Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/ 1972 «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος νοούνται: α) Αεροπλάνο: Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα που κινείται με κινητήρα και που αποκτά την άντωσή του κατά την πτήση κυρίως από αεροδυναμικές αντιδράσεις επάνω σε επιφάνειες που παραμένουν σταθερές κάτω από δεδομένες συνθήκες πτήσεως. β) Αεροσκάφος: Μηχάνημα που μπορεί να επιτυγχάνει τη στήριξη στη ατμόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα διάφορες από αυτές που προέρχονται από την επιφάνεια της γης.γ) Αερόστατο: Αεροσκάφος ελαφρότερο από τον αέρα, το οποίο δεν κινείται με κινητήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται για ελεύθερα αερόστατα θερμού αέρα ή αερίου. δ) Αναγνώριση αλλοδαπού αεροπορικού πτυχίου ή άδειας: Η διοικητική πράξη με την οποία πτυχίο ή άδεια που χορηγείται από άλλο κράτος, αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). ε) Ανεμόπτερο: Αεροσκάφος βαρύτερο από τον αέρα, το οποίο δεν κινείται με κινητήρα και που αποκτά την άντωσή του κατά την πτήση κυρίως από αεροδυναμικές αντιδράσεις σε επιφάνειες που παραμένουν σταθερές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πτήσεως. στ) Απονομή ικανότητας ή ειδικότητας: Η διοικητική πράξη με την οποία απονέμονται σε κάτοχο πτυχίου ή άδειας νέες ικανότητες ή ειδικότητες συναφείς με τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο ή την άδεια. ζ) Αρχή εκδόσεως Πτυχίων ή Αδειών: Η Αρχή που καθορίζεται από ένα συμβαλλόμενο κράτος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) ως υπεύθυνη για την απονομή πτυχίων ή αδειών. Με τις προϋποθέσεις του παρόντος η Αρχή Εκδόσεως Πτυχίων και Αδειών θεωρείται ότι πρέπει να έχει λάβει τις εξής αρμοδιότητες από το συμβαλλόμενο κράτος: αα) πιστοποίηση των προσόντων ενός υποψηφίου για να είναι κάτοχος πτυχίου, άδειας ή ικανότητας. ββ) έκδοση και απονομή πτυχίων, αδειών, ικανοτήτων γγ) καθορισμός και εξουσιοδότηση εγκεκριμένων προσώπων δδ) έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διενέργειας εξετάσεων εε) έγκριση χρησιμοποιήσεως των συνθετικών εκπαιδευτικών μέσων πτήσεως και εξουσιοδότηση για τη χρήση τους, προκειμένου να αποκτηθεί η εμπειρία ή να επιδειχθεί η επιδεξιότητα που απαιτείται για την έκδοση πτυχίου ή άδειας ή απονομή ικανότητας στστ) αναγνώριση αδειών που εκδόθηκαν από άλλο κράτος η) Γυροπλάνο: Στροφειόπτερο του οποίου τα στροφεία δεν κινούνται από κινητήρα, εκτός από την περίπτωση της αρχικής εκκίνησης και προς το σκοπό αυτό, αλλά είναι κατασκευασμένα για να περιστρέφονται από τις δυνάμεις του αέρα κατά τη διάρκεια της κινήσεως του στροφειόπτερου και του οποίου τα μέσα προωθήσεως, αποτελούμενα από συνηθισμένους έλικες, είναι ανεξάρτητα από το σύστημα στροφείου. θ) Διάθεση σε γραμμή πτήσεως: Η εξουσιοδότηση που παρέχεται από τον εκμεταλλευόμενο προς Επιμελητές Πτήσεων να επιμελούνται και επιβλέπουν την εκτέλεση πτήσεων σε ορισμένη γραμμή πτήσεως. ι) Εγκεκριμένη εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που γίνεται βάσει καθορισμένου προγράμματος μαθημάτων και εποπτείας, εγκεκριμένων από την αρμόδια Αρχή Εκδόσεως Πτυχίων και Αδειών. ια) Εγκεκριμένος οργανισμός συντηρήσεως: Οργανισμός εγκεκριμένος από ένα κράτος για να εκτελεί την επιθεώρηση, έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και/ή τροποποίηση αεροσκαφών ή τμημάτων τους και ο οποίος λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη του κράτους αυτού. Ο εν λόγω Οργανισμός μπορεί να είναι εγκεκριμένος από περισσότερα του ενός κράτη. ίβ) Εκπαιδευτική πτήση: Η πτήση που εκτελείται αποκλειστικά για εκπαίδευση ή εξάσκηση ή εξέταση χειριστή από αναγνωρισμένο εκπαιδευτή ή βοηθό εκπαιδευτή. ιγ) Ελαφρό αεροπλάνο: Αεροπλάνο του οποίου το μέγιστο εγκεκριμένο βάρος απογείωσης είναι ίσο ή μικρότερο των 5700 χιλιογράμμων (12.500 λίβρες). ιδ) Ελεγχος Αερολιμενικός: Οι δραστηριότηοι οποίες αφορούν στην Εποπτεία των αεροδρομίων ,στον έλεγχο της Περιοχής Ελιγμών, στην Αεροπορική Εκμετάλλευση και στην Ασφάλεια των Αεροδρομίων και Αερομεταφορών. Τα αερολιμενικάκαθήκοντα δενδύνανται ναασκούνται παράμόνο από υπαλλήλους του Κράτους. ιε) Ελικόπτερο: Αεροσκάφος βαρύτερο από τον αέρα, το οποίο στηρίζεται κατά την πτήση κυρίως από αντιδράσεις του αέρα σε ένα ή περισσότερα στροφεία κινούμενα από κινητήρα πάνω σε κάθετους άξονες. ιστ) Εξομοίωση αλλοδαπού πτυχίου ή άδειας: Διοικητική πράξη με την οποία απονέμεται σε κατόχους αλλοδαπών πτυχίων ή αδειών αντίστοιχο Ελληνικό πτυχίο ή άδεια με τις ειδικότητες και ικανότητες. ιζ) Εξουσιοδοτημένος εξεταστής: Πρόσωπο που ορίζεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τη διενέργεια των διαφόρων εξετάσεων για απονομή ή ανανέωση των προβλεπομένων από το παρόν πτυχίων, αδειών και ικανοτήτων. ιη) Ιδιωτικό αεροσκάφος: Κάθε αστικό αεροσκάφος που εξυπηρετεί τις ατομικές ή επαγγελματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη του, χωρίς οποιασδήποτε φύσεως οικονομική εκμετάλλευση. ιθ) Ικανότητα ή Ειδικότητα: Ο ειδικός χαρακτηρισμός που καταχωρείται στο αεροπορικό πτυχίο και προσδιορίζει τους προσαρτημένους σαυτήν ειδικούς όρους .δικαιώματα και περιορισμούς. κ) Κατηγορία αεροσκάφους: Ταξινόμηση αεροσκάφους σύμφωνα με συγκεκριμένα βασικά χαρακτηριστικά (π .χ. αεροπλάνο, ελικόπτερο, ανεμόπτερο, ελεύθερο αερόστατο). κα) Κινητήρας αεροσκάφους: Κάθε σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση αεροσκάφους. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα ή τα παρελκόμενα που απαιτούνται για τη λειτουργία του, εξαιρουμένης της έλικας. κβ)Κυβερνήτης: Ο χειριστής που είναι υπεύθυνοςγια την πτήση και την ασφάλεια του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του χρόνου πτήσεως. κγ) Κυβερνώ: Χειρίζομαι υπεύθυνα τα χειριστήρια του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του χρόνου πτήσεως.· κδ) Μεγάλο αεροπλάνο: Αεροπλάνο του οποίου το μέγιστο βάρος απογείωσης είναι μεγαλύτερο των 5700 χιλιγράμμων (12.500 λίβρες). κε) Μέλος πληρώματος πτήσεως: Μέλος του πληρώματος που κατέχει πτυχίο ή άδεια ιπταμένουκαι είναι επιφορτισμένομε καθήκονταουσιώδη για την λειτουργία του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του χρόνου πτήσεως. κστ) Νυκτερινή πτήση:Πτήση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νύκτας. Για πτήσεις εκτελούμενες σε ξένη επικράτεια, για τον καθορισμό των νυκτερινών πτήσεων λαμβάνονται υπόψη τα θεσπιζόμενα από αυτήν χρονικά όρια της νύκτας. κζ) Νύκτα: Το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκόφωτος και της αρχής του πολιτικού λυκαυγούς, όπως αυτό καθορίζεται στο χρονολόγιο αέρα ή, κατά προσέγγιση, το διάστημα που αρχίζει 30 πρώτα λεπτά μετά τη δύση του ήλιου και λήγει 30 πρώτα λεπτά πριν από την ανατολή του. κη) Πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ): Το έντυπο που είναι κυρωμένο από την αρμόδια Αρχή και που αποτελεί μέρος του πτυχίου, με το οποίο αφενός παρέχεται για καθορισμένοχρονικό διάστημαη δυνατότηταάσκησης τωνδικαιωμάτων που απορρέουν από το πτυχίο, αφετέρου δε πιστοποιούνται οι ικανότητες και ειδικότητες του κατόχου που είναι σε ισχύ. Το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου, όπου απαιτείται, χορηγείται μαζί με το πτυχίο και ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται για κάθε πτυχίο. κθ) Πιστοποιητικό Υγείας: Η βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή ότι ο κάτοχος ή ο υποψήφιος για την απόκτηση πτυχίου ή άδειας καλύπτει συγκεκριμένεςαπαιτήσεις υγειονομικήςικανότητας. Εκδίδεταιμε βάση την αναφοράπουπαρέχειο εξουσιοδοτημένοςιατρός-εξεταστής ή το εξουσιοδοτημένο υγειονομικό Κέντρο ή Νοσοκομείο που διενήργησε την εξέταση. λ)Πτήση ΜΟΝΟΣ (SΟLΟ): Ηπτήση κατάτην οποίαο εκπαιδευόμενοςχειριστής είναι ο μόνος επιβαίνων στο αεροσκάφος. λα) Πτήση ρυμούλκησης: Η πτήση κατά τη διάρκεια της οποίας ανεμόπτερο ρυμουλκείται από αεροπλάνο. λβ) Πτήση ταξιδίου: Η πτήση κατά τη διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος απομακρύνεταισε απόστασημεγαλύτερη απόναυτικάμίλια απότο αεροδρόμιο αναχωρήσεως. λγ) Πτυχίο ή άδεια: Διοικητική πράξη με την οποία αναγνωρίζεται σε εκείνον στονοποίο αναφέρεται,η ικανότητα ασκήσεως ορισμένωναεροπορικών καθηκόντων.λδ) Στροφείο: Σύστημα περιστρεφόμενων αεροδυναμικών πτερυγίων. λε) Στροφειόπτερο: Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα που αποκτά την άντωσή του κατά την πτήση κυρίως από ένα ή περισσότερα στροφεία. λστ) Συγκυβερνήτης: Χειριστής που είναι κάτοχος πτυχίου και ασκεί καθήκοντα χειριστή εκτός αυτών του Κυβερνήτη. Χειριστής που επιβαίνει σε αεροσκάφος με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευσή του σε πτήση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια του ορισμού αυτού. λζ)Συνθετικά εκπαιδευτικάμέσα πτήσεως (synthetic flighttrainer·): Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις συσκευές με τις οποίες εξομοιώνονται στο έδαφος οι συνθήκες πτήσεως: αα) εξομοιωτής πτήσεων: συσκευή που παρέχει ακριβή αναπαράσταση του θαλάμου διακυβέρνησης ενός συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους σε τέτοια έκταση, ώστε ο έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων του αεροσκάφους, το κανονικό περιβάλλον των μελών του πληρώματος πτήσεως και οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά της πτήσεως αυτού του τύπου αεροσκάφους να εξομοιώνονται προς τις πραγματικές συνθήκες πτήσεως. ββ)εξομοιωτής διαδικασιών πτήσεως (flight prοcedures trainer): συσκευή που παρέχει αναπαράσταση του περιβάλλοντος του θαλάμου διακυβέρνησης και η οποία εξομοιώνει τις αποκρίσεις των οργάνων, τους απλούς ελέγχους λειτουργίας των μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κλ.π. συστημάτων του αεροσκάφους και τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά πτήσεως αεροσκάφους συγκεκριμένης τάξεως. γγ) βασικός εξομοιωτής πτήσεως με όργανα: συσκευή που είναι εξοπλισμένη με κατάλληλα όργανα και η οποία εξομοιώνει το περιβάλλον του θαλάμου διακυβέρνησης ενός αεροσκάφους σε συνθήκες πτήσεως με όργανα . λη) Σύστημα ισχύος:Το για τηνπροώθηση του αεροσκάφους συγκρότημα κινητήρα και έλικα ή μόνο ο κινητήρας αντιδράσεως με όλα τα παρελκόμενά τους. λθ) Σχέδιο πτήσεως: Συγκεκριμένες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σχετικές με την εκτέλεση πτήσεως ενός αεροσκάφους ή μέρους αυτής. μα) Τύπος αεροσκάφους: Ειδική ταξινόμηση αεροσκαφών της ίδιας βασικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα οποία έχουν γίνει τροποποιήσεις που δεν επιφέρουν ουσιώδη μεταβολή στον τρόπο χειρισμού ή στα κύρια χαρακτηριστικά πτήσεως. μβ) Χειριστής μη υπεύθυνος χειρισμού: Ο χειριστής επί αεροπλάνου, πιστοποιημένου να ίπταται με περισσότερους από έναν χειριστή, που εξουσιοδοτείται από τον Κυβερνήτη να μη χειρίζεται τα χειριστήρια, όργανα ελέγχου κλ.π., αλλά να βοηθά τον υπεύθυνο χειρισμού χειριστή στα καθήκοντά του, όπως π.χ. στην επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, έλεγχο του checklist κλ.π., σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αεροπλάνου. μγ) Χειριστής υπεύθυνος χειρισμού: Ο χειριστής επί αεροπλάνου, πιστοποιημένου να ίπταται με περισσότερους από έναν χειριστή, που εξουσιοδοτείται από τον Κυβερνήτη να χειρίζεται τα χειριστήρια, όργανα ελέγχου κλ.π. σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αεροπλάνου. μδ)Χρόνος εκπαιδεύσεωςσε διπλόχειρισμό: Το συνολικό χρονικό διάστημα, κατά την διάρκεια του οποίου κάποιο πρόσωπο εκπαιδεύεται από εκπαιδευτή ή βοηθό εκπαιδευτή σε αεροσκάφος διπλού χειρισμού. με) Χρόνος με όργανα: Χρόνος πτήσεως με όργανα ή χρόνος με όργανα στο έδαφος. μστ) Χρόνος με όργανα στο έδαφος: Το συνολικό χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου ο χειριστής εξασκείται στο έδαφος σε εικονική πτήση με όργανα με συνθετικά εκπαιδευτικά μέσα. μζ) Χρόνος πτήσεως: Το συνολικό χρονικό διάστημα από την έναρξη κινήσεως αεροσκάφους με τα δικά του μέσα κινήσεως με σκοπό την απογείωση, μέχρι την ακινητοποίησή του μετά το τέλος της πτήσεως .Ο χρόνος πτήσεως είναι συνώνυμος με τον όρο χρόνος από εμποδιστήρα τροχών σε εμποδιστήρα τροχών (chοck tο chοck ή blοck tο blοck), δηλαδή, το χρονικό διάστημα που μετράται από την στιγμή που το αεροσκάφος εγκαταλείπει το σημείο επιβίβασης μέχρι την στιγμή που αυτό ακινητοποιείται στο σημείο αποβίβασης. μη) Χρόνος πτήσεως ανεμοπτέρου: Το συνολικό χρονικό διάστημα από την έναρξη της κίνησης ανεμοπτέρου για απογείωση που ρυμουλκείται ή όχι μέχρι τη στιγμή της ακινητοποιήσεώς του μετά το τέλος της πτήσης. μθ) Χρόνος πτήσεως με όργανα: Το συνολικό χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου ο χειριστής κυβερνά το αεροσκάφος με την βοήθεια αποκλειστικά των οργάνων του, χωρίς την βοήθεια εξωτερικών σημείων αναγνωρίσεως. μι) Χρόνος πτήσεως ΜΟΝΟΣ (SΟLΟ): Το συνολικό χρονικό διάστημα πτήσεως κατά τη διάρκεια του οποίου ο εκπαιδευόμενος χειριστής είναι ο μόνος που επιβαίνει στο αεροσκάφος.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 7 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ΠΔ 309/78 (ΦΕΚ Α 66) και συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του ΠΔ 120/88 (ΦΕΚ Α 52) και με το άρθρο μόνο του ΠΔ 603/88 (ΦΕΚ Α 29) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 13 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13 Πτυχία χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (Π.Α.) Ταπτυχία τωνχειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας(ΠΑ.) διακρίνονται σε: α)Πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων β)Πτυχίο επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων γ)Πτυχίο επαγγελματία χειριστή εναέριων γραμμών επί αεροπλάνων δ)Πτυχίο χειριστή ιδιωτικών στροφειοπτέρων ε)Πτυχίο επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων στ)Πτυχίο επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών επί στροφειοπτέρων ζ) Πτυχίο χειριστή ιδιωτικών ανεμοπτέρων η) Πτυχίο χειριστή ελευθέρων αεροστάτων.
Άρθρο 7
1.  
  Γιά την συμμετοχή στις πάσης φύσεως προβλεπόμενες από το παρόν εξετάσεις και επανεξετάσεις καθώς και την ανανέωση, βάσει βεβαίωσης πτυχίου, άδειας κλπ. υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου. Ειδικά για τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και τους Αερολιμενικούς που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ισχύουν τα ακόλουθα:.
 1. Η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε εξέταση ή επανεξέταση για απόκτηση πτυχίου ή ειδικότητας καθώς και για ανανέωση, βάσει βεβαίωσης, πτυχίου ή ειδικότητας γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ.
 2. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή του υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για τον υπάλληλο και την Υπηρεσία.
 3. Η συμμετοχή των Αερολιμενικών σε εξέταση ή επανεξέταση για απόκτηση πτυχίου Επιμελητή Πτήσεων γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου με σχετική απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ.
 4. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή του υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για τον υπάλληλο και την Υπηρεσία.
2.  
  Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 γραπτές εξετάσεις διενεργούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, επιτρέπεται δε η συμμετοχή σε αρχική εξέταση ή σε επανεξέταση σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω μήνες. Σε περίπτωση που λόγω αντικειμενικών δυσχερειών δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του προγράμματος των εξετάσεων εντός του μηνός, οι εξετάσεις συνεχίζονται τον αμέσως επόμενο μήνα.
3.  
  Επιτρέπεται σε περιπτώσεις κάλυψης εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ή κατόπιν αιτήσεως αεροπορικής επιχείρησης ή άλλου Οργανισμού προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και επανεξετάσεων και εκτός από τους ανωτέρω καθοριζόμενους μήνες ύστερα από έγκριση του Διοικητή της ΥΠΑ. Ειδικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις η επανεξέταση αποτυχόντος υποψηφίου πραγματοποιείται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών από την προηγούμενη εξέταση ή επανεξέταση.
4.  
  Κάθε υποψήφιος σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποτυχίας του στις γραπτές εξετάσεις δικαιούται να συμμετέχει σε τρείς (3) κατά ανώτατο όριο, για κάθε μάθημα επανεξετάσεις. Όλες οι γραπτές εξετάσεις και επανεξετάσεις πρέπει να περατωθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από τον μήνα αρχικής συμμετοχής του υποψηφίου, διαφορετικά θεωρείται αποτυχών, δικαιούμενος μόνο να προσέλθει ξανά προς εξέταση σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
5.  
  Οι προβλεπόμενες από τις οικείες παραγράφους προφορικές πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται μετά την επιτυχή αποπεράτωση των γραπτών εξετάσεων και πρέπει να περατούνται μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τον μήνα περατώσεως των γραπτών εξετάσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας στις προφορικές-πρακτικές εξετάσεις ο υποψήφιος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο -κατά ανώτατο όριο επανεξετάσεις μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ μηνών και μετά πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από την προηγούμενη εξέτασηή επανεξέταση.Σε περίπτωσηαποτυχίας του υποψηφίου και κατά τις επανεξετάσεις θεωρείται οριστικώς αποτυχών και δικαιούται μόνο να προσέλθει εκ νέου και να υποβληθεί από την αρχή σε γραπτή και προφορική-πρακτική εξέταση.
6.  
  Οι πρακτικές σε πτήση εξετάσεις για απονομή, ανανέωση κλπ., μ πτυχίων, ειδικοτήτων κλπ., διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους για αυτό εξεταστές και πρέπει να περατούνται μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από τον μήνα περατώσεως των γραπτών εξετάσεων. Για να υποστεί ο υποψήφιος πρακτική σε πτήση εξέταση πρέπει:.
 1. Να έχει περατώσει επιτυχώς τις κατά περίπτωση γραπτές εξετάσεις (όπου προβλέπονται) β) Να έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη κατά περίπτωση πτητική πείρα και γ) Να κατέχει το ανάλογο πιστοποιητικό υγείας.
 2. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο (μη εξεύρεση διαθεσίμου α/φους, μη συμπλήρωση της απαιτούμενης πτητικής πείρας) παρέλθει η για την πρακτική σε πτήση εξέταση οριζόμενη παραπάνω προθεσμία, οι γραπτές εξετάσεις του υποψηφίου θεωρούνται άκυρες και ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εκ νέου προς εξέταση σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
7.  
  Σε περίπτωση που ο χειριστής αποτύχει κατά την πρακτική σε πτήση εξέταση σ έναν ή και περισσότερους χειρισμούς, δικαιούται να συμμετέχει σε δύο (2) κατά ανώτατο όριο επανεξετάσεις επί των εν λόγω χειρισμών μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των εικοσιτεσσάρων μηνών και μετά πάροδο μηνός τουλάχιστον από την προγούμενη εξέταση ή επανεξέταση, υποβάλλοντας συγχρόνως στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) βεβαίωση εκπαιδευτή πτήσεως, στην οποία θα φαίνεται ότι υπέστη εκπαίδευση (σε πτήση ή επί αντίστοιχου εξομοιωτή πτήσεων-Simulatοr- α/φους) από τον εν λόγω εκπαιδευτή σε χειρισμούς στους οποίους αρχικώς απέτυχε και ότι είναι κατά την γνώμη του εκπαιδευτή ικανός για να προσέλθει προς πρακτική εξέταση για την απόκτηση του πτυχίου, ειδικότητας κλπ
8.  
  Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις αποτυχίας κατά την πρακτική σε πτήση εξέταση ιπταμένου μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτούμενη εκπαίδευση παρέχεται και βεβαιώνεται από ιπτάμενο μηχανικό από τους χρησιμοποιούμενους ως εξουσιοδοτημένους εξεταστές από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
9.  
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτύχει και κατά τις επανεξετάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου, θεωρείται οριστικώς αποτυχών, δικαιούμενος μόνο να προσέλθει εκ νέου και να υποβληθεί από την αρχή σε πλήρη γραπτή και πρακτική σε πτήση εξέταση
10.  
  Για την διενέργεια των γραπτών και προφορικών πρακτικών εξετάσεων ορίζονται, όπου απαιτείται, εξουσιοδοτημένοι εξεταστές σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Κατά τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων εξεταστών λαμβάνονται υπόψη γενικώς τα πτυχία, η πείρα, η ικανότητα και το ήθος αυτών.
11.  
  Ως εξουσιοδοτημένοι εξεταστές για την διενέργεια πρακτικών σε πτήση εξετάσεων ορίζονται πτυχιούχοι πολιτικής αεροπορίας κάτοχοι τουλάχιστον των προς απονομήν πτυχίων, ικανοτήτων και ειδικοτήτων. Ειδικότερα, προκειμένου περί απονομής κλπ., πτυχίων χειριστών ιδιωτικών αεροπλάνων και ιδιωτικών στροφειοπτέρων, οι εξουσιοδοτημένοι εξεταστές πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου επαγγελματικού πτυχίου χειριστή. Επίσης προκειμένου περί απονομής κλπ. πτυχίων επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων και επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων, οι εξουσιοδοτημένοι εξεταστές πρέπει να είναι κάτοχοι του αμέσως τουλάχιστον ανώτερου αντίστοιχου επαγγελματικού πτυχίου χειριστή ή του προς απονομήν μεν πτυχίου, συνοδευόμενου όμως με την ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσεων.
12.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αποζημίωση των ειδικών εξεταστών των γραπτών, προφορικών-πρακτικών και πρακτικών σε πτήση εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτής
13.  
  Η πρακτική σε πτήση εξέταση του υποψηφίου διενεργείται επί της κατηγορίας και, όπου έχει εφαρμογή, επί της τάξεως και του τύπου του αεροσκάφους επί του οποίου αυτός ζητεί την ικανότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα για κάθε πτυχίο. Κατά την εξέταση ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να εκτελεί σε βαθμό ικανοποιητικό ανάλογο προς το αιτούμενο ή κατεχόμενο πτυχίο, όλους τους κανονικούς και επείγουσας ανάγκης σε πτήση χειρισμούς και διαδικασίες.
14.  
  Κατά τη διενέργεια πρακτικής σε πτήση εξέτασης ή περιοδικού ελέγχου ειδικότητας πτήσης με όργανα από εξουσιοδοτημένο εξεταστή, μπορεί να επιβαίνει στο αεροσκάφος προς παρακολούθηση μόνο της εξέτασης εξουσιοδοτημένος για αυτό υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κάτοχος επαγγελματικού πτυχίου χειριστή Πολιτικής Αεροπορίας (ΠΑ.).
15.  
  CΧ εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί αντικειμένων που έχουν σχέση με τις εξετάσεις όπως:
 1. Κατά του κύρους των εξετάσων, λόγω εξέτασης μη προβλεπόμενης ύλης
 2. Κατά του κύρους των εξετάσεων λόγω κακής διεξαγωγής τους
 3. Κατά της ορθότητας βαθμολόγησης του γραπτού.
 4. Η ένσταση λόγω εξέτασης μη προβλεπόμενης ύλης υποβάλλεται στο εντεταλμένο για την διεξαγωγή των εξετάσεων όργανο εγγράφως με αίτηση του ενιστάμενου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ώρα που έληξε η υπόψη εξέταση.
 5. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει επί της ένσταση μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα υποβολής της.
 6. Εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή η εξέταση επαναλαμβάνεται.
 7. Η ένσταση λόγω κακής διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται κατά την διάρκεια αυτών προφορικώς και αποφασίζει επαυτής αμέσως το εντεταλμένο για την διεξαγωγή των εξετάσεων όργανο.
 8. Η ένσταση κατά της ορθότητας βαθμολόγησης του γραπτού υποβάλλεται εγγράφως από τον ενιστάμενο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος για το οποίο υποβλήθηκε, στο εντεταλμένο για την διεξαγωγή των εξετάσεων όργανο.
 9. Η εξέταση του γραπτού ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, Πρόεδρος της οποίας ορίζεται ο Προϊστάμενος της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).
 10. Τον Πρόεδρο της επιτροπής αναπληρώνει σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πτυχίων & Αδειών της ΣΠΟΑ και σε περίπτωση απουσίας ήκωλύματος του τελευταίου, ο νόμιμος αναπληρωτήςτου Προϊσταμένου της ΣΠΟΑ.
 11. Μέλη της επιτροπής ορίζονται ένας ειδικός εξεταστής, στην ειδικότητα του οποίου υπάγεται το μάθημα - αποκλειομένου πάντως του πρώτου βαθμολογητή - και ένας από τους υπαλλήλους της ΣΠΟΑ κατά προτίμηση από εκείνους που έχουν διατελέσει εκπαιδευτές.
 12. Τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων δεν μπορούν να μετέχουν στην επιτροπή ενστάσεων.
16.  
  Οι λεπτομέρειες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, της εξεταστέας ύλης, των θεμάτων των προφορικών-πρακτικών εξετάσεων, των επί μέρους ασκήσεων των πρακτικών σε πτήση εξετάσεων, των ορίων ανοχής των επιδόσεων αυτών, των δικαιουμένων συμμετοχής στις εξετάσεις, των ενστάσεων, των προγραμμάτων καθώς και κάθε θέμα που έχει σχέση με τη μέθοδο, τη διαδικασία και το φορέα διενέργειας των εξετάσεων και επανεξετάσεων προς απονομή κάθε πτυχίου, άδειας, ικανότητας και ειδικότητας Πολιτικής Αεροπορίας (ΠΑ.), καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
17.  
  Πτυχιούχος Πολιτικής Αεροπορίας (ΠΑ.) που υπέστη τις προβλεπόμενες από το παρόν Διάταγμα γραπτές εξετάσεις προς απόκτηση του κατεχόμενου πτυχίου κλπ., απαλλάσσεται, σε περίπτωση αίτησής του προς απόκτηση άλλου πτυχίου κλπ., από τη γραπτή εξέταση στην ύλη στην οποία λεπτομερέστερα εξετάσθηκε, εφόσον το κατεχόμενο πτυχίο είναι σε ισχύ ή εφόσον δεν παρήλθε διετία από την απονομή του πτυχίου κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
18.  
  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκπαίδευση και η εξέταση υποψηφίων στην ημεδαπή είναι αδύνατη για πραγματικούς λόγους (έλλειψη εξεταστών, μέσων κ,λ.π.), επιτρέπεται η απονομή χωρίς εξέταση ικανότητας τύπου ή πτυχίου Πολιτικής Αεροπορίας (ΠΑ.), με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται προσηκόντως εγκεκριμένη εκπαίδευση και επιτυχία γραπτών και πρακτικών εξετάσεων, παρόμοιων με τα καθοριζόμενα στο παρόν Διάταγμα, σε Κράτος-Μέλος του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Για το σκοπό αυτό η ΥΠΑ με απόφαση του Διοικητή της αποστέλλει αρμόδιους εκπροσώπους της, με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, για παρακολούθηση της παραπάνω εκπαίδευσης ή μέρους αυτής και των εξετάσεων καθώς και για την παροχή εκπαίδευσης σε ύλη που δεν καλύπτεται από την εκπαίδευση στην αλλοδαπή, αλλά που απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος.
19.  
  Εκπαίδευση για την οποία δεν χορηγήθηκε πτυχίο, δίπλωμα, άδεια ή πιστοποιητικό είναι δυνατόν να γίνει παραδεκτή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδείξει αυτήν και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την κρίνει ως επαρκή
20.  
  Τίτλοι με τους οποίους αποδεικνύεται επιτυχής αποφοίτηση από αεροπορικές τεχνικές κλπ. σχολές ή εκπαιδευτικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προς τον σκοπό συμμετοχής στις εξετάσεις, εφόσον οι σχολές και τα εκπαιδευτικά κέντρα που χορήγησαν τους τίτλους είναι αναγνωρισμένα ή τα προγράμματα αυτών έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή του κατά περίπτωση Κράτους, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος συγκεντρώνει και τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος.
21.  
  Εφόσον ελλείπει η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναγνώριση ή έγκριση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με απόφαση του Διοικητή της είναι δυνατόν ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες να προβαίνει εκάστοτε στην αναγνώριση ή έγκριση εκπαίδευσης που παρασχέθηκε
22.  
  Κάτοχοι σε ισχύ αεροπορικού πτυχίου ή άδειας, που χορηγήθηκαν από Κράτος-Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας καλύπτουν τις απαιτήσεις από απόψεως πείρας για την συμμετοχή σε εξετάσεις. προς απόκτηση αντίστοιχου Ελληνικού πτυχίου, αδείας κλπ.
Άρθρο 17
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ΒΔ.636/72 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Ικανότητα για συγκεκριμένο αεροπορικό υλικό απαιτείται και αναγνωρίζεται: α) Για τύπους αεροσκαφών και, όπου έχει εφαρμογή, των εγκατεστημένων σε αυτά συστημάτων ισχύος, των οποίων το συνολικό βάρος απογείωσης υπερβαίνει τα 5700 χιλιόγραμμα. β) Για ελικόπτερα, αερόστατα και ανορθόδοξους τύπους αεροσκαφών, και όπου έχει εφαρμογή, των εγκατεστημένων σε αυτά συστημάτων ισχύος, ανεξαρτήτως συνολικού βάρους απογειώσεως, προκειμένου μόνο για το πτυχίο συντηρήσεως αεροσκαφών τύπου ΙΙ και με τις δύο ειδικότητες..
Άρθρο 18 "Πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων"
1.  
  Για την χορήγηση πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων απαιτούνται τα εξής: Άρθρο 40 Χορήγηση ικανότητας επί αεροπορικού υλικού Συγχρόνως με την αίτηση χορήγησης πτυχίου ή ειδικότητάς ή μετά την απόκτηση αυτών, ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει και τη χορήγηση ικανότητας και επί ετέρου συγκεκριμένου αεροπορικού υλικού, εφόσον: α) Έχει περατώσει επιτυχώς θεωρητική εκπαίδευση επί του συγκεκριμένου αεροπορικού υλικού επί του οποίου ζητά την απονομή ικανότητας. β) Έχει εργαστεί συνολικά επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες επί του ζητούμενου αεροπορικού υλικού. Τούτο δεν απαιτείται κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες από την εισαγωγή αεροπορικού υλικού που εισάγεται για πρώτη φορά. γ) Έχει διέλθει επιτυχώς γραπτή και προφορική-πρακτική εξέταση στα ίδια θέματα του πτυχίου ή της ειδικότητας, που αναφέρονται στο συγκεκριμένο αεροπορικό υλικό, επί του οποίου ζητά την απονομή ικανότητας..
 1. Ηλικία 17 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου τουλάχιστον ή άλλης ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 3. γ) Πιστοποιητικό Υγείας Β κατηγορίας.
 4. δ) Πτητική πείρα.
 5. ε) Επιτυχής γραπτή και πρακτική εξέταση.
2.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει, ως χειριστής αεροπλάνων σαράντα (40) τουλάχιστον ώρες πτήσεως και να έχει περατώσει πλήρη κύκλο εγκεκριμένης εκπαίδευσης χειριστή αεροπλάνων. Στο γενικό σύνολο των 40 ωρών πτήσεως πρέπει να περιλαμβάνονται:.
 1. Δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό, από τις οποίες τρείς (3) ώρες πρέπει να έχουν αναλωθεί σε βασικούς χειρισμούς, κατά τους οποίους το αεροπλάνο ίπτατο με την βοήθεια μόνο των οργάνων πτήσεως (πτήση με όργανα)
 2. Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ώρες πτήσης ΜΟΝΟΣ στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται επτά (7) τουλάχιστον ώρες σε πτήσεις ταξιδίου.
 3. Στις επτά (7) ώρες πτήσεως ταξιδίου ΜΟΝΟΣ πρέπει να περιλαμβάνεται μία τουλάχιστον πτήση ταξιδίου, κατά την διάρκεια της οποίας, το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε δύο ενδιάμεσα αεροδρόμια εκ των οποίων το ένα απείχε από το σημείο αναχώρησης 50 τουλάχιστον ναυτικά μίλια.
 4. Πέντε (5) τουλάχιστον ώρες πτήσεως οι οποίες να συμπληρώθηκαν μέσα σε έξι (6) μήνες, πριν από την πρακτική εξέταση
3.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να διεξέλθει επιτυχώς γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 του παρόντος απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να επιτύχει δε κατώτερο όριο βαθμολογίας σε κάθε περίπτωση 75 τοις εκατό:
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Θεωρία πτήσεως, σκάφος, κινητήρες, όργανα.
 2. Επιδόσειςα/φους.
 3. Στοιχειώδεις γνώσεις ζυγοστάθμισης.
 4. β) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ:
 5. Στοιχειώδης αεροπορική μετεωρολογία Υ) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ:
 6. Στοιχειώδης αεροναυτιλία και αρχές σχεδίου πτήσεως δ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
 7. Μέρος Ι:Κανόνες αέρος και διαδικασίες ελέγχου ΕναέριαςΚυκλοφορίας για πτήσεις εξ όψεως.
 8. Μέρος ΙΙ:
 9. Ισχύουσες γενικές διατάξεις περί τεχνικής εκμετάλλευσης αερ/φών, που αφορούν τις πτήσεις ιδιωτικών αεροπλάνων.
 10. Υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αερ/κού ατυχήματος ή συμβάντος.
 11. Ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισμοί.
 12. Δικαιώματα και υποχρεώσεις χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων.
 13. Γενικά περί συμβάσεως του Σικάγου και των Παραρτημάτων της.
 14. ε) ΑΓΓΛΙΚΑ (Γραπτά-προφορικά).
4.  
  Ο υποψήφιος για την απόκτηση πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων μετά το πέρας επιτυχούςγραπτής εξέτασηςπρέπει να διεξέλθειεπιτυχώςκαι πρακτική σε πτήση εξέταση, επί της τάξεως και, όπου έχει εφαρμογή, επί του τύπουτου αεροπλάνουεπί τουοποίου ζητείτοπτυχίοσύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η εξέταση η οποία θα διαρκεί περίπου μία ώρα θα περιλαμβάνει βασικά τις εξής φάσεις:.
 1. προφορική εξέταση επί των χαρακτηριστικών επιδόσεως του αεροπλάνου καθώς και επί των εγχειριδίων και αεροναυτιλιακών εγγράφων που το συνοδεύουν
 2. τεχνική επί των βασικών χειρισμών πτήσεως
 3. πτήση ταξιδιού στην οποία θα εξετάζεται επιπλέον εικονική πτήση με την βοήθεια οργάνων κατά την οποία ο υποψήφιος θα επιδείξει την ικανότητά του να χειρισθεί το αεροπλάνο μόνο με τα όργανά του.
 4. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον, λάβει 75 τοις εκατό σε κάθε χειρισμό της εξέτασης.
 5. Κανένας συμψηφισμός δεν προβλέπεται στη βαθμολογία των επί μέρους χειρισμών.
5.  
  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 6 & 7 του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων δικαιούται να ίπταται χωρίς αμοιβή: α) Ως Κυβερνήτης μεταφέροντας άλλα πρόσωπα: αα) Σε κάθε μεγάλο ιδιωτικό αεροπλάνο επί του οποίου κατέχει σε ισχύ την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη. ββ)Σε ιδιωτικά ελαφρά αεροπλάνα, με την προϋπόθεση ότι: Το αεροπλάνο ανήκει στην ίδια τάξη, για την οποία ισχύει το πτυχίο και ότι αυτός έχει εκτελέσει επί αεροπλάνου της ίδιας τάξεως κατά τις τελευταίες ενενήντα (90) ημέρες πριν από την εκτέλεση της πτήσης, τρεις απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις κατά τις οποίες το αεροπλάνο περιήλθε σε πλήρη στάση, χειριζόμενος μόνος τα χειριστήρια αυτού, εφόσον επέβαινε σε αυτό και άλλος χειριστής, ρ οποίος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει άλλα πρόσωπα με το αεροπλάνο αυτό. Για να εκτελέσει νυκτερινές πτήσεις ως Κυβερνήτης πρέπει να έχει συμπληρώσει ως χειριστής αεροπλάνων συνολικά πενήντα (50) τουλάχιστον ώρες πτήσεως, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται: Είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες Κυβερνήτη. Πέντε (5) τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης σε πτήση με όργανα, η οποία παρασχέθηκε από χειριστή που κατέχει τις αντίστοιχες ειδικότητες από τις οποίες οι δύο ώρες μπορεί να είναι χρόνος με όργανα στο έδαφος. -Τρεις (3) τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης σε νυκτερινές πτήσεις, η οποία παρασχέθηκε από χειριστή κάτοχο της ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσεων και δύο (2) τουλάχιστον ώρες πτήσεως ΜΟΝΟΣ κατά την διάρκεια της νύκτας.
 1. Ως Συγκυβερνήτης:
  • Σε οποιοδήποτε ιδιωτικό, αεροπλάνο το οποίο μεταφέρει άλλα πρόσωπα, επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη ή Συγκυβερνήτη, όπου απαιτείται.
  • ββ) Σε οποιδήποτε ιδιωτικό αεροπλάνο της ίδιας τάξεως για την οποία ισχύει το πτυχίο και το οποίο δεν μεταφέρει άλλα πρόσωπα.
6.  
  Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων διατηρεί και μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο, εφόσον κατέχει πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας και πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ). Η ανανέωση του πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου διενεργείται ανά 12 μήνες σύμφωνα με τα παρακάτω:.
 1. Ο κάτοχος του πτυχίου πρέπει να έχει συμπληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα τωνδώδεκα (12)μηνών, πουαναγράφεται στοπρος ανανέωση πιστοποιητικό ισχύοςπτυχίου (ΠΙΠ),συνολικά πέντε(5) τουλάχιστον ώρες πτήσεως ως Κυβερνήτης μεισάριθμες απογειώσεις και προσγειώσεις επί αεροπλάνων της τάξεως για την οποία ισχύει το πτυχίο.
 2. Ώρες πτήσεως που εκτελέσθηκαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ .2, επί μονοκινητηρίων ελαφρών αεροπλάνων από χειριστή ο οποίος κατέχει ικανότητα τάξεως επί πολυκινητηρίων αεροπλάνων, υπολογίζονται για την ανανέωση του πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) και της κατεχόμενης ικανότητος τάξεωςεπί πολυκινητηρίωναεροπλάνων, εφόσονμία τουλάχιστον πτήση καιπέντεαπογειώσεις καιισάριθμες προσγειώσεις εκτελέσθηκαν επί πολυκινητηρίου αεροπλάνου.Εφόσον οι παραπάνω ώρες πτήσεως εκτελέσθηκαν εξ ολοκλήρου σε μονοκινητήρια ελαφρά αεροπλάνα, το πιστοποιητικό ισχύοςπτυχίου (ΠΙΠ)ανανεώνεται μόνογια μονοκινητήρια ελαφρά αεροπλάνα, ενώ οι κεκτημένες και μη ανανεωθείσες ικανότητες τάξεως και τύπου μπορούν να ανανεωθούν ή να ανακτηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο.
7.  
  Κανείς κάτοχος πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων δεν είναι δυνατόν να ίπταται κατά την νύχτα ως Κυβερνήτης αεροπλάνου στο οποίο επιβαίνουν άλλα πρόσωπα, εκτός εάν ο εν λόγω χειριστής έχει εκτελέσει, μέσα στις ενενήντα (90) ημέρες πριν από την πτήση με άλλα πρόσωπα, πέντε (5) τουλάχιστον απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις κατά την διάρκεια της νύκτας, εφόσον τούτο επιτρέπεται, οι οποίες μπορούν να εκτελεσθούν και αμέσως πριν από τη συγκεκριμένη πτήση με άλλα πρόσωπα. Κανείς κάτοχος πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων δεν είναι δυνατόν να ίπταται ως Κυβερνήτης αεροπλάνου στο οποίο επιβαίνουν άλλα πρόσωπα, παρότι το πτυχίο του είναι εν ισχύει, εκτός εάν ο εν λόγω χειριστής έχει εκτελέσει, μέσα στις ενενήντα (90) ημέρες πριν από την πτήση αυτή πέντε (5) απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις με αεροπλάνο της ίδιας τάξεως και του ίδιου τύπου.
16.  
  Ώρες πτήσεως οι οποίεςεκτελέσθηκαν επί ελαφρών αεροπλάνων της ίδιας τάξης στην οποία ανήκει αεροπλάνο επί του οποίου κατέχεται ηικανότητατύπου, παρέχουν τοδικαίωμα ανανέωσηςτου πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) και της κατεχόμενης ικανότητας τάξεως μόνο για ελαφρά αεροπλάνα της τάξεως αυτής. Σε κάθε περίπτωση, οι ικανότητες (τάξεως,τύπου,ΚυβερνήτουήΣυγκυβερνήτουεπίελαφρώνή μεγάλων αεροπλάνων) οι οποίες θα ανανεώνονται μαζί με το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ), θα είναι αντίστοιχες προς τα ασκηθέντα πραγματικά καθήκοντα και προς τα αεροπλάνα επί των οποίων συμπληρώθηκαν οι ανωτέρω απαιτούμενες ώρες, με την προϋπόθεση ότι οι ώρες αυτές συμπληρώθηκαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το κατεχόμενο πτυχίο χειριστή Πολιτικής Αεροπορίας (ΠΑ.).
 1. Κάτοχος πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπλήρωσε τις οριζόμενες στην προηγούμενη περίπτωση ώρες πτήσεως και τις προσγειώσεις-απογειώσεις, μπορεί να ανανεώσει το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) εάν, μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της ισχύος αυτού, εκτελέσει πτήση διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας, επί αεροπλάνου διπλού χειρισμού τάξεως ή τύπου για τα οποία ισχύει το πτυχίο, στο οποίο συνεπιβαίνει χειριστής κάτοχος ειδικότητος εκπαιδευτή πτήσεων σε ισχύ.
 2. Ο εκπαιδευτής υποχρεούται να αποφανθεί επί της ικανότητος ή μη του κατόχου του εν λόγω πτυχίου να ασκήσει τα δικαιώματα του χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων ή να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση την οποία θα έκρινε αναγκαία, βάσει δε της βεβαιώσεως αυτής ανανεώνεται ή όχι το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ).
 3. Μετά την παρέλευση του οριζόμενου στην προηγούμενη περίπτωση χρονικού διαστήματος των δώδεκα μηνών, το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) μπορεί να ανανεωθεί μόνον κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξετάσεως στο μάθημα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (μέρος 1) και πρακτικής σε πτήση εξέτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση του πτυχίου
Άρθρο 19
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 41 του ΒΔ 636/72 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εργαστεί: α)Τρία(3) τουλάχιστονχρόνια στηνεπιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, μετατροπή ή γενική επισκευή αεροσκαφών, κινητήρων ή τμημάτων αυτών ή σε όλες τις εργασίες μαζί. Από τα παραπάνω τρία χρόνια το ένα (1) τουλάχιστον πρέπει να έχει διανυθεί στην αιτούμενη ειδικότητα. β) Έξι (6) συνολικά τουλάχιστον μήνες όπως στην περίπτωση (α) μέσα στα δύο (2) πριν από την υποβολή της αίτησης χρόνια, επί αεροπορικού γενικά υλικού. Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει αντίστοιχο της αιτούμενης ειδικότητας πτυχίο Σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) (Ελληνικής Αεροπορίας) ή ισότιμης αεροπορικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ή δίπλωμα μηχανικού αεροναυπηγού ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο μηχανολόγου ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής, η ανωτέρω προϋπηρεσία της περιπτώσεως (α) μειώνεται σε δύο (2) χρόνια, από τα οποία έξι (6) τουλάχιστον μήνες πρέπει να έχουν διανυθεί στην αιτούμενη ειδικότητα..
Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ΒΔ. 636/72 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εργαστεί: α)Τρία (3)τουλάχιστονχρόνιαστηνεπιθεώρηση,συντήρηση, επισκευή οργάνων αεροσκαφών και αυτόματων πιλότων. Εφ όσον όμως ο υποψήφιος κατέχει αντίστοιχο του αιτούμενου πτυχίου, πτυχίο Σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) (Ελληνικής Αεροπορίας) ή ισότιμο Αεροπορικής Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ή δίπλωμα ηλεκτρονικού μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ηλεκτρονικού ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής, η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε δύο χρόνια. β) Έξι (6) τουλάχιστον συνολικά μήνες μέσα στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης σε όργανα αεροσκαφών. .
Άρθρο 21
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ΒΛ. 636/72 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εργαστεί στην επιθεώρηση, συντήρηση ή γενική επισκευήηλεκτρικών συστημάτωναεροσκαφώνήσεόλεςτιςπαραπάνωεργασίες μαζί ως εξής: α) Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Εφ όσον όμως ο υποψήφιος κατέχει αντίστοιχο του αιτούμενου πτυχίο Σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) (Ελληνικής Αεροπορίας) ή ισότιμο Αεροπορικής Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής η δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ηλεκτρολόγου ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής, η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε δύο χρόνια. β) Εξι (6) τουλάχιστον μήνες μέσα στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης..
Άρθρο 23
1.  
  Όπου στο Β>Δ> 636/72 ή σε συναφείς διατάξεις αναφέρεται Πτυχίο επαγγελματία χειριστή Α τάξεως επί αεροπλάνων νοείται εφ εξής και για κάθε νόμιμη συνέπεια Πτυχίο επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων, εφόσον ο κάτοχος αυτού συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις
 1. Ηλικία 18 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλων ισοτίμων Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Πιστοποιητικό υγείας Α κατηγορίας
 4. Πτητική πείρα
 5. Επιτυχής γραπτή και πρακτική εξέταση
2.  
  Όπου στο ΒΑ.636/72 ή σε συναφείς διατάξεις αναφέρεται Πτυχίο επαγγελματία χειριστή Β τάξεως επί αεροπλάνων νοείται εφεξής και για κάθε νόμιμη συνέπεια Πτυχίο επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων. Στο γενικό σύνολο των εκατό (100) ωρών πτήσεως πρέπει να περιλαμβάνονται:.
 1. Τριάντα πέντε(35) τουλάχιστον,ώρεςπτήσεωςως Κυβερνήτης στροφειοπτέρων
 2. Δέκα (10)τουλάχιστον ώρεςπτήσεωςταξιδίουωςΚυβερνήτης στροφειοπτέρων συμπεριλαμβανόμενης μίας(1) πτήσεως κατάτην διάρκεια της οποίας το στροφειόπτερο προσγειώθηκε και περιήλθεσε πλήρη στάση σε πεδίο προσγείωσης που απέχει τουλάχιστον πενήντα (50) ναυτικά μίλια, από το σημείο αναχώρησης.
 3. Ηπτήσηαυτή δεν απαιτείταικατά την περίπτωσηπου ο υποψήφιος είναι κάτοχος εν ισχύει πτυχίου χειριστή αεροπλάνων. γ)Δέκα (10)τουλάχιστον ώρες πτήσεωςωςΚυβερνήτηςεπίστροφειοπτέρων, οι οποίες συμπληρώθηκαν μέσα στους έξι (6) μήνες πριν από την πρακτική σε πτήση εξέταση.
 4. Οι από την περίπτωση (β) και (γ) της παρούσας παραγράφου απαιτούμενες ώρες Κυβερνήτη μπορούν να περιλαμβάνονται στις από την περίπτωση (α) απαιτούμενες τριάντα πέντε (35) ώρες Κυβερνήτη.
 5. Η παραπάνω απαιτούμενη πτητική πείρα των εκατό (100) ωρών πρέπει να έχει συμπληρωθεί αντιστοίχως επί ελικοπτέρων ή γυροπλάνων, αναλόγως του σε ποιά τάξη ανήκει ο τύπος του στροφειοπτέρου επί του οποίου ο υποψήφιος ζητεί την ικανότητα τύπου.
 6. Η εν λόγω απαιτούμενη πτητική πείρα μπορεί να μειωθεί κατά το ένα πέμπτο (1/5) αυτής προκειμένου περί κατόχου εν ισχύει πτυχίου επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων, κατά το ένα τέταρτο (1/4) δε αυτής προκειμένου περί κατόχου εν ισχύει πτυχίου επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων.
3.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να διεξέλθει επιτυχώς γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 του παρόντος απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να επιτύχει δε σε κάθε περίπτωση κατώτερο όριο βαθμολογίας 80 τοις εκατό:
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
 2. Θεωρία πτήσεως στροφειοπτέρων, σκάφος, κινητήρες, στροφεία, όργανα.
 3. Επιδόσεις στροφειοπτέρων, βασικές αρχές ζυγοστάθμισης και επίδραση επί των χαρακτηριστικών πτήσεως.
 4. Χειρισμοί επείγουσας ανάγκης.
 5. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ:
 6. Στοιχειώδης αεροπορική μετεωρολογία, ερμηνεία μετεωρολογικών χαρτών και μετεωρολογικών τηλεγραφημάτων
 7. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ:
 8. Γενική ναυτιλία, ναυτιλία πτήσεως, εφαρμογή μαγνητισμού στην αεροναυτιλία, ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα (στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας και εκμετάλλευσης αυτών).
 9. δ) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΕΩΣ:
 10. Κατάρτιση σχεδίου πτήσεως.
 11. Μετατροπές μονάδων όγκου και βάρους.
 12. Τροποποίηση σχεδίου πτήσεως σε πτήση.
 13. ε) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
 14. Μέρος Ι:
 15. Κανόνες αέρος.
 16. Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για πτήσεις όψεως Μέρος ΙΙ:
 17. Διατάξεις τεχνικής εκμετάλλευσης πολιτικών αερ/φών που έχουν εφαρμογή επί στροφειοπτέρων.
 18. Υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος.
 19. Δικαιώματα και υποχρεώσεις επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων.
 20. Γενικά περί της σύμβασης του Σικάγου και των παραρτημάτων της. στ) ΑΓΓΛΙΚΑ:
 21. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 22. Γραπτά και προφορικά.
 23. ζ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
 24. Βασική φυσιολογία και Ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψεως αποφάσεων.
4.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται συμπλήρωση ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πτυχίου ή άδειας, για τον υπολογισμό αυτής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης Η εξέταση θα περιλαμβάνει βασικώς τις εξής φάσεις:.
 1. Για ελικόπτερα:
  • Βασικούς χειρισμούς πτήσεως
  • Βασικούς χειρισμούς πτήσεως
  • Ελιγμούς ακριβείας και
  • Πτήση ταξιδίου Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος ο οποίος στην εξέταση έλαβεσε κάθε χειρισμό κατώτερο όριο 80 τοις εκατό.
  • Κανείς συμψηφισμός δεν χωρεί στην βαθμολογία των επί μέρους χειρισμών.
5.  
  Με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου ο κάτοχος πτυχίου επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων, εκτός από τα δικαιώματα του χειριστή ιδιωτικών στροφειοπτέρων έχει και τα εξής δικαιώματα:
 1. Να ασκεί καθήκοντα Κυβερνήτη σε οποιοδήποτε στροφειόπτερο που εκτελεί εμπορικέςπτήσεις μεταφοράςεπιβατών με μέγιστοεγκεκριμένο βάροςαπογείωσης που δεν υπερβαίνει τα 5.700 χιλιόγραμμα επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη.
 2. Για την εκτέλεση όμως νυκτερινών πτήσεων με επιβάτες πρέπει:.
  • Να έχει υποστεί δύο (2) ώρες εκπαίδευση σε νυκτερινές πτήσεις από χειριστή κάτοχο της ειδικότητας εκπαιδευτού πτήσεων
  • Να έχει συμπληρώσει ως Κυβερνήτης τρείς (3) τουλάχιστον ώρες πτήσεως κατά την διάρκεια της νύκτας και
  • Να έχει εκτελέσει πέντε τουλάχιστον πτήσεις, των 2 μιλίων τουλάχιστον η κάθε μία κατά την διάρκεια της νύκτας μέσα στις ενενήντα (90) ημέρες πριν από την πτήση με επιβάτες.
  • Κάθε πτήση πρέπει να περιλαμβάνει μία απογείωση, μία άνοδο σε ύψος 500 ποδών και μία προσγείωση.
 3. Να ασκεί καθήκοντα Κυβερνήτη σε οποιοδήποτε στροφειόπτερο που εκτελεί πτήσεις για οποιονδήποτε σκοπό, πλην της εμπορικής μεταφοράς επιβατών, επί του οποίου κατέχει ικανότητα τύπου
 4. Να ασκεί καθήκοντα Συγκυβερνήτη σε οποιοδήποτε στροφειόπτερο που εκτελεί πτήσεις για οποιονδήποτε σκοπό, επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τύπου
6.  
  Ο κάτοχος πτυχίου επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων διατηρεί και μπορεί να ασκεί τα διακαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο, εφόσον κατέχει πιστοποιητικό υγείας Α κατηγορίας και πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ).Η ανανέωση του πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) διενεργείται ανά 12 μήνες σύμφωνα με τα κατωτέρω:.
 1. Ο κάτοχος του πτυχίου πρέπει να έχει συμπληρώσει μέσα στο αναγραφόμενο στο προς ανανέωση πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, συνολικώς δέκα (10) τουλάχιστον ώρες πτήσεως, συμπεριλαμβανομένων το λιγότερο δέκα (10) απογειώσεων και ισάριθμων προσγειώσεων ως Κυβερνήτης ή Συγκυβερνήτης, αναλόγως της κατεχομένης ικανότητας επί στροφειοπτέρων της τάξεως και του τύπου για τον οποίο ισχύει το πτυχίο
 2. Εφόσον ο κάτοχος πτυχίου επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων για οποιοδήποτε λόγο δεν συμπλήρωσε τις οριζόμενες στις προηγουμένη περίπτωση ώρες πτήσεως, μπορεί να ανανεώσει το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου, εάν μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της ισχύος του, διεξέλθει επιτυχώς κατόπιν αιτήσεώς του, πρακτική σε πτήση εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση του πτυχίου ή εκτελέσει πτήση διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ωρών, στην , οποία συνεπιβαίνει χειριστής κάτοχος ειδικότητας εκπαιδευτή, επί στροφειοπτέρων διπλού χειρισμού και τύπου για τον οποίο ισχύει το πτυχίο.
 3. Ο εκπαιδευτής υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την ικανότητα ή μη αυτού να ασκήσει τα δικαιώματα του επαγγελματία χειριστή στροφειοπτέρων ή να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση που θα έκρινε αναγκαία, βάσει δε της βεβαιώσεως αυτής ανανεώνεται ή όχι το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου.
 4. Μετά την παρέλευση του οριζόμενου στην προηγούμενη περίπτωση χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) μπορεί να ανανεωθεί μόνον μετά από επιτυχή γραπτή εξέταση στο πρώτο μέρος του μαθήματος ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και επιτυχούς πρακτικής σε πτήση εξέτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση του πτυχίου..
Άρθρο 24 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από δημοσιεύσεως του παρόντος, καταργούνται: α) Το άρθρο 20 του ΒΔ 636/72 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 309/78) καθώς επίσης και τα άρθρα 31, 32 και 34 αυτού. β) Το ΠΔ. 720/77 (ΦΕΚ Α 230) γ) Το ΠΔ. 120/88 (ΦΕΚ Α 52) δ) Το ΠΔ. 603/88 (ΦΕΚ Α 29).
Άρθρο 25
1.  
  Έναρξη ισχύος Ηισχύς τουπαρόντος ΠΔ/γματοςαρχίζει απότη δημοσίευσήτουστηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων η ισχύς των οποίων αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του: α) οι διατάξεις, του παρόντος που αναφέρονται στην εξέταση του μαθήματος Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί β) οι διατάξεις της περίπτωσης(ε) της παραγράφου3 του άρθρου 22 τουΒ.Δ.636/72 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του παρόντος. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο4 "Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 16 Χορήγηση ικανότητος τύπου και ανανέωση ισχύος αυτής."
1.  
  Ο υποψήφιος που ζητά την χορήγηση ικανότητας Κυβερνήτη ή Συγκυβερνήτη επί τύπου αεροσκάφους κατά την απονομή ή μετά την απόκτηση πτυχίου, πρέπει:
 1. Να έχειδιέλθει επιτυχώς εγκεκριμένη θεωρητικήεκπαίδευση στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους
 2. Να έχει συμπληρώσει επί του τύπου για τον οποίο ζητά την ικανότητα, την κατά περίπτωση απαιτούμενη πείρα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
 3. Η εν λόγω πείρα δεν μπορεί να είναι για τον Κυβερνήτη και για τον Συγκυβερνήτη μικρότερη των πέντε (5) και μεγαλύτερη των δέκα (10) προσγειώσεων-απογειώσεων, ούτε μικρότερη των τεσσάρων (4) και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ωρών πτήσεως για τον Κυβερνήτη και αντίστοιχα τριών (3) και δέκα (10) ωρών για τον Συγκυβερνήτη.
 4. Μέρος ή το σύνολο της ανωτέρω πτητικής πείρας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξομοιωτή πτήσεων έξι αξόνων επιπέδου C ή D (FFS leνel C οr D) κατόπιν εγκρίσεως της ΥΠΑ.
 5. Να διεξέλθει επιτυχώς γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη που αναφέρεται στον τύπο του α/φους, επί του οποίου ζητεί την ικανότητα:
 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, αεροσκάφος-κινητήρες, έλικες-επιδόσεις και ικανότητα χρησιμοποίησης διαγραμμάτων.
 7. Βασικές αρχές ζυγοστάθμισης και επίδραση επί των χαρακτηριστικών της πτήσεως.
 8. Η γραπτή εξέταση για την απόκτηση ικανότητος τύπου είναι ίδια για τον Κυβερνήτη ή Συγκυβερνήτη.
 9. Να διεξέλθει επιτυχώς πρακτική σε πτήση εξέταση στους προβλεπόμενους για κάθε πτυχίο και για κάθε ικανότητα χειρισμούς επί του αιτουμένου την ικανότητα τύπου.
 10. Κατά την εξέταση αυτή ο υποψήφιος εξετάζεται προφορικώς πριν από την πτήση και επί του εγχειριδίου πτήσεως του αεροσκάφους αυτού.
 11. Εφόσον ο υποψήφιος για απόκτηση ικανότητας επί τύπου αεροσκάφους είναι κάτοχος πτυχίου χειριστή εναερίων γραμμών με μία τουλάχιστον ικανότητα Κυβερνήτη σε αεριωθούμενα αεροσκάφη και έχει συμπληρώσει πάνω από πεντακόσιες (500) ώρες πτήση ως Κυβερνήτης αεριωθούμενων σε εταιρεία δημοσίων μεταφορών, η πρακτική εξέταση για την απονομή της ικανότητας επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε εγκεκριμένο εξομοιωτή πτήσεων έξι αξόνων επιπέδου C ή D (FFS leνel C οr D) από εξουσιοδοτημένο εξεταστή της ΥΠΑ.
2.  
  Υποψήφιος κάτοχος ικανότητας τύπου για Συγκυβερνήτη που επιθυμεί την απόκτηση ικανότητας Κυβερνήτη επί του ίδιου τύπου αεροσκάφους, πρέπει:
 1. Να έχειδιέλθει επιτυχώςεγκεκριμένη θεωρητικήεκπαίδευση στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους
 2. Να έχει συμπληρώσει επί του τύπου την για τον Κυβερνήτη απαιτούμενη πτητική πείρα και
 3. Να διεξέλθει επιτυχώς την για τον Κυβερνήτη προβλεπόμενη πρακτική σε πτήση εξέταση επί του τύπου..
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ΠΔ 309/78 και με το άρθρο 1 του ΠΔ 400/87 (ΦΕΚ 178 Α) αντικαθίσταται ως εξής: ΆρθροΆδεια μαθητευόμενου χειριστή Για την χορήγηση άδειας μαθητευόμενου χειριστή απαιτούνται τα εξής: α) Ηλικία:αα) Για ερασιτεχνική άδεια χειριστή ανεμοπτέρων ηλικία 15 ετών συμπληρωμένων. ββ)Για ερασιτεχνική άδεια χειριστή αεροπλάνων και ελικοπτέρων και ελεύθερων αεροστάτων ηλικία 16 ετών συμπληρωμένων γγ) Για επαγγελματική άδεια χειριστή αεροπλάνων και ελικοπτέρων ηλικία 17 ετών συμπληρωμένων. β) ΑπολυτήριοΓυμνασίου ήισότιμο τίτλοάλλης σχολήςημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου για ερασιτεχνική άδεια μαθητευόμενου χειριστή και απολυτήριο Λυκείου, προκειμένου για αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. γ) Πιστοποιητικό Υγείας Β κατηγορίας για τις ερασιτεχνικές άδειες και Α κατηγορίας για τις επαγγελματικές. δ) Εγγραφη πιστοποίηση αεροπορικής σχολής ότι αναλαμβάνει την εκπαίδευση και επίβλεψη του μαθητευόμενου σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης του, ή βεβαίωση στην οποία να φαίνεται ότι έχει υποστεί στην αλλοδαπή εκπαίδευση χειριστή που του παρασχέθηκε από Σχολή Κράτους μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (Δ.Ο.ΠΑ.).
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Το άρθρο 18 του ΒΔ 636/72 περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 400/87 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο Άρθρο7
1.  
  Το άρθρο 19 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ΠΔ 309/78 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο Άρθρο8 "Το άρθρο 21 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ΠΔ 309/78 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 21 Πτυχίο επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων."
1.  
  Για την χορήγηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων απαιτούνται τα εξής:
 1. Ηλικία 17 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας
 4. Πτητική πείρα
 5. Επιτυχής γραπτή και πρακτική εξέταση
2.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ώρες πτήσεως επί αεροπλάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47. Στο γενικό σύνολο των 40 ωρών πτήσεως πρέπει να περιλαμβάνονται:.
 1. Διακόσιες πενήντα (250) τουλάχιστον ώρες πτήσεως ως Κυβερνήτης, από τις οποίες όχι περισσότερες των εκατό (100) μπορούν να καλυφθούν από διακόσιες (200) ώρες πτήσεως Συγκυβερνήτη κατά τις οποίες ο εν λόγω χειριστής εκτελούσε τα καθήκοντα του Κυβερνήτη υπό την επίβλεψη Κυβερνήτη.
 2. Στις παραπάνω διακόσιες πενήντα (250) ώρες πρέπει να περιλαμβάνονται εκατό (100) ώρες πτήσεως ταξιδίου από τις οποίες όχι λιγότερες των είκοσι πέντε (25) ωρών, πρέπει να είναι χρόνος ταξιδίου κατά την διάρκεια της νύκτας.
  • Τρεις (3) τουλάχιστον ώρες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί μέσα στους έξι μήνες πριν από την πρακτική εξέταση.
  • Η παραπάνω απαιτουμένη πτητική πείρα πρέπει να έχει συμπληρωθεί αντιστοίχως σε ελικόπτερα ή γυροπλάνα αναλόγως του σε ποιά τάξη ανήκει ο τύπος του στροφειοπτέρου επί του οποίου ο υποψήφιος ζητεί την ικανότητα τύπου.
  • Η εν λόγω απαιτούμενη πτητική πείρα μπορεί να μειωθεί κατά το ένα τρίτο αυτής, για εκείνους που έχουν εν ισχύει πτυχίο χειριστή αεροπλάνων και πτητική πείρα σε αεροπλάνα εκατό (100) τουλάχιστον ωρών πτήσεως.
  • Σε καμμία πάντως περίπτωση η συνολικά απαιτούμενη πτητική πείρα, μετά την μείωση δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη από 25 ώρες πτήσεως.
 3. Εκατό (100) τουλάχιστον ώρες πτήσεως κατά την διάρκεια της νύκτας ως Κυβερνήτης ή Συγκυβερνήτης επί αεροπλάνων επί των οποίων απαιτείται η ύπαρξη Συγκυβερνήτη
 4. Διακόσιες (200) ώρες πτήσεως ταξιδίου ως Συγκυβερνήτης σε αεροπλάνα επί των οποίων απαιτείται η ύπαρξη Συγκυβερνήτη, που είναι δυνατόν να καλυφθούν με εκατό (100) ώρες πτήσεως ταξιδίου ως Κυβερνήτης, οι οποίες όμως πρέπει να είναι επιπλέον από τις οριζόμενες στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου εκατό (100) ώρες πτήσεως ταξιδίου Κυβερνήτη, οι οποίες όμως μπορούν να περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες από την ίδια περίπτωση διακόσιες πενήντα (250) ώρες Κυβερνήτη
 5. Πέντε (5) τουλάχιστον ώρες πτήσεως, συμπεριλαμβανομένων το λιγότερο πέντε (5) απογειώσεων και ισάριθμων προσγειώσεων ως Κυβερνήτης, που συμπληρώθηκαν μέσα στους έξι (6) μήνες πριν από την πρακτική σε πτήση εξέταση, επί του τύπου μεγάλου πολυκινητηρίου αεροπλάνου επί του οποίου ο υποψήφιος ζητεί να υποστεί την πρακτική σε πτήση εξέταση προς απόκτηση ικανότητας Κυβερνήτη
 6. Εβδομήντα πέντε (75) ώρες με όργανα, από τις οποίες όχι περισσότερες από είκοσι πέντε (25) είναι δυνατόν να είναι χρόνος εκπαίδευσης με όργανα στο έδαφος, από τις υπόλοιπες δε οι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πρέπει να είναι χρόνος εκπαίδευσης με όργανα σε πτήση
3.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να διεξέλθει επιτυχώς γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 του παρόντος απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να επιτύχει δε κατώτερο όριο βαθμολογίας σε κάθε περίπτωση 75 τοις εκατό:
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
 2. Θεωρία πτήσεως στροφειοπτέρων, σκάφος, κινητήρες, στροφεία, όργανα, επιδόσεις στροφειοπτέρων, χειρισμοί επείγουσας ανάγκης
 3. Επιδόσεις α/φών.
 4. Βασικές αρχές ζυγοστάθμισης και επίδραση επί των χαρακτηριστικών πτήσεως.
 5. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ:
 6. Στοιχειώδης αεροπορική μετεωρολογία
 7. Χρήση υψομέτρου, αέριεςμάζες.
 8. Μέτωπα, καταιγίδες,παγοποίηση, άνεμοι, μετεωρολογικοί χάρτες, μετεωρολογικά τηλεγραφήματα.
 9. Οργανισμός μετεωρολογίας για την διεθνή αεροναυτιλία.
 10. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ:
 11. (Γενικά) Γενική ναυτιλία.
 12. Ουράνιος ναυτιλία δ) ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ& ΟΡΓΑΝΑ:Θεωρία περίμαγνητισμού.
 13. Γήϊνος μαγνητισμός.
 14. Πυξίδες.Όργανα πτήσεως α/φών.
 15. ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΗΣΕΩΣ & ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ:
 16. Εκτέλεση εικονικού ναυτιλιακού ταξιδίου επί αεροναυτιλιακού χάρτου
 17. Κανόνες αέρος.
 18. Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για πτήσεις όψεως.
 19. ΜέροςΙΙ:
 20. Υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος.
 21. Δικαιώματα και υποχρεώσεις χειριστή ιδιωτικών στροφειοπτέρων.
 22. Διατάξεις τεχνικής εκμετάλλευσης στροφειοπτέρων, που έχουν εφαρμογή σε ιδιωτικά στροφειόπτερα.
 23. Γενικά περί της συμβάσεως του Σικάγου και των παραρτημάτων της.
 24. ΑΓΓΛΙΚΑ:
 25. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γραπτώς και προφορικώς)
 26. Εύρεση κρίσιμου σημείου και σημείου μη επιστροφής.
 27. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
 28. Βασική φυσιολογία και ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψεως αποφάσεων
 29. Γνώση των εν χρήσει ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων και εκμετάλλευση αυτών.
 30. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
 31. Μέρος Ι:
 32. Κανόνες Αέρος.Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για πτήσεις εξ όψεως και με όργανα.
 33. Μέρος ΙΙ:
 34. Διατάξεις τεχνικής εκμετάλλευσης πολιτικών α/φών που έχουν εφαρμογή επί αεροπλάνων.
 35. Υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος.
 36. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων.
 37. Γενικά περί της Συμβάσεως του Σικάγου και των παραρτημάτων αυτής.
 38. θ) ΛΗΨΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟRSΕ (πρακτικά) Η εξέταση στο μάθημα αυτό είναι πρακτική και πρέπει ο υποψήφιος να λαμβάνει και να ερμηνεύει ακουστικά σήματα ΜΟRSΕ με ταχύτητα έξι (6) λέξεων (30 γράμματα) ανά λεπτό.
 39. ΑΓΓΛΙΚΑ:
 40. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γραπτώς & Προφορικώς) ια) ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
 41. Βασική φυσιολογία και ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψεως αποφάσεων
4.  
  Ο υποψήφιος για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή εναερίων γραμμών πρέπει, μετά το πέρας επιτυχούς γραπτής εξέτασης, να διεξέλθει επιτυχώς και πρακτική σε πτήση εξέταση επί της τάξεως και, όπου έχει εφαρμογή, του τύπου του αεροπλάνου για το οποίο ζητεί την ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η εξέταση η οποία θα διαρκεί επί δύο και μισή ώρες περίπου, θα περιλαμβάνει βασικά τα εξής:. α) Για ελικόπτερα: αα) Βασικούς χειρισμούς πτήσεωςκαιββ) Ελιγμούς ακρίβειας.
 1. Για γυροπλάνα:
  • Προφορική εξέταση επί των χαρακτηριστικών επίδοσης του γυροπλάνου, καθώς και των εγχειριδίων και αεροναυτιλιακών εγγράφων που συνοδεύουν αυτό
  • Βασικούς χειρισμούς πτήσεως και
  • Πτήση ταξιδίου.
  • Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος, ο οποίος έλαβε στις εξετάσεις για κάθε ένα χειρισμό τουλάχιστον 75 τοις εκατό.
  • Δεν μπορεί να συμψηφισθεί η βαθμολογία των επί μέρους χειρισμών.
 2. επιθεώρηση πριν από πτήση
 3. εκκίνηση και τροχοδρόμηση
 4. απογειώσεις
 5. διαδικασίες με την βοήθεια οργάνων
 6. ελιγμούς εν πτήσει
 7. προσγειώσεις
 8. κανονικές και μη κανονικές διαδικασίες, όπου απαιτείται
 9. διαδικασίες επείγουσας ανάγκης
 10. κρίση εξεταζομένου Στηνπρακτική σε πτήση εξέτασηθα περιλαμβάνονται και οι ασκήσεις οι προβλεπόμενες για την ειδικότητα πτήσεως με όργανα.
 11. Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος που έλαβε σε κάθε χειρισμό 80 τοις εκατό.
 12. Δεν επέρχεται συμψηφισμός στη βαθμολογία των επί μέρους χειρισμών.
5.  
  Με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου ο κάτοχος πτυχίου χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων έχει: α) Ως Κυβερνήτηςμεταφέροντας άλλα πρόσωπα σε ιδιωτικό στροφειόπτερο επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη. Για την εκτέλεση όμως νυχτερινών πτήσεων(εφόσον τούτο επιτρέπεται) μεάλλα πρόσωπα πρέπει: αα) Να έχει συμπληρώσει είκοσι (20) τουλάχιστον ώρες πτήσεως επί στροφειοπτέρων ως Κυβερνήτης ββ) Να έχει υποστεί δύο (2) ώρες εκπαίδευση σε νυκτερινές πτήσεις από χειριστή κάτοχο της ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσεων. γγ)Να έχει συμπληρώσει τρείς (3) τουλάχιστον ώρες πτήσεως κατά την διάρκεια της νύκτας ως Κυβερνήτης. δδ) Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον πέντε (5) πτήσεις των δύο μιλίων τουλάχιστον η κάθε μία κατά την διάρκεια της νύκτας, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες πριν από την πτήση με άλλα πρόσωπα. Κάθε πτήση πρέπει να περιλαμβάνει μία απογείωση, μία άνοδο σε ύψος 500 ποδών και μία προσγείωση.
 1. Όλα τα δικαιώματα του επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων
 2. Τα δικαιώματα του κατόχου της ειδικότητας πτήσεως με όργανα
 3. Δικαιώματα Κυβερνήτη σε κάθε αεροπλάνο που εκτελεί πτήσεις για οποιοδήποτε σκοπό, επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη, όπου απαιτείται αυτή
 4. Δικαιώματα Συγκυβερνήτη σε κάθε αεροπλάνο που εκτελεί πτήσεις για οποιοδήποτε σκοπό, επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη ή Συγκυβερνήτη, όπου απαιτείται αυτή
 5. Το δικαίωμα να εκπαιδεύει, σε αεροπλάνο διπλού χειρισμού, επί του οποίου χρησιμοποιείται ως Κυβερνήτης από Αεροπορική εταιρεία Δημοσίων Μεταφορών, χειριστές της εταιρείας στην οποία υπηρετεί προς απόκτηση ικανότητος τύπου, εφόσον έχει συμπληρώσει τριάντα (30) τουλάχιστον ώρες πτήσεως ως Κυβερνήτης επί του τύπου επί του οποίου θα παρέχει εκπαίδευση
6.  
  Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή εναερίων γραμμών επί αεροπλάνων διατηρεί και μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο του, εφόσον κατέχει: -Πιστοποιητικό υγείας Α κατηγορίας και -Πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) σε ισχύ. Η ανανέωση του πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) διενεργείται ανά, έξι (6) μήνες σύμφωνα με τα παρακάτω:.
 1. Ο κάτοχος του πτυχίου πρέπει να έχει συμπληρώσει μέσα στο χρονικά διάστημα των έξι (6) μηνών που αναγράφεται στο προς ανανέωση πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ), συνολικά πέντε (5) τουλάχιστον ώρες πτήσεως, συμπεριλαμβανομένων το λιγότερο πέντε (5) απογειώσεων και ισάριθμων προσγειώσεων, ως Κυβερνήτης ή Συγκυβερνήτης, αναλόγως της κατεχομένης ικανότητας, επί αεροπλάνων της τάξεως για την οποία ισχύει το πτυχίο.
 2. Τα οριζόμενα στην παρ. 6 περ. (α) του άρθρου 18 έχουν εν προκειμένω ανάλογη εφαρμογή.
 3. Εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου για οποιοδήποτε λόγο δεν συμπλήρωσε τις οριζόμενες στην προηγουμένη περίπτωση ώρες πτήσεως, είναι δυνατόν με αίτησή του να ανανεώσει το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ), μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη αυτού, κατόπιν επιτυχούς πρακτικής σε πτήση εξέτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση του πτυχίου
 4. Ο εκπαιδευτής υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την ικανότητα ή μη αυτού να ασκήσει τα δικαιώματα του χειριστή ιδιωτικών στροφειοπτέρων ή να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση που θα έκρινε αναγκαία, βάσει δε της βεβαιώσεως αυτής ανανεώνεται ή μη το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου.
 5. Μετά την παρέλευση του οριζόμενου στην προηγούμενη περίπτωση χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) μπορεί να ανανεωθεί μόνον κατόπιν επιτυχούς θεωρητικής εξέτασης στο πρώτο μέρος του μαθήματος ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και πρακτικής σε πτήση εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση του πτυχίου..
 6. Άρθρο 22 Πτυχίο χειριστή ιδιωτικών στροφειοπτέρων.
Άρθρο Άρθρο10 "Το άρθρο 23 του ΒΔ 636/72 περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του"
1.  
  ΠΔ 309/78 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας αντικαθίσταται ως εξής: 3. Ο υποψήφιος πρέπει να διεξέλθει επιτυχώς γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 του παρόντος απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να επιτύχει δε σε κάθε περίπτωση κατώτερο όριο βαθμολογίας 80 τοις εκατό. α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Θεωρία πτήσεως στροφειοπτέρων, σκάφος, κινητήρες,στροφεία, όργανα.Επιδόσεις στροφειοπτέρων. Βασικέςαρχές ζυγοστάθμισης και επίδρασης επί των χαρακτηριστικών πτήσεως. Χειρισμοί επείγουσας ανάγκης. β) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ: Φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Χρήση υψομέτρου. Αέριες μάζες. Μέτωπα-Καταιγίδες. Παγοποίηση. Άνεμοι. Μετεωρολογικοί χάρτες. Μετεωρολογικά τηλεγραφήματα. Οργανισμός μετεωρολογίας για την διεθνή αεροναυτιλία. γ) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ: (Γενικά). Γενική ναυτιλία. δ) ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΑ: Θεωρία περί μαγνητισμού. Γήινος μαγνητισμός. Πυξίδες. Όργανα πτήσεως α/φών. ε) ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΗΣΕΩΣ & ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ: Εκτέλεση εικονικού ναυτιλιακού ταξιδίου επί αεροναυτιλιακού χάρτου. στ) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΕΩΣ (FLΙGΗΤ ΡLΑΝΝΙΝG): Κατάρτιση σχεδίου πτήσεως με την χρήση πινάκων και καμπυλών. Εύρεση κρίσιμου σημείου και σημείου μη επιστροφής . ζ)ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Γνώση των εν χρήσει ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων και εκμετάλλευση αυτών. η) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Μέρος Ι: Κανόνες αέρος . Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Μέρος ΙΙ: Διατάξεις τεχνικής εκμετάλλευσης πολιτικών α/φών που έχουν εφαρμογή επί στροφειοπτέρων. Υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος, δικαιώματα και υποχρεώσεις χειριστή στροφειοπτέρων εναερίων γραμμών. Γενικά περί της συμβάσεως του Σικάγου και των παραρτημάτων της. θ) ΛΗΨΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΟRSΕ (πρακτικώς). Στο μάθημα αυτό η εξέταση είναι πρακτική και πρέπει ο υποψήφιος να λαμβάνει και να ερμηνεύει ακουστικά σήματα ΜΟRSΕ με ταχύτητα έξι (6) λέξεων (30 γράμματα) ανά λεπτό. ι) ΑΓΓΛΙΚΑ: Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γραπτώς και προφορικώς). ια) ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Βασική φυσιολογία και ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψεως αποφάσεων.
Άρθρο Άρθρο12
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ΒΔ 636/72 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για την χορήγηση πτυχίου χειριστού ιδιωτικών ανεμοπτέρων απαιτούνται τα εξής:.
 1. Ηλικία 16 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Πιστοποιητικό Υγείας Β κατηγορίας
 4. Πτητική πείρα
 5. Επιτυχής γραπτή και πρακτική εξέταση
2.  
  Στο τέλος της περιπτώσεως (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ΒΔ.636/72 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισμοί..
3.  
  Το πιστοποιητικό υγείας Γ κατηγορίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του ΒΔ.636/72 αντικαθίσταται με το πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας.
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ΒΔ 636/72 (ΦΕΚ/Α/182/17.10.72) αντικαθίσταται ως εξής: 1.Για την χορήγηση πτυχίου χειριστού ελευθέρων αερόστατων απαιτούνται τα εξής:.
 1. Ηλικία 17 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Πιστοποιητικό Υγείας Βκατηγορίας
 4. Πτητική πείρα
 5. Επιτυχής γραπτή και πρακτική εξέταση
2.  
  Στο τέλος της περιπτώσεως (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ΒΛ.636/72 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισμοί..
3.  
  Το πιστοποιητικό υγείας Γ κατηγορίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ΒΑ. 636/72 αντικαθίσταται με το πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας.
Άρθρο Άρθρο14 "Το άρθρο 35 του ΒΔ 636/72 Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 309/78 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 35 Άδεια ιπταμένης συνοδού και ιπταμένου φροντιστή:"
1.  
  Για την χορήγηση άδειας ιπταμένης συνοδού και ιπταμένου φροντιστή απαιτούνται τα εξής:
 1. Ηλικία 18 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλων ισοτίμων σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής ή επιτυχής αποφοίτηση από αναγνωρισμένη μέση τουριστική σχολή.
 3. γ) Πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας δ) Επιτυχής αποπεράτωση εγκεκριμένης εκπαίδευσης ιπταμένης συνοδού ή ιπταμένου φροντιστή.
 4. ε) Επιτυχής γραπτή εξέταση στ) Επιτυχής προφορική-πρακτική εξέταση.
2.  
  Οι υποψήφιοι πρέπει να διεξέλθουν επιτυχώς γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα, να επιτύχουν δε σε κάθε περίπτωση κατώτερο όριο βαθμολογίας 75 τοις εκατό
 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:
 2. Γενική γεωγραφία της Ελλάδας.
 3. Πολιτική και γεωφυσική γεωγραφία κατά μήκος των διεθνών δρομολογίων του αεροπορικού μεταφορέα.
 4. β) ΑΕΡΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
 5. Γενικές γνώσεις αερουγειονομικών κανονισμών.
 6. Στοιχεία αεροπορικής ιατρικής.
 7. Πρώτες βοήθειες.
 8. Διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τον εφοδιασμό των αεροσκαφών με οξυγόνο και την χρησιμοποίηση τούτου.
 9. γ) ΑΓΓΛΙΚΑ:
 10. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας γραπτώς και προφορικώς δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-ΣΩΣΤΊΚΑ ΜΕΣΑ:
 11. Χρησιμοποίηση σωστικών μέσων.
 12. Ενέργειες και καθήκοντα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
 13. ε) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
 14. Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετική με τα καθήκοντα και δικαιώματα που απορρέουν από την άδεια ιπταμένων.
3.  
  Οι υποψήφιοι μετά το πέρας της επιτυχούς γραπτής εξέτασης πρέπει να διεξέλθουν επιτυχώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 προφορική και πρακτική εξέταση σε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος Διαδικασίες επείγουσας ανάγκης-σωστικά μέσα και ταυτοχρόνως πρακτική εξέταση σε εκείνα τα οποία από τη φύση τους, μπορούν να εξετασθούν και πρακτικώς. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις, ούτως ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις για την αιτούμενη άδεια, θα πρέπει δε οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν κατώτερο όριο βαθμολογίας 75 τοις εκατό.
4.  
  Κάτοχος άδειας ιπταμένης συνοδού ή ιπταμένου φροντιστή δικαιούται να ίπταται υπό την ιδιότητα της ιπταμένης συνοδού, ή του ιπταμένου φροντιστή, επί τύπων πολιτικών α/φών επί των οποίων διατέθηκε από τον αεροπορικό μεταφορέα, μετά επιτυχή αποπεράτωση εκπαίδευσης επ αυτών. Ο κάτοχος άδειας ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί τεχνικής εκμεταλλεύσεως α/φών που ανατέθηκαν σε αυτόν από τον αεροπορικό μεταφορέα, στον οποίο υπηρετεί και με την προϋπόθεση ότι κατέχει πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας..
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Το απολυτήριο Γυμνασίου που αναφέρεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ΒΛ. 636/72 αντικαθίσταται με το απολυτήριο Λυκείου.
2.  
  Όπου στο άρθρο 37 του ΒΛ. 636/72 αναφέρεται πιστοποιητικό υγείας Β κατηγορίας, νοείται εφεξής πιστοποιητικό υγείας Γ κατηγορίας.
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 37 του ΒΛ. 636/72 τροποποιείται ως εξής: Για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων η εξέταση διενεργείται από την αρμόδια μονάδα στην οποία άσκησε τα καθήκοντά του ο υποψήφιος, τα δε αποτελέσματα κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την απονομή από αυτήν της αντίστοιχης ειδικότητας.
4.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.11 του άρθρου 37 του ΒΛ. 636/72 που προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου μόνου του Π.Δ.720/77 (ΦΕΚ Α 230) διαμορφώνονται ως εξής : Για την περίπτωση στελέχωσης νέων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (έλεγχος αεροδρομίου) σε περιφερειακούς αερολιμένες, ο για πρώτη φορά τοποθετούμενος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δικαιούται να ενασκεί υπεύθυνα καθήκοντα ελεγκτή αεροδρομίου, υπό την προϋπόθεση, ότι θα αποδείξει προηγουμένως στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Αεροδρομίου της Δ/νσης Εναέριας Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών ή στον νόμιμο αναπληρωτή του, ότι γνωρίζει τα επιχειρησιακά στοιχεία των προαναφερθέντων περιπτώσεων (α) και (β), όπως αυτά έχουν προηγουμένως καθορισθεί για τον κατά περίπτωση αερολιμένα από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, και ότι μπορεί να ασκήσει ικανοποιητικά τα καθήκοντα που απορρέουν από την ειδικότητά του στον αερολιμένα αυτό. Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου Αεροδρομίου της Δ/νσης Εναέριας Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, η οποία βεβαιώνει τα παραπάνω, καταχωρείται στο οικείο αρχείο του αερολιμένα και αντίγραφο της διαβιβάζεται στην Δ/νση Εναέριας Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας.
5.  
  Τοτελευταίοεδάφιο τηςπαρ.18 τουάρθρουτου Β.Δ.636/72,όπως αντικαταστάθηκε μετηνπαρ.2τουάρθρουμόνου τουΠΔ.720/77 διαμορφώνεται ως εξής: Για την περίπτωση στελέχωσης νέων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (έλεγχος προσέγγισης) σε περιφερειακούς αερολιμένες, ο για πρώτη φορά τοποθετούμενος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δικαιούται να ενασκεί υπεύθυνα καθήκοντα ελεγκτή προσέγγισης, υπό την προϋπόθεση, ότι θα αποδείξει προηγουμένως στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμβατικού Ελέγχου Προσέγγισης της Δ/νσης Εναέριας Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών ή στον νόμιμο αναπληρωτή του ότι γνωρίζει τα επιχειρησιακά στοιχεία των προαναφερθέντων περιπτώσεων (α) και (β), όπως αυτά έχουν προηγουμένως καθορισθεί για τον κατά περίπτωση αερολιμένα από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, και ότι μπορεί να ασκήσει ικανοποιητικά τα καθήκοντα που απορρέουν από την ειδικότητά του στον αερολιμένα αυτό. Έγγραφη βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συμβατικού Ελέγχου Προσέγγισης της Δ/νσης Εναέριας Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, η οποία βεβαιώνει τα παραπάνω, καταχωρείται στο οικείο αρχείο του αερολιμένα και αντίγραφό της διαβιβάζεται στην Δ/νση Εναέριας Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Το απολυτήριο Γυμνασίου που αναφέρεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΒΔ. 636/72 αντικαθίσται με το απολυτήριο Λυκείου.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ΒΔ.636/72 αντικαθίσταται ως εξής: Γραπτές εξετάσεις. Ο υποψήφιος πρέπει να διεξέλθει επιτυχώς γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 του παρόντος απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να επιτύχει δε σε κάθε περίπτωση κατώτερο όριο βαθμολογίας 80 τοις εκατό..
3.  
  Στο τέλος της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ΒΔ.636/72 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ανθρώπινες δυνατότητες και περιορισμοί. .
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Β.Δ.636/72 αντικαθίσταται ως εξής: Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος ο οποίος, αφού εξετάσθηκε, έλαβε σε κάθε ένα θέμα 80 τοις εκατό. Κανείς συμψηφισμός δεν επέρχεται στην βαθμολογία των επιμέρους θεμάτων..
5.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του Β.Δ.636/72 αντικαθίσταται ως εξής: Με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου ο κάτοχος πτυχίου επιμελητή πτήσεων δικαιούται να:.
 1. Επιμελείται και επιβλέπει υπεύθυνα τιςπτήσεις αεροσκαφών Δημοσίων Μεταφορών και μόνον για τις γραμμές πτήσεως για τις οποίες διατίθεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται
 2. Ασκεί αερολιμενικό έλεγχο σε πτήσεις Δημοσίων Μεταφορών..
Άρθρο Άρθρο19 "Πτυχίο επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων"
1.  
  Για την χορήγηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων απαιτούνται τα εξής:
 1. Ηλικία 18 ετών συμπληρωμένων
 2. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλων ισότιμων σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής
 3. Πιστοποιητικό υγείας Ακατηγορίας
 4. Πτητική πείρα
 5. Επιτυχής γραπτή και πρακτική εξέταση
2.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει ως χειριστής αεροπλάνων εκατόν εβδομήντα πέντε (175) τουλάχιστον ώρες πτήσεως και να έχει περατώσει πλήρη κύκλο εγκεκριμένης εκπαίδευσης επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων ή να κατέχει πτυχίο χειριστή αεροπλάνων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο γενικό σύνολο των 175 ωρών πτήσεως πρέπει να περιλαμβάνονται: α)Εκατό(100) τουλάχιστον ώρες πτήσεωςως Κυβερνήτης ήΜΟΝΟΣστις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται: αα) Είκοσι (20) τουλάχιστον ώρες πτήσεως ταξιδίου στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται μία πτήση 300 τουλάχιστον ναυτικών μιλίων κατά την διάρκεια της οποίας το αεροπλάνο προσγειώθηκε και περιήλθε σε πλήρη στάση σε δύο τουλάχιστον ενδιάμεσα αεροδρόμια. ββ) Πέντε (5) τουλάχιστον ώρες νυκτερινής πτήσεως κατά την διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος εκτέλεσε 10 τουλάχιστον απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις. γγ) Δέκα (10) τουλάχιστον ώρες πτήσεως, οι οποίες θα έχουν συμπληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες πριν από την πρακτική σε πτήση εξέταση.
 1. Δέκα (10) τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης σε πτήση με όργανα
3.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να διεξέλθει με επιτυχία γραπτή εξέταση στην παρακάτω ύλη, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 του παρόντος απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να επιτύχει δε σε κάθε περίπτωση κατώτερο όριο βαθμολογίας80 τοις εκατό :
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
 2. Θεωρία πτήσεως, σκάφος, κινητήρες, έλικες και όργανα, επιδόσεις α/φών.
 3. Βασικές αρχές ζυγοστάθμισης και επίδραση επί των χαρακτηριστικών πτήσεως.
 4. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ:
 5. Στοιχειώδηςαεροπορική μετεωρολογία,ερμηνεία μετεωρολογικών χαρτών και μετεωρολογικών τηλεγραφημάτων.
 6. γ) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ:
 7. Γενική ναυτιλία,ναυτιλία πτήσεως,εφαρμογές μαγνητισμού στην αεροναυτιλία, ραδιοναυτιλιακάβοηθήματα (στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας, εκμετάλλευση αυτών).
 8. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΕΩΣ:
 9. Κατάρτιση, μετατροπές μονάδων, όγκου και βάρους.
 10. Τροποποίηση σχεδίου πτήσεως εν πτήσει.
 11. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:
 12. Μέρος Ι:
 13. Κανόνες Αέρος.
 14. Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για πτήσεις εξ όψεως και με όργανα.
 15. Μέρος ΙΙ:
 16. Γενικές διατάξεις τεχνικής εκμετάλλευσης πολιτικών α/φών.
 17. Υποχρεώσεις χειριστών σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος.
 18. Δικαιώματα και υποχρεώσεις επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων.
 19. Γενικά περί συμβάσεως του Σικάγου και των παραρτημάτων της. στ) ΑΓΓΛΙΚΑ:
 20. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
 21. ζ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
 22. Βασική φυσιολογία και ψυχολογία, κρίση και ικανότητα λήψης αποφάσων.
4.  
  Ο υποψήφιος για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων πρέπει μετά το πέρας επιτυχούς γραπτής εξέτασης να διεξέλθει επιτυχώς και πρακτική σε πτήση εξέταση επί της τάξεως και, όπου έχει εφαρμογή, επί του τύπου του αεροπλάνου επί του οποίου ζητεί την ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η εξέταση η οποία θα είναι διαρκείας περίπου δύο ωρών θα περιλαμβάνει τις εξής βασικά φάσεις: α) Προφορική εξέταση επί των επιδόσεων του αεροπλάνου καθώς και των σχετικών εγχειριδίων και αεροναυτιλιακών εγγράφων. β) Τους βασικούς χειρισμούς πτήσεως. γ) Τους ελιγμούς ακριβείας και.
 1. Πτήση ταξιδίου, στην οποία θα εξετάζεται και εικονική πτήση με την βοήθεια οργάνων, κατά την οποία ο υποψήφιος θα επιδείξει την ικανότητά του να χειρισθεί το αεροπλάνο μόνο με τα όργανα αυτού.
 2. Θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος ο οποίος, όταν εξετάστηκε, έλαβε σε κάθε χειρισμό τουλάχιστον 80 τοις εκατό.
 3. Δεν επέρχεται συμψηφισμός στην βαθμολογία των επί μέρους χειρισμών.
5.  
  Με τις προϋποθέσεις τηςεπόμενης παραγράφου οκάτοχος πτυχίου επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων έχει:
 1. Όλα τα δικαιώματα του χειριστή ιδιωτικών αεροπλάνων, χωρίς τον περιορισμό της παρ. 7 του άρθρου 18.
 2. Δικαιώματα Κυβερνήτη:
  • Σε κάθε ελαφρύ αεροπλάνο που εκτελεί εμπορικές πτήσεις μεταφοράς επιβατών ή φορτίου ή και τα δύο, της ίδιας όμως τάξεως με εκείνη που αναφέρεται στο πτυχίο αυτού.
  • Για την εκτέλεση νυκτερινής πτήσεως ο εν λόγω χειριστής πρέπει να έχει εκτελέσει μέσα στους έξι (6) μήνες πριν από την εκτέλεση της πτήσεως, δέκα (10) τουλάχιστον απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις στην διάρκεια της νύκτας, από τις οποίες πέντε (5) και πέντε (5) αντιστοίχως πρέπει να έχουν εκτελεσθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.
  • ββ) Σε κάθε αεροπλάνο, που εκτελεί πτήσεις για οποιονδήποτε σκοπό πλην της μεταφοράς επιβατών ή φορτίου, επί του οποίου κατέχει την ικανότητα τάξεως και, όπου απαιτείται, ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη.
 3. Δικαιώματα Συγκυβερνήτη:
 4. Σε κάθε αεροπλάνο, που εκτελεί πτήσεις για οποιονδήποτε σκοπό, επί του οποίουκατέχει την ικανότητα τύπου για Κυβερνήτη ή Συγκυβερνήτη, όπου απαιτείται αυτή
6.  
  Ο κάτοχος πτυχίου επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων διατηρεί και μπορεί να ενασκεί τα απορρέοντα από το πτυχίο του δικαιώματα, εφόσον κατέχει πιστοποιητικό υγείας Α κατηγορίας και πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ). Η ανανέωση του πιστοποιητικού ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) διενεργείται ανά 12 μήνες σύμφωνα με τα παρακάτω:.
 1. Ο κάτοχος του πτυχίου πρέπει να έχει συμπληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, που αναγράφεται στο προς ανανέωση πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ), συνολικά δέκα (10) τουλάχιστον ώρες πτήσεως, συμπεριλαμβανομένων το λιγότερο δέκα (1°) απογειώσεων και ισάριθμων προσγειώσεων ως Κυβερνήτης ή Συγκυβερνήτης, αναλόγως της κατεχόμενης ικανότητος, επί αεροπλάνων της τάξεως για την οποία ισχύει το πτυχίο.
 2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 6, περίπτωση (α) του άρθρου 18 έχουν εν προκειμένω ανάλογη εφαρμογή.
 3. Εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου αυτού για οιονδήποτε λόγο δεν συμπλήρωσε τις οριζόμενες στην προηγούμενη περίπτωση ώρες πτήσεως, ο εν λόγω χειριστής μπορεί να ανανεώσει το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ), εάν μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της ισχύος αυτού, διεξέλθει κατόπιν αιτήσεώς του, επιτυχώς πρακτική σε πτήση εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση πτυχίου ή εκτελέσει εκπαιδευτική πτήση δύο (2) ωρών με αναγνωρισμένο εκπαιδευτή, επί αεροπλάνου διπλού χειρισμού τάξεως ή τάξεων και, όπου έχει εφαρμογή, τύπου στα οποία αναφέρεται το πτυχίο.
 4. Ο εκπαιδευτής υποχρεούται να αποφανθεί επί της ικανότητος ή μη τούτου να ασκήσει τα δικαιώματα του επαγγελματία χειριστή επί αεροπλάνων ή να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση, που θα έκρινε αναγκαία, βάσει δε της βεβαιώσεως αυτής ανανεώνεται ή μη το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ).
 5. Μετά την παρέλευση του οριζόμενου στην προηγούμενη περίπτωση χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, το πιστοποιητικό ισχύος πτυχίου (ΠΙΠ) μπορεί να ανανεωθεί μόνο κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξετάσεως, στο πρώτο μέρος του μαθήματος ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και πρακτικής σε πτήση εξετάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν για την απόκτηση πτυχίου
Άρθρο Άρθρο22
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ΒΔ. 636/72 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εργαστεί: α) Τέσσερα (4) Τουλάχιστον χρόνια στην επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή ή γενική επισκευή αεροπορικών ηλεκτρονικών συσκευών ή σε όλες τις παραπάνω εργασίες μαζί. Εφόσον όμως ο υποψήφιος κατέχει αντίστοιχο πτυχίο Σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) (Ελληνικής Αεροπορίας) ή Ανωτέρας Σχολής ηλεκτρονικών ημεδαπής ή αλλοδαπής ή δίπλωμα ηλεκτρονικού μηχανικού ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ηλεκτρονικού ΤΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Β τάξεως τουλάχιστον, η οποία απονεμήθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου της Γεν. Δ/νσης Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ο ανωτέρω χρόνος μειώνεται σε δύο (2) χρόνια. β) Δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες κατά τα τελευταία, πριν από την υποβολή της αιτήσεως, δύο (2) χρόνια, στη συντήρηση αεροπορικών συσκευών χρησιμοποιουμένων επί αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» που κυρώθηκε με το Ν. 211 /1947 (ΦΕΚ Α35) και ειδικότερα τις διατάξεις του Παραρτήματος (ΑΝΝΕΧ) 1 αυτού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 192 του Ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α250).
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως ΔΕΜ παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών και οργανώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ Α35).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός ΥΠΑ» (ΦΕΚ Α28), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 439/89 (ΦΕΚ Α190) και το Π.Δ. 35/93 (ΦΕΚ Α13).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 101/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/720 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/720 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/309 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/309 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/400 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/120 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/120 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/603 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/603 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/439 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/636 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία