ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/122

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή του Οργανισμού Εργατικού Δυναμικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "μόνο"
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η πρόσληψη των τριών (3) ατόμων, η διάρκεια της σύμβασης, η λύση της σύμβασης κ.λπ. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 2224/94. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2224/94 (Α 112) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/88 (Α 191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
  • Το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) με τις οποίες προστέθηκε στο Ν. 1558/85 νέο άρθρο 29Α.
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 11.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 0212 (Βασικός μισθός εκτάκτων).
  • Την 197/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,