Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζει τους όρους κατάρτισης των συμβάσεων μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτονται σύμφωνα με την παρ. 10 (α) του άρθρου 2 του Ν. 2289/1995.
Άρθρο 2 "Πρόγραμμα εργασιών - προϋπολογισμός -πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής - μίσθωμα"
1.  
  Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμός α. Τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους ή σε άλλο χρόνο καθοριζόμενο σε κοινή συμφωνία με τον Εκμισθωτή ο Ανάδοχος καταρτίζει και υποβάλλει στον Εκμισθωτή πρόγραμμα όλων των έργων και εργασιών (μελετών, ερευνών, προμηθειών, εξοπλισμού εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τη σύμβαση, με αντίστοιχο προϋπολογισμό της δαπάνης του καθενός από αυτά, τις οποίες προτείνει να εκτελέσει το επόμενο δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα (ετήσιο πρόγραμμα και προϋπολογισμός).
 1. Ο Εκμισθωτής μπορεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του προγράμματος εργασιών και του προϋπολογισμού να ζητήσει διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και να προτείνει για συγκεκριμένα τμήματα αυτού τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν το είδος και τη δαπάνη των έργων και εργασιών.
 2. Διαφορετικά θεωρείται ότι το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός έγιναν από αυτόν αποδεκτά.
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναθεωρήσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις προτάσεις του Εκμισθωτή, μόνο εάν οι προτάσεις αυτές δικαιολογούνται αποδεδειγμένα από την πρακτική (gοοd οil field practice) και τα διεθνή πρότυπα στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
 4. Εάν ο Ανάδοχος και ο Εκμισθωτής δεν συμφωνούν στις προτεινόμενες αναθεωρήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναθεωρήσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμό, μόνο εάν μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες παρασχεθούν από τον Εκμισθωτή επαρκείς αποδείξεις που να δικαιολογούν τις απόψεις του αυτές, οι οποίες βεβαιώνονται από ανεξάρτητο Ινστιτούτο Πετρελαίου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου ή από σύμβουλο οριζόμενο από αυτά.
 5. Ο Εκμισθωτής ελέγχει την εκτέλεση του προγράμματος
 6. Στην περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με οποιοδήποτε βαθμό επιμέλειας του Αναδόχου και οι οποίες απαιτούν άμεση ενέργεια, ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημερώνοντας άμεσα τον Εκμισθωτή, κάθε δε σχετική δαπάνη θα φέρεται σε χρέωση στο λογαριασμό εσόδων - εξόδων
2.  
  Πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής
 1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη του σταδίου εκμετάλλευσης κάθε περιοχής εκμετάλλευσης να υποβάλει στον Εκμισθωτή αναλυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής, το οποίο διασφαλίζει την τοποθέτηση και επέκταση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης σε ρυθμό σύμφωνο με την πρακτική (gοοd οil field practice) και ανάλογο προς το μέγεθος του κοιτάσματος.
 2. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:
 3. (1) Όλα τα βασικά είδη εξοπλισμών και έργων τα οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή Υδρογονανθράκων από την περιοχή εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα δε τα φρέατα εκμετάλλευσης, τις εξέδρες, τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις.
 4. (2) Τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.
 5. (3) Την οικονομική ανάλυση των εκτιμωμένων χρηματικών ροών και την προβλεπόμενη απόδοση του κεφαλαίου που θα επενδυθεί για την εκτέλεση του προγράμματος. (4)Τις αντίστοιχες δαπάνες κατ εκτίμηση ανά φάση ανάπτυξης καθώς και πίνακα επενδύσεων, ο οποίος εμφανίζει το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση του παραπάνω προγράμματος.
 6. (5) Τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα κατά προσέγγιση, ανά φάση ανάπτυξης. (6)Τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της παραγωγής ανά φάση.
 7. (7) Τα προβλεπόμενα απολήψιμα αποθέματα Υδρογονανθράκων και την προσδοκώμενη ετήσια παραγωγή.
 8. Ο Εκμισθωτής μπορεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του προγράμματος ανάπτυξης και παραγωγής να ζητήσει διευκρινήσεις και να προτείνει για συγκεκριμένα τμήματα αυτού τροποποιήσεις.
 9. Διαφορετικά θεωρείται ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής έγινε από αυτόν αποδεκτό.
 10. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναθεωρήσει το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τις προτάσεις του Εκμισθωτή, μόνο εάν οι προτάσεις αυτές δικαιολογούνται αποδεδειγμένα κατά την πρακτική (gοοd οil field practice) και τα διεθνή πρότυπα στην ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων.
 11. Εάν ο Ανάδοχος και ο Εκμισθωτής δεν συμφωνούν στις προτεινόμενες αναθεωρήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναθεωρήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής, μόνο εάν μέσα σε 2 μήνες παρασχεθούν από τον Εκμισθωτή επαρκείς αποδείξεις που να δικαιολογούν τις απόψεις του αυτές, οι οποίες βεβαιώνονται από ανεξάρτητο Ινστιτούτο Πετρελαίου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου ή από σύμβουλο οριζόμενο από αυτά.
 12. Μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλει συμπληρωματικό πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμό για τις εργασίες ανάπτυξης της περιοχής εκμετάλλευσης που δημιουργήθηκε, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, το οποίο υπόκειται στη διαδικασία αποδοχής από τον εκμισθωτή, η οποία προβλέπεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 για το αρχικό πρόγραμμα.
3.  
  Μίσθωμα
 1. Εάν το μίσθωμα οφείλεται σε χρήμα, η κυριότητα των εξορυσσομένων Υδρογονανθράκων περιέρχεται στον Ανάδοχο με την απόκτηση της νομής αυτών.
 2. Εάν το μίσθωμα οφείλεται σε είδος, ο Εκμισθωτής και ο Ανάδοχος καθίστανται, από την εξόρυξη των Υδρογονανθράκων μέχρι την παράδοσή τους, συγκύριοι αυτών και μάλιστα ο μεν Εκμισθωτής κατά ποσοστό ίσο προς το λόγο του συνολικά προβλεπόμενου για το αντίστοιχο τρίμηνο μισθώματος προς τη συνολική παραγωγή αυτού, ο δε Ανάδοχος κατά το υπόλοιπο.
 3. Εάν το μίσθωμα το οποίο προκύπτει από την προβλεπόμενη παραγωγή οφείλεται σε είδος παραδίδεται, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, στα συνήθη σημεία φόρτωσης των κάθε είδους και ποιότητος πωλουμένων από τον Ανάδοχο Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων.
 4. Ο Εκμισθωτής παραλαμβάνει τις ποσότητες των κατά το ανωτέρω ως μίσθωμα οφειλομένων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων με βάση πρόγραμμα καταρτιζόμενο από κοινού από τα μέρη, δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη κάθε τριμήνου.
 5. Τα μέρη μπορούν με συμφωνία να καθορίσουν διαφορετική διαδικασία φορτώσεων.
 6. Εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλει στον Εκμισθωτή κατάσταση εμφανίζουσα την πραγματοποιηθείσα κατά το προηγούμενο τρίμηνο παραγωγή.
 7. Τυχόν διαφορές ως προς το οφειλόμενο μίσθωμα προκύπτουσες μετά την υποβολή της κατάστασης αυτής, διορθώνονται κατά την καταβολή του μη εισπραχθέντος μισθώματος, εάν δε αυτό δεν επαρκεί, κατά την καταβολή του μισθώματος του τρέχοντος ή του επομένου τριμήνου. γ. Εάν ο Εκμισθωτής επιθυμεί να λάβει το μίσθωμα εν όλω ή εν μέρει σε χρήμα, οφείλει να ειδοποιήσει γι αυτό εγγράφως τον Ανάδοχο ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, καθορίζοντας το ακριβές ποσοστό, την αξία του οποίου σε χρήμα επιθυμεί να λάβει κατά το συγκεκριμένο έτος.
 8. Στην περίπτωση αυτή το οφειλόμενο μίσθωμα σε χρήμα, κάθε τριμήνου, καταβάλλεται στον Εκμισθωτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της προβλεπόμενης στην περ. β κατάστασης.
 9. Για τον καθορισμό του μισθώματος ως αξία των παραχθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων λαμβάνεται η καθοριζομένη κατά το άρθρο 7.
4.  
  Αλλοδαπό νόμισμα - συνάλλαγμα
 1. Εάν ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπό νομικό ή φυσικό πρόσωπο υποχρεώνεται να διαθέσει τα αναγκαία για τις εργασίες πετρελαίου κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών του σε δραχμές, με εισαγωγή συναλλάγματος
 2. Ο κάθε Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να κρατεί στο εξωτερικό το από τις εξαγωγές των περιεχομένων σε αυτόν κατά την σύμβαση προϊόντων αποκτώμενο αλλοδαπό νόμισμα ή συνάλλαγμα και να μεταφέρει στο εξωτερικό τα έσοδά του σε δραχμές από τις εργασίες αυτού.
 3. Τα δικαιώματα αυτά υφίστανται για όλα εκείνα τα έσοδα του Αναδόχου σε αλλοδαπό, σύμφωνα με την σύμβαση, νόμισμα ή συνάλλαγμα ή σε δραχμές, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την κάλυψη των εγχώριων λειτουργικών αναγκών και λοιπών σε δραχμές υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος.
 4. Εάν ο Ανάδοχος εκποιήσει στο εξωτερικό κινητά πράγματα υποχρεώνεται να εισαγάγει το υπερβαίνον μέρος του αντιστοιχούντος στο τίμημα συναλλάγματος για τη μη αποσβεσθείσα αξία του πράγματος που εκποιήθηκε
 5. Ο Ανάδοχος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου και εργασίας αναγκαίες για τις εργασίες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υγρογονανθράκων και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις από αυτές σε αλλοδαπό νόμισμα
 6. Ο Ανάδοχος δικαιούται να τηρεί καταθέσεις σε αλλοδαπό νόμισμα ή συνάλλαγμα σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
 7. Οι αμοιβές των αλλοδαπών εργολάβων και υπεργολάβων που χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο για τις εργασίες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων μπορούν να μεταφέρονται στο εξωτερικό μετά την αφαίρεση των δαπανών σε δραχμές
Άρθρο 3 "Συμβάσεις εκμετάλλευσης χωρίς Έρευνα"
1.  
  Προκειμένου περί συμβάσεων που συνάπτονται μόνο για Εκμετάλλευση (χωρίς Έρευνα) περιοχών που έχουν ήδη ερευνηθεί και έχουν ανακαλυφθεί σε αυτές εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος με εξαίρεση των άρθρων 4, 5 και 6.2.
Άρθρο 4 "Παραιτήσεις κατά την διάρκεια της περιόδου ερευνών - επιστροφές τμημάτων συμβατικής περιοχής"
1.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται να παραιτηθεί από το συμβατικό του δικαίωμα για Έρευνα σε ολόκληρη την συμβατική περιοχή ή και σε μέρος αυτής, αποτελούμενο από μία ή περισσότερες συνεχόμενες περιοχές έρευνας της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2289/1995 πριν από την λήξη της περιόδου ερευνών, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία παράγει τα αποτελέσματά της τριάντα (30) ημέρες μετά την επίδοσή της στον Εκμισθωτή. Το κατά το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2289/1995 χρηματικό ποσό που καταβάλεται στον Εκμισθωτή στην περίπτωση της παραιτήσεως αυτής του Αναδόχου, καθορίζεται επακριβώς στην σύμβαση.
2.  
  Από την ως άνω παραίτηση του Αναδόχου δεν γεννάται καμμία αξίωση αυτού έναντι του Εκμισθωτή λόγω δαπανών ή ζημιών
3.  
  Η διάρκεια του σταδίου ερευνών διαιρείται σε δύο ή τρεις φάσεις που εξειδικεύονται στην προκήρυξη ή τη σύμβαση. Στο τέλος κάθε φάσης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιτρέψει τμήμα της συμβατικής περιοχής. Οι επιστρεφόμενες περιοχές πρέπει να είναι απλά πολύγωνα όχι εμφανώς επιμήκη. Τα ποσοστά των επιστρεφομένων περιοχών για κάθε φάση θα κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% της αρχικής συμβατικής περιοχής. Λεπτομέρειες για τις επιστροφές αυτές θα καθορίζονται στη σύμβαση ή και στην προκήρυξη.
Άρθρο 5
1.  
  Εάν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι το ανακαλυφθέν κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο και αφού προσδιορίσει το μέγεθος αυτού και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία για τον προγραμματισμό της εκμετάλλευσης, με τις απαραίτητες γεωτρήσεις και λοιπές εργασίες κατά την διεθνή πρακτική, υποχρεώνεται μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση, να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωσή του στον Εκμισθωτή την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα του κοιτάσματος και τα προβλεπόμενα απολήψιμα αποθέματα αυτού. Ο Ανάδοχος με την δήλωσή του τεκμηριώνει την εκτίμησή του για την εκμεταλλευσιμότητα του κοιτάσματος. Η ευθύνη γι αυτή την εκτίμηση είναι αποκλειστικά δική του. Ένα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα μπορεί να αποτελείται από ένα παραγωγικό κοίτασμα ή από ομάδα κοιτασμάτων των οποίων η συνεκμετάλλευση τα καθιστά παραγωγικά. 2.Ο Ανάδοχος μαζί με την κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωση υποβάλλει αποδείξεις για το ότι το ανακαλυφθέν κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων και εργασιών κατά την προηγούμενη παράγραφο, μαζί με τα στοιχεία επεξεργασίας και ερμηνείας και τους σχετικούς υπολογισμούς, περιγραφή του πετρελαιοφόρου πεδίου και χάρτη υπό κλίμακα 1:50.000, που απεικονίζει επακριβώς τα όρια της περιοχής που επιλέγει για Εκμετάλλευση (περιοχή εκμετάλλευσης). Από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων αυτών αρχίζει το στάδιο εκμετάλλευσης. Ο Ανάδοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της περιοχής.
Άρθρο 6
1.  
  Γενικά έξοδα Αναδόχου στο εξωτερικό Τα ποσά για μισθούς διευθυντών ή υπαλλήλων στο εξωτερικό και τα γενικά διοικητικά έξοδα των ιδίων γραφείων του Αναδόχου για τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες ως προς τις συμβατικές εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) των πραγματοποιούμενων αντίστοιχων εξόδων στην Ελλάδα τα οποία καθορίζονται επακριβώς στη σύμβαση κατά κατηγορίες
2.  
  Καταλογισμός εσόδων και εξόδων Κατά την διάρκεια της ερευνητικής περιόδου και εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί περιοχή εκμετάλλευσης τηρείται ένας μόνο λογαριασμός εσόδων και εξόδων για όλη την συμβατική περιοχή. Ο λογαριασμός αυτός εξακολουθεί να τηρείται για τυχόν συνεχιζόμενες ερευνητικές εργασίες και μετά την δημιουργία περιοχής εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων περιοχών εκμετάλλευσης εντός της συμβατικής περιοχής, έσοδα και έξοδα που δεν μπορούν να καταλογισθούν σε ορισμένη αποκλειστικά περιοχή εκμετάλλευσης κατανέμονται κατ έτος σε όλες τις περιοχές εκμετάλλευσης της συμβατικής περιοχής ανάλογα με τον αριθμό εξυπηρέτησης κάθε μιας από το συγκεκριμένο έξοδο, ή προκειμένου για έσοδα, ανάλογα με το βαθμό εξυπηρέτησης κάθε περιοχής από την εγκατάσταση ή δραστηριότητα από την οποία προέρχεται το έσοδο. Εάν μετά τη δημιουργία περιοχής εκμετάλλευσης συνεχίζονται εκτός αυτής οι ερευνητικές εργασίες, βάσει του αυτού κριτηρίου κατανέμονται έξοδα και έσοδα, που δεν μπορούν να καταλογισθούν αποκλειστικά στην περιοχή εκμετάλλευσης ή την λοιπή συμβατική περιοχή.
Άρθρο 8 "Λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης -Επιτροπή Απομάκρυνσης και Διάθεσης Εγκαταστάσεων (Ε.Α.Δ.Ε.)"
1.  
  Ο Ανάδοχος με τη λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης, υποχρεώνεται να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το περιβάλλον σύμφωνα με τις εγκεριμμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Εκτός από τον έλεγχο που διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται «Επιτροπή Απομάκρυνσης και Διάθεσης των Εγκαταστάσεων» (Ε.Α.Δ.Ε.) έργο της οποίας είναι:.
 1. ο έλεγχος του υποβαλλομένου ο αυτήν από τον Ανάδοχο προγράμματος απομάκρυνσης και διάθεσης των εγκαταστάσεων και η τροποποίησή του,
 2. ο συντονισμός των σχετικών εργασιών,
 3. η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών του Αναδόχου σχετικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την απομάκρυνση και τη διάθεση των εγκαταστάσεων μετά της Εκμετάλλευσης,
 4. καθώς και η λήψη οποιουδήποτε μέτρου κρίνει σκόπιμο σχετικά με την εκτέλεση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου.
 5. Η Ε.Α.Δ.Ε. συγκροτείται εντός (3) τριών μηνών από την έναρξη του σταδίου εκμετάλλευσης.
 6. Ένα μέλος της υποδεικνύεται από τον Ανάδοχο, ένα μέλος από τον Εκμισθωτή και το τρίτο μέλος, το οποίο είναι και Πρόεδρος της Ε.Α.Δ.Ε, υποδεικνύεται από κοινού από τον Ανάδοχο και τον Εκμισθωτή.
 7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος και ο Εκμισθωτής δεν συμφωνούν για το πρόσωπο του Προέδρου της Επιτροπής, εντός δύο μηνών από την έναρξη της Εκμετάλλευσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητά να υποδειχθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής από ανεξάρτητο Ινστιτούτο Πετρελαίου Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου.
 8. Σε περίπτωση θανάτου, παύσεως, παραιτήσεως, ανακλήσεως ή καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως οποιουδήποτε μέλους της Ε.Α.Δ.Ε., ορίζεται αντικαταστάτης του, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
 9. Η Ε.Α.Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της έχει τη δυνατότητα να ζητά τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων στα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει.
 10. Οι αποφάσεις της Ε.Α.Δ.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης.
 11. Ο Υπουργός εντός ενός μηνός από την υποβολή των αποφάσεων της Ε.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις ή να προτείνει τροποποιήσεις, διαφορετικά θεωρείται ότι ενέκρινε τις αποφάσεις που του υποβλήθηκαν.
 12. Οι εγκεκριμένες αποφάσεις της Ε.Α.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο και τον Εκμισθωτή.
2.  
  Για την αντιμετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για τη σφράγιση των παραγωγικών φρεάτων και των γνωστών υδροφόρων στρωμάτων, την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί ειδικό λογαριασμό σε Τράπεζες ή Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, στον οποίο καταθέτει κατ έτος ποσό του οποίου το ύψος προσδιορίζεται αρχικά στη σύμβαση και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Ε.Α.Δ.Ε. Το συνολικό ύψος των ετησίων καταβολών ισούται με το προβλεπόμενο κόστος των ανωτέρω εργασιών, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής. Το συσσωρευόμενο ποσό του λογαριασμού πλέον τόκων, αποτελεί ειδικό αποθεματικό του Αναδόχου για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών του και οι ετήσιες καταβολές φέρονται σε χρέωση του λογαριασμού εσόδων - εξόδων της περιοχής εκμετάλλευσης. Η Ε.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινήσεων του λογαριασμού η δε ανάληψη ποσών από τον Ανάδοχο επιτρέπεται μόνο για εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών του και μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Ε.Α.Δ.Ε. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.Δ.Ε. Εάν με την ως άνω διαπιστωτική απόφαση προκύπτει ότι μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου απομένει χρηματικό ποσό στον λογαριασμό του ειδικού αποθεματικού, εγκρίνεται με την ίδια απόφαση η συνολική ανάληψή του από τον Ανάδοχο και το ποσό φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού εσόδων - εξόδων για το έτος της ανάληψης. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το χρηματικό ποσό του λογαριασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, καλεί με απόφασή της τον Ανάδοχο να καταβάλει την διαφορά μέχρι του ποσού που απαιτείται για την εκλήρωση των υποχρεώσεών του.
Άρθρο 9 "Παράταση προθεσμιών"
1.  
  Ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτού μπορούν να παρατείνονται με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, με εξαίρεση τις προθεσμίες στις οποίες η παράταση ρυθμίζεται ειδικά από τον Νόμο 2289/95 και την σύμβαση, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής προγραμμάτων και δήλωση ανακάλυψης εμπορικώς εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος
Άρθρο 10 "Ανώμαλη εξέλιξη συμβατικής σχέσης"
1.  
  Σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης μεταξύ Εκμισθωτή και Αναδόχου εφαρμόζονται τα κεφάλαια πρώτο έως πέμπτο του ενοχικού δικαίου του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 11 "Επίλυση διαφορών"
1.  
  Με την σύμβαση μίσθωσης μπορεί να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση διαφορών αυτές είναι δυνατόν να επιλυθούν με διατησία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 2289/1995.
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο7 "Καθορισμός αξίας Υδρογονανθράκων"
1.  
  Για τον προσδιορισμό της αξίας των Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, λαμβάνεται: Α. Του αργού πετρελαίου α. Για πωλήσεις από τον Ανάδοχο σε ανεξάρτητους τρίτους αργού πετρελαίου, η τιμή αυτού «επί του μεταφορικού μέσου» στον τόπο φόρτωσής του από τον Ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι αληθής και εύλογη. Εύλογη θεωρείται η τιμή αυτή, εάν δεν απέχει σημαντικά από την επίσημη τιμή πώλησης, την καθοριζόμενη εκάστοτε από τις σημαντικότερες εξάγουσες αργό πετρέλαιο χώρες για αργό πετρέλαιο περισσότερο προσεγγίζον ως προς την ποιότητα το παραχθέν και πωληθέν από τον Ανάδοχο αργό πετρέλαιο, ύστερα από προσαρμογή της τιμής αυτής λόγω διαφορών στο ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε θείο, τη δαπάνη μεταφοράς και τους όρους της πώλησης. β. Για πωλήσεις από τον Ανάδοχο σε συγγενείς επιχειρήσεις και παρακρατουμένων από αυτόν για ίδια διύλιση ή χρήση ποσοτήτων και προκειμένου για το από τον Εκμισθωτή ληφθέν αυτούσιο αργό πετρέλαιο ως μίσθωμα, η μέση για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο σταθμική τιμή «στο μεταφορικό μέσο» στον τόπο φόρτωσης, η προκύπτουσα από τις πραγματοποιηθείσες κατά το τρίμηνο αυτό από την παραγωγή της συμβατικής περιοχής πωλήσεις αναλόγου είδους αργού πετρελαίου από τον Ανάδοχο προς ανεξάρτητους τρίτους και από τον Εκμισθωτή προς κάθε τρίτο αγοραστή. Εάν σε ένα ημερολογιακό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους πώληση αργού πετρελαίου από τον Ανάδοχο προς ανεξάρτητους τρίτους, ούτε από τον Εκμισθωτή σε τρίτους αγοραστές πλην κρατών και νομικών προσώπων, ελεγχόμενων άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό ή άλλο κράτος, η επίσημη τιμή πώλησης, η καθοριζομένη εκάστοτε από τις σημαντικότερες εξάγουσες αργό πετρέλαιο χώρες για αργό πετρέλαιο περισσότερο προσεγγίζον ως προς την ποιότητα το παραχθέν και πωληθέν από τον Ανάδοχο αργό πετρέλαιο, ύστερα από προσαρμογή της τιμής αυτής λόγω διαφορών στο ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε θείο, την δαπάνη μεταφοράς και τους όρους της πώλησης. Β. Των φυσικών αερίων, της φυσικής βενζίνης και των λοιπών Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων. α. Για τους πωληθέντες από τον Ανάδοχο προς οιονδήποτε τρίτον Υδρογονάνθρακες και Παραπροϊόντα, η τιμή πώλησης αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε διαμορφούμένων τιμών στην διεθνή αγορά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος. β. Για τους ληφθέντες από τον Εκμισθωτή αυτούσιους Υδρογονάνθρακες και Παραπροϊόντα, η τιμή αυτών θα καθορίζεται από κοινού από τον Ανάδοχο και τον Εκμισθωτή λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω με στοιχείο (Βα) τιμών.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφοι 28 και 29, 3 παράγραφος 4, 5 παράγραφοι 5, 6 και 8, 9 παράγραφοι 2 και 3,10 παράγραφοι 2, 3, 7,11 και 13 του Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/27).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (άρθρο 27 Ν. 2081/1992) και ότι το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν περιέχει διατάξεις που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Την 202 της 30ής Απριλίου και της 3ης Μαΐου 1996 γνωμοδότηση του Ε τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-05-29 Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/92