 τ.Α). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92 τ.Α).
  • Την υπ αριθ. ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και Θεόδωρο Κοτσώνη» (ΦΕΚ 59/96 τ.Β).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τος όπως προκύπτει και από την με αριθμ. οικ. 1984/ 6.2.96 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των «1.080.000.000» δρχ. ετησίως. Για τη δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας έτους 1996 στο Φ. 220 ΚΑΕ 2343.
  • Τα αριθ. ΜΠ/28/9.1.1996, 3607/20.11.1995 έγγραφα του ΠΙΚΠΑ και του ΚΚΟΝ αντίστοιχα, με τα οποία τα Ιδρύματα αυτά αποδέχονται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών, του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1996.
  • Την αριθ. 69/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-05-16 Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1996.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/84
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_158 1996
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία